מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1528 - 02/02/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1528 02/02/2023
מאמרי מומחים
בית המשפט העליון הכריע לטובת מקבלי מענקי הקורונה placeholder
בית המשפט העליון דחה את ערעורה של רשות המיסים וקבע כי עליה הנטל להוכיח שגורם אחר - ולא הקורונה - הוביל לירידה במחזורי העסק, וזאת כאשר היא מבקשת לשלול את המענק מבעלי עסקים. בית המשפט העליון קיבל את טענת רשות המיסים כי איחור במתן החלטה בהשגה לא יביא לקבלה אוטומטית של ההשגה כאשר אין מדובר בעיכוב משמעותי, אך קבע כי יש מקום לייחס משקל נכבד לעיכוב במתן החלטה בהשגה, בפרט כשמדובר בעיכוב משמעותי. כך נקבע...
למאמר מאת עו"ד אלי דורון, עו"ד יועץ מס שחר נחלחצו כאן
חוזרים
placeholder שינויים בשיעורי גמלאות בנפגעי עבודה
המוסד לביטוח לאומי פרסום חוזר שמטרתו עדכון גמלאות נפגעי עבודה המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי מחודש ינואר 2023 בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן והשכר הממוצע במשק ושינוי חקיקה לעניין תגמולי אלימות במשפחה
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
פסקי דין
דירה תשמש ערובה לתשלום חוב מס של בת זוג שאינה רשומה כבעלים - פס"ד יהב בלילה placeholder
נדחתה בקשה לביטול עיקול שהוטל על דירת מגורים הרשומה על שם המבקשת, כערובה לתשלום חוב מס בגין כספים שהושגו בעבירה על ידי בת זוגה, תוך שנקבע כי מחצית הדירה שייכת לבת הזוג. נפסק כי צמצום העיקול למחצית מהזכויות בדירה, יאזן כראוי בין האינטרס של פקיד השומה להבטחת גביית המס ובין הנזק שעלול להיגרם לבנות הזוג.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
placeholder טיוטת הצעת חוק התכנית הכלכלית
באתר הכנסת פורסמה טיוטה ראשונה של קובץ החלטות הממשלה שאמורות להיות מאושרות במסגרת חוק ההסדרים הקרוב. בגדרה של הטיוטה נכללו הצעות לשינוי בתחומי : הכלכלה והתעשייה , פיננסיים, שכר ומיסים ועוד . יש להדגיש כי הטיוטה פורסמה באופן לא רשמי והינה ראשונית בלבד. בין עיקרי הנושאים המוצעים: תזכיר חוק לתיקון פקודת מ"ה וחוק מע"מ שיכלול הוראות לגבי מיסוי פעילות בנכסים דיגיטליים, לרבות קביעת הגדרה לסיווג נכסים...
לטיוטת הצעת חוק התכנית הכלכליתלחצו כאן
טיוטה ראשונית לתיקון תקנות החברות (אגרות) (תיקון) (הארכת הוראת שעה) התשפ"ג 2023 placeholder
פורסמה טיוטה ראשונית לתיקון תקנות החברות (אגרות) (תיקון) (הארכת הוראת שעה) התשפ"ג 2023. מטרת תיקון התקנות המוצעות היא הארכת הוראת השעה הקבועה בתקנות 5ב(ב) ו-(ג) לתקנות לפיה חברת בית משותף זכאית לפטור מתשלום אגרה שנתית אם הגישה לרשם החברות הודעה ודו"ח מסכם לפי סעיף 342 לח לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 , אגב ביצוע הליך פירוק של החברה בחמש שנים נוספות . כמו כן, הארכת הוראת השעה בתקנה 5א לתקנות, כך...
לטיוטה ראשונית לתיקון תקנות החברותלחצו כאן
placeholder הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023
פורסמה ברשומות הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה העוסקת בחובת דיווח של חלפני כספים. מוצע לתקן את סעיף 141א לפקודה בו נקבעה הוראות שעה ולהסדירו כהוראת קבע ולבטל את הוראת השעה שקבעה את תוקפו. בגדרהּ של הצעת החוק מוצע לתקן את סעיף 141א לפקודה הקבוע, כאמור, כהוראת-שעה, ולהסדירו כהוראת-קבע, ובכלל זה לבטל את ההוראה שקבעה את תוקפו. בנוסף, ובהתאמה, מוצע בהצעת החוק לתקן את סעיף 195ב(ב) לפקודת מס הכנסה* ולמחוק...
להצעת החוק ודברי הסברלחצו כאן
שאלות
קיזוז פחת והוצאות נוספות מרווח הון שנבע ממכירת דירה בארצות הברית placeholder
בהתאם להוראות סעיף 88 לפקודת מס הכנסה, חישוב רווח ההון יהיה הסכום שבו עולה התמורה על יתרת המחיר המקורי. יתרת המחיר המקורי היא המחיר המקורי של נכס לאחר שנוכו ממנו סכומי הפחת, זאת אומרת שאם במהלך תקופת הדיווח על השכרת הנכס דווחו בישראל הכנסות שכירות בניכוי הוצאות פחת, אזי יש להפחית את הוצאות הפחת הללו מהמחיר המקורי של הנכס. כמו כן, ניתן לקזז הוצאות עלויות נוספות וכן גם הוצאות מכירה כגון: עמלת עורכי...
לתשובה מאת רו"ח ומשפטן אלעד נעמןלחצו כאן

כל מס 2.2

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360