סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1290 - 05/11/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 5.11

 
מאמרי מומחים
 
מתנה בתאונה או ההיפך

המונח "מתנה" אינו מוגדר בפקודת מס הכנסה, אף שהוא נזכר בה בהקשרים שונים וגם העיסוק בו בפסיקה אינו רב. במישור הפרותי – נפסק כי תקבול עשוי להוות הכנסה חייבת במס גם אם נותן התקבול נתן אותו מרצונו החופשי ומבלי שהתחייב לכך מראש, ולמקבל לא הייתה כוונה להפיק תקבול זה מפעילותו.תקבול שהתקבל בקשר עם עיסוקו של הנישום יתחייב במס גם אם מקורו בנדיבות לבו של הנותן, שכן לא כוונתו של הנותן היא שנבחנת אלא ההקשר בו ניתן והנסיבות האובייקטיביות שהולידו את התקבול. במישור ההוני – מתנה היא יציאת נכס מרשותו של הנותן, קרי מדובר באירוע מס של רווח הון, בהתאם להגדרת מכירה שבסעיף 88 לפקודה.

למאמר מאת רו"ח (משפטן) בועז כהן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
וועדת הכספים אישרה את התקנות שהעבירו לאישורה שר האוצר, ישראל כ"ץ, ורשות המסים, המסדירות תשלום מענקי סיוע לעצמאיות שהיו בחופשת לידה ולמשרתי מילואים

וועדת הכספים אישרה היום (יום ב 2.11.2020 ) את התקנות שהעבירו לאישורה שר האוצר, ישראל כ״ץ ורשות המסים המסדירות את זכאותן לקבלת מענקי סיוע לעצמאים של נשים שהיו בשנת 2019 בחופשת לידה ולא יכלו להצביע על ירידה במחזור העסקי בתקופה זו. עוד מסדירות התקנות את זכאותם של עצמאים שיצאו בשנה שעברה לשירות מילואים והתמודדו עם בעיה דומה בגין תקופת השירות.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מיסוי מקרקעין - סקירת הכנסות ממיסוי מקרקעין ועסקאות נדל"ן 2013 - 2020

רשות המסים מפרסמת סקירה המציגה את תגובת שוק הנדל"ן למשבר הקורונה בשנת 2020 כפי שבאה לידי ביטוי בהכנסות ממס שבח ומס רכישה ואת הכנסות ממס שבח ורכישה לשנים 2019-2013, לפי פילוחים שונים, כגון: משרדי מסמ"ק, סוגי נכסים ועוד.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הקדמת תשלום דמי אבטלה עבור חודש אוקטובר ל- 12.11

המוסד לביטוח לאומי פרסם הודעה על הקדמת תשלום דמי האבטלה עבור חודש אוקטובר ל - 12.11.20.

לחוזר הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
תהליך העבודה בטיפול במבוטחים שכירים לפי צו סיווג מבוטחים בתקופת משבר הקורונה

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר בנושא תהליך העבודה בטיפול במבוטחים שכירים לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972.

לחוזר הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
תיקון תקנה 24 להוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח (יחס חלוקה בין בני זוג).

במטרה להתאים את תקנה 24 לרוח התקופה בוצעו תיקונים שיפורטו בהמשך, כך שנוסח התקנה יותאם לשינויים התרבותיים והחברתיים שחלו עם השנים. בנוסף תוקנה אפשרות חלוקת הכנסות מעסק משותף לבני הזוג כאשר אחד מבני הזוג עובד כשכיר במקביל, כך שהתנאי שאחד מבני הזוג העובד כשכיר במקביל תהיה הכנסתו 33% - יבוטל

לחוזר הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחתה בקשת בעלי דין שההליך שניהלו מול מנהל מיסוי מקרקעין נסגר בפשרה – אינם זכאים להחזר אגרה - פס"ד גוטמן ואח'

בית המשפט המחוזי דחה בקשה להחזר אגרה שהגישו בעלי דין שההליך שניהלו מול מנהל מיסוי מקרקעין נסגר בפשרה. נקבע כי נוכח טיבו של ההליך שהינו כאמור ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין, האגרה ששילמו בעלי הדין בעת פתיחת ההליך הייתה אגרת ״ערעור אחר או ערר״, כקבוע בפרט 17 בתוספת לתקנות האגרה העדכניות, אשר סכומה הוא 910 ₪ בלבד (בערכי יום ההחלטה), ולא האגרה החלה בהגשת תביעה בסכום קצוב. כשם שהם לא חויבו בפתיחת ההליך באגרה המיועדת לתביעה בסכום קצוב, כך אין הם זכאים להחזר אגרה על פי הליך תביעה בסכום קצוב.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
התקבלו עררים שהגישו אחים שמכרו את דירת הוריהם – זכאים לפטור ממס שבח בגין מכירת הדירה - פס"ד טורנר

