מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1526 - 26/01/2023
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1526 26/01/2023
מאמרי מומחים
בית המשפט העליון דן בסיווג פעילות עסקית במכירת מקרקעין placeholder
מדובר בערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניין אדם שביצע עסקאות נדל"ן מרובות במשך 20 שנה. פסק הדין עוסק בשאלה כיצד יש לסווג את אותן עסקאות מקרקעין, האם כפעילות 'הונית' שנערכה על ידי אדם פרטי או כחלק מפעילות עסקית מסוג 'פירותית' החייבת במע"מ.
למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד דורון פסו; משפטן דניאל דורוןלחצו כאן
פסקי דין
placeholder נדחתה טענת קבלן כי ההכנסה מדירות בפרויקטים שהקים היא אינה הכנסה עסקית - פס"ד קירון
נדחתה טענת קבלן כי הכנסתו ממכירת דירות מסוימות בפרויקטים שהקים מהווה הכנסה פרטית שאינה חייבת במס הכנסה. נקבע כי הנישום לא עמד בנטל המוגבר החל עליו להראות כי חרף היותו עוסק בתחום הנדל"ן, ועל אף שמדובר בפרויקט אחד הכולל כמה דירות שנבנו כולן כחטיבה אחת, חלק מאותן דירות הן "פרטיות".
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
התנאים להטלת קנס מינהלי על איחור בהגשת דוח מע"מ על פי סעיף 94 לחוק מס ערך מוסף placeholder
במסגרת תיקון מס' 13 לחוק הורחבה תחולתו של סעיף 94 לחוק, לעומת נוסחו הקודם; וכלשון דברי ההסבר בהצעת החוק: "מוצע להרחיב סעיף זה לכל מקרה של אי הגשת דו"ח שהגשתו תידרש לפי החוק" מדברים אלו עולה כי הקנס לפי סעיף 94 לחוק חל בגין כל איחור בהגשת דוח במועד, ומטרתו אכיפתית, דהיינו, להאיץ את הגשת הדוח כמתחייב.
לתשובה מאת עו"ד עמיאל יצחק הלוילחצו כאן
placeholder אפשרות לקיזוז הפסד מועבר מהשכרת מבנה משרדי כנגד רווח הון ממכירת הנכס
סעיף 28(ח) לפקודה קובע כי הפסד שהיה לאדם מהשכרת בנין ניתן לקזזו כנגד הכנסתו מאותו בניין בשנים הבאות. סעיף 89 לפקודה קובע כי דין תמורה כדין הכנסה לפי סעיף 2 ודין רווח הון כדין הכנסה חייבת. משילוב ההוראות נראה כי ניתן לקזז את ההפסד המועבר כנגד רווח הון מהבניין.
לתשובה מאת רו"ח עו"ד אריאל דרייפוסלחצו כאן
מיסוי הענקת מניות לעובד על פי סעיף 102 במועד המימוש בהעברה מהנאמן לעובד placeholder
ההעברה מהנאמן לעובד דינה כמימוש החייב במס בשיעור של 25% על שווי ההטבה, וזאת בהתאם להגדרת מועד המימוש בסעיף 102 לפקודה, הקובע כי מועד המימוש בהקצאת מניות באמצעות נאמן הוא המוקדם מבין מועד העברת המניות לעובד או מכירת המניות בידי הנאמן
לתשובה מאת רו"ח אלי חייקהלחצו כאן

כל מס 26.1

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360