מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1318 - 01/02/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 1.2

 
מאמרי מומחים
 
תכנון מס בהעברת זכויות לתמורות גבוהות מיחיד לחברה

בעל מקצוע הפועל כיחיד וצפוי לקבל תמורות עסקיות גבוהות, יעשה בחוכמה אם יערוך תכנון מס לצורך הפחתת המס בגין התמורות הצפויות באופן לגיטימי. ואולם יש לזכור כי תכנון מס שאין לו טעם מסחרי ויתרון כלכלי, עלול להיחשב למערך של פעולות מלאכותיות שפקיד השומה יוכל להתעלם ממנו. כך בעניין עורכי הדין בועז ושרגא בירן ואחרים.

למאמר מאת עו"ד ורו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
החלטת מיסוי - חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בתחום שינוי מבנה שבה נתבקשה לאשר כי החלפת המניות לא תתחייב במס בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה, לקבוע את מועד שינוי המבנה, ולקבוע את מנגנון ניכוי המס במקור באשר לתמורה במזומן.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
החלטת מיסוי - אישור חברה כחברה עתירת מחקר ופיתוח לעניין תקנות מס הכנסה

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי העוסקת בחברה פרטית תושבת ישראל שהקימה חברה נוספת "חברה קולטת" גם היא פרטית תושב ישראל, לה הועברו מלוא הזכויות בנכסים שונים הקשורים לפעילות הטכנולוגית בה עסקה החברה. העברת הנכסים בוצעה תמורת קבלת זכויות בחברה הקולטת. והוגשה בקשה לרשות המסים שלא אושרה על שינוי מבנה. שינוי המבנה נעשה לצורך גיוס הון לשם פיתוחה של רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי העוסקת בחברה פרטית תושבת ישראל שהקימה חברה נוספת "חברה קולטת" גם היא פרטית תושב ישראל, לה הועברו מלוא הזכויות בנכסים שונים הקשורים לפעילות הטכנולוגית בה עסקה החברה. העברת הנכסים בוצעה תמורת קבלת זכויות בחברה הקולטת. והוגשה בקשה לרשות המסים שלא אושרה על שינוי מבנה. שינוי המבנה נעשה לצורך גיוס הון לשם פיתוחה של טכנולוגיה חדשנית וזאת בנפרד משאר הנכסים של החברה. כחצי שנה לאחר שינוי המבנה קיבלה החברה הקולטת מהמדען הראשי אישור בו הוא ממליץ לראות בה כחברת עתירת מחקר ופיתוח. בכוונת החברה הקולטת לגייס הון ממספר משקיעים תמורת הקצאת זכויות בה. הכספים שיתקבלו במסגרת גיוס ההון ישמשו להמשך מימון פעילות החברה בתחום המחקר והפיתוח. בגדרה של הבקשה נתבקשה רשות המסים לקבוע כי החברה הקולטת הינה חברה עתירת מחקר ופיתוח, כהגדרתה בתקנות המו"פ, וזאת לטובת החרגתה ממגבלת ההחזקה בתקופה הנדרשת האמורה והכל בהתאם לאמור בסיפא של סעיף 104 לפקודה.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
דמי בידוד - תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים – הגשת בקשה החל מ- 1.2.2021

כדי להקל על המעסיקים ולסייע להם כלכלית בתקופת משבר הקורונה, ביטוח לאומי ישלם דמי בידוד למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שלהם ששהו בבידוד. ניתן להגיש בקשה לתשלום עבור ימי הבידוד החל מחודש פברואר 2021

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
עדכון - נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2019 – יחידים הסדר האורכות למייצגים

מועד ההגשה האחרון בשלב ג' שנקבע ליום א' ה-31.1.2021 ידחה ליום א' ה-28.2.2021.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
רשות המסים פרסמה שני מסלולים ירוקים בנושא הקצאת מניות לעובדים לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

רשות המסים פרסמה שני מסלולים ירוקים חדשים בנושא הקצאת מניות לעובדים, מטרת מסלולים אלו הינה לקצר את משך הזמן למתן החלטת מיסוי, המסלול הראשון מעניק ודאות ואישור זמני במימוש שלא מרצון מניות ע"י עובדים במסגרת מכירת החברה והמסלול השני מאפשר הקצאת אופציות לעובדים במסלול רווח הון במקרה שבו חברה זרה פועלת בישראל שלא באמצעות חברה ישראלית.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
לוח תשלומי קצבאות ומועדי דיווח ותשלום דמי ביטוח

המוסד לביטוח לאומי פרסם לוח השנה הכולל את מועדי תשלום הקצבאות השונות של הביטוח הלאומי, וכן את מועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאיים ומעסיקים.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
העליון: זכות פדיון השיעבוד הינה אישית ואינה ניתנת להעברה -הדבר מתבקש מאופן ניסוחו של סעיף 13 לחוק המשכון – פס"ד זליבנסקי

בית המשפט העליון דחה את ערעורו של רוכש נכס מקרקעין על החלטת המחוזי שבגדרה נקבע כי יש לאכוף חוזה מכר שנכרת במסגרת הליך ההתמחרות בכינוס נכסים. נקבע כי זכות הפדיון אינה ניתנת להעברה והיא זכות אישית באופייה. הדבר מתבקש מאופן ניסוחו של סעיף 13 לחוק המשכון שכבר מוטמעים בו האיזונים הדרושים, ומעניק זכות זו רק לאנשים מסוימים – לבעל הזכויות בקרקע ולכל מי "שזכותו עלולה להיפגע ממתן המשכון או ממימושו".

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
נדחה ערעורה של חברה קבלנית – אינה זכאית לקזז הפסדים שנגרמו לה בעקבות פרויקט שלא צלח – פס"ד דרך הערבה

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה חברה קבלנית על החלטת פקיד השומה שלא להתיר לה לקזז הפסדים שנגרמו לה בעקבות פרויקט שלא צלח. נקבע כי קיומו של הפסד חשבונאי או טעמים כלכליים כאלו או אחרים, אינם עשויים אפוא לאפשר קיזוז הפסד מבלי שקיימת הוראה מפורשת המתירה אותו. בוודאי לא ניתן להתיר ניכוי כפול של הוצאה שהותרה בניכוי זה מכבר על פי הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
אופן הגשת ערעור לביטול קנסות שהוצאו בידי מנהל מיסוי מקרקעין

על פי סעיף 88 לחוק מיסוי מקרקעין נמצא איפה כי ניתן להגיש ערר לוועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי על כל החלטה של מנהל מיסוי מקרקעין, בתוך 30 ימים מהיום שנמסרה לו ההחלטה, לרבות דחיית בקשה לביטול קנס.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח שניר שער - לחץ כאן
 
קיזוז הוצאות עמלות קנייה ומכירה, הפרשי שער ודמי ניהול מרווח הון בתיק ניירות ערך

סעיף ההגדרות בתקנות ניכוי מתמורה מפנה להגדרת הוצאות בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית) הקובעת כך לעניין הגדרת הוצאות: "הוצאות" – דמי ניהול ודמי משמורת בשנות המס החל במועד הקובע ואילך, בעד פעולות בניירות ערך" לפיכך חישוב רווח ההון כולל את ניכוי ההוצאות האמורות.

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח ניר חונוביץ' - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ביטוח לאומי למעסיקים ולשכירים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדש כולו לעדכונים ושינויים בעיקר בשל נגיף הקורונה; שכירים בעלי שליטה בחברות; דמי אבטלה; תיאום דמי ביטוח; תאונות עבודה ועוד
 
סוגיות ודוחות במיסוי אמריקאי
הבנה וקריאת דוח מס' NR1040; עקרונות והיבטי מיסוי בחברות LLC הן בדין האמריקאי והן בדין הפנימי בישראל, לרבות חוזרי מס הכנסה והחלטות מיסוי בנדון; אופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל ומילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, כולל טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ, טופס 1323 - נספח ד' לטופס הדוח השנתי לחברה, טופס 1324 - נספח ד' לדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן ועוד.
 
תוסף POWER QUERY
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
ביטקוין ומטבעות דיגיטליים
העליות החדות מאוד בערכו של הביטקוין הגיעו לשיא של כל הזמנים (כ-50,000 דולר) ועוררו לאחרונה עניין מחודש במטבע הדיגיטלי בקרב משקיעים פוטנציאליים והניעו את הרשות למסים לשלוח פניות למחזיקי המטבעות הדיגיטליים לחשיפת היקף נכסיהם והמס בהתאם, במיוחד בתקופת הקורונה, בה המדינה משוועת להכנסות ממסים למימון הגרעון הענק שנוצר.
 
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
 
הכשרה בנושא זום
בעידן הנוכחי, מערכת Zoom מהווה כלי עבודה ותקשורת מרכזי. בין אם מדובר בחברות או באנשים פרטיים, הזום הנו כלי שימושי והכרחי שילווה אותנו גם בעתיד שאחרי הקורונה. בהכשרה זאת נלמד את מערכת הזום באופן יסודי ומעמיק.
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
Excel ביניים ב- ZOOM - קורס בשעות אחה"צ
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
נפרדנו כך - תהליך סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור לרבות טיפול בקנסות פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
פסילת ספרים
יום עיון בזום המוקדש להתנהלות נכונה מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבולים; סנקציות ודרכי ערעור; זכויות וחובות בעת ביקורת ניהול ספרי חשבונות גם כשהעסק מנוהל מהבית; הודעות זיכוי וחיוב בביטול עסקאות; חובות אבודים ותיעודם.
 
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
 
מיסוי פרישה
בין היתר נדבר על סיום עבודה, כולל הטפסים הנלווים, מיסוי כספי פיצויים ומענקי פרישה, נוסחת האיזון, היוון כספים לקצבה, כללי מיסוי במשיכת תגמולים, משיכה מקרן השתלמות ועוד סוגיות ושאלות חשובות בנושא.
 
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
יום עיון מע"מ
יום העיון מוקדש לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
יום עיון המגזר השלישי - מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
יום עיון המוקדש לעדכונים ולהתמודדות עם השינויים שנעשו בחוק העמותות ואשר ישפיעו על קבלת אישור ניהול תקין לשנה הקרובה; תקינה חשבונאית חדשה; שווי עבודת מתנדבים; ביקורות בעמותה - תפקידי הוועד המנהל, חובות הדיווח המקוון; מיסוי פעילות באמצעות חברות בנות.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי ובזום
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ביטוח לאומי למעסיקים - אפריל 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות