מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1309 - 31/12/2020

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 31.12

 
מאמרי מומחים
 
כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

בחודש אוגוסט 2020 פורסם תקן חשבונאות מספר 40, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים (להלן: "התקן"). התקן מחליף את גילוי דעת מספר 69, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. התקן יחול על דוחות כספיים שנתיים של מלכ"רים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו. הוועדה המקצועית מעודדת יישום מוקדם של התקן. מלכ"ר נדרש לדווח על ההשפעה של אימוץ הוראות המדידה של התקן במועד היישום לראשונה כתיאום של יתרות הנכסים נטו לתחילת התקופה שבה אומץ התקן לראשונה, ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה בגין שינויים במדידה הנובעים מהוראות תקן זה. ואולם מלכ"ר יישם את הוראות ההצגה של התקן למפרע.

למאמר מאת רו"ח בועז דהרי - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
מתן הטבת מס בגין תושבות ביישוב מוטב

סעיף 11 לפקודת מס הכנסה מקנה הטבות מס לתושבים שמרכז חייהם ביישובים מוטבים כמפורט בסעיף. לצורך מימוש ההטבה על התושב למלא טופס 1312, לצרף מסמכים מאמתים ולהגישם לרשות המקומית. לאחר קבלת האישור החתום מהרשות המקומית, על התושב לחתום על ההצהרה בדבר תושבות בטופס 1312א' ולהגישו למעסיק למימוש ההטבה

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2020

כידוע הוכרז בישראל מצב חירום והוטלו הגבלות מחמירות על פעילות המשק ועל המגזר העסקי. כמו כן ביום 2020/12/27, נכנסה מדינת ישראל לסגר שלישי. מצב זה אינו מאפשר שגרת עבודה רגילה. לאור האמור, עבור שנת המס 2020, ניתן יהיה לפקוד את מלאי העסק עד ליום 31/3/2021. יש להדגיש כי יש לערוך את ההתאמות הדרושות לקביעת ערך המלאי ליום המאזן.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
רשימת עמדות חייבות בדיווח חדשות לשנת המס 2020

רשות המסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2020. הרשימה כוללת 10 עמדות חדשות במס הכנסה ואחת בתחום המכס. בתחום מע"מ ובלו על דלק לא פורסמו עמדות חדשות לדיווח ולכן העמדות שפורסמו בשנים קודמות ולא בוטלו ממשיכות להיות בתוקף.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת המס 2020 בנושא מס הכנסה

רשות המסים פרסמה רשימה מרכזת של עמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2020. הרשימה כוללת 90 עמדות. בין הנושאים נכללים: זיכוי ממס זר על הכנסה שהתקבלה מתאגיד זר שקיימת שונות בסיווגו בין מדינת התושבות של המחזיק בו לבין מדינת התאגדותו; זיכוי ממס זר בגין הכנסת חוץ הפטורה בחלקה בישראל;; לא יינתן עודף זיכוי בשנה השוטפת ועודף זיכוי מועבר לשנים הבאות כשנבחרה האפשרות לזיכוי עקיף ולא זיכוי ישיר; דוחות מאוחדים עם אגודה שיתופית חקלאית; ועוד...

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
עדכון בנושא הגשת דוחות שנתיים

רשות המסים פרסמה היום הודעה על כי דוחות ששודרו באופן מקוון בשע"מ או באינטרנט ולא נשלחו בסריקה ביישום "דוח מקוון מלא" ולא במפ"ל או במערכת הפניות, תהיה אפשרות להגשתם היום 31.12.20, באופן פיזי בכל משרדי השומה בשעות קבלת הקהל מ- 8:30 עד 13:00 ובכל יחידות המש"מ גם מהשעה 15:00 עד השעה 20:00

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחתה עתירה לאישור הסכם פשרה עם רשות המיסים – פס"ד נתיבים אספקת דלק ושמנים בע"מ

העותרים הורשעו בבית משפט השלום ברמלה (ת"פ 45991-05-13; השופט ה' אבו שחאדה) בעבירות הקשורות בשימוש והפקת חשבוניות מס פיקטיביות. הם ערערו על הכרעת הדין וגזר הדין בעניינם (ע"פ 49353-01-17); על חיובם בכפל מס על ידי מנהל מע"מ, לפי סעיף 50(א1) לחוק מס ערך מוסף (ע"מ 28276-01-14; להלן: ערעור המע"מ);ועל העדכון לשומת מס ההכנסה שלהם, על יסוד הקביעות לגבי אופי החשבוניות (ע"מ 58596-12-16; להלן: ערעור מס הכנסה). בהתאם להמלצת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופט א' סטולר) - שאף הציע מתווה מסוים, שנדחה על ידי המשיבה - ניהלו הצדדים מגעים להסכם פשרה. לטענת העותרים, ביום 17.3.2020 נמסר להם שקיים "אישור עקרוני" להסכם שעל פיו ישלמו לפקיד השומה 670,000 ש"ח, ובכך יביאו לקיצן את המחלוקת שבמוקד ערעור מס הכנסה (להלן: הטיוטה). דא עקא, ביום 31.3.2020 נסוג, לטענתם, פקיד השומה "בפתאומיות" מההסכם - ובהמשך, הודיעה המשיבה לבית המשפט המחוזי "כי אין הסכם פשרה מול פקיד שומה רמלה ואין הסכם פשרה מול מע"מ". לפיכך, הם מבקשים להורות למשיבה לנמק מדוע הפרה את ההסכם עמם, ולהורות לה "לכבד" אותו (פסקה 90). הם מוסיפים כי ההסכמה המדוברת נשענת, "בעיקרה", על מתווה שאומץ ביחס למעורבים אחרים בפרשה, ומבקשים "לקיים דיון במעמד הצדדים [...] על מנת שיתאפשר לבית המשפט הנכבד להיווכח" בכשלי המשיבה.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
העליון: משחלף המועד הקבוע בחוק למסירת ההחלטה בעניין ההשגה שהגישה חברה, ההחלטה איבדה מתוקפה ויש לראות בהשגה השגה שהתקבלה – פס"ד כתר אחזקות

בית המשפט העליון קיבל בחלקו ערעור שהגישה חברה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ובו נקבע כי עניינה של החברה ישוב ויידון לפני ועדת ההשגה לשם קבלת החלטה חדשה. עוד נקבע כי משנמסרה ההחלטה לחברה בחלוף שמונה חודשים ממתן פסק הדין בעתירה הקודמת, ההחלטה איבדה מתוקפה ויש לראות בהשגה השגה שהתקבלה.

לתקציר פסק הדין עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
טבלאות
 
שיעורי מס ומדרגות מס לשכירים ולעצמאים ולהכנסה שאינה מיגיעה אישית והכנסות פסיביות לשנת המס 2021

באתר כל מס עודכנו טבלאות שעורי המס ומדרגות המס לשכירים ולעצמאים שיכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2021

למסמך המלא לחץ כאן
 
 
שאלות
 
RSU - האם העובד יכול לוותר על המסלול ההוני?

הקצאת RSU הוכרה על ידי רשות המיסים כהקצאת אופציות לכל דבר, וככל שנבחרה הקצאה לפי סעיף 102 במסלול נאמן וככל שלא הייתה הפרת הוראת חיקוק כלשהי בדרך, וכפי העולה מן השאלה – לא הייתה, הרי שהמיסוי הוא רווח הון בעת המימוש.

לתשובה מאת רו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
מיסוי הכנסות משכר דירה שמשלם יזם לדיירים בפרויקט תמ"א 38/2

התמורה שמקבל הדייר לתשלום הוצאות דמי השכירות לדיור חלופי בתקופת הביניים וכן ההוצאות הכרוכות בשירותי הבנייה של הפרויקט, פטורות אף הן ממס שבח. ההכנסה בגין שכר הדירה (בסכום ריאלי) לתקופת בניית הבניין החדש מהווה למעשה הכנסה בגין מכירת הזכויות במקרקעין על ידי הדייר ליזם במסגרת פרויקט התמ"א והיא זכאית לפטור ממס שבח על פי הוראות סעיף 49לג1 לחוק.

לתשובה מאת עו"ד שגיב רון - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
דמי מחלה ודמי בידוד
חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020
 
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר
קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - מאפייני הקרן, כיסויים ביטוחים, מיצוי זכויות וותר אחרי 35 שנה, הפסקות עבודה וחל"ת.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
סדנת גבייה וחייבים - סודות וטכניקות לגבייה יעילה - 3 מפגשים ב-ZOOM !
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, תוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית.
 
חסכונות, השקעות, וכל השאר
על האופציות לחסכון של כספים אישיים - נעשה סדר, נבחן את ההבדלים, נחדד את היתרונות והחסרונות בפיקדונות בנקאיים, קופות גמל להשקעה, פוליסה פיננסית , תיקון 190 , קרנות נאמנות וקרנות סל.
 
ניתוח דוחות כספיים
נלמד נושאים חשובים שיעניקו כלים להבנת הנתונים המתפרסמים בדוחות הכספיים ונבחן לעומק את השפעתם על תזרים המזומנים בעסק/בחברה בשילוב עם קבלת החלטות עסקיות נכונות ועוד.
 
קורס דיני עבודה ב-ZOOM
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום. תינתן התייחסות לעבודה מהבית בהתאם למגבלות הקורונה.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי
זו השנה השישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
הזמנה לוובינר - פינבוט - 20.1.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט באנר תחתון אתרים פיננסיים2