מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1630 - 29/01/2024
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1630 29/01/2024
מאמרי מומחים
ההפסד כולו שלך – התגבשות הפסד בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק placeholder
הוראות סעיף 92(א)(1) לפקודה מאפשר לקזז כנגד רווח הון "סכום הפסד הון שהיה לאדם בשנת מס פלונית ואילו היה ריווח הון היה מתחייב עליו במס". הוראות סעיף 92(ב) לפקודה קובעות ש"סכום שלא ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, כאמור בסעיף קטן (א), בשנת מס מסויימת, יקוזז כנגד ריווח הון בלבד כאמור בסעיף קטן (א) בשנות המס הבאות בזו אחר זו לאחר השנה שבה היה ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה היה ההפסד, כאמור...
למאמר מאת רו"ח (עו"ד) גדי אלימילחצו כאן
חוזרים
placeholder הקלה לעוסקים פטורים בשל מלחמת חרבות ברזל
במסגרת ההקלות לציבור בשל הימשכות מלחמת חרבות ברזל, החליט מנהל רשות המסים על הקלה לעסקים קטנים. בהתאם להחלטת מנהל הרשות, עוסק פטור החייב בהגשת ההצהרה השנתית על פי סעיף 15 לתקנות מע"מ (רישום), יוכל להגיש את ההצהרה הנ"ל עד ליום 31/3/2024 מבלי שיינקטו כלפיו אמצעים (קנסות מנהליים וכדומה).
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
אבטלה בעקבות מלחמת חרבות ברזל - דברי הסבר מאתר המוסד לביטוח לאומי placeholder
בעקבות המלחמה חלו הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או הוצא לחל"ת ע"י מעסיקו במהלך התקופה שמ-7.10.23 עד 31.12.23.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
placeholder הנדון: תיקון סעיף 122 לפקודת מס הכנסה
רשות המסים פרסמה נוסח מעודכן להודעתה בנושא תיקון סעיף 122 (ו) לפקודה – בגדרו נקבע כי יותר ניכוי דמי שכירות מוטבים כהוצאה בחישוב ההכנסה מדמי שכירות שמקורם בדירה מושכרת. בהודעה המעודכנת מצוין כי המס ישולם תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה מדמי השכירות. נישום אשר ישלם את המס לאחר המועד שצוין לעיל יחויב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית הקבועים בחוק.
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
מקדמות ושיעורי דמי ביטוח לעצמאים לשנת 2024 placeholder
המוסד לביטוח לאומי פירסם את פירוט השינויים החלים בחישוב המקדמות ובשיעורי דמי הביטוח החל מ- .1/1/2024
לחוזר ביטוח לאומילחצו כאן
placeholder עדכונים במערכת ההרשאות לפרויקט חשבוניות ישראל
במסגרת היערכות המשק ליישום החקיקה הנוגעת להגשת בקשה לקבלת מספרי ההקצאה בגין חשבוניות מס שסכומן הינו 25,000 ₪ ומעלה, החל מ-1.4.2024. להלן פירוט העדכונים שערכנו במערכת ההסמכות על מנת לפשט את התהליך עבור תאגידים, באמצעות השקת יישום לרישום מורשה העל במשרד המס או רישומו על ידי המייצג כמפורט להלן
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
המחוזי קבע: המגבית היהודית המאוחדת פטורה ממס בשל מכירת קרקעות בירושלים - פס"דunited jewish appeal placeholder
המחוזי דחה את עמדת מנהל מיסוי מקרקעין שקבע כי המגבית היהודית המאוחדת חייבת במס שבח ורכישה בשל מכירת קרקעות בירושלים באזור המיועד לתחנה עתידית של הרכבת במרכז העיר. מדובר בגוף העוסק בצדקה. העוררת אינה פועלת "עבור עצמה", על מנת להשיא רווחים, אלא למען מטרות פילנטרופיות - למען הציבור
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן

כל מס 29.1

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!