סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1255 - 06/07/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס 6.7

 
מאמרי מומחים
 
קביעת יום המכירה בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי

לדחיית יום המכירה, בפרט בעסקאות להתחדשות עירונית, קיימות משמעויות נרחבות הן עבור בעלי הדירות והן עבור היזם בפרויקט. אנו עדים לחוסר עקביות באופן שבו רשות המיסים מפרשת דחייה זו, שכן לעיתים היא רואה בה דחייה מהותית לכל דבר ועניין ולעיתים היא רואה בה דחייה פרוצדורלית בלבד ובכל הנוגע למועד חישוב המס בלבד. מאחר שקיימות משמעויות מיסויות רבות לקביעת יום המכירה ראוי לתת את הדעת על עניין זה כדי ליהנות מניצול אופטימלי של פטורים ממס שבח ומהקלות במס הרכישה.

מאמר מאת עו"ד מירי טננבאום, עו"ד אלי מויאל - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
מענק לעידוד תעסוקה - זכאות למענק ואופן הגשת בקשה

כהמשך למתווה החזרת עובדים למשק ביום 16.6.2020 פורסם ברשומות חוק מענק לעידוד התעסוקה המעניק תמריץ כספי למעסיקים שיעסיקו עובדים (כפי שיפורט להלן) במהלך החודשים אפריל עד אוקטובר 2020, או עובדים הזכאים למענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה או לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה בגין חודש מאי 2020.

לחוזר איגוד לשכות המסחר - לחץ כאן
 
הוראת ביצוע 9/2020 - יישום תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה - מענק סיוע לעצמאים)

רשות המסים בישראל פרסמה ה"ב בגדרה מפורטים הנחיות ליישום התקנות לעת חירום נגיף הקורונה – מענק סיוע לעצמאים כגון: הקריטריונים לקביעת הזכאות למענק הפעימה הראשונה; חישוב גובה המענק; הקריטריונים לקביעת הזכאות לעצמאים ובעלי שליטה הפעימה השנייה ואופן יישום התקנות לפעימה ראשונה שנייה ושלישית, ועוד

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
מועד הדיווח והתשלום למעסיקים עבור העובדים שבחל"ת נדחה ל-15.8.20

מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל, מאי ויוני 2020 נדחה מ-15/7/2020 ל-15/8/2020.שימו לב, אין דחייה של הדיווח השוטף עבור חודש יוני 2020.

לחוזר המוסד לביטוח לאומי - לחץ כאן
 
בעקבות פסיקת העליון: רשות המסים תבטל קנסות למגישי דוחות מתקנים בנוגע לשווי שימוש ברכב

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, שקיבלה את עמדת רשות המסים בנושא תקנות שווי השימוש לרכב וקבעה כי יש לזקוף שווי על פי תקנות מס הכנסה ואין לבצע חישובים הסוטים מהתקנות כגון שימוש בתוכנה לניהול יומן רכב, פרסמה רשות המסים הודעה בדבר הגשת דוחות מתקנים על ידי נישומים יחידים ומנכים שהגישו דוחות בניגוד לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב). לאור משבר הקורונה, רשות המסים תבטל את הקנסות והפיגורים של מתקני הדוחות שיגישו תיקון עד לתאריך ה-30.09.2020.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
נדחה ערעורו של עוסק בתחום ההסעות על שומת תשומות שהוציא לו מנהל מע"מ - ניכה מס תשומות שלא כדין – פס"ד ארז סמדר

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש עוסק בתחום ההסעות על החלטות בעניין שומת תשומות שהוציא לו מנהל מע"מ רמלה לשנים 2016-2012. נקבע כי מי שמבצע תשלומים במזומן - בניגוד לחוק, ללא הסכמי התקשרות כתובים, ותוך שהוא מסתפק, בניגוד לחוק, בקבלת חשבוניות אשר כלל אינן מפורטות, וזורק את דפי ההתחשבנות אשר היו עשויים לשפוך אור על תוכן החשבוניות - אינו נכלל בסוג המקרים המצומצמים שבהם יש מקום להחיל את חריג המבחן הסובייקטיבי ולהתיר ניכוי תשומות מחשבוניות שיצאו שלא כדין.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
מחיקת ערעור על הסף בדבר הוכחת קיומה של נאמנות - פס"ד רוני לרנר

נקודת המוצא לדיון היא כי בית המשפט אינו משמש "עורך על" של כתבי טענות הצדדים, וכי השימוש בסמכותו של בית המשפט להורות על מחיקה או על תיקון של כתב ערעור ייעשה במשורה (ראו, ע"א 1501/05 כהן נ' מנהל מס שבח תל-אביב(8.5.2005)). בענייננו, אף אם ניתן היה לנסח את הודעת הערעור (העומדת על 27 עמודים נטו) באופן תמציתי יותר, הרי שבהתחשב בהיקף פסק דינו של בית המשפט המחוזי – העומד על 63 עמודים – איני סבור כי מדובר בחריגה המצדיקה את התערבותו של בית המשפט (השוו למשל, ע"א 11829/05 גד כימיקלים בע"מ נ' BIP Chemicals LTD (9.4.2016); ע"א 1985/19 אורתם סהר הנדסה בע"מ נ' פרויקט אורנים בע"מ, פיסקה 7 (28.1.2020)). זאת ועוד, בהתאם לסדרי העבודה בבית משפט זה הרי לכשיינתן צו סיכומי טענות ייקבע גם היקף סיכומי הצדדים תוך שיובהר, כמקובל, כי "הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור". על רקע זה איני סבור כי תיגרם פגיעה בזכויותיו הדיוניות של המשיב כפועל יוצא מאורכה של הודעת הערעור.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
קיזוז הוצאות נאמן מהכנסות פסיביות של נאמנות "נהנה תושב ישראל"

על ההכנסה המיועדת יחולו הוראות סעיף 75ו לפקודה ויראו אותה כהכנסה שהופקה על ידי יחיד תושב ישראל. לצורך קיזוז הפסדים, זיכוי ממס זר, ומתן הפטורים מכוח סעיפים 14 ו-97 לפקודה, תסווג ההכנסה המיועדת למקורות ההכנסה בהתאם לסיווגם בידי הנאמן; הופקה או נצמחה ההכנסה של הנאמן ממקורות שונים, יראו את ההכנסה המיועדת כאילו חולקה באופן יחסי מכל מקור הכנסה כאמור. בהינתן המסגרת הלוגית האמורה הרי שברור שהתשובה לשאלה בדבר קיזוז הוצאות ניהול הנאמנות והכנת דוח הנאמנות מסך הכנסות הנאמנות מניירות ערך נקבעת על פי הדין בישראל.

תשובה מאת עו"ד רו"ח רויטל אבירם - לחץ כאן
 
מיסוי קבלת פנסיה משוייץ בידי תושב ישראל בישראל

ככל שהיחיד הינו גם אזרח ישראל תמוסה הכנסתו מהקצבה במס בישראל בלבד, אולם ככל שהיחיד הינו תושב ישראל ואינו אזרח ישראל, הזכות למסות את ההכנסה תהא למדינה בה ביצע היחיד את העבודה, דהיינו שוויץ.

תשובה מאת עו"ד, רו"ח אופיר לוי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה - 5 מפגשים! הדרכת ZOOM מקצועית ומעשית
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
 
סגור חלון
היערכות לפרישה בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית