מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1528 - 02/02/2023

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 2.2

 
מאמרי מומחים
 
בית המשפט העליון הכריע לטובת מקבלי מענקי הקורונה

בית המשפט העליון דחה את ערעורה של רשות המיסים וקבע כי עליה הנטל להוכיח שגורם אחר - ולא הקורונה - הוביל לירידה במחזורי העסק, וזאת כאשר היא מבקשת לשלול את המענק מבעלי עסקים. בית המשפט העליון קיבל את טענת רשות המיסים כי איחור במתן החלטה בהשגה לא יביא לקבלה אוטומטית של ההשגה כאשר אין מדובר בעיכוב משמעותי, אך קבע כי יש מקום לייחס משקל נכבד לעיכוב במתן החלטה בהשגה, בפרט כשמדובר בעיכוב משמעותי. כך נקבע בפסק הדין בעניין פודולסקי.

למאמר מאת עו"ד אלי דורון, עו"ד יועץ מס שחר נח - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
שינויים בשיעורי גמלאות בנפגעי עבודה

המוסד לביטוח לאומי פרסום חוזר שמטרתו עדכון גמלאות נפגעי עבודה המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי מחודש ינואר 2023 בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן והשכר הממוצע במשק ושינוי חקיקה לעניין תגמולי אלימות במשפחה

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
דירה תשמש ערובה לתשלום חוב מס של בת זוג שאינה רשומה כבעלים - פס"ד יהב בלילה

נדחתה בקשה לביטול עיקול שהוטל על דירת מגורים הרשומה על שם המבקשת, כערובה לתשלום חוב מס בגין כספים שהושגו בעבירה על ידי בת זוגה, תוך שנקבע כי מחצית הדירה שייכת לבת הזוג. נפסק כי צמצום העיקול למחצית מהזכויות בדירה, יאזן כראוי בין האינטרס של פקיד השומה להבטחת גביית המס ובין הנזק שעלול להיגרם לבנות הזוג.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
טיוטת הצעת חוק התכנית הכלכלית

באתר הכנסת פורסמה טיוטה ראשונה של קובץ החלטות הממשלה שאמורות להיות מאושרות במסגרת חוק ההסדרים הקרוב. בגדרה של הטיוטה נכללו הצעות לשינוי בתחומי : הכלכלה והתעשייה , פיננסיים, שכר ומיסים ועוד . יש להדגיש כי הטיוטה פורסמה באופן לא רשמי והינה ראשונית בלבד. בין עיקרי הנושאים המוצעים: תזכיר חוק לתיקון פקודת מ"ה וחוק מע"מ שיכלול הוראות לגבי מיסוי פעילות בנכסים דיגיטליים, לרבות קביעת הגדרה לסיווג נכסים דיגיטליים לצרכי מס ולסיווג גופים הנותנים שירותים לגבי נכסים דיגיטליים המפוקחים ובעלי רישיון בישראל • תיקון חוק צמצום השימוש במזומן, • חובת דיווח על חלפני כספים • מאבק בהלבנת הון •תיקון חוק מע"מ בתחום החשבוניות הפיקטיביות; מסלול מיסוי חדש לעוסקים פטורים • עידוד שכירות מוסדית ארוכת טווח • תיקון במיסוי השכרת דירות מגורים • תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין במיסוי התחדשות עירונית, קיצור תקופת שחלוּף דירת מגורים יחידה , שלילת החישוב הליניארי המיוחד ממי שרכש קרקע לבניית דירת מגורים ומוכר דירת מגורים אשר בנה עליה, ועוד הוראות והנחיות בנושא זה.

לטיוטת הצעת חוק התכנית הכלכלית - לחץ כאן
 
טיוטה ראשונית לתיקון תקנות החברות (אגרות) (תיקון) (הארכת הוראת שעה) התשפ"ג 2023

פורסמה טיוטה ראשונית לתיקון תקנות החברות (אגרות) (תיקון) (הארכת הוראת שעה) התשפ"ג 2023. מטרת תיקון התקנות המוצעות היא הארכת הוראת השעה הקבועה בתקנות 5ב(ב) ו-(ג) לתקנות לפיה חברת בית משותף זכאית לפטור מתשלום אגרה שנתית אם הגישה לרשם החברות הודעה ודו"ח מסכם לפי סעיף 342 לח לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 , אגב ביצוע הליך פירוק של החברה בחמש שנים נוספות . כמו כן, הארכת הוראת השעה בתקנה 5א לתקנות, כך שחברות שהודיעו לרשם על החלטתן להתפרק מרצון עד ליום 31.12.2023 ,יוכלו ליהנות מפטור מתשלום אגרה שנתית ביחס לשנים שבהן הפסיקו את פעילותן , ככל שישלימו את הליך פירוקן עד ליום 31.12.2024

לטיוטה ראשונית לתיקון תקנות החברות - לחץ כאן
 
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023

פורסמה ברשומות הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה העוסקת בחובת דיווח של חלפני כספים. מוצע לתקן את סעיף 141א לפקודה בו נקבעה הוראות שעה ולהסדירו כהוראת קבע ולבטל את הוראת השעה שקבעה את תוקפו. בגדרהּ של הצעת החוק מוצע לתקן את סעיף 141א לפקודה הקבוע, כאמור, כהוראת-שעה, ולהסדירו כהוראת-קבע, ובכלל זה לבטל את ההוראה שקבעה את תוקפו. בנוסף, ובהתאמה, מוצע בהצעת החוק לתקן את סעיף 195ב(ב) לפקודת מס הכנסה* ולמחוק את ההוראה שקבעה את תוקפו, כך שייקָבע גם הוא כהוראת-קבע.

