מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1311 - 07/01/2021

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 7.1

 
מאמרי מומחים
 
דרכי התמודדות המעסיק בעקבות נגיף הקורונה

בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה),התש"ף- 2020 (להלן: "צו בריאות העם") נקבעו הוראות להתמודדות עם הנגיף. בנוסף, משרד הבריאות פרסם מספר חוזרים והנחיות בהתאם לקצב התפתחות מחלת הקורונה, לפיהן על עובדים במקרים שונים להיכנס לבידוד ביתי.

למאמר מאת עו"ד מיטל דולב בלט ועו"ד ג'ולייט אליהו - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
החל תיאום מס באינטרנט לשנת 2021

רשות המסים פתחה אתמול את המערכות לעריכת תיאום מס באינטרנט לשנת 2021, חשוב לדעת כי האישורים לתיאום מס שהופקו בשנת 2020 תקפים עד לתשלום משכורת פברואר או עד ל-13.3.2021, לפי המוקדם. והאישורים לתיאום מס לגמלאים לשנת 2020 תקפים עד 13.5.2020

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל - עדכון

ביום 3 ביוני 2019 פורסמה הנחיה בנושא ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל (להלן: "ההנחיה"). בהמשך להנחיה זו ולאור פניות שהועברו אלינו, הריני לעדכן את סעיף 1.3 להנחיה כמפורט להלן:3.1 בקשת המעסיק להשבת התשלומים האמורים שהופקדו ביתר תתייחס לסכומים שהופקדו על ידו במהלך שנת המס ומתייחסים לאותה השנה וזאת לא יאוחר מ יום 15 לינואר של שנת המס העוקבת והסכומים כאמור יושבו למעסיק עד ליום 31 לינואר של שנת המס העוקבת. האמור לעיל הינו בכפוף לכך שסכומי ההפק דות הופקדו בהתאם לתקנה 20 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964. עדכון זה בתוקף בכפוף לעמידה בכל תנאי ההנחיה האמורה.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
עדכון בנוגע לדמי לידה לנשים בהריון שהוצאו לחל"ת בעקבות משבר הקורונה

בעקבות פנייה של הביטוח הלאומי, נשים בהריון יקבלו דמי לידה למרות שלא עבדו במשך 10 חודשים! החוק החדש צריך לעבור את אישור הכנסת.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2021

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר הכולל את הנתונים לתשלום דמי ביטוח החל מינואר 2021. הנתונים הם ללא שינוי משנת 2020. בהודעת המוסד לביטוח לאומי נמסר כי בחוק השכר הממוצע הוראת שעה– נגיף הקורונה החדש נקבע שבסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי ובסעיף 2 לאותו חוק, השכר הממוצע בשנת הכספים 2021 יהיה השכר הממוצע ביום 31.12.2020. לפיכך לא יחולו שינויים בבסיסים לשנת 2021 ביחס לשנת 2020 לעניין חוזר זה

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי נובמבר - דצמבר 2020 לעצמאים ובעלי שליטה ולעסקים קטנים

היום (יום ד'-6.1.2021 )נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת "מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה" אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. בנוסף, נפתחה הגשת הבקשות ל"מענק הוצאות לעסק קטן" לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע לפחות ב- 25%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
תנאי 18 החודשים בסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין - החלטת מיסוי בהסכם

תקציר: רשות המסים בישראל פרסמה החלטת מיסוי בהסכם שדנה בתנאי 18 החודשים שבסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין . החלטת המיסוי עוסקת בשני בני זוג שרכשו דירה עד לגירושיהם וגרו בה במשך תקופה העולה על 18 חודשים. מאז הגירושין ועד היום מתגוררת האישה בדירה יחד עם בתה הקטינה. במסגרת הסכם הגירושין נקבע, כי הדירה תועבר לבעלותה המלאה של האישה. החלטת המיסוי אישרה את בקשתה של האישה לכלוֹל במסגרת תקופת ה-18 החודשים את התקופה שבהּ התגוררה בדירה יחד עם בן-זוגה דאז, כך שהיא תוכל למכור את הדירה בפטוֹר ממס שבח לפי אותו סעיף 49ב(2) ללא תקופת המתנה כלשהי.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה לאחר רכישת קרקע ובניית דירת מגורים - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם העוסקת בפטור ממס שבח במכירת דירה יחידה לאחר רכישת קרקע ובניית דירת מגורים . החלטת המיסוי עוסקת ברכישת "דירה ראשונה" בשנת 2011 כחלק מקבוצת רכישה . בשנת 2019 התקבל לגבי הדירה הראשונה טופס 4 . "דירה שנייה" נרכשה בשנת 2017 עת נרכשה קרקע ונחתם הסכם עם קבלן לקבלת שירותי בנייה, כאשר טופס 4 צפוי להתקבל בשנת 2021 . במסגרת ההחלטה נקבע, כי ניתן יהיה למכור את הדירה הראשונה בפטוֹר ממס שבח לאחַר קבלת טופס 4 לדירה השנייה ובהתאם לתקופה המנויה בסעיף 49ג(1) לחוק מיסוי מקרקעין.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות- הארכת תוקף ועדכון

ביום 22 בינואר 2020 פורסמה הנחיה בדבר "הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות". הריני להודיעכם כי תוקף ההנחיה מוארך עד ליום 31.12.2021 ובשינויים המפורטים להלן:

לחוזר רשות ההגבלים העסקיים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעורו של נישום על ההחלטה לגבות ממנו את חוב המס של חברה בשליטתו - נעשה שימוש לרעה באישיות המשפטית של החברה – פס"ד מזרחי

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש נישום על החלטת פקיד שומה לגבות ממנו חוב מס של חברה בשליטתו. נקבע כי בעניין דנן חלה חלופת סעיף 119א(א)(3) לפקודת מס הכנסה, הקובע "חזקת הברחה" של נכסי החברה לבעל השליטה, בנסיבות שבהן הפסיקה חברה את פעילותה מבלי ששילמה את חוב המס שהיה לה, ומאפשר "הרמת מסך סטטוטורית" לשם גביית חוב החברה מבעל השליטה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שוש גבע - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
הצהרת הון ראשונה שנדרש עולה חדש שהקים עסק בארץ והביא עימו נכסים מחו"ל

סעיף 135(1)(ב) לפקודת מס הכנסה פוטר את העולה החדש או התושב החוזר הותיק מהגשת דוח על הון ונכסים מחוץ לישראל בלבד במשך 10 שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח יעקב דהן - לחץ כאן
 
דרישת פקיד השומה לחיוב חלק מהוצאות עודפות כדיווידנד בחברה שאין בה עודפים

באופן כללי הוצאות עודפות הן הוצאות אשר אינן ניתנות לייחוס לעובד מסוים. הבקשה לחייב חלק מההוצאות העודפות כדיווידנד יוצאת מתוך הנחה כי יש טובת הנאה ישירה שניתנה לבעלי המניות בחברה. ומתוך השאלה עולה כי הטבה זו חוסה תחת רכיב ההוצאות העודפות. יצוין כי בסעיף 32(11) לפקודה צוין במפורש כי "הוצאות שאינן ניתנות לניכוי כאמור לא יראו כהכנסות עבודה בידי העובדים". בשולי הדברים יצוין כי ככל שלא היו עודפים בחברה לא יהיה ניתן לחייב את בעלי המניות בטובת ההנאה שהתקבלה בידם כדיווידנד.

לתשובה מאת עו"ד קובי כהן - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
 
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - מאפייני הקרן, כיסויים ביטוחים, מיצוי זכויות וותר אחרי 35 שנה, הפסקות עבודה וחל"ת.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה - 3 מפגשים ב-ZOOM !
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית.
 
חסכונות, השקעות, וכל השאר
על האופציות לחסכון של כספים אישיים - נעשה סדר, נבחן את ההבדלים, נחדד את היתרונות והחסרונות בפיקדונות בנקאיים, קופות גמל להשקעה, פוליסה פיננסית , תיקון 190 , קרנות נאמנות וקרנות סל.
 
ניתוח דוחות כספיים
נלמד נושאים חשובים שיעניקו כלים להבנת הנתונים המתפרסמים בדוחות הכספיים ונבחן לעומק את השפעתם על תזרים המזומנים בעסק/בחברה בשילוב עם קבלת החלטות עסקיות נכונות ועוד.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
הזמנה לוובינר - פינבוט - 20.1.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט באנר תחתון אתרים פיננסיים2