מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1536 - 02/03/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1536 02/03/2023
מאמרי מומחים
הוצאת כספים מישראל עלולה להיות בעלת השלכות כלכליות ומיסוייות placeholder
חברות הייטק רבות מחזיקות מזומנים בהיקפים גבוהים, חלקם התקבלו כחלק מהנפקת הון וחלקם בהלוואות ובאגרות חוב. מזומנים אלו מיועדים למימון פעילות החברה בטווח הקצר והבינוני - בין היתר: תשלום משכורות לעובדים ולספקים, החזרי הלוואות לבעלי חוב, והשקעות עתידיות נוספות. כאשר כספים אלו מוחזקים בחשבונות בנק בישראל, בדרך כלל בשקלים, ניתן להשתמש בהם בקלות, שכן הוצאות החברה ברובן משולמות גם הן בשקלים. ואולם, ככל...
למאמר מאת רו"ח איציק רופאלחצו כאן
חוזרים
placeholder ביטוח לאומי - מענק מעבר בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים בגיל 62 - שולם ב-27.2
המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה על העברת מענק מעבר לנשים שנולדו בשנת 1960 עבור החודשים ספטמבר עד דצמבר. התשלום עבר ישירות לחשבון הבנק של הנשים שהגישו תביעה ונמצאו זכאיות.
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
הוראת נוהל - קריטריונים להחלת סעיף 20 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 placeholder
סעיף 20 לחוק מע"מ מאפשר למי שאינו חייב בתשלום המס על פי החוק, להיכנס לנעליו של החייב במס לעניין תשלום המס. סעיף 20 הוא סעיף וולונטרי ויחול רק בהסתמך על בקשה של אדם לקבל על עצמו את תשלום המס במקום החייב במס על פי חוק מס ערך מוסף. סעיף זה חורג מהכלל הקבוע בסעיף 16 לחוק מס ערך מוסף לפיו המוכר/נותן השרות מוציא חשבונית מס ומשלם את המס בגין העסקה, ואילו הקונה זכאי לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית המס...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
placeholder תביעתה של חברת כח אדם לעובדים זרים סולקה על הסף: העניין הוכרע בפסיקת העליון - פס"ד צ.ג.י. פרסונל שירותי כ"א
עסקינן בבקשה מטעם המשיב בערעור, פקיד שומה חולון, למתן פסק דין חלקי כנגד חברת כח אדם לעובדים זרים בנוגע לשלוש מהמחלוקות שבערעור. תביעתה של החברה סולקה על הסף - העניין הוכרע בפסיקת העליון.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שו גבעלחצו כאן
העליון דחה בקשה לניהול תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים בעילה של גביית מס ביתר - פס"ד ג'קרי placeholder
העליון קבע כי האפשרות להגיש תביעת השבה ייצוגית בנוגע לגביית יתר של מס הכנסה פתוחה אך בפני קבוצה שחבריה פעלו כפי שמצווה סעיף 160(א) לפקודה, ובקשותיהם נדחו. הדרישה להגשת דוח לפי הסעיף היא דרישת-סף פרוצדורלית מקדימה, תנאי מוקדם, שבלעדיו לא קמה הזכאות להחזר.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שו גבעלחצו כאן
חקיקה
placeholder תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו- 2024), התשפ"ג-2023, פרק -: צמצום ההון השחור
פורסם תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו- 2024), התשפ"ג-2023, פרק __ ¬: צמצום ההון השחור. לצורך המלחמה בהון השחור ובשל הסיכונים הגלומים בהחזקת מזומן בסכומים גבוהים בהיבטי פשיעה, הלבנת הון והעלמות מס, מוצע לתקן את חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, ולקבוע איסור על החזקת מזומן בסכום העולה על 200,000 שקלים חדשים, וכן חובת דיווח על החזקת מזומן בסכום...
לתזכיר חוק ההתייעלות הכלכליתלחצו כאן
תזכיר חוק לתיקון חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה), התשפ"ג-2023. placeholder
בשל הוראת סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת בדבר הארכת תקפם של חיקוקים בתקופת בחירות, הוארכה הוראת השעה עד ליום כ"ד בשבט תשפ"ג, 15 בפברואר 2023. מוצע להאריך את תקופת הוראת השעה ולקבוע כי הגדלת נקודות הזיכוי האמורה תהיה בתוקף עד לסוף שנת 2023 ,וכן לקבוע כי באשר לתקופת שבין 1 ביוני 2023 ועד סוף שנת 2023 ,ובשל הצורך במציאת מקור תקציבי ליישום הוראת החוק, החוק יכנס לתוקף רק לאחר כניסתו לתוקף של חוק התקציב לשנת...
לתזכיר החוקלחצו כאן
שאלות
placeholder חובת דיווח על הכנסות שכירות מצרפת לעולה חדש
לאחר תום תקופת ההטבות של העולה החדש, הוא ממוסה ככל תושב ישראל אחר. הדין הפנימי בישראל מחייב אותו לדווח ולשלם מס בישראל על כלל הכנסותיו, בכל רחבי העולם, לרבות הכנסות משכירות נכס או מפנסיה ציבורית בצרפת. ואולם סעיף 6 לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לצרפת מעניק לצרפת את זכות המיסוי הבלעדית ביחס להכנסות ממקרקעין, לרבות הכנסות משכירות המקרקעין.
לתשובה מאת עו"ד ורו"ח איתן אסנפילחצו כאן
ייחוס הכנסות בחברה משפחתית עקב החלפת "נישום מייצג" placeholder
בסעיף אין התייחסות לאופן ייחוס הכנסות החברה למקרה של החלפת הנישום המייצג. בהיעדר הוראה אחרת והואיל ובהתאם לסעיף 64א(א) לפקודה ההכנסה החייבת בתום שנת מס תיוחס לנישום המייצג, לדעתנו תיוחס מלוא הכנסת החברה לנישום המייצג החדש.
לתשובה מאת עו"ד עופר אלבויםלחצו כאן
מבזק - סדרת הרצאות במיסים
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!