תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:החלטות מיסוי
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:החלטות מיסוי
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 426 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
14/03/2024 |
תחום: חוזרים
עמודים:2
09/08/2022 |
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם בה נדונה בקשתם של בני זוג שבבעלותם דירות מגורים בישראל המשמשות אותם ואת בני משפחתם. הם מעוניינים להעביר את רישום הבעלות בדירות על שם עורך דין ישראלי אשר ישמש נאמן, וינהל את הדירות לטובתם של בני הזוג ויחזיק בהן עבורם (להלן: "הנאמן" או "הנאמנות"). בני הזוג מבקשים לאשר כי העברת הדירות לידי הנאמן לא תהיה חייבת במס לפי חוק מיסוי מקרקעין וכן לאשר כי לאחר אריכות ימיהם של בני הזוג, העברת הדירות ליורשים החוקיים של בני הזוג לא תהווה "מכירה" לפי החוק. בהחלטת רשות המסים נקבעו בין היתר התנאים והמגבלות כי הקניית הדירות לנאמנות על ידי בני הזוג (כיוצרים) ועבורם (כנהנים), לא תיצור אירוע מס חייב, בהתאם להוראות החוק. הבעלים המהותי של הדירות היו ונותרו בני הזוג, גם לאחר רישום הבעלות של הדירות על שם הנאמן שישמש שלוח/ מיופה כוח בלבד, ומי שמוציא לפועל את רצון בני הזוג כנהנים, כמפורט בחלק העובדתי לעיל, מבלי שניתן לו כל שיקול דעת בעניין. הקניית הדירות לנאמן תדווח למנהל מיסוי מקרקעין בהתאם להוראות החוק. כמו כן מכירת זכויות במקרקעין, אשר הוקנו לנאמן בימי חייהם של בני הזוג, תיחשב מכירה על ידי בני הזוג. יום ושווי הרכישה שיחולו במכירה יהיו אלו שהיו נקבעים אילו מכרו בני הזוג את הזכויות במקרקעין בעצמם. כמו כן, מכירת הזכויות כאמור חייבת בדיווח בהתאם להוראות סעיף 73 לחוק. בהורשת הדירות ממי מבני הזוג (או שניהם) ליורשיהם במסגרת צוואה או ירושה על פי דין, יחולו הוראות סעיף 4 לחוק. החלטת המיסוי דנה בהיבטי מיסוי מקרקעין בלבד ואין באמור בה כדי לפגוע בסמכויותיו של פקיד השומה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.
תחום: חוזרים
עמודים:2
09/08/2022 |
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי שלא בהסכם בה נדונה בקשתו של בעל זכויות בדירת מגורים א' שזכויותיו בה נמכרו בשנת 2006. בשנת 2007 רכש זכויות בדירת מגורים ב'. במסגרת מיסוי מכירת ורכישת הדירות הצהיר כי רכש את דירה ב' כ"דירת מגורים חלופית" לדירה א'. בהתאם להוראות פרק חמישי 3 לחוק מיסוי הוענק לו פטור חלקי ממס שבח על דירה א' מכוח סעיף 49יב לחוק ופטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירה ב' מכוח סעיף 49יז לחוק. כעת הוא מעוניין למכור את דירה ב'. בקשתו לקבל את אישור רשות המסים כי במכירת דירה ב' יהיה זכאי לחישוב מס שבח "חישוב לינארי מוטב" ולאשר בנוסף כי במכירת דירה ב' יהיה זכאי לחישוב מס השבח בדרך של פריסה. רשות המסים החליטה שלא להחיל את החישוב הלינארי המוטב על מכירת דירה ב'. בהחלטתה ציינה רשות המסים כי נישום שביצע חילוף של דירות מגורים ובחר ליהנות מהטבות המס מכוח פרק חמישי 3 לחוק אינו זכאי למכור את הדירה החלופית בפטור ממס שבח, מלא או חלקי, ולכן בהתאם ללשון ולתכלית הוראת סעיף 49טז לחוק אינו זכאי לחישוב לינארי מוטב. לגבי הפריסה ציינה רשות המסים כי פריסת המס הקבועה בסעיף 48א(ה) לחוק אינה מנגנון למתן פטור או הטבה במס, במובן בו עוסק סעיף 49טז לחוק. לפיכך, נקבע כי במכירת דירה ב' ניתן לבקש את חישוב המס בדרך של פריסה מכוח הוראות סעיף 48א(ה) לחוק. זאת תוך התחשבות בנתוני המוכר וכפוף לתנאי הסעיף. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.
תחום: חוזרים
עמודים:2
מציג 1 - 15 / מתוך 426 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360