מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1637 - 22/02/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1637 22/02/2024
מאמרי מומחים
על החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, התשפ"ג-2023 והנחיית רשות המסים לגבי הסכמי SAFE, על רקע הקושי בגיוס כספים לחברות הייטק ישראליות placeholder
על בסיס הפקת הלקחים מהחקיקה הקודמת, נכנס לתוקפו כהוראת שעה ביום 31 ביולי 2023 החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, התשפ"ג-2023. החוק עתיד לפקוע בתום שנת 2026. החוק מקנה חמישה מסלולי הטבות למשקיעים פרטיים, לרבות חברות מעטים ושותפויות שהוקמו לצורך השקעה ייעודית בחברת מו"פ כהגדרתה בחוק
למאמר מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי עו"ד (חשבונאות) גוני זוסמןלחצו כאן
חוזרים
placeholder הקצאת מספרי חשבוניות ריכוז שאלות ותשובות
רשות המסים בישראל פרסמה רשימת שאלות ותשובות מכנס שקיימה ביום 6.2.2024
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
הקלות למשרתי מילואים – מלחמת חרבות ברזל placeholder
בעקבות התמשכות שירות המילואים, ישנם משרתי מילואים שמתקשים או שאינם יכולים למלא את חובות הדיווח והתשלום במועד, על אף האורכות שניתנו במסגרת החקיקות השונות. לאור זאת, החליטה רשות המסים לתת הקלות ייעודיות למשרתי המילואים. רצ"ב נספח ובו פירוט ההקלות הנוספות שיינתנו למשרתי המילואים כאמור. ככל שהדבר ניתן, ההקלות ניתנות באופן אוטומטי באמצעות עדכון מערכות רשות המסים. במקרים בהם אין אפשרות כזו, ההקלות...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
חקיקה
placeholder תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (הוראת שעה), התשפ"ד- 2024
בהמשך לפרסום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד-2023 שפורסם ביום 28.11.2023 , פורסמו ארבע הוראות שעה הקובעות הוראות בעניין הארכת תקופות ודחיית מועדים שתחולתן רטרואקטיבית ליום 7.10.2023- : ביניהן תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (הוראת שעה), התשפ"ד-2024 – דחיית מועדים לעניין החזר מס רכישה בבניית דירת מגורים. ביום 14.2.2024 פורסמה הוראת...
לתקנות מיסוי מקרקעיןלחצו כאן
שאלות
הפסד הון ממכירת נכס בחו"ל שאינו נייר ערך ומקורו בירידת שער חליפין placeholder
ככל שמדובר בתושב ישראל, עלינו לתרגם את עלות הנכס במועד הרכישה בהתאם לשער היציג, ולתרגם את התמורה במועד המכירה בהתאם לשער היציג, ולחשב את רווח/ הפסד ההון בדומה לחישוב של נכס בישראל, כולל הצמדה למדד המחירים לצרכן (ולא למטבע כלשהו)
לתשובה מאת עו"ד רו"ח ניר חונוביץלחצו כאן
placeholder דיווח על החזר הוצאות שכר דירה שמקבל דייר מיזם במסגרת תמ"א 38
קבלת דמי שכירות לתקופת הריסת המבנה ובנייתו מחדש ולכיסוי הוצאות כרוכות כפי שקבע המנהל – נכלל במסגרת הפטור של תמ"א 38 לפי סעיף 49לג1(א). ככל שהנישום מגיש דוחות שנתיים למס הכנסה מוצע ליתן גילוי לכך במסגרת הדוחות. לגבי החזר דמי תיווך נראה שהוא נכלל במסגרת ההוראה שלעיל. ככל שמתקבל החזר מעבר לסכום שהוצא על ידי הנישום, מוצע להתייעץ לגבי המקרה באופן ספציפי
לתשובה מאת עו"ד רו"ח שלומי טבחלחצו כאן
בעל שליטה - סיום עבודה וזכאות לפיצויים לאור העובדה שימשיך לתת לחברה שירותים במסגרת חברה חדשה שיקים בקפריסין placeholder
רשות המיסים בוחנת האם באמת התנתקו יחסי העבודה באופן סופי ומוחלט, קל וחומר כשמדובר בבעל שליטה בחברה ,כששיקוליה בין היתר בהחלת תקרת הפטור ממס כפי שפורסמו בחוזר 21/2004. בעניין בעל השליטה יש להוכיח כמה רבדים אשר בצירופם יעידו על סיום יחסי עובד מעביד מוחלט. כך לדוגמה: החברה הקפריסאית התאגדה לצורך כלכלי עסקי אמיתי ולא לצורך תכנון מס בלתי נאות, מעבר אמיתי לקפריסין ועוד כדלקמן
לתשובה מאת רו"ח (משפטן) אוהד פטיטולחצו כאן

כל מס 22.2

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360