מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1536 - 02/03/2023

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 2.3

 
מאמרי מומחים
 
הוצאת כספים מישראל עלולה להיות בעלת השלכות כלכליות ומיסוייות

חברות הייטק רבות מחזיקות מזומנים בהיקפים גבוהים, חלקם התקבלו כחלק מהנפקת הון וחלקם בהלוואות ובאגרות חוב. מזומנים אלו מיועדים למימון פעילות החברה בטווח הקצר והבינוני - בין היתר: תשלום משכורות לעובדים ולספקים, החזרי הלוואות לבעלי חוב, והשקעות עתידיות נוספות. כאשר כספים אלו מוחזקים בחשבונות בנק בישראל, בדרך כלל בשקלים, ניתן להשתמש בהם בקלות, שכן הוצאות החברה ברובן משולמות גם הן בשקלים. ואולם, ככל שהכספים אכן יועברו לחשבונות בנק בחו"ל ויוחזקו במטבע זר, תידרש החברה להעביר מעת לעת כספים בחזרה לישראל לכיסוי תשלומים אלו.

למאמר מאת רו"ח איציק רופא - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
ביטוח לאומי - מענק מעבר בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים בגיל 62 - שולם ב-27.2

המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה על העברת מענק מעבר לנשים שנולדו בשנת 1960 עבור החודשים ספטמבר עד דצמבר. התשלום עבר ישירות לחשבון הבנק של הנשים שהגישו תביעה ונמצאו זכאיות.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
הוראת נוהל - קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

סעיף 20 לחוק מע"מ מאפשר למי שאינו חייב בתשלום המס על פי החוק, להיכנס לנעליו של החייב במס לעניין תשלום המס. סעיף 20 הוא סעיף וולונטרי ויחול רק בהסתמך על בקשה של אדם לקבל על עצמו את תשלום המס במקום החייב במס על פי חוק מס ערך מוסף. סעיף זה חורג מהכלל הקבוע בסעיף 16 לחוק מס ערך מוסף לפיו המוכר/נותן השרות מוציא חשבונית מס ומשלם את המס בגין העסקה, ואילו הקונה זכאי לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית המס שהוצאה לו, בכפוף להוראות הדין. כפי שיובהר להלן, סעיף 20 לחוק מע"מ מוחל במקרים של קרבה משפחתית או קרבה בבעלויות בין המוכר/נותן השירות לבין הקונה/מקבל השירות. הוראות הנוהל והקריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מע"מ פורסמו ב-10.2.2022 ובהמשך לכך מתפרסמים ברצ"ב עדכונים בדבר הוראת נוהל מעודכנת בנושא.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
תביעתה של חברת כח אדם לעובדים זרים סולקה על הסף: העניין הוכרע בפסיקת העליון - פס"ד צ.ג.י. פרסונל שירותי כ"א

עסקינן בבקשה מטעם המשיב בערעור, פקיד שומה חולון, למתן פסק דין חלקי כנגד חברת כח אדם לעובדים זרים בנוגע לשלוש מהמחלוקות שבערעור. תביעתה של החברה סולקה על הסף - העניין הוכרע בפסיקת העליון.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שו גבע - לחץ כאן
 
העליון דחה בקשה לניהול תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים בעילה של גביית מס ביתר - פס"ד ג'קרי

העליון קבע כי האפשרות להגיש תביעת השבה ייצוגית בנוגע לגביית יתר של מס הכנסה פתוחה אך בפני קבוצה שחבריה פעלו כפי שמצווה סעיף 160(א) לפקודה, ובקשותיהם נדחו. הדרישה להגשת דוח לפי הסעיף היא דרישת-סף פרוצדורלית מקדימה, תנאי מוקדם, שבלעדיו לא קמה הזכאות להחזר.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שו גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו- 2024), התשפ"ג-2023, פרק -: צמצום ההון השחור

פורסם תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו- 2024), התשפ"ג-2023, פרק __ ¬: צמצום ההון השחור. לצורך המלחמה בהון השחור ובשל הסיכונים הגלומים בהחזקת מזומן בסכומים גבוהים בהיבטי פשיעה, הלבנת הון והעלמות מס, מוצע לתקן את חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, ולקבוע איסור על החזקת מזומן בסכום העולה על 200,000 שקלים חדשים, וכן חובת דיווח על החזקת מזומן בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, כמפורט בתזכיר החוק

לתזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית - לחץ כאן
 
תזכיר חוק לתיקון חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ג-2023.

בשל הוראת סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת בדבר הארכת תקפם של חיקוקים בתקופת בחירות, הוארכה הוראת השעה עד ליום כ"ד בשבט תשפ"ג, 15 בפברואר 2023. מוצע להאריך את תקופת הוראת השעה ולקבוע כי הגדלת נקודות הזיכוי האמורה תהיה בתוקף עד לסוף שנת 2023 ,וכן לקבוע כי באשר לתקופת שבין 1 ביוני 2023 ועד סוף שנת 2023 ,ובשל הצורך במציאת מקור תקציבי ליישום הוראת החוק, החוק יכנס לתוקף רק לאחר כניסתו לתוקף של חוק התקציב לשנת 2023-2024, בלבד שבאותו חוק הוקצה מקור תקציבי לצורך מתן נקודות הזיכוי. כאשר הצפי הוא שבמהלך חקיקת חוק התקציב ו התכנית הכלכלית לשנים 2023 ו-2024,יוקצה הסכום האמור, והוראת השעה תימשך עד לסוף שנת המס לפחות. יובהר כי לפי המוצע, התיקון יחול גם לגבי הכנסה שהופקה בתקופה שבין ה-15 לפברואר ועד המועד שבו התיקון יפורסם ברשומות.

 

לתזכיר החוק - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חובת דיווח על הכנסות שכירות מצרפת לעולה חדש

לאחר תום תקופת ההטבות של העולה החדש, הוא ממוסה ככל תושב ישראל אחר. הדין הפנימי בישראל מחייב אותו לדווח ולשלם מס בישראל על כלל הכנסותיו, בכל רחבי העולם, לרבות הכנסות משכירות נכס או מפנסיה ציבורית בצרפת. ואולם סעיף 6 לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לצרפת מעניק לצרפת את זכות המיסוי הבלעדית ביחס להכנסות ממקרקעין, לרבות הכנסות משכירות המקרקעין.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח איתן אסנפי - לחץ כאן
 
ייחוס הכנסות בחברה משפחתית עקב החלפת "נישום מייצג"

בסעיף אין התייחסות לאופן ייחוס הכנסות החברה למקרה של החלפת הנישום המייצג. בהיעדר הוראה אחרת והואיל ובהתאם לסעיף 64א(א) לפקודה ההכנסה החייבת בתום שנת מס תיוחס לנישום המייצג, לדעתנו תיוחס מלוא הכנסת החברה לנישום המייצג החדש.

לתשובה מאת עו"ד עופר אלבוים - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום העיון השנתי למנהלי/ות משאבי אנוש
המשאב האנושי מהווה מרכיב מרכזי בכל תהליך ארגוני. כיום, באמצע שנת 2023 ,מנהלות משאבי אנוש הן נציגות בכירות בהנהלת החברה ומובילות תהליכים מורכבים. מאחר שכמעט כל החלטת הנהלה משפיעה על כוח האדם בחברה, על המוטיבציה של העובדים, על התפוקות ולכן גם על התוצאות העסקיות – מנהלות משאבי אנוש חייבות להיות מקצועניות בתחומן, מיומנות ובעלות יכולת לעמוד בדרישות של הנהלת החברה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, להלן 3 מחזורי הקורס: במרץ / ביוני / בנובמבר
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: יוני / אוקטובר
 
תיקון 190 ופנסיה אופטימאלית חלופית
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל, מאיפה נכון לקבל קצבה? מסלולי קצבה? מתי להחזיר? יום העיון יעסוק בכל הקשור לתיקון 190 - נוסחת הקיזוז קצבה מזכה - קצבה מוכרת ועוד. וכן נעסוק במקדמי המרה לקצבה ובחירת חלופת הפנסיה האופטימאלית.
 
זכויות עובדים במחלה וזכויות העובדים מול ביטוח לאומי
זכויות עובדים במחלה וגמלאות מחליפות שכר ביטוח לאומי
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
זכויות נשים בהיריון ולאחר לידה
זכויות במהלך ההיריון, זכויות לאחר לידה, צבירת זכויות בחופשת הלידה ועוד נושאים רבים
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
שוויון הזדמנויות בעבודה בגיוס עובדים ובסיום העסקה
איסור אפליה בין דורשי עבודה (פרסום מודעות דרושים והליכי מיון) ועובדים (תנאי עבודה, קידום פיטורים וכו') סוגים של אפליה (פרופיל צבאי, דת, מין, לאום וכו') ענישה
 
גמלאות מחליפות שכר מילואים ותאונת עבודה
תביעת תגמולי מילואים, מקדמה על חשבון התגמול, מהי תאונת עבודה, מי מבוטח, תאונת עבודה - צבירת זכויות, תשלום דמי פגיעה, תקנה 22 ועוד
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
יום העיון השנתי למנהלי/ות משאבי אנוש
המשאב האנושי מהווה מרכיב מרכזי בכל תהליך ארגוני. כיום, באמצע שנת 2023 ,מנהלות משאבי אנוש הן נציגות בכירות בהנהלת החברה ומובילות תהליכים מורכבים. מאחר שכמעט כל החלטת הנהלה משפיעה על כוח האדם בחברה, על המוטיבציה של העובדים, על התפוקות ולכן גם על התוצאות העסקיות – מנהלות משאבי אנוש חייבות להיות מקצועניות בתחומן, מיומנות ובעלות יכולת לעמוד בדרישות של הנהלת החברה.
 
השתלמות במיסוי בינלאומי
שני מפגשים במיסוי בינלאומי המיועדים ליחיד ולחברה בהם נקנה ידע רחב, מילוי טופס 150 , הגשת דוחות, טיפול בסוגיות נבחרות במיסוי בינלאומי תוך שימת דגש על היבטי המס הישראלי והיבטי הרישום והדיווח בישראל.
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
נושא העסקתם של עובדים זרים ומסתננים בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון יעסוק בפן המשפטי ובפן המיסויי של העסקתם בדיני עבודה, וכן יעניק נקודת מבט פרקטית על התנהלות המעסיקים מול גורמי הממשלה הרלבנטיים.
 
תלוש השכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתי ועובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס: אוקטובר
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס באוקטובר
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים ב ZOOM
 
יום עיון מנהלות לשכה
תפקידה של מנהלת הלשכה בישראל ובכל העולם - הוא קריטי להצלחת החברה. צומת קבלת החלטות, צומת סבוכה של ניסיונות להשפיע על יומן המנכ"ל ומנהלי החברה, רצונות הפוכים של מחלקות שונות ובקשות של ספקים ושל לקוחות. כל אלו הופכים את עבודתה של מנהלת הלשכה ומנהלת המשרד- למורכבת יותר ומסובכת יותר. בנוסף, ערוצי התקשורת הרבים שבהם היא פועלת, דורשים ממנה להיות אקרובטית, נערת גומי, איש ברזל ומאלף אריות - בכל רגע נתון במשרד. לרגל סיום שנת 2022 החלטנו לשפר את יכולות של פקידות בכירות, מזכירות ותיקות, מנהלות לשכה. רצינו לדבר איתן על מה שהיה בשנת 2022 ועל הצפוי בשנת 2023 - לחדש, לרענן, לגוון את הידע המקצועי ולשפר את היכולות הנדרשות לעבודתן. ואת זה נעשה ביום עיון מרוכז שמיועד כולו למטרה זאת.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2023
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
השתלמות מע"מ
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ מוצרים פיננסים שני
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית