תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:מחקר ופיתוח
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:מחקר ופיתוח
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 131 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
25/01/2021 |
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי העוסקת בחברה פרטית תושבת ישראל שהקימה חברה נוספת "חברה קולטת" גם היא פרטית תושב ישראל, לה הועברו מלוא הזכויות בנכסים שונים הקשורים לפעילות הטכנולוגית בה עסקה החברה. העברת הנכסים בוצעה תמורת קבלת זכויות בחברה הקולטת. והוגשה בקשה לרשות המסים שלא אושרה על שינוי מבנה. שינוי המבנה נעשה לצורך גיוס הון לשם פיתוחה של רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי העוסקת בחברה פרטית תושבת ישראל שהקימה חברה נוספת "חברה קולטת" גם היא פרטית תושב ישראל, לה הועברו מלוא הזכויות בנכסים שונים הקשורים לפעילות הטכנולוגית בה עסקה החברה. העברת הנכסים בוצעה תמורת קבלת זכויות בחברה הקולטת. והוגשה בקשה לרשות המסים שלא אושרה על שינוי מבנה. שינוי המבנה נעשה לצורך גיוס הון לשם פיתוחה של טכנולוגיה חדשנית וזאת בנפרד משאר הנכסים של החברה. כחצי שנה לאחר שינוי המבנה קיבלה החברה הקולטת מהמדען הראשי אישור בו הוא ממליץ לראות בה כחברת עתירת מחקר ופיתוח. בכוונת החברה הקולטת לגייס הון ממספר משקיעים תמורת הקצאת זכויות בה. הכספים שיתקבלו במסגרת גיוס ההון ישמשו להמשך מימון פעילות החברה בתחום המחקר והפיתוח. בגדרה של הבקשה נתבקשה רשות המסים לקבוע כי החברה הקולטת הינה חברה עתירת מחקר ופיתוח, כהגדרתה בתקנות המו"פ, וזאת לטובת החרגתה ממגבלת ההחזקה בתקופה הנדרשת האמורה והכל בהתאם לאמור בסיפא של סעיף 104 לפקודה.
תחום: חוזרים
עמודים:4
06/10/2019 |
לצורך עידוד השקעה בתחומים שהמחוקק מעוניין לעודד, נחקק סעיף 63(ד) לפקודה שעל פיו רשאי שר האוצר להגדיר שותפות כחברה ואת סכום חלוקת הכנסותיה כדיווידנד, ומחזיק השותפות ימוסה בשיעור מס מוגבל. אחד התחומים שהמחוקק מעודד הוא שותפות בחיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, על פי הצו שפורסם ביום 2.1.2017 ובו מוגדרת שותפות נפט כחברה לעניין חלוקת ההכנסות שלה. רשות המסים פרסמה טיוטת צו שבה הוסף תחום שותפויות במחקר או פיתוח. על פי טיוטת הצו יראו שותפות שהיא תושבת ישראל לפי הפקודה ועונה במישרין או בעקיפין להגדרות שבחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בעשייה, התשמ"ד-1984 כחברה לעניין פקודת מס הכנסה. אחד התחומים שהמחוקק מעודד הוא שותפות בחיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, על פי הצו שפורסם ביום 2.1.2017 ובו מוגדרת שותפות נפט כחברה לעניין חלוקת ההכנסות שלה. רשות המסים פרסמה טיוטת צו שבה הוסף תחום שותפויות במחקר או פיתוח. על פי טיוטת הצו יראו שותפות שהיא תושבת ישראל לפי הפקודה ועונה במישרין או בעקיפין להגדרות שבחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בעשייה, התשמ"ד-1984 כחברה לעניין פקודת מס הכנסה.
תחום: חוזרים
עמודים:4
מציג 1 - 15 / מתוך 131 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית