מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1407 - 02/12/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 2.12

 
מאמרי מומחים
 
פושט רגל לא יקבל הפטר מחוב לרשות המסים שמקורו בהונאת מס

פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין ויזנסקי ואח' קובע כי לא יינתן הפטר לחייב בגין חוב שהוא חייב לרשות המסים ואשר מקורו בעבירות מס שבהן הורשע, כך שלמעשה חוב זה ימשיך לרבוץ על החייב למשך שארית חייו.

למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג - לחץ כאן
 
תיקוני חקיקה חדשים במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית וחוק התכנית הכלכלית - התחדשות עירונית, פטור לנכים ועוד משנת 2022

שימו לב לתיקוני החקיקה החדשים בדיני המס, אשר נכללו במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית וחוק התכנית הכלכלית לשנים 2021-2022. בין היתר, בנושא של השכרת דירות למגורים, התחדשות עירונית, מיסוי הכנסות צבורות, הכנסות מיגיעה אישית של נכה או עיוור ועוד.

למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
רשות המסים תרחיב את פריסת התשלומים בהחזרת מענקים על ידי עסקים שנפגעו בתקופת הקורונה

רשות המסים מודיעה כי תאפשר לבעלי עסקים שביקשו וקיבלו מענקי סיוע בתקופת הקורונה, ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק, לפרוס את התשלומים להחזרת המענקים עד ל-יוני 2023, במקום עד דצמבר 2022. זאת, במידה שעסקיהם חוו ירידה במחזור השנתי בין השנים 2019 ל 2020 וסך החוב שבגינו מבוקשת הפריסה עולה על 15 אלף ש"ח. ההחלטה התקבלה בעקבות פניות שהתקבלו ברשות ודיונים שנערכו בוועדות הכנסת.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מהלכים לשלילת פטור מניכוי מס במקור

ביום 15.11.2021 פורסמה הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, בנושא שבנדון. בהודעה נאמר כי בימים אלה נשלחים מכתבי התראה לנישומים, שיש להם אחד או יותר מהליקויים המפורטים בהודעה ובידיהם אישור פטור/הקטנה מניכוי מס במקור בתוקף. כשלב מקדים, ועל-מנת לאפשר לנישומים להסיר את הליקויים, נשלחים מכתבי ההתראה שבהם מפורטים הליקויים שהתגלו וניתנים 30 ימים להסרתם. לאחַר תקופה זו, וככל שלא הוסרו הליקויים, נשלל האישור ונשלחת הודעה לנישומים לגבי תוקף האישור.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2020 – יחידיםהסדר האורכות למייצגים

לבקשת הלשכות המקצועיות (לשכת רו"ח ויועצי המס), החליט מנהל רשות המסים מר ערן יעקב, על שינוי מכסת האורכות להגשת דוחות יחידים, לשנת המס 2020 כדלהלן.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הקלות מס לעולים ותושבים חוזרים שישתלבו בענף ההיי טק

שר האוצר אביגדור ליברמן ביוזמה משותפת עם שרת המדע, החדשנות והטכנולוגיה, אורית פרקש הכהן מובילים תכנית הטבות מס לתושבים חוזרים כחלק מתכנית רחבה לפתירת בעיית כוח האדם בהייטק. הטבות המס יעברו בהוראת שעה לתקופה של כשנתיים, כדי לתת דחיפה משמעותית לשנים הקרובות.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
לידיעת המעסיקים, החל מינואר 2022 יתקבלו דיווחים באופן מקוון בלבד

במהלך שנת 2021 נכנס לתוקף תיקון לחוק הביטוח הלאומי המחייב אתכם לדווח לנו את הדוחות החודשיים באופן מקוון בלבד.החל מחודש ינואר 2022 הביטוח הלאומי לא ינפיק פנקסים, ולא יתאפשרו דיווחים באמצעות הדואר או באמצעות שליחת דוח לפקיד ביטוח לאומי. דיווחים אלו לא ייקלטו כלל במערכות הביטוח הלאומי.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
נפתחה האפשרות לעדכון פרטי חשבון בנק באתר רשות המסים – הקלה בהחזרי מס

רשות המסים מודיעה כי נפתחה האפשרות לעדכון פרטי חשבון הבנק במערכי מע"מ, מס הכנסה וניכויים באזור האישי באתר רשות המסים. אפשרות זו פתוחה בפני הציבור, לרבות שכירים, המעוניינים לשנות את פרטי חשבון בנק לצורך קבלת החזרי מס, ובכך מתייתרת ההגעה הפיזית לבנקים שנדרשה עד כה לצורך עדכון פרטים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
העליון קיבל את עמדת רשות המיסים כי חשיפת נוהל מודיעין בשלמותו תפגע באינטרס הציבורי - פס"ד יהושע גוזס

בית המשפט העליון קיבל את ערעור רשות המיסים על החלטת המחוזי למסור לעיונו של "מודיע" נוהל שלם העוסק בעבודת איסוף מודיעין. נקבע כי מסירת הנוהל בשלמותו תביא לחשיפת שיטות פעולה של אגף המודיעין של הרשות, באופן שיש בו כדי לפגוע באינטרס הציבורי. ההליך הוחזר לבית המשפט המחוזי שיקבע אילו חלקים יש לחשוף.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
מכירת זכויות בעלות בשותפות והעברת מוניטין יסווגו כעסקה אחת ולא כשתי עסקאות כדי לקבל הטבת מס – פס"ד צומת ספרים

האם פקיד השומה פעל נכונה משמצא לסווג אחרת את מערך החוזים שהוצגו לפניו, לצרכיי הטלת מס אמת, בהגיעו למסקנה כי מדובר בעסקה אחת של מכירת זכויות בעלות בשותפּות, על כלל הנכסים המוחשיים והלא מוחשיים וההתחייבויות שבה, באופן ששתי השותפֹות שייסדו את השותפּות מכרו שליש מחלקן בשותפּות לשותפה שלישית. וזאת חלף, הצגת העסקה מצד המערערת של השכרה ובהמשך מכירה של מוניטין מאת אותן שתי שותפֹות לשותפּות שהקימו, בד בבד להכנסת שותפה שלישית לשותפּות, תמורת תשלום אשר שימש את השותפּות לשכירת ולרכישת המוניטין מאותן שתי שותפֹות מייסדות. בנגזר התעוררה השאלה אימתי הועבר המוניטין מהשותפֹות המייסדות לשותפּות שהוקמה על ידן. בזאת ועוד עוסקים הערעורים שלפני.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
נדחה ערעור נישום על חיובו בכפל מס: אין בענישה פלילית כדי להצדיק הפחתת כפל מס - פס"ד בוחניק

בית המשפט העליון דחה ברובו ערעור נישום שחויב בכפל מס בשל ניכוי מס תשומות שלא כדין. נקבע כי הטלת כפל מס היא סנקציה אזרחית המתווספת לענישה הפלילית, וככלל אינה עילה להפחתת החיוב בכפל מס.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
סנקציות על אי הגשת טופס 1350 לפי סעיף 3(ט1)

יושם אל לב כי החובה לצרף את הטופס עשויה להתקיים במקרים מסוימים גם אם אין לנישום הכנסה לייחוס לפי סעיף 3(ט1), אלא כדרישה אינפורמטיבית בלבד, אשר נועדה לאפשר לפקיד השומה תמונה מלאה. לסיכום - ככל שעסקינן בלקוח שהוא "בעל מניות מהותי", במישרין או בעקיפין - יש להוסיף לרשימת ה-Check-list את הצורך בבחינת הסטטוס של הלקוח מול כל החברות הרלוונטיות ולצרף את הטופס לדוח השנתי בהתאם לצורך.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח יובל כהן - לחץ כאן
 
חישוב מס שבח לאחר תשלומי איזון בהסכם חלוקת עיזבון הכוללים נכס מקרקעין

בעסקת תשלומי האיזון, משלם תשלומי האיזון הוא הרוכש ומקבל תשלומי האיזון הוא המוכר. שווי המכירה בעסקה זו הוא הסכום ששולם כתשלומי איזון, ויום התשלום הוא יום המכירה בעסקה. כאשר משלם תשלומי האיזון ימכור את הנכס שקיבל במסגרת חלוקת העיזבון, ייקבע לו, נוסף על יום הרכישה שמיוחס לחלק מהנכס שקיבל בירושה, יום רכישה נוסף – לפי מועד עסקת תשלומי האיזון. שווי הרכישה ביום הרכישה שייקבע למועד עסקת תשלומי האיזון יהיה הסכום ששולם כתשלומי איזון. על כן, תשלום האיזון הוא שווי רכישה ולא ניכוי.

לתשובה מאת עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית. מטרת ההדרכה: הכשרה מקצועית והתנהגותית של אנשי הגבייה למקצוע חשוב זה, תוך הקניית מיומנות וכלים לגבייה. ההדרכה: הסדנה מועברת כהרצאה פרונטאלית בשילוב למידה התנסותית ובאמצעות ניתוח אירועים שיוצפו על ידי המשתתפים והמדריך.
 
יום עיון מנהלות לשכה
גם בארגונים קטנים וגם בחברות ובתאגידים בין-לאומיים , המשמעות של ניהול לשכת מנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת ,מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת – ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. להצלחה של מנהלת הלשכה יש חיבור ישיר לעמידה ביעדים, בנהלים ובדרישות הדירקטוריון ובוודאי להצלחת הארגון. ביום עיון זה נציג לכם רעיונות, טכניקות, כלים ושיטות – מהמתקדמים ביותר הקיימים כיום: נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית.
 
השתלמות הליכי שומה
השתלמות ייחודית בת 2 מפגשים בהשתתפות סמנכ"ל שומה ופקידי שומה לשעבר ברשות המיסים שתעניק ידע מקצועי בהתנהלות מול רשויות המס בכלל ודיוני שומות מע"מ וניכויים.
 
Excel ביניים אחה"צ ב-ZOOM
קורס של 4 מפגשי אחה"צ ב-ZOOM - תחילת הקורס במרץ / ספטמבר
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
השתלמות הצהרות הון
כל בעל עסק מקבל דרישה להגשת הצהרת הון. הצהרת הון מהווה מעין בדיקת אמינות לדיווחים השנתיים ומהווה "כאב ראש" לא קטן לבעלי העסקים ומייצגיהם. חוסר עקביות או טעויות עלולה להתפרש כעבירה ולגרור את המגישים לבתי משפט. מטרת ההשתלמות הינה הכנה לעמידה בדרישות רשות המסים על מנת להימנע מטעויות. בין הנושאים שילמדו נתייחס לטבלאות הוצאות מחייה; מי חייב בהצהרת הון , מטרתה, השוואות הון ומשמעות גידול הון או קיטון בהון, טיפול בגידול הון בלתי מוסבר, הדגשים בהצהרת הון ראשונה, מילוי טופס הצהרת הון ועוד....
 
זכויות העובדים במהלך חגים, חופשה, ומחלה
מיועד ל: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
 
PQ + Pivot Table
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
קורס דיני עבודה
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
מטבעות דיגיטליים ונכסים קריפטוגרפיים
לאורך תקופה ארוכה אנו עדים לגידול העצום בשווי השוק של מטבעות דיגיטליים ולהתפתחות של נכסים קריפטוגרפיים אחרים, דבר שמהווה הזדמנות עסקית ליזמים ואפיק השקעה אטרקטיבי למשקיעים. טובי המומחים בתחום ביום עיון ייעודי לציבור המשקיעים או מייצגיהם ירצו בהיבטי מיסוי, חקיקה, ביקורת, חשבונאות ופרקטיקה בהגשת דוחות.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
יום עיון - חידושים ועדכונים במיסוי עובדים בפרישה
יום העיון מוקדש כולו לשינויים המהותיים על פי ההוראות החדשות של רשות המסים במיסוי פרישת עובדים בכל הנוגע לאפשרויות פריסת הכנסות המשתלמות בפרישה ובפטירה, סוגי הכנסות בפריסה לאחור ופריסה לפנים סקירת ההסדר החדש שגובש בין רשות המסים לבין ארגון גמלאי צה"ל, בנוגע לסוגיית שיטת היוון קצבאות פורשי צה"ל צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
קורס של 3 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס ביוני / נובמבר
 
ניהול ספרים
תיעודי פנים חוץ, תעודות משלוח, חשבונית מס, חשבונית מס מרכזת, בקשות להקלה בניהול ספרים, ניהול ספרי חשבונות ממוחשבים ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
קורס בן שישה מפגשים בZOOM, תחילת הקורס במרץ / יוני / נובמבר
 
Excel ביניים ב- ZOOM
קורס של 4 מפגשי בוקר ב-ZOOM - תחילת הקורס בפברואר / יוני / אוקטובר / דצמבר
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות הליכי שומה
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית