מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1648 - 28/03/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1648 28/03/2024
מאמרי מומחים
השלכות יישום סעיף 19 לחוק מע"מ - חומר למחשבה placeholder
סעיף 19 לחוק מע"מ, התשל"ו-1976 (לעיל ולהלן: "החוק") קובע כדלהלן: "(ב) עוסק שעסקו מכירת ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, לרבות רכישתם של ניירות ערך ומסמכים כאמור לשלם קבלת דמי פירעונם או פדיונם... יראו את המכירה או קבלת הפירעון או הפדיון כשירות תיווך שעושה העוסק בין מי שמכר לו אותם לבין מי שקנה אותם ממנו או פרע או פדה אותם"
למאמר מאת רו"ח שלמה הררילחצו כאן
חוזרים
placeholder תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים בתקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראה שעה חרבות ברזל), התשפ"ד - 2024
ההסדר המוצע קובע כי מעסיק (למעט מעסיק ציבורי) יהא זכאי לשיפוי בשיעור 20% משכרו של המשרת ברבע השנה שקדם לשירות המילואים (ואם עבד חודש או חודשים קודם לכן באופן – יחסי לתקופה), ולעניין מי שלא עבד כלל בהתאם לשכרו בחודש השירות, וזאת עד לסך – מקסימלי של התגמול המרבי (= חמש פעמים השכר הממוצע).
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
ניתוב שלב א ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2023 placeholder
מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2023 , את הבדיקות אותן יש לבצע במסגרת ניתוב הדוחות הנעשית בשלב א' ולתת דגשים והבהרות הנוגעות לעבודת הניתוב, בין היתר בהתאם לשינויי החקיקה במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה וחוקים נלווים ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות. מטרת ניתוב שלב א' היא בדיקת תקינות הדוח ושלמותו, לפני שידורו או לאחר שידורו באופן מקוון.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder עדכון להנחיות בדבר "מבנה קובץ 126" לשנת המס 2023
בהמשך להנחיות שפורסמו בלוח הניכויים לשנת 2023 ולפרסום מבנה קובץ 126 לשנה זו באשר להפרדה הנדרשת בשדות המתייחסים להפרדת רכיב תגמולי המילואים ורכיב דמי הפגיעה המשולמים על חשבון המוסד לביטוח לאומי ולנוכח פניות שהועברו אלינו לפיהן ישנם בתי תוכנה שלא יצרו הפרדה זו במערכות השכר שלהם, הוחלט להקל בשנה זו ולאפשר קליטת דוח 126 לשנת 2023 גם ללא הדיווח המפורט כנדרש לעיל
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024 placeholder
בהתאם לחוק תוקנו, בין היתר, סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה ונקבע כי החל משנת המס 2024 יובאו בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות להורה בעבור כל ילד החל משנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לו שלוש שנים כדלקמן.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder עסקים ביישובי קו-עימות בצפון יזכו לפיצויים מוגדלים גם בינואר-פברואר 2024 - כפר ורדים, בוקתעא, בני יהודה, חד נס, חספין, קצרין ורמת טראמפ יוכרו כישובי...
שר האוצר, פרסם להערות הציבור תקנות המאריכות את זכאותם של עסקים ביישובים באזור קו העימות בצפון הארץ לפיצויים מוגדלים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בשל הלחימה גם לחודשים ינואר-פברואר 2024. בנוסף, פורסמה הודעת שר האוצר בדבר הגדרתם של מספר יישובים בצפון כיישובי ספר למשך תקופה של שנה. מוצע כי הישובים כפר ורדים, בוקתעא, בני יהודה, חד נס, חספין, קצרין ורמת טראמפ יוכרו כיישובי ספר מה-7 באוקטובר 2023 עד ה-7...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
הוצאות ביטחון בקיבוצים ובישובים סמוך לגבול רצועת עזה placeholder
מכתב רשות המסים אל רו"ח ג'ק בלנגה, רו"ח אבי נוימן ורו"ח טלי עזריאל בעקבות פנייתם לרשות המסים בנושא בבקשה לאשר ניכוי מס התשומות בשל רכישת הציוד והוצאות ביטחון לרבות ההוצאות שמשמשות את כיתת הכוננות של הקיבוצים והיישובים המפורטים בפניה.. הוצאות ביטחון בקיבוצים ובישובים סמוך לגבול רצועת עזה
לחוזר משרד האוצרלחצו כאן
פסקי דין
placeholder תשעה חודשי עבודות שירות למנהל חברה שלא הגיש שני דוחות שנתיים למס הכנסה - פס"ד ש.א. רצפות אפוקסיות
בעל חברה הורשע באי הגשת דוחות למס הכנסה במשך שנתיים, אולם בית המשפט הקל עימו משום שהסיר את המחדל, על אף הרשעה קודמת בעבירות לפי פקודת מס הכנסה. נקבע כי להסרת המחדל יש נפקות וחשיבות על פי הפסיקה, ועל כן, יש להסתפק בהטלת עונש ברף העליון של עבודות שירות
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
פטור ממס שבח ומס רכישה במכירה דירה שנמצאת בהסכם פינוי בינוי וטרם נהרסה placeholder
בעקבות תיקון מס' 96 לחוק מיסוי מקרקעין, הוסף לחוק סעיף 49כז1 ולפיו, על אף האמור לעיל, לאחר מכירת הדירה ליזם, יראו בדירה הנמכרת "דירת מגורים" לעניין החוק (הן לצורך מס רכישה והן לצורך מס שבח). לאור זאת, הבעלים יוכל למכור את הדירה לצד שלישי תוך שימוש בפטור הקבוע בסעיף 49ב(2) לחוק החל על מכירה של דירה יחידה
לתשובה מאת עו"ד מיכל סופרלחצו כאן

כל מס 28.3

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360