מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1497 - 20/10/2022
שלום, (לקוח מס' )
גליון - 1497 20/10/2022
מאמרי מומחים
הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל אינן חייבות בדמי ביטוח placeholder
הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל, אשר אינה הכנסה מעסק כמשמעה בסעיף 2(1) לפקודה, פטורה מתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי. זאת, בין שההכנסה דווחה למס הכנסה ב-"מסלול הרגיל" לפי סעיף 121 לפקודה, ובין אם דווחה ב-"מסלול המיוחד" תוך תשלום שיעור מס קצוב או מוגבל. סוגיה זו של חבות בדמי ביטוח בגין הכנסות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל, נדונה בבית הדין הארצי לעבודה בפסק הדין עניין אולך שניתן ביום...
למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריהלחצו כאן
חוזרים
placeholder חבות המס בגין נוהל תמיכה לגריטת ספינות מכמורת - החלטת מיסוי בהסכם
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם הדנה בבקשתו של תושב ישראל לאשר, כי מענק כספי שקיבל על פי "נוהל תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019" תחשב כאירוע הוני אגב מכירת מוניטין, החייב במס בהתאם לסעיף 91(ב1)(1) לפקודה . בנוסף הוא מבקש לרכוש ספינה חדשה ומבקש לאשר כי במידה ותירכש הספינה החדשה יוכל לדחות את רווח ההון, מקבלת התמיכה כאמור לעיל, ולהפחיתו מעלות הספינה החדשה .לאשר את פריסת רווח ההון הנובע מתמורת...
לחוזר רשות המסיםלחצו כאן
פסקי דין
חברה שפיצלה לשניים שווי רכב בתלוש השכר תשלם דמי ביטוח על כל חלק בנפרד - פס"ד ב.ג.מ בע"מ placeholder
בית הדין לעבודה קיבל את עמדת המוסד לביטוח הלאומי ופסק כי חברה אשר פיצלה את רכיב שווי הרכב לשניים תשלם דמי ביטוח על מלוא השווי בהתאם לתקנות. נקבע כי במסגרת ביקורת הניכויים של המוסד לביטוח לאומי, עליו להתחקות אחר השווי האמתי של הרכב בהתאם לתקנות, ולא ללכת לפי כותרות וסעיפים שונים שבהם מכתירה המעסיקה את הרכיבים השונים.
לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבעלחצו כאן
שאלות
placeholder הטלת מס ערך מוסף בגין שירותים לתיירים בארץ וניכוי מס תשומות כנגדם
סעיף 30(א)(8) לחוק מע"מ קובע מע"מ בשיעור אפס על שירותים הניתנים לתיירים בישראל. עם זאת, לא כל שירות הניתן לתיירים בישראל יהיה חייב במס בשיעור אפס. ככל שהכנסות החברה חייבות במע"מ, בין שעסקינן במע"מ בשיעור מלא ובין שבמע"מ בשיעור אפס, כפוף לתנאים הקבועים בסעיף 38 לחוק מע"מ יותרו לניכוי התשומות.
לתשובה מאת עו"ד קרן מרציאנולחצו כאן
החלת חוק צמצום השימוש במזומן על עמותות ומלכ"רים placeholder
על גופים ללא כוונת רווח אשר נדרשים לקבל אישור ניהול תקין לצורך פעילותם, חלות מגבלות נוספות בהקשר לשימוש במזומן, מגבלות הנובעות מהצורך לקיים בקרה נאותה על תנועות הכספים. בכל מקרה יש להקפיד על תיעוד מלא ונאות של יציאת כספים ופרטי המקבל, לרבות מינוי בעל תפקיד בעמותה שיפקח על הוצאת כספים... מהאמור לעיל עולה כי ניתן במקרים מסוימים לקבל סכומי כסף במזומן אולם יש להקפיד על קיום נהלים להבטחת שלמות המידע...
לתשובה מאת רו"ח טובה הילמןלחצו כאן

כל מס 20.10

חיפוש מבזק

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!