מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1589 - 11/09/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1589 11/09/2023
מאמרי מומחים
שחקן כדורגל המוכר זכויות ספורטיביות/ כרטיס שחקן - הכנסת שכר (הלכת ברדה ובוזגלו) placeholder
עניין הפסק הוא פשוט: מהו סיווגה של תמורה מעסקת מכר שביצע כל אחד מהמערערים למכירת "זכותו הספורטיבית"/ "כרטיס שחקן" לחברה שעימה חתם הסכם העסקה לתקופה קצובה. בעוד המערערים טענו לעסקה הונית (25% מס), עמדתם נדחתה בבית המשפט המחוזי, ועתה אושררה עמדת המחוזי כהלכה בבית המשפט העליון – כהכנסת עבודה (מס שולי)
למאמר מאת רו"ח (משפטן) ישי חיבהלחצו כאן
חוזרים
placeholder הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בחודש אוקטובר 2023
ביום 31.10.2023 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן - "הוראות הדין המיוחד"). יש להבהיר כי בכל מקרה הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל. הנחיה זו כוללת הוראות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד והן...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
מודל חשבוניות ישראל placeholder
רשות המסים פרסמה הוראות והנחיות בהמשך למסמך בנושא מודל חשבוניות ישראל מהדורה 7/2023 . המובא לעיל הינו מסמך משלים המחליף את המסמך הקודם. במסמך זה נוספה התייחסות לפניה לשרות API למקבץ חשבוניות . בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו2024-) נקבע כי החל מיום תחולת החוק, יידרש מספר הקצאה מרשות המסים לחשבוניות מס כתנאי לניכוי מס התשומות. קבלת מספר ההקצאה היא...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder שאלת סופיות הסכם שומות אל מול סיום ההתדיינות מול פקיד השומה - פס"ד כלל תעשיות
פסק הדין עוסק בסוגית סופיות הסכם שומות שבמסגרתו דנה ועדת הערר בעניינה של חברת כלל תעשיות שחתמה על הסכמי פשרה עם מנהל מיסוי מקרקעין בקשר למכירת שני נכסי נדל"ן שהיו בבעלותה, אך במועד מאוחר יותר ביקשה לתקן את הסכמי הפשרה.
לתקציר פסק הדיןלחצו כאן
חקיקה
תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'...)(הקלה ממיסי כפל), התשפ"ג- 2023 placeholder
מוצעים מספר תיקונים בנושא הזיכויים ממסי חוץ המותרים לצרכי חישוב מס הכנסה בישראל. התיקונים אותם מוצע לקבוע מתבססים על המלצות משותפות של נציגי רשות המסים, מינהל הכנסות המדינה ונציגי ארגונים המייצגים נישומים במסגרת ועדה אשר דנה בהמלצות לתיקונים בתחום המיסוי הבינלאומי.
לתזכיר חוקלחצו כאן
שאלות
placeholder אפשרות להגשת ערעור בגין קנס מינהלי שהטיל פקיד השומה על חברה ובעל השליטה בה
ניתן לערער על השתת קנס מנהלי בפני תובע מוסמך בתוך 30 ימים מיום שהומצאה ההודעה. ותובע יכול לבטל את הקנס באחת מאלה:(1) העבירה לא נעברה או שהיא לא נעברה בידי הנקנס; 2) נסיבות המקרה בכללותן אינן מתאימות להמשך קיום ההליכים. אם דחה התובע המוסמך את הבקשה לביטול הקנס המנהלי, מגיש הבקשה רשאי עדיין להודיע כי ברצונו להישפט על העבירה בתוך 30 ימים ממועד המצאת ההחלטה גם אם שילם כבר את הקנס.
לתשובה מאת עו"ד קובי כהןלחצו כאן
מבזק - סדרת הרצאות במיסים
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!