מבזקים בנושא מס : גיליון 1200 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1200 - 23/01/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס

 
מאמרי מומחים
 
התעלמות מדרישות מס לאורך זמן תשלול את זכות הערעור עליהן

המועד להגשת השגה/ ערעור הוא מהותי והיות ואלעברה (פס"ד אלעברה נ' פ"ש רמלה) לא עשה זאת במועד - השומות התיישנו. לא ניתן לנהל היום דיון מהותי, לגופו של עניין, בשומות אשר התיישנו לפני כעשרים שנה. אף הטענה כי ספרי אלעברה נלקחו על ידי מע"מ ולכן לא יכול היה להגיש דוחות לפקיד השומה נטענה באיחור של עשרים שנה. היה על אלעברה לפנות לפקיד השומה בבקשה מתאימה או לפנות לשלטונות מע"מ בנדון, אך הוא לא עשה זאת. לפיכך נקבע כי כל חבויות המס שנקבעו מאושרות, בהיעדר השגה או ערעור לפי העניין על השומות שיצאו, בהתאם לדין.

למאמר מאת עו"ד רו"ח רמי אריה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
קבלת פרטי דוחות כספיים באמצעות קובץ – לשנת 2019

רשות המסים פרסמה הנחיות לקבלת פרטי דוחות כספיים באמצעות קובץ לשנת המס 2019.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות

רשות המסים פרסמה היום הוראות המאפשרות לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה להעניק פטור מניכוי מס במקור בעת משיכה חד פעמית של כספי תגמולים או כספי פיצויים, לאזרחים בעלי הכנסות נמוכות הזכאים לכך, ובמסגרת התקרות וסכומי המשיכה המרביים שנקבעו. זאת במקום שיידרשו הזכאים לפנות למשרדי פקידי השומה כדי לקבל את האישור לפטור.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
תשלום מקדמות לתלמידים ולמבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא הכנסות לתקופה אוקטובר 2019 - ספטמבר 2020

המוסד לביטוח לאומי פרסם חוזר שמטרתו לפרט את השינויים החלים בחישוב המקדמות ובשיעורי דמי הביטוח לתלמידים ולמבוטחים שאינם עובדים ואין להם הכנסות.

לחוזר המוסד לביטוח לאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבלה בקשת רשות ערעור על החלטה שלא לאפשר למערערים להגיש חוות דעת כראיות בשלב הערעור – פס"ד אמיר יהושע וחב' ג.ש.ר. בע"מ

לערעור מס הכנסה על החלטת פקיד השומה להוציא שומות בצו על פי מיטב השפיטה, צירפו המערערים שלוש חוות דעת – כלכלית, הנדסית וחשבונאית, במטרה לתמוך בטענה לאי סבירות תוצאת הרווח הגולמי בשומת פקיד השומה. המשיב – פקיד השומה, התנגד להגשת חוות הדעת ולדיון בתוצאת הרווח הגולמי בטענה שמדובר בהרחבת חזית וטענות וראיות שלא הוגשו בשלב ההשגה. בית המשפט המחוזי שבו נשמע הערעור קיבל את טענת פקיד השומה ואישר רק את הגשת חוות הדעת ההנדסית. על החלטה זו הגישו המערערים בקשת רשות ערעור בפני בית המשפט העליון.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה וד"ר ז'ק יצחק בר ששת - לחץ כאן
 
נדחה ערעור של חברה העוסקת בתחום החקלאות על החלטת מנהל מע"מ לפסול את ספריה, להטיל כפל מס וקנס בשל ניכוי מס תשומות מחשבוניות פיקטיביות – פס"ד דמיטרי ק. - הסעות משלוחים ושירותים כלליים בע"מ

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגישה חברה פרטית העוסקת באספקת שירותים בתחום החקלאות על החלטת מנהל מע"מ באר שבע לפסול את ספריה, להטיל עליה כפל מס וקנס בשל ניכוי מס תשומות ביודעין על פי חשבוניות שהוצאו שלא כדין על ידי 11 חברות שונות. נקבע כי לא נמצא כל פגם בקביעתו של מנהל מע"מ שלפיה פעלה החברה באופן שיטתי לנכות מס תשומות שלא כדין, וביודעין.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד רונן שיכמן - לחץ כאן
 
הכרעה בשאלת מיסוי חלוקת נכסי עיזבון שנקבעה בפסק בוררות – פס"ד ע"ע ואח'

ועדת ערר מכוח חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) נדרשה לערר במסגרת סכסוך ארוך שנים בין אחים יורשים, שבו ניתן פסק של בורר שקיבל תוקף של פסק דין לעניין חלוקת נכסי עיזבונו של אביהם המנוח. בין היתר נקבע כי במקרה שבו חלוקת נכסי העיזבון בין יורשים כוללת אך ורק את נכסי העיזבון, החלוקה היא למעשה חלק מגיבוש אירוע ההורשה ואין למסות אירוע זה. מנגד, במקרה שבו חלוקת נכסי העיזבון נעשית תוך העברת תמורה שאינה נמנית על נכסי העיזבון, החלוקה דומה יותר לעסקה המתבצעת מול צד ג', ולכן בהתאם לתכלית החקיקה - יש למסות את רכיב העסקה הסוטה ממסגרת ההורשה.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
דיווח וטיפול ביתרת חובה של בעל מניות על פי סעיף 3(ט1) לפקודה

יש לציין, כי בניגוד לעמדת רשות המיסים, קיימת עמדה בקרב המייצגים לפיה במקרים מסוימים מועד החיוב בגין יתרות ישנות, יהיה ביום 31.12.2018 ולא ביום 31.12.2017, על פי גובה היתרה שלא הוחזרה עד אותו יום. במידה והדוחות יתוקנו, הרי ברור כי אין לחייב פעם נוספת סכום שכבר חויב. בכל מקרה, הגדרת "משיכה של כספים מחברה" שבסעיף 3(ט1)(1) לפקודה קובעת כי יש צורך שהיתרה לא תעלה על 100,000 ש"ח, לא רק בשנת המס אלא גם בשנה שקדמה לה.

לתשובה מאת רו"ח (עו"ד) גיא בר און - לחץ כאן
 
הכנסות שותפות יירשמו אצל כל אחד מהשותפים בה וימוסו אצל כל אחד לפי חלקו

לדוגמה: יחיד ששותף בשותפות שרשמה בספריה הכנסה מדיווידנד שמקורו מחברה המוחזקת על ידה, ירשום בדוח האישי המוגש על ידו לאותה שנה את חלקו בהכנסה מדיווידנד שקיבלה השותפות והיא תמוסה אצלו לפי 25% או ב-30% אם אותו שותף נחשב לבעל מניות מהותי כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה, בהחזקה באותה חברה באמצעות השותפות, וכמובן בהתחשב בסעיף 121ב ("מס ייסף") ככל שחל עליו באותה שנה.

לתשובה מאת עו"ד, רו"ח סיימון יניב - לחץ כאן
 
משיכת כספי השלמת פיצויים לעובדים שמעסיקם נפטר בגין כספים שהופקדו להם בקופה מרכזית לפיצויים

הכללים שנקבעו בחוזרי מס הכנסה וחוזרי שוק ההון מאפשרים לשלם את חבות המעסיק לעובדים שהועסקו על ידו ביום 31 בדצמבר 2007. לכן אין כל צורך באישור בית משפט כדי לשלם את השלמת הפיצויים לרעייתו של העוסק שהועסקה כשכירה בעסק. הוראות החוזרים מחייבות את המעסיק להשאיר בקופה סכום שיכסה את חבות המעסיק לעובדים שהחלו את עבודתם אצלו עד לסוף שנת 2007 ושנותרו מועסקים על ידו גם כיום, לרבות תוספת של 10% מעבר לחבות הרגילה.

לתשובה מאת רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא - לחץ כאן
 
דין היוון קצבה מקרן פנסיה בישראל לנישומה שהפכה לתושבת חוץ ורוצה למשוך היום את הכספים

לפי סעיפים 2 רישה ו-4א(8) לפקודה, הכנסה מקצבה המשולמת על ידי קרן פנסיה בישראל לתושב חוץ חייבת במס בישראל. נראה כי הוראה זו תחול אף על היוון קצבה מאחר שלפי דיני המס בישראל, היוון קצבה וקצבה נחשבים כהכנסה מאותו מקור. לדעתי, הוראות סעיף 20 לאמנה עם ארצות הברית עשויות לחול אף על היוון קצבה שמקורה בקרן פנסיה, אף על פי שבהגדרה שצוטטה לעיל רשום "תשלומים תקופתיים", וזאת משום שהיוון קצבה עשוי להיכלל בתיבה "גמול דומה אחר" וכן משום שכפי שצוין לעיל, היוון קצבה וקצבה נחשבים כהכנסה מאותו מקור לפי דיני המס הפנימיים בישראל.

לתשובה מאת רו"ח רוזט שמש - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
טיפול בשארים
יום העיון יוקדש כולו לסוגיות העולות לגבי כללי מיסוי הכספים, המענקים, הקצבאות ויתר אותן ההכנסות שזכאים לקבל היורשים, המוטבים או השארים וכל הזכויות שעוברות אליהם מקופות הגמל לקצבה או קרנות הפנסיה, כמו גם לשארים של עובדים שזכאים לפיצויים ולמענקי פרישה לאחר פטירת העובד.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
 
נשים בעולם העבודה
נושא העסקתן של נשים בשוק העבודה הוא אחד הנושאים העיקריים העומדים בבסיסם של דיני העבודה בישראל. יום עיון זה יעסוק בזכויות המיוחדות המוענקות לנשים בהריון ולאחר לידה בעבודה, וכן יעסוק בשיקול הדעת של הממונה על חוק עבודת נשים בקבלת החלטה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון ומניעת הטרדה מינית בתוך סביבת העבודה.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
המגזר השלישי - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים מנהלי כספים ומנהלים בעמותות ומלכ"רים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, וכן חלה עליו חובת דיווח מקוון ואישורים.
 
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
 
סגור חלון
יום עיון טיפול בשארים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית