מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1407 - 02/12/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 2.12

 
מאמרי מומחים
 
פושט רגל לא יקבל הפטר מחוב לרשות המסים שמקורו בהונאת מס

פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין ויזנסקי ואח' קובע כי לא יינתן הפטר לחייב בגין חוב שהוא חייב לרשות המסים ואשר מקורו בעבירות מס שבהן הורשע, כך שלמעשה חוב זה ימשיך לרבוץ על החייב למשך שארית חייו.

למאמר מאת עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג - לחץ כאן
 
תיקוני חקיקה חדשים במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית וחוק התכנית הכלכלית - התחדשות עירונית, פטור לנכים ועוד משנת 2022

שימו לב לתיקוני החקיקה החדשים בדיני המס, אשר נכללו במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית וחוק התכנית הכלכלית לשנים 2021-2022. בין היתר, בנושא של השכרת דירות למגורים, התחדשות עירונית, מיסוי הכנסות צבורות, הכנסות מיגיעה אישית של נכה או עיוור ועוד.

למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
רשות המסים תרחיב את פריסת התשלומים בהחזרת מענקים על ידי עסקים שנפגעו בתקופת הקורונה

רשות המסים מודיעה כי תאפשר לבעלי עסקים שביקשו וקיבלו מענקי סיוע בתקופת הקורונה, ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק, לפרוס את התשלומים להחזרת המענקים עד ל-יוני 2023, במקום עד דצמבר 2022. זאת, במידה שעסקיהם חוו ירידה במחזור השנתי בין השנים 2019 ל 2020 וסך החוב שבגינו מבוקשת הפריסה עולה על 15 אלף ש"ח. ההחלטה התקבלה בעקבות פניות שהתקבלו ברשות ודיונים שנערכו בוועדות הכנסת.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מהלכים לשלילת פטור מניכוי מס במקור

ביום 15.11.2021 פורסמה הודעתה של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, בנושא שבנדון. בהודעה נאמר כי בימים אלה נשלחים מכתבי התראה לנישומים, שיש להם אחד או יותר מהליקויים המפורטים בהודעה ובידיהם אישור פטור/הקטנה מניכוי מס במקור בתוקף. כשלב מקדים, ועל-מנת לאפשר לנישומים להסיר את הליקויים, נשלחים מכתבי ההתראה שבהם מפורטים הליקויים שהתגלו וניתנים 30 ימים להסרתם. לאחַר תקופה זו, וככל שלא הוסרו הליקויים, נשלל האישור ונשלחת הודעה לנישומים לגבי תוקף האישור.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2020 – יחידיםהסדר האורכות למייצגים

לבקשת הלשכות המקצועיות (לשכת רו"ח ויועצי המס), החליט מנהל רשות המסים מר ערן יעקב, על שינוי מכסת האורכות להגשת דוחות יחידים, לשנת המס 2020 כדלהלן.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הקלות מס לעולים ותושבים חוזרים שישתלבו בענף ההיי טק

שר האוצר אביגדור ליברמן ביוזמה משותפת עם שרת המדע, החדשנות והטכנולוגיה, אורית פרקש הכהן מובילים תכנית הטבות מס לתושבים חוזרים כחלק מתכנית רחבה לפתירת בעיית כוח האדם בהייטק. הטבות המס יעברו בהוראת שעה לתקופה של כשנתיים, כדי לתת דחיפה משמעותית לשנים הקרובות.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
לידיעת המעסיקים, החל מינואר 2022 יתקבלו דיווחים באופן מקוון בלבד

במהלך שנת 2021 נכנס לתוקף תיקון לחוק הביטוח הלאומי המחייב אתכם לדווח לנו את הדוחות החודשיים באופן מקוון בלבד.החל מחודש ינואר 2022 הביטוח הלאומי לא ינפיק פנקסים, ולא יתאפשרו דיווחים באמצעות הדואר או באמצעות שליחת דוח לפקיד ביטוח לאומי. דיווחים אלו לא ייקלטו כלל במערכות הביטוח הלאומי.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
נפתחה האפשרות לעדכון פרטי חשבון בנק באתר רשות המסים – הקלה בהחזרי מס

רשות המסים מודיעה כי נפתחה האפשרות לעדכון פרטי חשבון הבנק במערכי מע"מ, מס הכנסה וניכויים באזור האישי באתר רשות המסים. אפשרות זו פתוחה בפני הציבור, לרבות שכירים, המעוניינים לשנות את פרטי חשבון בנק לצורך קבלת החזרי מס, ובכך מתייתרת ההגעה הפיזית לבנקים שנדרשה עד כה לצורך עדכון פרטים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
העליון קיבל את עמדת רשות המיסים כי חשיפת נוהל מודיעין בשלמותו תפגע באינטרס הציבורי - פס"ד יהושע גוזס

בית המשפט העליון קיבל את ערעור רשות המיסים על החלטת המחוזי למסור לעיונו של "מודיע" נוהל שלם העוסק בעבודת איסוף מודיעין. נקבע כי מסירת הנוהל בשלמותו תביא לחשיפת שיטות פעולה של אגף המודיעין של הרשות, באופן שיש בו כדי לפגוע באינטרס הציבורי. ההליך הוחזר לבית המשפט המחוזי שיקבע אילו חלקים יש לחשוף.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
מכירת זכויות בעלות בשותפות והעברת מוניטין יסווגו כעסקה אחת ולא כשתי עסקאות כדי לקבל הטבת מס – פס"ד צומת ספרים

האם פקיד השומה פעל נכונה משמצא לסווג אחרת את מערך החוזים שהוצגו לפניו, לצרכיי הטלת מס אמת, בהגיעו למסקנה כי מדובר בעסקה אחת של מכירת זכויות בעלות בשותפּות, על כלל הנכסים המוחשיים והלא מוחשיים וההתחייבויות שבה, באופן ששתי השותפֹות שייסדו את השותפּות מכרו שליש מחלקן בשותפּות לשותפה שלישית. וזאת חלף, הצגת העסקה מצד המערערת של השכרה ובהמשך מכירה של מוניטין מאת אותן שתי שותפֹות לשותפּות שהקימו, בד בבד להכנסת שותפה שלישית לשותפּות, תמורת תשלום אשר שימש את השותפּות לשכירת ולרכישת המוניטין מאותן שתי שותפֹות מייסדות. בנגזר התעוררה השאלה אימתי הועבר המוניטין מהשותפֹות המייסדות לשותפּות שהוקמה על ידן. בזאת ועוד עוסקים הערעורים שלפני.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
נדחה ערעור נישום על חיובו בכפל מס: אין בענישה פלילית כדי להצדיק הפחתת כפל מס - פס"ד בוחניק

בית המשפט העליון דחה ברובו ערעור נישום שחויב בכפל מס בשל ניכוי מס תשומות שלא כדין. נקבע כי הטלת כפל מס היא סנקציה אזרחית המתווספת לענישה הפלילית, וככלל אינה עילה להפחתת החיוב בכפל מס.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
סנקציות על אי הגשת טופס 1350 לפי סעיף 3(ט1)

יושם אל לב כי החובה לצרף את הטופס עשויה להתקיים במקרים מסוימים גם אם אין לנישום הכנסה לייחוס לפי סעיף 3(ט1), אלא כדרישה אינפורמטיבית בלבד, אשר נועדה לאפשר לפקיד השומה תמונה מלאה. לסיכום - ככל שעסקינן בלקוח שהוא "בעל מניות מהותי", במישרין או בעקיפין - יש להוסיף לרשימת ה-Check-list את הצורך בבחינת הסטטוס של הלקוח מול כל החברות הרלוונטיות ולצרף את הטופס לדוח השנתי בהתאם לצורך.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח יובל כהן - לחץ כאן
 
חישוב מס שבח לאחר תשלומי איזון בהסכם חלוקת עיזבון הכוללים נכס מקרקעין

בעסקת תשלומי האיזון, משלם תשלומי האיזון הוא הרוכש ומקבל תשלומי האיזון הוא המוכר. שווי המכירה בעסקה זו הוא הסכום ששולם כתשלומי איזון, ויום התשלום הוא יום המכירה בעסקה. כאשר משלם תשלומי האיזון ימכור את הנכס שקיבל במסגרת חלוקת העיזבון, ייקבע לו, נוסף על יום הרכישה שמיוחס לחלק מהנכס שקיבל בירושה, יום רכישה נוסף – לפי מועד עסקת תשלומי האיזון. שווי הרכישה ביום הרכישה שייקבע למועד עסקת תשלומי האיזון יהיה הסכום ששולם כתשלומי איזון. על כן, תשלום האיזון הוא שווי רכישה ולא ניכוי.

לתשובה מאת עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
מענקי קורונה, לא סוף סיפור.
רבים מכם או מהלקוחות שלכם לא קבלו מענקי הוצאות קבועות או שקבלו בחסר או נדרשים להחזיר את המענקים בימים אלו. אנו כאן כדי לעשות לכם סדר ולהדריך אתכם כיצד לסייע ללקוחות או לסייע לכם. השגה או ערר נכונים ישפיעו על המענק אותו תקבלו בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM (ערב)
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית