מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1537 - 06/03/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1537 06/03/2023
מאמרי מומחים
אופציות לעובדים - דיווידנד מעודפים מוטבים בחוק העידוד, בשל 102 הוני, חייב במס מוטב בלבד placeholder
ביום 8.2.2023 ניתן בבית המשפט המחוזי פסק דין בעניין חברת קונדויט בע"מ ועופר לוי. פסק הדין קבע כי שיעור המס על דיווידנד ממניות 102 הוני, הוא כשיעור המס על דיווידנד לפי חוק העידוד ולא 25% כשיעור מס רווחי הון במימוש מניות 102, במסלול ההוני.
מאמר מאת רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבהלחצו כאן
חוזרים
placeholder דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2022 - הארכת מועד הגשה
מועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2022 - על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור המעבידים/מנכים להגיש את הדוחות כאמור, החליט מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב להאריך את המועד להגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2022 ,עד ליום רביעי ה – 31.5.2023
לחוזר רשות ההגבליםלחצו כאן
מערכת לפתיחת פניות על-ידי מייצג עבור לקוח מיוצג placeholder
לאחרונה הושקה מערכת פניות חדשה המאפשרת לפנות לרשות המסים בפניה מאובטחת באינטרנט. ביישום החדש, שולב סט כלים המאפשר מעקב אחר סטטוס הפניה הכולל אפשרות לצירוף קבצים, פניית המשך ועוד. בנוסף, דאגנו לפתח ממשק המאפשר לכם, ציבור המייצגים, לפנות אלינו באמצעות המערכת עבור לקוחותיכם במגוון רחב של נושאים.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder הממשלה אישרה - הורים לילדים בגילאים 12-6 ימשיכו לקבל נקודת זיכוי נוספת במס עד סוף שנת 2023
ממשלת ישראל אישרה היום את הצעת שר האוצר להארכת תוקפה של הטבת המס המעניקה נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 12-6 עד סוף שנת 2023. הצעת החוק הנוכחית מאריכה את תוקף ההטבה עד סוף שנת 2023, אולם נקבע בה כי אם עד יום ה-31 במאי 2023 לא תאשר הכנסת תקציב מדינה חדש, יפוג תוקפה של ההטבה ביום זה.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
חקיקה
תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו- 2024), התשפ"ג –2023, פרק ___: מיסוי (חלק ב') placeholder
סעיף 47א לפקודת מס הכנסה מתיר לעובדים עצמאיים ועובדים שאין להם מעסיק שמשלם עבורם דמי ביטוח לאומי, לנכות מהכנסתם החייבת 52% מדמי הביטוח ששילמו, ובכך להקטין את חבות המס שלהם באותה שנה. מוצע לתקן את סעיף 47א לפקודה , כך שיקבע שסכום הניכוי שיהיה זכאי לו הנישום יהיה סכום דמי ביטוח לאומי ששילם בשנת המס לאחר שהופחת ממנו סכום ההחזר של דמי ביטוח לאומי שקיבל באותה שנה. בנוסף, ייקבע כי אם בשנה מסוימת ההחזר...
תזכיר חוק ההתייעלות הכלכליתלחצו כאן
שאלות
placeholder מיסוי מקרקעין במכירת נחלה שנבנו בה שני צימרים
בעת מכירת הנחלה, מנהל מיסוי מקרקעין יפצל את שווי המכירה לבתי המגורים, לזכויות הבנייה הנוספות (ככל שישנן) ולקרקע שנותרה. ככל שהצימרים שתקים על שטח הנחלה יענו להגדרת "דירת מגורים מזכה" שבחוק מיסוי מקרקעין, ניתן יהיה לייחס להם שווי מסך התמורה במכירה, ולשלם עבורם מס ליניארי מוטב. השבח המיוחס לתקופה שמיום רכישת הנחלה ועד ליום 1.1.14 יהיה פטור ממס, והשבח המיוחס לתקופה שמיום 1.1.14 ועד למכירה יהיה חייב...
לתשובה מאת עו"ד רוני חגאימולהלחצו כאן
דיווח ומיסוי דיווידנד שחולק בחברה ובעל המניות נפטר placeholder
חלוקת הדיווידנד חייבת להיעשות לכלל בעלי המניות כמו גם לבעל זכות לא ידוע כבמקרה דנן. לפיכך, מבחינה תאגידית, אירוע המס מתרחש באחת, עם חלוקת הדיווידנד לכלל בעלי המניות, ולא ניתן להקפיא את החלוקה לאחד מבעלי המניות ואת ניכוי המס במקור הנובע מכך. במקרה זה החברה תחזיק את הדיווידנד לאחר תשלום המס במקור כיתרה המגיעה ליורשי המנוח.
לתשובה מאת עו"ד קובי כהןלחצו כאן

כל מס 6.3

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360