סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1264 - 03/08/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 3.8

 
מאמרי מומחים
 
משבר הקורונה לעצמאים בהיבט הביטוח הלאומי

המאמר מתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי של העצמאים לנוכח המשבר הכלכלי הנובע מנגיף הקורונה ומבוסס על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו. לפני שימוש במידע יש להתעדכן בפרסומים של הביטוח הלאומי. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת. כל האמור בלשון זכר מתאים גם לנקבה, למעט כאשר מצויין במפורש בלשון נקבה. דמי ביטוח - הכוונה לדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, גם יחד. עובד עצמאי - הכוונה לעצמאי שכלול בהגדרת "עובד עצמאי" בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי. עצמאי שאינו עונה להגדרה - הכוונה לעצמאי שאינו כלול בהגדרת "עובד עצמאי" (לכן הוא אינו מבוטח לגמלאות מחליפות הכנסה כמו דמי פגיעה בעבודה ודמי לידה).

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
מוארכת האפשרות להגשת דו"חות שנתיים ובקשות להחזר מס באמצעות מערכת מפ"ל ומערכת "מייצגים" עד 31.8.2020

רשות המסים מאריכה את האפשרות להגשת דוחות שנתיים ובקשות להחזר מס באמצעות מערכת מפ"ל ומערכת "מייצגים" עד ה- 31.08.2020

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
שינוי מדרגות מס רכישה לרוכשי דירת מגורים נוספת

במסגרת תיקון מס' 95 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי הוראת השעה הקבועה בסעיף 9(ג1ה) לחוק אשר היתה אמורה להסתיים ביום 31.12.2020 תסתיים כבר ביום 28.7.2020. לאור האמור ברכישת דירת מגורים שאינה דירתו היחידה של הרוכש וכן רכישות בידי תושבי חוץ שיבוצעו החל מיום 29.7.20 ואילך יחולו מדרגות מס הרכישה הקבועות בסעיף 9(ג1ג) (1)לחוק.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה

שירות זה מאפשר לעצמאים יחידים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019), שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה, להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הנדון: נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2019 - הסדר האורכות למייצגים

להלן דגשים לעניין הנוהל להסדר מתן האורכות למייצגים להגשת הדוחות לשנת המס 2019 אשר מפורטים בהרחבה בהוראת ביצוע 9/2019 שפורסמה ב - 13.5.2019 לגבי הדוחות לשנת 2018 בשינויים המחויבים לשנת 2019

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
החל מהיום: תתאפשר השבת תשלומי מקדמות מס הכנסה לחודשים ינואר ופברואר 2020

רשות המסים נערכה לאפשר השבת תשלומי מקדמות למס הכנסה ששולמו ע"י נישומים, טרם פרוץ משבר הקורונה, עבור החודשים ינואר ופברואר 2020. זאת, לאחר שהכנסת אישרה בשבוע שעבר החקיקה בעניין, במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש).

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
ביה"ד הארצי: סעיף 373א לחוק הביטוח הלאומי מחייב תשלום דמי ביטוח בגין חלקו של בעל מניות בהכנסה החייבת של חברה משפחתית ואין בהפסדי החברה כדי לגרוע מחיובו

בית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעורו של נישום על ההחלטה כי עליו לשלם דמי ביטוח לאומי בגין הכנסתו כעובד עצמאי מדמי ניהול ששולמו לו על ידי החברה המשפחתית שבבעלותו. נקבע כי סעיף 373א לחוק הביטוח הלאומי מחייב תשלום דמי ביטוח בגין חלקו של בעל מניות – אם הוא הנישום המייצג ואם לאו – בהכנסה החייבת של חברה משפחתית, אף אם רווחי החברה לא חולקו בפועל, בדרך של תשלום דיווידנד בין בעלי המניות. עוד נקבע כי משמדובר בתשלום דמי ביטוח בגין "הכנסה חייבת", גם אם החברה המשפחתית הפסידה כספים בשנת המס, או הכנסתה שלילית כתוצאה מהעברת הפסדים משנת מס קודמת לפי סעיף 28(ב) לפקודת מס הכנסה, אזי אין בהפסדים כדי לפגוע בחיובו של בעל המניות לשלם דמי ביטוח בגין הכנסותיו ממשלח יד, ולא יהיה בהפסדי החברה המשפחתית כדי לגרוע מחבות תשלום דמי הביטוח של המבוטח בגין ההכנסות הנוספות.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
נדחתה עתירת לשכת יועצי המס נגד התקנות שהתקינה הממשלה בקשר לקצבאות האבטלה לשכירים בתקופת הקורונה. בית המשפט הבהיר כי אינו נוטה להתערב בהחלטות הנוגעות להתוויית מדיניותה של הממשלה ואין הוא מורה לה כיצד לנהוג בעניינים כגון אלה

בג"ץ דחה את עתירת לשכת יועצי המס נגד התקנות שהתקינה הממשלה בקשר לקצבאות האבטלה להן זכאי ציבור העובדים השכירים בעקבות צמצום הפעילות במשק בתקופת התפרצות נגיף הקורונה. זאת לעומת אי-הסדרת קצבאות שוות ערך לציבור העובדים העצמאים. נקבע, כי אין כל עילה להתערבות בית המשפט, שכן ביחס לציבור העצמאים בחרה הממשלה לפעול באפיקים אחרים מאלו שנקבעו לשכירים, וכי ההבחנה בין שכירים לבין עצמאים ביחס לתשלום דמי אבטלה אינה פועל יוצא של ההסדרים שתוקנו בעקבות המשבר, כי אם בשל המנגנון הבסיסי הקבוע בחוק ביטוח לאומי, לפיו עובדים שכירים הם מבוטחים וזכאים לדמי אבטלה ואילו עצמאים אינם מבוטחים בענף זה. עוד הבהיר בית המשפט כי אינו נוטה להתערב בהחלטות הנוגעות להתוויית מדיניותה של הממשלה ולקביעת סדר העדיפויות הכלכלי והחברתי שלה, ואין הוא מורה לממשלה כיצד לנהוג בעניינים כגון אלה.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
היבטי מע"מ ומס הכנסה לעמותה המפעילה מעונות יום לילדים והכנסותיה הם מהורים וממשרדי ממשלה

ככל שפעילות המעונות של העמותה תסווג כעסקית, נראה כי גם הכנסותיה ממשרדי הממשלה בגין הילדים ממשפחות מעוטות יכולת מהוות חלק ממחיר העסקה החייב במע"מ, וזאת בהתאם לפסק דין פנינת המעונות ולהחלטת המיסוי 7269/15 העוסקת בחבות במע"מ בשל תמיכות המתקבלות ממשרד הכלכלה. ככלל, אין הכרח כי פעילות מלכ"רית לעניין חוק מע"מ תיחשב כפעילות של מוסד ציבורי לעניין הפקודה, אולם, המצב השכיח ביותר הינו שפעילות של מוסד ציבורי לעניין סעיף 9(2) לפקודה תיחשב כפעילות מלכ"רית לעניין חוק מע"מ

לתשובה מאת רו"ח הילה מלכה - לחץ כאן
 
מיסוי חברה בחו"ל ש-80% מהבעלות בה מוחזקים על ידי תושבי ישראל ועוסקת בפעילות שהוגדרה בתקנות כ"משלח-יד"

לגבי בעל מניות תושב ישראל שהוא בעל שליטה: נקבעו הוראות למיסוי בשני שלבים – שלב מיסוי הכנסות מדיבידנד רעיוני בתום שנת המס שבה הופקו הכנסות ממשלח יד בידי "חברת משלח יד זרה" ושלב מיסוי והתחשבנות במועד קבלת ההכנסות מהדיבידנד בפועל, בעת חלוקת רווחי ה"חברת משלח יד זרה". לגבי בעל מניות שאינו בעל שליטה נקבעו הוראות מיסוי רק בעת חלוקת רווחי ה"חברת משלח יד זרה" בפועל

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח רויטל אבירם - לחץ כאן
 
שונות בזהות החותמים על דוחות כספיים לבין בעלי המניות בטופס 1214 לחברה שנמכרה לאחר שנת המס

בשעה שחברה נמכרה לאחר תום שנת המס ובטרם נחתמו דוחותיה הכספיים הדירקטוריון החדש הוא שיחתום על הדוחות הכספיים (אם הוא בעל מניות ואם לאו). בטופס 1214 יש לציין את שמות בעלי המניות שהחזיקו במניות החברה בשנת המס שאליה מתייחס הדוח.

לתשובה מאת עו"ד יניב שקל - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל - הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מנהלי כספים
קורס מקצועי של 6 מפגשים המוקדש כולו למנהלי כספים. מיטב אנשי מקצוע ומומחים בתחום הכספים מרכזים עבורכם את הנושאים הכי חשובים וחמים בתחום הכספים, המיסוי, משפטים וניהול.
 
פתרונות לאתגרים בתחום העבודה והעדכונים בחוק התוכנית הכלכלית
ביום עיון זה נעסוק בנושאים השלכות הקורונה על דיני העבודה ותיקון לחוק התכנית הכלכלית
 
תיקון 190 ופנסיה לעצמאים
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
 
EXCEL מתקדם - בZOOM
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
מיסוי מקרקעין - עקרונות מיסוי דירת מגורים
ביום העיון נדון בסוגיות העוסקות במיסוי דירות מגורים בהיבטי מס שבח, פטורים ממס שבח, מס רכישה והמקרים בהם ניתן להפחית ולקבל הטבות. הסבר לגבי החשיבות בתכנון מס נכון לפני ביצוע רכישה/ מכירה של דירת מגורים. ההרצאות מלוות בדוגמאות, תיקוני חקיקה, פסיקה עדכנית, חוזרים מקצועיים, ה"ב, החלטות מקדמיות.
 
הליך סיום עבודה
מילוי נכון של טופס 161, 161 א'. יוצגו שיקולים לבקשת פטור בגין מענקי הפרישה וטיפול מיטבי במענקים החייבים במס.
 
כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"
הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס בשנת 2020 כגון: מיצוי זכויות למענקים והקלות בקורונה - איך יוצאים מהמשבר? כל המלצות לשכת רואי חשבון; שינויי מבנה לאור הצורך העסקי - ריכוז פעילויות וקיזוז הפסדים; עבודה בצל הקורונה - סוגיות משפטיות ופרקטיות; אתגרי העבודה מהבית בתקופת הקורונה; העסקת נשים בצל משבר הקורונה - כלים יישומיים ופרקטיים; שוק העבודה בתקופת הקורונה שייך למעסיקים ופחות לעובדים, אבל...; סוגיות בנוסחת הקיזוז וקיבוע זכויות; זכויות מבוטחים בביטוחי מנהלים ובקרנות הפנסיה בתקופת החל"ת ובסיום עבודה; פנסיה חובה לעצמאים - דגשים לסוף שנה; הסדרי חובות, פריסה וביטולי הצמדה, ריבית וקנסות בגין חובות מס; מחילת חובות - למ"ה ומע"מ מתי וכיצד; מיסוי שכירים ועסקים בתקופת הקורונה; יתרות החובה לאן? עקרונות גיבוש וקיזוזי הפסדים/מימושי ערבויות
 
Excel ביניים ב- ZOOM
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה והמעשה
קורס מיוחד בנושא ביטוח פנסיוני אשר יעשה לך סדר ויספק עבורך כלים מקצועיים להתנהלות נכונה ובטוחה בעקבות השינויים הרבים שחלים בעולם הפנסיוני.
 
סדנת להמריא עם אקסל
חברת מיקרוסופט שידרגה את גרסאות האקסל השונות, הוסיפה כלים חדשים ושיכללה את הישנים ובגרסאות 2016 ו- 2019, האקסל הפך לכלי עוצמתי יותר. אספנו עבורכם את הנושאים בהם חזרו שאלות במהלך קורסי האקסל השונים, הוספנו את הכלים החדשים.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
 
 
סגור חלון
כנס המסים השנתי 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית