מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1632 - 05/02/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1632 05/02/2024
מאמרי מומחים
על מורכבות ההבחנה בין הכנסת עבודה לבין הכנסה מדיווידנד לבעלי שליטה בעקבות פסק הדין בעניין דניאל עמרם (ע"א 550/22) placeholder
ברשימה זו עמדנו על פסקי הדין שהוצאו תחת ידיהם של בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון בעניינם של מר דניאל עמרם וחברת ספירה ישראל שבבעלותו נראה אפוא כי לאחר כניסתו לתוקף של הוראת סעיף (החל משנת המס 2017), המבחן הטכני של בחינת העודפים במועד החיוב במס, צריך להיות המבחן הראשי לסיווג המשיכות של בעל השליטה. המבחן המהותי כמבחן משני יכול לשמש את בעל השליטה על מנת לסתור את החזקה בדבר סיווג המשיכות בידיו...
למאמר מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי; איציק אירים (משפטן)לחצו כאן
פסקי דין
placeholder התקבלה עמדת רשות המסים: לא נחתם עם הנישום הסכם פשרה מחייב - פס"ד אלקובי
נדחתה תביעת נישום לאכיפת הסדר פשרה לסילוק כל חובותיו שנחתם לכאורה בינו לבין רשות המסים. נקבע כי מדובר במסמך המונה שורה של פעולות אשר מהוות "צעד" ראשון בדרך לגיבוש של הסכם פשרה עתידי. המסמך נעדר גמירות דעת ומסוימות הנדרשת לצורך גיבושו, והובהר בו מפורשות כי "לא מובטח דבר" לתובע
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
חקיקה
חוק ההתיישנות (תיקון מס' 8 – חרבות ברזל) , התשפ"ד -2024 placeholder
חוק ההתיישנות (תיקון מס' 8 – חרבות ברזל) פורסם ברשומות ביום 25.1.2024. התיקון קובע כי בחישוב תקופת התיישנות של תביעה שאינה עוסקת במקרקעין לא הסתיימה ערב התיקון (שתחילתו 25.1.2024) , לא תבוא במניין התקופה שמיום 7.10.2023 ועד ליום 6.4.2024. ואילו בחישוב תקופת ההתיישנות של תביעה שעוסקת במקרקעין, שתקופת ההתיישנות שלה הייתה מסתיימת, ערב התיקון, בתקופה שמיום תחילתו של התיקון ו25.1.2024 עד ליום 6.4.2024...
לחוק ההתיישנותלחצו כאן
שאלות
placeholder הגשת בקשה לרשות המסים בישראל למתן פטור ממס על פנסיה ממבטחים שמשולמת לתושב שהיגר לארצות הברית
רשות המיסים בישראל דורשת כי בקשה לפטור מניכוי מס במקור מתשלום המשולם על ידי תושב ישראל (מבטחים במקרה זה), בהתבסס על הוראה באמנת מס, תוגש באמצעות טופס 114A, בטופס זה יש לפרט את סוג התשלום ומקורו, פרטי המשלם ופרטי המקבל, ונוסף על כך נדרש אישור מאת רשות המס במדינת המושב, שאכן מקבל ההכנסה הוא תושב לצורכי מס באותה מדינה.
לתשובה מאת עו"ד לילך אשרובלחצו כאן

כל מס 5.2

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!