שכר דירקטורים / דירקטורים : כל המידע הרלוונטי והעדכני
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים". חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.
דף הבית > חשבפדיה > שכר דירקטורים / דירקטורים

שכר דירקטורים / דירקטורים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

כללי

דירקטורים הם נציגים של בעלי המניות בחברה, המתווים את מדיניות החברה ומפקחים על פעולותיה. בדרך כלל הדירקטורים אינם שכירים של החברה ואינם מקבלים ממנה משכורת, אך ישנם דירקטורים שמקבלים שכר במסגרת פעילותם.

רשויות המס קובעות את חבות המס משכר דירקטורים.

מי שמקבל גמול דירקטור אינו נדרש להיות עוסק או שכיר בחברה. עליו לקבל אישור על ניכוי מס משכר דירקטורים מרשות המסים (מס הכנסה).

מס הכנסה

הכנסה מגמול דירקטורים חייבת במס הכנסה. בפסק דין סריגי ארצי קבע בית המשפט כי הכנסה של דירקטורים מקורה בסעיף 2(10) ולכן תחויב במס.

צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ"ז-1967" מגדיר סוגי שכר כהכנסה. בין היתר, נקבעה בצו קביעה זו:

"שכר דירקטורים" - סכומים המשתלמים למקבל ע"י חייב, לרבות החזר הוצאות ולרבות מס ערך מוסף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בעד כהונה כדירקטור בחברה, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בתשלומים חד-פעמיים ובין בתשלומים תקופתיים, למעט תשלומים שעליהם חלה חובת ניכוי לפי תקנות ניכוי ממשכורת;"

בתקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסוימים), הוטלה חובת ניכוי מס הכנסה במקור על כל המשלם שכר דירקטורים למקבלו.בשיעור המרבי על פי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה. השיעור המרבי בשנת 2012 הינו 45%.  פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את מס ההכנסה שינוכה במקור, והחייב לנכות את המס הזה ינכהו בהתאם לכך.

ניכוי מס ההכנסה במקור משכר דירקטורים במצב שבו הוצאה "חשבונית עצמית" לא יחול על רכיב מס הערך המוסף.

ביטוח לאומי:

חוות הדעת המשפטית של המוסד לביטוח לאומי היא כי הכנסה משכר דירקטורים היא הכנסה שאינה מעבודה [על פי סעיף 2(10) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961].

כמתחייב, יחולו עליה שיעורי דמי הביטוח המקובלים בנוגע להכנסות פסיביות (9.61%; 12.0%). עד 31 בדצמבר 2007 הייתה ההכנסה פטורה, אם התקיימו התנאים הקבועים בתקנות 14 ו-15 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח). המוסד לביטוח לאומי פועל על פי שומת מס הכנסה, לכן החיוב יהיה על פי מקור ההכנסה.

מס ערך מוסף

יש לבחון אם הגמול על פי תקנות הגמול נכנס להגדרת "עסקה" שבחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"). על פי חוק מע"מ, עסקה היא בין השאר מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, או עסקת אקראי, לרבות מתן שירות באקראי, כשהשירות הוא בעל אופי מסחרי. "שירות" מוגדר בחוק מע"מ ככל עשייה בתמורה למען הזולת, ובחבר בני אדם גם עשייה למען חבריו אף ללא תמורה (עבודת עובד אינה בגדר שירות לצורכי מע"מ). עמדת הנהלת מס ערך מוסף, כפי שמובאת בהוראת תאמ"ו 62.772 היא כי קיימת חבות במע"מ על שכר דירקטורים בחברות, בשל היותו "עסקה" לצורכי מע"מ, אם כמתן שירות בתמורה ואם כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.

 

שאלות
סגור חלון
קורס ביטוח פנסיוני מרכז - יולי 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית