תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:הוצאות לינה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:הוצאות לינה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 20 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
14/01/2024 |
תחום: טבלאות מידע
עמודים:2
14/01/2020 |
בשנים האחרונות נכנסו לשימוש מערכות דיגיטליות מתקדמות לניהול, דיווח ובקרה של הוצאות עובדים בארץ ובחו"ל. במערכות אלו נדרשים העובדים לדווח לחברה המעסיקה על הוצאותיהם השונות כגון: טיסות, ארוחות, נסיעה במוניות וכיוצא באלה. כללי שמירת תיעוד החוץ (האסמכתא לדרישת ההוצאה) נקבעו בהוראות מס הכנסה ניהול פנקסי חשבונות. ההוראות קובעות כי ניתן לשמור תיעוד חוץ שהוא מסמך, כתוצר של סריקה ממוחשבת, אם סריקת המסמכים המקוריים נעשתה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ו' להוראות, וכן קובץ המחשב שהוא תוצר הסריקה, נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום, בארכיב דיגיטלי בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ז' להוראות כאמור. ביעור מסמכי המקור מתאפשר בהתקיים מספר תנאים המנויים בסעיף 2 לנספח ו' להוראות, המתייחסים בין היתר לאיכות תהליך הסריקה, שמירת המסמכים בארכיב דיגיטלי והגשת הדוח לאותה שנת המס. לאור האמור, בעת שימוש במערכת דיגיטלית לדיווח ובקרה על הוצאות עובדים, נדרשים העובדים לסרוק את האסמכתא עבור ההוצאה למערכת הדיווח של החברה המעסיקה על מנת לקבל החזר כספי, והחברה המעסיקה מחויבת לשמור מסמכים אלו בהתאם להוראות. כחלק ממדיניות רשות המסים להתאמת חוקי המס והוראות ניהול פנקסים להתפתחויות הטכנולוגיות כיום, מפורסמים במסמך זה התנאים לקבלת הקלה על פי סעיף 130 (א)(2) לפקודה בדבר סריקה וביעור של מסמכים שלא בהתאם לנספח ו' להוראות, בעת שימוש במערכת דיגיטלית כאמור.
תחום: חוזרים
עמודים:4
01/01/2018 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
30/08/2012 |
תחום: חקיקה
עמודים:9
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:0
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:4
11/02/2009 |
תחום: חוזרים
עמודים:1
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:2
מציג 1 - 15 / מתוך 20 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360