סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1288 - 29/10/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 29.10

 
מאמרי מומחים
 
הרב אבוחצירא ישלם מס על תקבולים בגין מתן שירותי דת

מתנות ותרומות בכסף או בשווה כסף, אשר רבנים מקבלים בגין ברכות, עצות, השתתפות בחגיגות וכדומה, מהווים הכנסות משירותי דת, הגם שהם ניתנים ללא דרישה מפורשת לתשלום בעבור השירות, אבל יש ציפייה הדדית לתשלומם. הם לא ייחשבו כמתנות או תרומות פטורות ממס. זאת, להבדיל מכספים אשר נתרמו ושימשו לצרכי הקהילה. סוגיה זו נדונה בבית המשפט העליון בעניין אבוחצירא אשר הגיש ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי , לפיה הוא ובני משפחתו חויבו במס הכנסה בגין סכום הגידול בנכסי בנדל"ן אשר רכשה ו/או קיבלה המשפחה ובגין טובות הנאה אחרות אשר קיבלו עבור שרותי דת שסיפקו. למרות, שהכספים ניתנו ללא דרישה מפורשת לתשלום בעבור שירותי הדת

למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
טיוטת תקנות מס הכנסה - כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט

משרד האוצר פרסם טיוטה לתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988 .התקנות קובעות ומבהירות את הכללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט. התקנות נקבעו במסגרת הוראות שעה מתחדשות. בין התיקנים המוצעים הארכה רטרואקטיבית של תחולתן מיום 30.6.2015 , לרבות הסדרתן דרך קבע.

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאן
 
תזכיר חוק לתיקון הוראות סעיף 85א לפקודת מס הכנסה

משרד האוצר פרסם תזכיר חוק לתיקון הוראות סעיף 85א לפקודת מס הכנסה ואת תקנות מס הכנסה – קביעת תנאי שוק. החוק המוצע מבקש לקדם בשנית את מתווה השינויים בחובות הדיווח והתיעוד של קבוצות רב-לאומיות, אשר אושר בקריאה ראשונה על ידי הכנסת ה-20 בחודש ינואר 2017 ,בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 238 ,(התשע"ז-2017 . בכלל זה מוצע לקבוע חובת דיווח לחברת אם בקבוצה רב לאומית שהיא תושבת ישראל, לצורך יישום הסכם אליו, Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports התחייבה ישראל ביום 25 במאי 2016 .

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעורו של עו"ד שהורשע בעבירות מס לאחר שמילא דיווחים כוזבים בעניין עסקאות מקרקעין בהן טיפל עבור חמותו - פס"ד עו"ד משה דן

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של עו"ד שהורשע בעבירות מס לאחר שמילא עבור חמותו דיווחים כוזבים לרשויות המס בעניין עסקאות מכר נכסים שבבעלותה. נקבע, כי אין מקום להתערבות בממצאיו העובדתיים של בית משפט השלום וכי גם גזר הדין שהושת על המערער היה על הצד המקל ואיזן כראוי בין השיקולים השונים לקולא ולחומרא.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
יישום הלכת פס"ד מד"א: נתקבלה בקשת המוסד לביטוח לאומי למחיקת טענות מכתב התביעה בפס"ד אלביט מערכות – פס"ד אלביט מערכות בע"מ

נתקבלה בקשת המוסד לביטוח לאומי למחיקת טענות מכתב התביעה של אלביט מערכות . כתב התביעה דן בהסתמכותו של המל"ל על הסכם פשרה שחתמת התובעת עם רשות המסים – בהחלטה שנתקבלה נפסק כי דין טענה זו להימחק. בהחלטה זו יושמה הלכת מגן דוד אדום שנפסק בפסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בו הוגשו ארבעת ערעורים על-ידי המוסד לביטוח לאומי על פסקי-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעניין מגן דוד אדום (ב"ל 32018-09-16), אוניברסיטת בר אילן (ב"ל 6497-08-16), ממן מסוף וניטול בע"מ (ב"ל 59912-03-16) ונס א.ט בע"מ (ב"ל 6517-08-16).בגדרם של פסקי הדין נקבע על ידי בית הדין הארצי כי, המל"ל רשאי להוציא שומת ניכויים בעצמו, אך משנערכה שומת ניכויים על-ידי פקיד-השומה – לרבות במסגרת פשרה עם המעסיק – רשאי המל"ל להתבסס עליה. כאמור לעיל הלכה זו יושמה במסגרת החלטתו של בית-הדין האזורי לעבודה בחיפה בעניין אלביט מערכות בע"מ, בגדרהּ קיבל בית-הדין את בקשתו של המל"ל למחוק טענות מכתב התביעה של התובעת באופן כזה שבכל מקום שבו כתב התביעה תוקף, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, את הסתמכותו של המל"ל על הסכם הפשרה שחתמה התובעת עם רשות המסים, הרי שדין טענה זו להימחק.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
בעל מניות לא יכול להחליט כי חלף חלוקת רווחים הוא מבקש לקבל משכורת מהחברה

על פי נתוני השאלה נראה כי על פי תנאי "מניות הדיבידנד" - בעלי המניות יכולים לבחור האם לסווג את חלוקת הרווחים שיקבלו כדיבידנד או כמשכורת. ה"בחירה" המתוארת בנתוני השאלה, אשר מערבת מין שאינו במינו (חלוקת רווחים עם תשלום משכורות) עלולה להיות בעייתית מבחינה מיסויית. נזכיר, כי דיבידנדים – הם הרווחים המחולקים לבעלי המניות של החברה, ואולם משכורות אינן מחולקות לבעלי המניות, אלא משולמות לעובדי החברה, וזאת בתמורה לעבודתם בה

לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) איילת הלל - בירנצויג - לחץ כאן
 
ייחוס הוצאות מו"פ למשקיעים בחברת מטרה על פי חוק האנג'לים

1732352לעמדת רשות המיסים כפי שפורטה בחוזר מס הכנסה מספר 12/2011 בנושא חוק האנג'לים, במקרה בו מספר משקיעים יחידים השקיעו בחברת המטרה בשנת 2019 סך של 15 מיליון ₪ (תחת ההנחה שכל ההשקעות כאמור הן השקעות מזכות) ובשנה זו הרשות לחדשנות אישרה לחברה הוצאות מו"פ בסך של 10 מיליון ₪, ניתן לייחס את ההוצאות לכל משקיע ומשקיע לפי שיטת FIFO, בהתאם לסדרן הכרונולוגי של ההקצאות שבוצעו בחברה.

לתשובה מאת רו"ח יוסי ירון - לחץ כאן
 
הכרה בהוצאות מימון בחברה בגין הלוואה שלוקח בעל מניות במישור האישי על שמו עבור חברה שבבעלותו

ניתן להסיק כי הלוואת BTB הניטלת לטובת החברה, צריכה לשמש לחברה לפעילות עסקית או לצורך ביצוע פעילות כלכלית אחרת (כדוגמת רכישת ניירות ערך, רכישת נכס וכו').מנגד המחוקק התייחס להלוואות BTB בפקודת מס הכנסה ובחוק מסמ"ק במסגרת חוק מסמ"ק נקבעה האפשרות לנכות הוצאות מימון ריאליות, ובלבד שלא ניטלו מקרוב. ככל שניתן להוכיח כי אכן מדובר בהלוואת BTB, נראה כי הוצאות המימון יותרו בניכוי (בכפוף להוראות סעיף 17 ו-17(1) לפקודה)לגבי אופן רישום ההלוואה, מוצע כי יחתם הסכם הלוואה בין בעל השליטה לבין החברה, ולציין במפורש כי ההלוואה ותנאיה זהים לתנאי ההלוואה שניטלה על ידי בעל השליטה, ואף לצרף את הסכם ההלוואה בין בעל השליטה לבנק כנספח להסכם עם החברה.יש לוודא כי תשלומי הריבית והחזרי קרן ההלוואה יהיו זהים ללוח הסילוקין של בעל השליטה מול הבנק

לתשובה מאת עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ' - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
היערכות לסוף שנת המס 2020 בתחום הביטוח הלאומי בצל משבר הקורונה
כחלק מההיערכות לסוף שנת המס בחרנו להקדיש יום עיון נפרד לתחום הביטוח הלאומי, שבו נביא את כלל העדכונים והשינויים, ואת ההוראות המיוחדות למעסיקים, לשכירים, לעצמאיים, למובטלים, לעובדים בחל"ת ולמקבלי קצבאות וגמלאות. נסקור את מענקי הקורונה של רשות המסים ואת המענקים שמשלם הביטוח הלאומי, ועוד נושאים חשובים המסכמים את השנה. ומסייעים למייצגים, למעסיקים ולציבור העצמאים להיערך נכון לתום שנת 2020 ואף לתחילת שנת 2021.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
השתלמות מע"מ
שלושת המפגשים מוקדשים לסוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה, בעמדות חייבות בדיווח ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
השתלמות שע"מ בפשטות - 3 מפגשים ב-ZOOM!
השתלמות שע"מ פרקטית למייצגים מיועדת עבור קהל המייצגים המעוניינים ללמוד ולהרחיב את הידע לשימוש יעיל ופרקטי במערכת שע"מ, לקיצור זמני העבודה והבנת השאילתות השונות לעומקן. ההשתלמות מיועדת לרואי חשבון, יועצי מס וכל העוסקים במערכת שע"מ.
 
 
 
סגור חלון
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית