מבזקים בנושא מס : גיליון 1197 - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 1197 - 13/01/2020
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

kolmas

 
מאמרי מומחים
 
אופציות לעובדים – עמדה חייבת בדיווח – בונוס לעובד או הקצאת מניות

רשות המסים פרסמה ב-30 דצמבר 2019 את רשימת העמדות החייבות בדיווח בנושא מס הכנסה ומיסוי בין-לאומי לשנת המס 2019. במאמר זה נתייחס לעמדה 68/2019 - מתן בונוס במסווה של הקצאת מניות.

למאמר מאת רו"ח (משפטנית) ענבל שני - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
"הכנסה טכנולוגית" משירות המבוסס תוכנה - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם שעניינה בבקשתה של חברה תושבת ישראל שעוסקת בשירותי פיתוח של תוכנה המאפשרת להפעיל אתרי אינטרנט למשחקי הימורים במדינות מורשות. שירותי הפיתוח ניתנים לחברה זרה בקבוצה שבבעלותה נמצא הקניין הרוחני (ה-IP) של התוכנה. הקבוצה שוקלת להעביר את הקניין הרוחני של הפלטפורמה אשר בבעלות חברת ה-IP לחברה. שינוי המבנה יבוצע בהתאם להוראות חלק ה2 לפקודה. ה-IP המועבר יירשם בדוחותיה של החברה בעלות 0. החברה הישראלית מבקשת לאשר כי החל ממועד שינוי המבנה מפעלה של החברה יהווה "מפעל טכנולוגי מועדף" כמשמעותו בפרק השביעי לחוק לעידוד השקעות הון.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
פיצול אנכי בהתאם להוראות סעיף 105א(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א-1961 - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם שעניינה העברת חלק מפעילות חברה - לחברה חדשה שתקים במיוחד ותעסוק במחקר ופיתוח. ההעברה תכלול את כל הנכסים וההתחייבויות הקשורים לפעילות המו"פ וכן את כל העובדים הקשורים לפעילות המו"פ. העברת הפעילות תתבצע ללא תמורה ובדחיית מס בהתאם לסעיף 105א(2) לפקודה. במסגרת החלטת המיסוי ביקשה החברה לאשר כי העברת פעילות המו"פ לא תתחייב במס במועד ההעברה בהתאם להוראות סעיף 105א(2) לפקודה, וכן לאשר את העברת העובדים ואת רצף זכויותיהם.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
טיפול בפתיחת תיק עיזבון - הוראת ביצוע 11/2019

רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע המפרטת את הכללים הנוגעים להחלת סעיפים 120(ג) עד (ה) לפקודה ולטיפול בפתיחת תיק עיזבון לאחר פטירתו של הנישום המנוח. מדובר בנסיבות שבהן יורשי המנוח אינם ידועים לרשות המסים, כולם או מקצתם, ו/או לא ידוע לרשות המסים שיעור חלקם בעיזבון ו/או שקיימת מחלוקת בין היורשים לגבי נכסי העיזבון.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
חישוב שיעורי הבלו להישבון במסגרת הסדר סולר 01/01/2019 עד 30/04/2020

רשות המסים בישראל פרסמה את חישוב שיעורי הבלו להישבון במסגרת הסדר סולר.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
שינוי בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לשנת 2020

המוסד לביטוח לאומי פרסם את שעורי דמי הביטוח והסכומים המעודכנים החייבים בדמי ביטוח למעסיקים ועובדים שכירים החל מינואר 2020.

לחוזר הביטוח הלאומי - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבל עררם של מוכרים על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין שלא לקבל הודעת ביטול עסקה שהגישו לו 19 שנה לאחר שנכרתו הסכמי המכר - פס"ד רוברט פרימן ואח'

ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) קיבלה את עררם של מוכרים על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין שלא לקבל הודעת ביטול עסקה שהגישו לו 19 שנה לאחר שנחתמו הסכמי המכר, בעקבות ביטולם של ההסכמים. נקבע כי אף על פי שלא מתקיים הטעם לקבל את הערר על הסף, הרי שלגופו של עניין החלטת המנהל הייתה שגויה מאחר שהאינדיקציות מורות על כך שמדובר בביטול עסקה כן ואמיתי.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
המחוזי ביטל פיצוי שנפסק במס רכוש לבעל פרדס אתרוגים במושב נועם בגין נזקי מבצע "צוק איתן"

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורו של מנהל קרן מס רכוש, וביטל פיצוי שנפסק לבעל פרדס אתרוגים במושב נועם המרוחק 21 ק"מ מרצועת עזה בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה ממבצע "צוק איתן". נקבע כי ועדת הערר שפסקה את הפיצויים חרגה מסמכותה, שכן אין מקום לקביעת פיצוי על פי מסלול שכלל לא נבחן על ידי המנהל. מנגד, נדחה ערעורו של בעל הפרדס על גובה הפיצוי שנפסק לו.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד לילך דניאל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
ניכוי השקעה מזכה בחברת מטרה על פי חוק האנג'לים

בהתאם לעמדת רשות המיסים, המשקיע יכול לנכות את ניכוי חוק האנג'לים במהלך שנות המס שבתקופת ההטבה בלבד, שהיא שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה חל מועד ההשקעה. כלומר, המשקיע יכול לנכות את הניכוי, כולו או חלקו, בשנה הראשונה בתקופת ההטבה, בשנה השנייה או בשנה השלישית. כמו כן המשקיע יכול לנכות חלק מהניכוי בכל אחת מהשנים כאמור, לפי בחירתו, ובלבד שלא תמה תקופת ההטבה.

לתשובה מאת רו"ח יוסי ירון - לחץ כאן
 
היבטי מע"מ ברכישת דירת מגורים למטרת השכרה בשיטת AIRBNB

בכל הקשור להשכרה מלונאית של דירות לזמן קצר, עמדת רשויות מע"מ נכון להיום היא כדלקמן: מדובר בהכנסה בעלת אופי עסקי ולכן יש חובה להירשם כעוסק. המחזור הצפוי וזה שיהיה בהמשך בפועל משליכים על הסיווג כעוסק מורשה או כעוסק פטור. אין מדובר בהשכרה למגורים הפטורה ממע"מ לפי סעיף 31 (1) לחוק מע"מ.

לתשובה מאת רו"ח (משפטן) גל גרינברג - לחץ כאן
 
שיעורי מס ופריסת מס שבח בהפקעת מגרש שקיבלה בירושה תושבת חוץ

סעיף 48ג לחוק מיסוי מקרקעין מעניק הטבה שמשמעותה תשלום מחצית מהמס החל בגין מכירת זכות במקרקעין שהיא הפקעה. על פי סעיף 48א(ה) מוכר של זכות במקרקעין רשאי לבקש כי המס על השבח הריאלי יחושב כאילו נבע השבח בחלקים שנתיים שווים תוך תקופה שאינה עולה על ארבע שנות מס או על תקופת הבעלות בנכס לפי הקצרה שבהן, ומסתיימת בשנת המס שבה נבע השבח (תקופת הפריסה). לפיכך, נראה כי אין מניעה לבצע פריסה של השבח שנבע בעסקה למשך תקופה של עד ארבע שנים שמסתיימות בשנת המס שבה נבע השבח.

לתשובה מאת עו"ד ורו"ח שלומי טבח - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
 
קורס דיני עבודה
זו השנה הרביעית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ביטוח לאומי - השתלמות מקצועית ופרקטית
השתלמות מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד.
 
תיקון 190 ומיסוי פנסיוני
תיקון 190 לפקודה הרחיב את מסגרת הטבות המס לסוגי חוסכים שונים בהפקדות לקופות הגמל. בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, אשר מחייב עצמאים להפריש חלק מהכנסתם לחיסכון פנסיוני. מאז חקיקתם נושאים חשובים אלה מעוררים שאלות לגבי אופן ההפקדות, משיכות הכספים, הסנקציות על אי הפקדות ועוד. ביום עיון מרוכז נקדיש לנושאים אלה הסברים, דוגמאות ותשובות לשאלות.
 
ביטוח אובדן כושר עבודה
סביב ביטוח אובדן כושר עבודה קיימות סוגיות רבות בהיבטי המס, ניכוי דמי ביטוח לאומי, זכויות המבוטחים והכיסויים השונים בקרנות הפנסיה, בחברות ביטוח פרטיות ובמוסד לביטוח לאומי. מכללת חשבים עושה לכם סדר ביום עיון מיוחד שמוקדש כולו לסוגיות אלו.
 
מיסוי התא המשפחתי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום מיסוי התא המשפחתי לניצול מרבי של ניכויים וזיכויים, הסכמי ממון והשלכתם על הצהרות הון ופטורים במס שבח ומס רכישה, חלוקת הכנסות בין בני זוג בעסק משפחתי בהיבט הביטוח הלאומי ועוד.
 
קורס חשבי שכר
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
סיום עבודה וטיפול במענקי פרישה
יום עיון המוקדם כולו לאירוע פיטורים, התפטרות ופרישה בהיבט חוקי העבודה, דיני המס החלים על מענקי פרישה ופריסתם, קיבוע זכויות בקרנות הפנסיה והיוון קצבאות
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
ביום זה נעסוק בהיבטים החשובים ביותר שעליכם להכיר בנושא העסקת זרים, נושא חשוב ורגיש התופס תאוצה בשנים האחרונות.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ידע ראשוני בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום (יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
 
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
 
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
 
 
 
סגור חלון
קורס ביטוח פנסיוני מרכז - יולי 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית