מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1386 - 30/09/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 30/9

 
מאמרי מומחים
 
על הדבש ועל העוקץ - בשורת פס"ד יקותיאלי לעניין מיסוי עסקאות קומבינציה

פסק הדין בעניין יקותיאלי עוסק בנושא שנדון פעמים רבות בפסיקה - קביעת שווי העסקה לעניין מס שבח בעסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי. פסק הדין מציג בשורה חשובה לנישומים הן בנוגע למחלוקת הכללית כיצד יש לחשב את שווי העסקה, האם על פי שווי שירותי הבנייה שצפויים להינתן לבעל המקרקעין או על פי שווי הזכויות במקרקעין הנמכרות ליזם; והן בנוגע למחלוקת על פרמטר חישובי - רכיב הרווח היזמי בשווי שירותי הבנייה, שהעמדה לגביו בפסיקה לא הובנה די הצורך עד מועד זה.

למאמר מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי; עו"ד דנה הלר - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
טיוטת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון מס'...), התשפ"ב-2021

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 266 מיום כ"ג באב התשפ"א (1 באוגוסט 2021) בנושא "מניעת הונאות בתחום הדלק", מוצע לקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 כי כתנאי לניכוי הוצאות דלק יש להתקין ברכב בגינו נדרש הניכוי התקן תידלוק אוטומטי ולתדלק באמצעות ההתקן, וכי לנישום יש בגין אותו החודש דו"ח ריכוז חודשי.

לחוזר משרד המשפטים - לחץ כאן
 
הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בתקופת חל"ת

מטרת החוזר להבהיר מתי חלה חובת תשלום דמי ביטוח על המעסיק בגין עובד בחופשה ללא תשלום ולהסביר את אופן חישוב דמי הביטוח שהמעסיק נדרש לשלם בהתאם לחוק, המצב לפני תיקון החוק וכיצד יש לנהוג לאחר תיקון החוק.כמו כן הבהרת הוראת שעה בגין פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
ועדת הכספים האריכה את תוקפן של תקנות המקנות זיכוי במס בשיעור של 15% במס הכנסה על עבודה במשמרות שנייה ושלישית במפעלי תעשייה עד תום שנת 2022

ועדת הכספים אישרה היום (ד') את הארכת תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"ב-2021. התקנות קובעות זיכוי ממס בשווי של 15% מהכנסה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית, אם המעסיק משלם תוספת משמרות בגין עבודה זאת. התקנות הוארכו עד יוני 2021, והיום אישרה ועדת הכספים את הארכתן עד תום שנת 2022.

לחוזר הכנסת - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעור קבוצת כדורגל: הוצאותיה בגין דיור וארוחות הן טובת הנאה החייבת במס הכנסה - פס"ד איתוראן ספורט קריית שמונה

בית המשפט המחוזי דחה ערעור חברה המפעילה קבוצת כדורגל על החלטת פקיד שומה לחייבה בגין אי ניכוי מס במקור מטובות הנאה. נקבע כי לא עלה בידיה להוכיח כי הוצאות שהוציאה בגין תשלום שכר דירה עבור עובדיה והוצאות בגין ארוחות, אינן בגדר הטבה לעובדיה וכי התשלומים בוצעו לנוחותה. משכך, הוצאות אלו הן בגדר הטבה לעובדי המערערת והן חייבות במס לפי סעיף 2(2) לפקודה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
בית הדין הארצי בביקורת על המל"ל: שלל תושבות ממשפחה באופן מגמתי ולא מקצועי - פס"ד ע.ע.ק ואח'

בית הדין הארצי לעבודה מתח ביקורת על התנהלות המוסד לביטוח לאומי בחקירה שערך ובסופה החליט לשלול תושבות ממשפחה. נקבע כי להחלטה על שלילת תושבות ישנן השלכות משמעותיות ביותר. בנסיבות העניין נשללה התושבות על סמך חקירה, שבין שיכולה הייתה להיות מקצועית יותר ובין שלקתה במידה מסוימת של מגמתיות - אינה מספקת ונסמכה על ראיות דלות.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
נדחה ערעור נישום שהורשע בהשמטת הכנסות - לגרסאות שהציג אין שמץ של תימוכין בראיות – פס"ד עמבר

נדחה ערעור נישום שהורשע בהשמטת הכנסות על החלטת פקיד שומה שלא לזכותו בשל מסי חוץ ששילם לכאורה בתאילנד ובארצות הברית בגין הכנסותיו משכר עבודה. נקבע כי הנישום לא הביא כל ראיה המעידה כי שילם מס בשל ההכנסות שהושמטו. ברי כי אין לתת כל אמון בגרסתו שאינה נתמכת במאום.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשפ"ב-2021.

ביום 14.9.2021 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשפ"ב-2021. התקנות קובעות שורה של שינויים מהותיים בתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988. התיקון עוסק בין היתר במנגנון חישוב המיסוי הקבוע בתקנות, ובדומה לאופן המיסוי של שותפויות שאינן נסחרות, חישוב המיסוי נעשה על-פי "השיטה המעורבת" בה ההכנסות וההוצאות השוטפות של השותפות מיוחסות לבעלי הזכויות בה, אך רואים ביחידות ההשתתפות כנכס עצמאי לצורכי מס אשר מכירתן ממוסה בדומה למיסוי מכירת מניות בחברה . התיקון קובע, כי בשלב החיפוש שבו השותפויות נושאות בעיקר ההוצאות חישוב המס יעשה בשיטה החד-שלבית; ובשלב הפקת הרווחים בידי השותפות, השותפויות תמוסנה בשיטה הדו-שלבית כחברה. בנוסף, נקבעו בתיקון הוראות שונות להסדרת המצבים שבהם שותפות של נפט/גז תהפוך לשותפות סגורה ותמוסה כחברה ולחישוב רווח ההון במכירת הזכות בשותפות. כמו-כן, נקבע, ניכוי מס במקור יחול בעת ביצוע חלוקה מהשותפות למחזיקים. כמו כן נקבעו הוראות מעבר הקובעות את האופן שבו שותפויות קיימות תהפוכנה לשותפויות סגורות. בהתאם, נקבע בתקנות 6 ו-7 לתיקון, כי התקנות כנוסחן לפני התיקון תחולנה ההחל מהמועד שבו פקע תוקפן (פי סעיף 38 לחוק יסוד הכנסצ), ואילו בתחילת שנת 2022 תיכנסנה לתוקף התקנות כנוסחן לאחר התיקון.

לתקנות מס הכנסה - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
התנאים להגדרת חברת ארנק לחברת מעטים שיש לה הכנסות מדמי ניהול משלוש חברות

אם ההכנסה היא מחברה אחת החברה תיחשב "חברת ארנק", אולם אם תתקבל משלוש חברות (לא קשורות!), ובאף אחת מהן לא תגיע ל-70% מההכנסה או ההכנסה החייבת של חברת המעטים, החברה לא תיחשב חברת ארנק. כמה חברות (מקבלות השירות) העונות להגדרת "קרוב" לפי סעיף 88 ייחשבו לחברה אחת - מקבלת השירות, ועל פי הדוגמה שניתנה, כיוון שדמי הניהול משלושתן יחד עולים על 70% מסך ההכנסות, חברת מעטים תיחשב חברת ארנק.

לתשובה מאת רו"ח רונית בר - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
מענקי קורונה, לא סוף סיפור.
רבים מכם או מהלקוחות שלכם לא קבלו מענקי הוצאות קבועות או שקבלו בחסר או נדרשים להחזיר את המענקים בימים אלו. אנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהדריך אתכם כיצד לסייע ללקוחות או לסייע לכם. השגה או ערר נכונים ישפיעו על המענק אותו תקבלו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית