תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:שותפות
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:שותפות
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 295 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
תחום: פסיקה
עמודים:1
מחוזי ת"א
19/09/2021 |
ביום 14.9.2021 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון), התשפ"ב-2021. התקנות קובעות שורה של שינויים מהותיים בתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988. התיקון עוסק בין היתר במנגנון חישוב המיסוי הקבוע בתקנות, ובדומה לאופן המיסוי של שותפויות שאינן נסחרות, חישוב המיסוי נעשה על-פי "השיטה המעורבת" בה ההכנסות וההוצאות השוטפות של השותפות מיוחסות לבעלי הזכויות בה, אך רואים ביחידות ההשתתפות כנכס עצמאי לצורכי מס אשר מכירתן ממוסה בדומה למיסוי מכירת מניות בחברה . התיקון קובע, כי בשלב החיפוש שבו השותפויות נושאות בעיקר ההוצאות חישוב המס יעשה בשיטה החד-שלבית; ובשלב הפקת הרווחים בידי השותפות, השותפויות תמוסנה בשיטה הדו-שלבית כחברה. בנוסף, נקבעו בתיקון הוראות שונות להסדרת המצבים שבהם שותפות של נפט/גז תהפוך לשותפות סגורה ותמוסה כחברה ולחישוב רווח ההון במכירת הזכות בשותפות. כמו-כן, נקבע, ניכוי מס במקור יחול בעת ביצוע חלוקה מהשותפות למחזיקים. כמו כן נקבעו הוראות מעבר הקובעות את האופן שבו שותפויות קיימות תהפוכנה לשותפויות סגורות. בהתאם, נקבע בתקנות 6 ו-7 לתיקון, כי התקנות כנוסחן לפני התיקון תחולנה ההחל מהמועד שבו פקע תוקפן (פי סעיף 38 לחוק יסוד הכנסצ), ואילו בתחילת שנת 2022 תיכנסנה לתוקף התקנות כנוסחן לאחר התיקון.
תחום: חקיקה
עמודים:4
מציג 1 - 15 / מתוך 295 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית