מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1314 - 18/01/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 18.1

 
מאמרי מומחים
 
מלכודת הפעילות המעורבת לתושב חוזר בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין תלמי

עינינו הרואות אפוא כי בתי המשפט הכריעו בעניינו של המערער בעניין תלמי כי הכנסותיו לאחר מועד החזרה לישראל היו הכנסות שמקורן בהכנסת עבודה ולא מנכס שנצמח לו טרם מועד החזרה לישראל. לאור האמור בחנו בתי המשפט את ההכנסה לפי מקום הפקת ההכנסה, והואיל ומקום ביצוע העבודה נעשה ברובו בישראל ובהיעדר נתונים אחרים מצד הנישום, הסכינו בתי המשפט עם אימוץ נוסחת ימי העבודה בעניינו של המערער. כלומר, רוב הכנסתו של המערער לאחר מועד החזרה לישראל נמצאה חייבת במס ובדיווח בישראל ככל הכנסת עבודה אשר מופקת בישראל.

למאמר מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי - לחץ כאן
 
חוק מענק וסיוע בשל פגיעה ממושכת

על רקע העובדה שענפים רבים לא שבו להיקף הפעילות שהיה להם טרם פרוץ המשבר והחלטת ממשלה מס' 81 על סגר שלישי, הוארכו ההקלות שניתנו במתווה הסיוע בהשתתפות בהוצאות קבועות, ובפרט הורד הרף לירידת המחזורים הנדרשת לקבלת המענק ל- 25%. נוסף על כך נקבע מענק חד-פעמי חדש אשר יינתן לעוסקים שספגו במהלך המשבר פגיעה ממושכת מאחר שהמענק החדש ניתן בסוף השנה, ולכן כבר ניתן להעריך אם יש עסקים אשר מחזור העסקאות שלהם בתקופות הזכאות למענק בשנת 2020, כולל המענקים שקיבלו, עולה על מחזור העסקאות שלהם בתקופה המקבילה בשנת 2019, ולנוכח נתונים המצויים בידי משרד האוצר, מוצע לקבוע כי המענק החדש יינתן בתנאים מסוימים כפי שמפורט בחוק המצ"ב.

לדברי הסבר – לחצו כאן
 
 
חוזרים
 
הטבות לנשים שילדו בתקופת הקורונה

כדי למצוא פתרון לנשים מובטלות שילדו במהלך משבר הקורונה, ועקב הלידה אינן זכאיות לקצבה, יזמנו שינויי חקיקה שמיטיבים עם היולדות בנושאים הבאים: : אישה שהפסיקה לעבוד לפני שנכנסה להיריון תקבל דמי לידה ; תשלום מיוחד ליולדת בתקופת אבטלה שאינה זכאית לדמי לידה; שינוי חישוב דמי לידה/ שמירת היריון לעובדת עצמאית.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
תשלום מקדמות לעצמאים לשנת 2021

המוסד לביטוח לאומי פרסם את פירוט השינויים החלים בחישוב המקדמות ובשיעורי דמי הביטוח החל מ- 1.1.2021 כמו כן הבסיס לחישוב דמי ביטוח ושיעורי דמי הביטוח לעצמאים לשנת 2021 .יש לשים לב כי בחוק השכר הממוצע )הוראת שעה- נגיף הקורונה החדש(, התשפ"א- 2020 , נקבע שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי , ובסעיף 2 לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת הכספים 2021 יהיה השכר הממוצע כפי שהיה נכון ליום 31.12.2020. ולפיכך לא יחולו שינויים בבסיסי לשנת 2021 ולא יעודכנו הסכומים הבסיסיים למעט שיעורי קידום השומות.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
שיוך נכסים בקיבוצים - אופן מיסוי הקיבוץ ויורשי החברים

רשות המסים בישראל פרסמה חוזר שמטרתו להבהיר את אופן הדיווח והמיסוי של החלוקה לחברים וליורשים וכן את אופן הטיפול בסכומי החלוקה לחברים וליורשי החברים בדו"חות המס של הקיבוץ, החברים והיורשים.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים - שנת המס 2021

רשות המסים בישראל פרסמה את מועדי הדיווח והתשלום של דוחות מע"מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2021.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבל ערעורה של חברת אמדוקס: יש להחיל את תקנה 15א לתקנות מע"מ על תשומות הקשורות באופן מובהק ובלעדי להוצאות דמי שכירות חשמל מים ארנונה ועוד לחדרי אוכל לעובדים – פס"ד אמדוקס

בית המשפט המחוזי קיבל ערעור שהגישה חברת אמדוקס בטענה כי היא זכאית לנכות את החלק היחסי של מס התשומות בקשר להוצאות דמי השכירות, החשמל, המים, הארנונה ודמי הניהול שניתן ליחסן לחדרי האוכל המצויים במשרדיה. נקבע כי יש להחיל את תקנה 15א על תשומות הקשורות באופן מובהק ובלעדי לארוחה כגון חומרי הגלם והעבודה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
נדחה ערר של חברת בנייה על ההחלטה כי עליה לשלם מס רכישה עבור הוצאות פיתוח -יש לראות בהוצאות כחלק משווי המכירה לשם תשלום מס הרכישה - פס"ד עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ

בית המשפט המחוזי דחה ערר של חברת בנייה על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין כי עליה לשלם מס רכישה בגין הוצאות פיתוח ששילמה ברכישת מגרשים לבנייה. נקבע כי עבודות הפיתוח שבוצעו תורמות לשווי הקרקע ועל כן יש לראותן כחלק משווי המכירה. בנוגע להוצאות פיתוח נוספות נקבע כי מטרתן לאפשר לעוררת לנצל את זכויות הבנייה המתוכננות, שכן ככל שלא ישולמו, לא יהיה באפשרות העוררת למצות את מלוא הפוטנציאל הכלכלי של המקרקעין, ועל כן יש לראותן כחלק משווי המכירה לשם תשלום מס הרכישה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
חקיקה
 
ההיטל על עובדים זרים המועסקים בענף החקלאות ימשיך לעמוֹד על 0% לשנתיים נוספות

פורסם ברשומות תיקון מס ' 19 – הוראת שעה לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) , התשפ"א-2021 . התיקון קובע את הארכת תוקף הוראת השעה עד ליום 31.12.2022 לשיעור 0% היטל עובדים זרים בחקלאות. זאת מאחר ותוקף הוראת השעה הקודמת פג ב – 31.12.2020.

לחוק - לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
מענקי הסיוע בשל פגיעה ממושכת

לשכת רואי חשבון בישראל פרסמה את טבלת מענקי הסיוע בשל פגיעה ממושכת שנערכה על פי תיקון מס' 4 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש),(הוראת שעה) שפורסם ב-12.1.2021.

לטבלה - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
חבות המס בשל פיצוי נוסף שקיבלו יורשים מעירייה בגין הפקעת מגרש

נראה כי יש לדווח על הפיצוי למנהל מיסוי מקרקעין ולשלם מס מופחת בשיעור מחצית המס הנדרש על פי הדין. באשר לשאלת הפריסה, הרי ככל שתדווח עסקה חדשה בגין הפיצוי הנוסף, ניתן לבקש פריסה לאחור לפי הוראות סעיף 48א(ה) לתקופה של עד ארבע שנים המסתיימות במועד בשנת המכירה - השנה שבה נוצר השבח. מוצע לבחון את כדאיות הפריסה לאור נתוני ההכנסות ומצבם האישי של כל אחד מהנישומים שהשבח נוצר להם.

לתשובה מאת עו"ד רו"ח שלומי טבח - לחץ כאן
 
תושבות חברה וסוגיות נלוות כתוצאה משהייה כפויה בישראל עקב משבר הקורונה

בתשובתי להלן אניח שהשליטה והניהול על עסקי החברה הם מחוץ לישראל, גם על ידי השותף הזר, אבל גם על ידי הנישום הישראלי שבימים כתיקונם נוהג לשהות בסין לצורכי הפעילות. אציין כי ככל שבאופן רגיל (בהתעלם ממשבר הקורונה) פעילות המסחר נעשית גם מישראל, כאשר הנישום הישראלי שוהה בה, ייתכן שיש לייחס הכנסה מסוימת לישראל, אם וככל שיתברר שלחברה הזרה יש מוסד קבע בארץ (בכלליות - פעילות מסחר ושיווק מתמשכת ורציפה) שבאמצעותו מופקות הכנסות עסקיות.

לתשובה מאת רו"ח (משפטן) אייל סנדו - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
השתלמות מע"מ
ארבעת המפגשים מוקדשים לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ניתוח דוחות כספיים
נלמד נושאים חשובים שיעניקו כלים להבנת הנתונים המתפרסמים בדוחות הכספיים ונבחן לעומק את השפעתם על תזרים המזומנים בעסק/בחברה בשילוב עם קבלת החלטות עסקיות נכונות ועוד.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
מיסוי אופציות לעובדים
תוכניות לתגמול עובדים הן דרך מקובלת למשוך עובדים איכותיים לחברה ומהוות תמריץ להישאר בה לטווח ארוך. ההקצאה מהווה תחליף שכר ללא צורך בהוצאת מזומנים מהחברה. יתר על כן , בהקצאת אופציות שלצורך מימושן נדרשת תוספת מימוש מהעובדים, תיווצר במימוש הזרמת מזומנים נוספת לחברה. טעויות ותקלות אשר נגרמות מחוסר ידיעה או תשומת לב עלולה לגרור חבות מס גבוהה ועוגמת נפש לעובדים, אשר ניתן להימנע מהן בתכנון מוקדם.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
 
WHAT IF - סדנת אקסל למתקדמים
הסדנה מיועדת למשתמשי אקסל ותיקים שצברו נסיון עם המוצר ורוצים לשפר את יכולות הביצוע שלהם ולהוציא מהאקסל הרבה יותר. כל הנושאים שיועברו בסדנה יובאו עם דוגמאות שימושיות ותרגול דוגמאות מהעבודה היומ-יומית השוטפת. הכלים שילמדו בסדנה זו מהווים כלי השלמה לחקירת נתונים, ואפשרות ל"משחקי" מה-יקרה-אם ושמירת התרחישים השונים שנוצרים בשלב "המשחקים".
 
הכשרה בנושא זום
בעידן הנוכחי, מערכת Zoom מהווה כלי עבודה ותקשורת מרכזי. בין אם מדובר בחברות או באנשים פרטיים, הזום הנו כלי שימושי והכרחי שילווה אותנו גם בעתיד שאחרי הקורונה. בהכשרה זאת נלמד את מערכת הזום באופן יסודי ומעמיק.
 
סוגיות ודוחות במיסוי אמריקאי
הבנה וקריאת דוח מס' NR1040; עקרונות והיבטי מיסוי בחברות LLC הן בדין האמריקאי והן בדין הפנימי בישראל, לרבות חוזרי מס הכנסה והחלטות מיסוי בנדון; אופן הדיווח על ההכנסות מחו"ל ומילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, כולל טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ, טופס 1323 - נספח ד' לטופס הדוח השנתי לחברה, טופס 1324 - נספח ד' לדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן ועוד.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ביטוח לאומי למעסיקים ולשכירים
יום עיון מעשי ומקיף המוקדש כולו לעדכונים ושינויים בעיקר בשל נגיף הקורונה; שכירים בעלי שליטה בחברות; דמי אבטלה; תיאום דמי ביטוח; תאונות עבודה ועוד
 
תוסף POWER QUERY
Power Query הוא תוסף חינמי חדש מבית מיקרוסופט, שמיועד לייבוא נתונים ממגוון מסדי נתונים, ליצירה ולעיבוד של מידע, וכל זאת באמצעות ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לתפעול. הכלי מהווה מקור עוצמתי ליצירת טבלאות ציר ממקורות שבמצבם הגולמי אינם טבלאיים. והוא משמש כמתווך אוטומטי בין המקורות לבין טבלאות ציר, אולם יכול לעמוד גם כתוצר בפני עצמו.
 
ביטקוין ומטבעות דיגיטליים
העליות החדות מאוד בערכו של הביטקוין הגיעו לשיא של כל הזמנים (כ-50,000 דולר) ועוררו לאחרונה עניין מחודש במטבע הדיגיטלי בקרב משקיעים פוטנציאליים והניעו את הרשות למסים לשלוח פניות למחזיקי המטבעות הדיגיטליים לחשיפת היקף נכסיהם והמס בהתאם, במיוחד בתקופת הקורונה, בה המדינה משוועת להכנסות ממסים למימון הגרעון הענק שנוצר.
 
ביטוח לאומי לעצמאים ובעלי הכנסות פסיביות
יום עיון מעשי ומקיף המוקדם כולו לעדכונים ולשינויים בתקופת נגיף הקורונה: חובת תשלום דמי ביטוח ומקמות לעצמאי, עצמאים שלא עונים להגדרה, עדכונים בצו סיווג מבוטחים, קיזוז הכנסות ממשלח יד מדמי אבטלה, מענקי קורונה ממס הכנסה, בני זוג בעסק משותף, קיזוז הפסדים לעצמאים ועוד
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
השתלמות חשבי שכר בכירים מוסמכים - 2021
ההשתלמות השנתית של מכללת חשבים והיחידה ללימודי תעודה והמשך של הקריה האקדמית אונו, השילוב המוביל בישראל חשבי שכר, מזמינים אתכם להשתלמויות מקצועיות עם מיטב המרצים בתחום! לבחירתכם, בזום/פרונטלי בפריסה ארצית
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל מס מענקי קורונה - פברואר 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט - ראיון אישי משרד דיגיטלי ראשון