בית המשפט המחוזי קיבל עררים שהגישו שני אחים שמכרו את דירת הוריהם וביקשו לקבל פטור ממס שבח לאחר שנקבע בהליך אחר שניהלה אחותם כי מדובר ב"דירת מגורים". נקבע היה מקום שמנהל מיסוי מקרקעין יחיל מיוזמתו את פסק הדין שנקבע בעניין אחותם של העוררים - נוכח העובדה כי מדובר באותה עיסקה ביחס לאותה דירה וטענות העוררים בהליכים השומתיים בעניינם היו זהות לטענותיה של אחותם.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
נדחה ערעורו של הרב יקותיאל אבוחצירא – יש לראות בהכנסותיו האישיות שהתקבלו מכוח מעמדו כמנהיג רוחני כהכנסה ממשלח יד החייבת במס - פס"ד הרב יקותיאל אבוחצירא

בית המשפט העליון דחה ערעור שהגיש הרב יקותיאל אבוחצירא על החלטת בית המשפט המחוזי כי הוא חייב במס הכנסה בגין כספים שהתקבלו אצלו תוך שימוש במעמדו כמנהיג רוחני ובהשפעתו על קהל מאמיניו, לצורך הפקת הכנסות אישיות לו ולבני משפחתו. נקבע כי בדין הגיע בית המשפט קמא למסקנה כי אין מדובר במתנות ותרומות הפטורות ממס. נוכח תכליות דיני המס והמבחנים שנקבעו בפסיקה, כמו גם לאור הגיונם של דברים, הנסיבות דנן אינן עונות, אף לא בקירוב, למאפיינים של מתנה הפטורה ממס. אין לקבל כי תקבולים בהיקף של מיליוני ₪, שמקבל הרב באופן שיטתי לאורך השנים, במסגרת פעילותו ומעמדו כרב וכרועה רוחני בקהילתו, ייחשבו כמתנה הפטורה ממס. המדובר במקרה מובהק של מקור הכנסות מחזורי ומתמשך, של הכנסות קבועות ובהיקף מאוד משמעותי, הניתנות במסגרת הרחוקה ממתת שהוא אך מנדבת לבו של הנותן, אלא נטועה במערכת של תן וקח, הן ברמה הקהילתית הכללית והן בהקשר של פעולות ספציפיות מצד המערער של מתן ברכות, עצות והשתתפות באירועים משפחתיים של המעניק.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מיסוי מלגת קיום שמקבל חוקר בישראל ומלגת הצטיינות מחו"ל

מלגת קיום ממוסד ישראלי שמקבל חוקר הייתה על פי עמדת מס הכנסה חייבת במס ממקור של "משלח יד" או "עבודה" עוד טרם חקיקתו של סעיף 9(29) לפקודה. לאחר החקיקה נראה שמתחזקת הטענה של אפשרות חיוב במס למלגת קיום לחוקר ולמתן פטור חלקי בגובה התקרה בהנחה שעונים על תנאי הפטור שבסעיף 9(29) לפקודה. אם מלגת ההצטיינות עומדת בתנאים שהוגדרו בועדת פסיקה 7 כגון: המלגה ניתנת לסטודנט ללא כל מחויבות שלו לשירות כלשהו כלפי המוסד האקדמאי והיא ניתנת אך ורק לאור השגיו הלימודיים, אינה חייבת במס . זו , לטעמי גם כיום, אפילו אחרי שסעיף 9(29) לפקודה נחקק, מלגת ההצטיינות אינה חייבת במס.

לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) רונן ארויו - לחץ כאן
 
אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקונים מהותיים בדוחותיו במהלך דיוני שומות

פסיקה בנושא תיקון דוחות משקפת כי תיקון דו"ח אינו מהווה זכות מוקנה ובמילים פשוטות יש לנמק את הסיבה בגינה מתבקש התיקון ומדוע לא נעשה הדיווח באופן המבוקש מלכתחילה ולפקיד השומה יש זכות לסרב לאפשר את התיקון. שינוי סוג החישוב מנפרד למאוחד הינו תיקון המשתייך לקלסיפיקציה של תיקון מהותי ולא טכני ולפיכך יתאפשר במקרים הבאים:

לתשובה מאת עו"ד קובי כהן - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
היערכות לסוף שנת המס 2020 בתחום הביטוח הלאומי בצל משבר הקורונה
כחלק מההיערכות לסוף שנת המס בחרנו להקדיש יום עיון נפרד לתחום הביטוח הלאומי, שבו נביא את כלל העדכונים והשינויים, ואת ההוראות המיוחדות למעסיקים, לשכירים, לעצמאיים, למובטלים, לעובדים בחל"ת ולמקבלי קצבאות וגמלאות. נסקור את מענקי הקורונה של רשות המסים ואת המענקים שמשלם הביטוח הלאומי, ועוד נושאים חשובים המסכמים את השנה. ומסייעים למייצגים, למעסיקים ולציבור העצמאים להיערך נכון לתום שנת 2020 ואף לתחילת שנת 2021.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
השתלמות מע"מ
שלושת המפגשים מוקדשים לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
 
 
 
סגור חלון
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית