תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:הכנסות צבורות
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:הכנסות צבורות
תוצאות
מציג 1 - 3 / מתוך 3 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
09/02/2022 |
רשות המסים בישראל פרסמה חוזר ובו הנחיות והוראות ליישום תיקון 74 לחוק לעידוד השקעות הון. התיקון בוצע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים (2020-2021) שאושר ביום 2/11/2021 - כמו כן נקבעה הוראת שעה לתשלום מס מופחת בגין רווחים פטורים בפרק שביעי סימן ה' לחוק. - מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת – (להלן הוראת השעה.) התיקון לחוק ביטל את סעיף 74(ד )4( (ב) לחוק שאיפשר לחברה שיש לה רווחים שהופטרו ממס בהתאם לחוק (להלן: "הכנסה פטורה") שחילקה דיבידנד, לייחס את הדיבידנד שחילקה להכנסה חייבת שאינה הכנסה פטורה .. . בנוסף לסעיף שבוטל, נקבעה הוראה חדשה בדבר יחוס פעולת חלוקה (ראה סעיף 1.2 לחוזר) להכנסה הפטורה בסעיף 74(ד1 )לחוק. הוראת השעה קובעת הקלה במס החברות שחל בעת חלוקת רווחים שהופטרו ממס בהתאם לחוק , וזאת לחברות אשר תשלמנה את המס המופחת בגין ההכנסה הפטורה בתקופת תחולת הוראת השעה בהתאם לתנאים שנקבעו בהוראת השעה. יובהר כי הוראת השעה אינה מחייבת את החברות לחלק בפועל את ההכנסה הפטורה שהחילו עליה את הוראת השעה כדיבידנד לבעלי מניותיה.
תחום: חוזרים
עמודים:16
15/11/2021 |
תחום: חקיקה
עמודים:5
מציג 1 - 3 / מתוך 3 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360