להצעת החוק ודברי הסבר - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
קיזוז פחת והוצאות נוספות מרווח הון שנבע ממכירת דירה בארצות הברית

בהתאם להוראות סעיף 88 לפקודת מס הכנסה, חישוב רווח ההון יהיה הסכום שבו עולה התמורה על יתרת המחיר המקורי. יתרת המחיר המקורי היא המחיר המקורי של נכס לאחר שנוכו ממנו סכומי הפחת, זאת אומרת שאם במהלך תקופת הדיווח על השכרת הנכס דווחו בישראל הכנסות שכירות בניכוי הוצאות פחת, אזי יש להפחית את הוצאות הפחת הללו מהמחיר המקורי של הנכס. כמו כן, ניתן לקזז הוצאות עלויות נוספות וכן גם הוצאות מכירה כגון: עמלת עורכי דין, עמלת תיווך, עמלות נוספות הקשורות למכירה ולרכישה וכד'.

לתשובה מאת רו"ח ומשפטן אלעד נעמן - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום העיון השנתי למנהלי/ות משאבי אנוש
המשאב האנושי מהווה מרכיב מרכזי בכל תהליך ארגוני. כיום, באמצע שנת 2023 ,מנהלות משאבי אנוש הן נציגות בכירות בהנהלת החברה ומובילות תהליכים מורכבים. מאחר שכמעט כל החלטת הנהלה משפיעה על כוח האדם בחברה, על המוטיבציה של העובדים, על התפוקות ולכן גם על התוצאות העסקיות – מנהלות משאבי אנוש חייבות להיות מקצועניות בתחומן, מיומנות ובעלות יכולת לעמוד בדרישות של הנהלת החברה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 3 מחזורי הקורס: במרץ / ביוני / בנובמבר
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: יוני / אוקטובר
 
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להחזיר? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
 
זכויות עובדים במחלה וזכויות העובדים מול ביטוח לאומי
זכויות עובדים במחלה וגמלאות מחליפות שכר ביטוח לאומי
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
זכויות נשים בהיריון ולאחר לידה
זכויות במהלך ההיריון, זכויות לאחר לידה, צבירת זכויות בחופשת הלידה ועוד נושאים רבים
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
שוויון הזדמנויות בעבודה בגיוס עובדים ובסיום העסקה
איסור אפליה בין דורשי עבודה (פרסום מודעות דרושים והליכי מיון) ועובדים (תנאי עבודה, קידום פיטורים וכו') סוגים של אפליה (פרופיל צבאי, דת, מין, לאום וכו') ענישה
 
גמלאות מחליפות שכר מילואים ותאונת עבודה
תביעת תגמולי מילואים, מקדמה על חשבון התגמול, מהי תאונת עבודה, מי מבוטח, תאונת עבודה - צבירת זכויות, תשלום דמי פגיעה, תקנה 22 ועוד
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
יום העיון השנתי למנהלי/ות משאבי אנוש
המשאב האנושי מהווה מרכיב מרכזי בכל תהליך ארגוני. כיום, באמצע שנת 2023 ,מנהלות משאבי אנוש הן נציגות בכירות בהנהלת החברה ומובילות תהליכים מורכבים. מאחר שכמעט כל החלטת הנהלה משפיעה על כוח האדם בחברה, על המוטיבציה של העובדים, על התפוקות ולכן גם על התוצאות העסקיות – מנהלות משאבי אנוש חייבות להיות מקצועניות בתחומן, מיומנות ובעלות יכולת לעמוד בדרישות של הנהלת החברה.
 
השתלמות במיסוי בינלאומי
שני מפגשים במיסוי בינלאומי המיועדים ליחיד ולחברה בהם נקנה ידע רחב, מילוי טופס 150 , הגשת דוחות, טיפול בסוגיות נבחרות במיסוי בינלאומי תוך שימת דגש על היבטי המס הישראלי והיבטי הרישום והדיווח בישראל.
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
נושא העסקתם של עובדים זרים ומסתננים בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון יעסוק בפן המשפטי ובפן המיסויי של העסקתם בדיני עבודה, וכן יעניק נקודת מבט פרקטית על התנהלות המעסיקים מול גורמי הממשלה הרלבנטיים.
 
תלוש השכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתי ועובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: אוקטובר
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס באוקטובר
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים ב ZOOM
 
יום עיון מנהלות לשכה
תפקידה של מנהלת הלשכה בישראל ובכל העולם - הוא קריטי להצלחת החברה. צומת קבלת החלטות, צומת סבוכה של ניסיונות להשפיע על יומן המנכ"ל ומנהלי החברה, רצונות הפוכים של מחלקות שונות ובקשות של ספקים ושל לקוחות. כל אלו הופכים את עבודתה של מנהלת הלשכה ומנהלת המשרד- למורכבת יותר ומסובכת יותר. בנוסף, ערוצי התקשורת הרבים שבהם היא פועלת, דורשים ממנה להיות אקרובטית, נערת גומי, איש ברזל ומאלף אריות - בכל רגע נתון במשרד. לרגל סיום שנת 2022 החלטנו לשפר את יכולות של פקידות בכירות, מזכירות ותיקות, מנהלות לשכה. רצינו לדבר איתן על מה שהיה בשנת 2022 ועל הצפוי בשנת 2023 - לחדש, לרענן, לגוון את הידע המקצועי ולשפר את היכולות הנדרשות לעבודתן. ואת זה נעשה ביום עיון מרוכז שמיועד כולו למטרה זאת.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2023
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ מוצרים פיננסים שני
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית