תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:מס יסף-מס עשירים
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:מס יסף-מס עשירים
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 49 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
01/01/2023 |
תחום: טבלאות מידע
עמודים:1
12/06/2022 |
פורסמה ברשומות הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 100), התשפ"ב-2022 במסגרת מוצעים מספר תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין, בפקודת מס הכנסה ובחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990. בין עיקרי התיקונים המוצעים : הכללת "דירת מעטפת" – דירה שבנייתה טרם נסתיימה בבניין המיועד למגורים המיועדת לשַמש למגורים במסגרת הגדרת המונח "דירת מגורים" שבסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, כך שרכישת דירה כאמור תחויב במס רכישה כדירת מגורים (סעיף 1(1) להצעת החוק. קיצור תקופת שחלוף דירת מגורים לעניין שיעורי מס הרכישה החָלים לגבי דירת מגורים יחידה וקיצור תקופת שחלוף דירת מגורים הפטורה ממס שבח במכירת דירה יחידה, וזאת לגבי דירת מגורים שתירכש ביום התחולה - (יום התחולה מוגדר בהצעת החוק כיום בו פורסמה הצעת החוק ברשומות) או לאחריו כתחליף לדירה הנמכרת שלגביה חלה החזקה שלפי סעיף 49ג(1) לחוק (סעיפים 4 ו-8(ד) להצעת החוק. עדכון מדרגות מס רכישה לדירה יחידה; ביטול החישוב הלינארי במכירה לתושב חוץ וביטול הפטור ממס שבח לתושב חוץ במכירת דירת מגורים בתנאים מסויימים ; בפקודת מס הכנסה סעיף 121ב "מס יסף " – מוצע שמס זה ייגבה במסגרת שומת מיסוי מקרקעין ויוטל על כלל ההכנסות משבח מקרקעין, לרבות ממכירת דירת מגורים, ובלבד שההכנסה אינה פטורה ממס שבח ; קיצור תחולת הפטור ממס בחוק מס הכנסה פטור מהכנסה מהשכרת דירת מגורים;קביעת הוראת-שעה לגבי מכירת זכות במקרקעין המיועדים לבנייה למגורים של 15 דירות לפחות – שיום רכישתה אירע לפני 7.11.2021 – בידי יחיד
תחום: חקיקה
עמודים:10
מציג 1 - 15 / מתוך 49 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!