תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:הוראות ניהול ספרים
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:הוראות ניהול ספרים
תוצאות
מציג 1 - 12 / מתוך 12 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
עליוןעא ****/** בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב- במסגרתו נדחה ערעורה של המערערת, מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכח אדם בע"מ על שומות מס הכנסה שהוצאו לחברה לשנים 2017-2013 הערעור בפני בית משפט קמא עסק בשאלה כיצד על החברה לדווח על הכנסותיה למשיב: על בסיס מזומן או על בסיס מצטבר? בפסק דינו, קבע בית משפט קמא כי על אף שחברות מסוימות רשאיות לדווח למשיב על הכנסותיהן על בסיס מזומן, החברה אינה רשאית לעשות כן מכיוון שדיווח על בסיס מזומן אינו משקף את הכנסותיה האמיתיות. במסגרת זו, קבע בית המשפט כי באופן מעשי החברה מתנהלת על בסיס מצטבר והיא עצמה התייחסה לשיטה המצטברת כשיטה המשקפת את הכנסותיה האמיתיות. עוד נקבע כי הדו"ח על בסיס מזומן הוגש למשיב בלבד ומטרתו היחידה הייתה להפחית את חבות המס של החברה. בהתאם, נקבע כי להכנת הדו"ח על בסיס מזומן לא הייתה כל מטרה מסחרית מלבד דחיית תשלום של מס. יחד עם זאת, נקבע שמכיוון שבנהלי רשות המיסים לא הובהר מפורשות כי היא אוסרת על הפרקטיקה המאפשרת דיווח על בסיס שונה מבסיס ההתנהלות, יש לבטל את קנס הגרעון שהוטל על החברה. נגד פסק דין זה הגישה החברה את הערעור לבית משפט זה ואת הבקשה לעיכוב ביצוע המונחת לפניי.
תחום: פסיקה
עמודים:1
עליון
מחוזי ת"אעמ *****-**-** נדחתה בקשה לביטול פסק דין למי שעבר עבירות מס בגין אי ניהול ספרים - פס"ד יחזקאל ואח' המבקשים מבקשים לדון בערעורם על מנת שיוכרו להם חובות אבודים. מעבר לכך שהטענה לחובות אבודים נטענה בעלמא, ללא בדל ראיה או אסמכתא, כידוע, סעיף 33(ג) לפקודה קובע כי "נישום החייב בניהול פנקסי חשבונות בשנת מס פלונית ולא ניהלם או שניהלם אך לא ביסס את הדו"ח שלו עליהם, לא יותרו לו באותה שנה ניכויים וקיזוזים בשל פחת, ריבית, חובות אבודים והפסדים, ולא יוכר לו הפסד לאותה שנה". במסגרת פסק הדין הפלילי נקבע כממצא כי המבקשים לא ניהלו ספרים בשנים הרלוונטיות. משכך, לא ניתן להכיר להם בחובות אבודים לאותן השנים (ע"פ 5529/12 אוהב ציון נ' מדינת ישראל, פס' 19-20 לפסק דינו של כב' השופט דנציגר (9.11.2014);ע"מ (מחוזי תל אביב-יפו) 1337-04-13 מרסיאנו נ' פקיד שומה - היחידה הארצית לשומה, פס' 58-59 (4.7.2019)). אין מקום לנהל הליך שלם תוך בזבוז משאבים ניכרים וזמן שיפוטי יקר על טענות שלא ניתן לקבלן, בפרט בסיטואציה בה לא סופקה ולו ראשית ראיה לאותם חובות אבודים נטענים. לסיכום הבקשה נדחתה.
תחום: פסיקה
עמודים:1
מחוזי ת"א
14/01/2020 |
בשנים האחרונות נכנסו לשימוש מערכות דיגיטליות מתקדמות לניהול, דיווח ובקרה של הוצאות עובדים בארץ ובחו"ל. במערכות אלו נדרשים העובדים לדווח לחברה המעסיקה על הוצאותיהם השונות כגון: טיסות, ארוחות, נסיעה במוניות וכיוצא באלה. כללי שמירת תיעוד החוץ (האסמכתא לדרישת ההוצאה) נקבעו בהוראות מס הכנסה ניהול פנקסי חשבונות. ההוראות קובעות כי ניתן לשמור תיעוד חוץ שהוא מסמך, כתוצר של סריקה ממוחשבת, אם סריקת המסמכים המקוריים נעשתה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ו' להוראות, וכן קובץ המחשב שהוא תוצר הסריקה, נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום, בארכיב דיגיטלי בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ז' להוראות כאמור. ביעור מסמכי המקור מתאפשר בהתקיים מספר תנאים המנויים בסעיף 2 לנספח ו' להוראות, המתייחסים בין היתר לאיכות תהליך הסריקה, שמירת המסמכים בארכיב דיגיטלי והגשת הדוח לאותה שנת המס. לאור האמור, בעת שימוש במערכת דיגיטלית לדיווח ובקרה על הוצאות עובדים, נדרשים העובדים לסרוק את האסמכתא עבור ההוצאה למערכת הדיווח של החברה המעסיקה על מנת לקבל החזר כספי, והחברה המעסיקה מחויבת לשמור מסמכים אלו בהתאם להוראות. כחלק ממדיניות רשות המסים להתאמת חוקי המס והוראות ניהול פנקסים להתפתחויות הטכנולוגיות כיום, מפורסמים במסמך זה התנאים לקבלת הקלה על פי סעיף 130 (א)(2) לפקודה בדבר סריקה וביעור של מסמכים שלא בהתאם לנספח ו' להוראות, בעת שימוש במערכת דיגיטלית כאמור.
תחום: חוזרים
עמודים:4
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:2
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
מציג 1 - 12 / מתוך 12 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360