מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1665 - 06/06/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1665 06/06/2024
מאמרי מומחים
הכרה בהוצאות מימון בחברה שקיבלה דיווידנד בין-חברתי placeholder
שאלת ההכרה בהוצאות המימון נהפכה רלוונטית מאוד בדוחות המס של שנת 2023 בעקבות הגידול בשיעור הריבית.לא מעט חברות יש להן החזקה בחברות בת שחילקו להן דיווידנד, ומנגד יש להן הוצאות מימון והוצאות אחרות. לא בהכרח מדובר בהוצאות מימון ישירות בגין הלוואות ששימשו לרכישה או ההשקעה בחברות הבנות. מדובר בהוצאות מימון כלליות שיש בחברה
למאמר מאת רו"ח שלמה הררילחצו כאן
חוזרים
placeholder מענק לבני/בנות זוג של משרתי מילואים שיצאו לחל"ת
הביטוח הלאומי ישלם מענק לבן/בת זוג של משרת במילואים וכן למי שיש לו ילד משותף עם משרת במילואים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) - זאת בהתאם לעמידתם בתנאי הזכאות
לחוזר המוסד לביטוח לאומילחצו כאן
פסקי דין
מאסר בפועל של 11 חודשים לעוסק שעבר עבירות לפי חוק מע"מ - פס"ד הילל placeholder
11 חודשי מאסר בפועל הושתו על עוסק שהשתמש בחשבוניות פיקטיביות וניכה מס תשומות. הנאשם השמיט מס בהיקף של כ-950,000 ש"ח ולא הסיר את מחדלו. יש לתת את הדעת על התכנון שקדם לביצוע העבירה – דבר הנלמד מאופיים הסדור, המוסווה והשיטתי של המעשים, למניע הכלכלי שעמד ביסודם, וכן לגובה הנזק לקופה הציבורית
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
placeholder רשות המסים עשתה דין לעצמה, גבתה מס שבח ביתר ובניגוד לקביעת המחוקק - פס"ד רשף חן
התקבלה תביעה ייצוגית נגד רשות המסים, תוך שנקבע כי פעלה שלא כדין וללא סמכות חוקית בניכוי הפחת בחישוב מס שבח בגין מכירת דירות שהושכרו במסלול הפטור המלא. הרשות אינה רשאית להחליט על דעת עצמה להחיל מנגנון של כרסום בפטור ממס, מבלי שהדבר יגובה בהוראה מפורשת של המחוקק
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשפ"ד -2024 placeholder
תקציר: ביום 30.5.2024 פורסם ברשומות חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) (תיקון מס' 19 , שעניינו הגנה על בני זוג של משרתים במילואים. במסגרת תיקון לחוק חיילים משוחררים תוקנו חוקים נוספים כגון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה וחוק הביטוח הלאומי
לדברי הסבר מאת עו"ד מיטל דולב בלטלחצו כאן
שאלות
placeholder נוהל סגירת תיקים על ידי מנהל מע"מ לאחר כמה דוחות אפס
הלכה למעשה, משרדי מע"מ האזוריים סוגרים תיקים לאחר שלושה דוחות אפס דו-חודשיים (בעבר לאחר שישה דוחות-שנה). עם זאת, ככל שהסגירה נעשתה רק בשל הגשת דוחות אפס, ניתן להגיש בקשה לפתיחת התיק מחדש, ובדרך כלל וככל שאין סימנים מחשידים לפעילות של הוצאת חשבוניות מס או ניכוין שלא כדין, המנהל נענה לבקשה ופותח את התיק מחדש
לתשובה מאת עו"ד (חשבונאות) מוחמד נאטורלחצו כאן
משיכת כספי תגמולים בפטור ממס בשל הכנסות נמוכות או נכות placeholder
בהנחה שכל התנאים המצטברים שנקבעו בתקנה 34 לתקנות קופות גמל לעניין משיכת כספי תגמולים בפטור ממס עקב נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר של ההורה של העמית או לצורך מימון הוצאות רפואיות שלו, מתקיימים, למעט העובדה שהעמית לא הגיש לפקיד השומה טופס 159 בזמן אמת לשם קבלת אישורו מראש לפטור ממס, נראה כי יקשה על פקיד השומה לאשר זאת בדיעבד
לתשובה מאת רו"ח רוזט שמשלחצו כאן
placeholder מיסוי רווחים על ריבית המתקבלת מפיקדון צמוד מדד
לפי הוראות סעיף 125ג לפקודה, ריבית שאינה צמודה בידי יחיד חייבת במס בשיעור 15%, וריבית צמודה או נקובה במט"ח חייבת במס בשיעור 25%. ס"ק (ד)(2) קובע כי יחול שיעור מס שולי אם היחיד תבע ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל הנכס שעליו משולמת הריבית. אצל חברה שיעור המס הוא מס חברות. ככל שנאמנות חייבת במס, בדרך כלל מדובר בחיוב "שקוף" לפי הנאמן היוצר או הנהנה בשיעורים האמורים לעיל
לתשובה מאת עו"ד רו"ח אריאל דרייפוסלחצו כאן
מבזק - היערכות להעלאת שיעור המע"מ
חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!