מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות ר הצג הכל
רווח שנוצר כתוצאה מעליית ערכו של נכס, כלומר ההפרש בין מחיר המכירה שלו למחיר הקנייה שלו. רווח הון אינו נחשב להכנסת עבודה.
הרווח שנוצר מריבית או מתשואה שהשיגה קופת גמל שבה הופקדו כספי חיסכון לזכותו של עמית בניכוי של מדד המחירים לצרכן
בשורת חוקים מתחום משפט העבודה המגן כלולים הסדרים המשקפים את גישת המחוקק לראות במקום העבודה, בתור שכזה, מקור לזכויות מתמשכות המוקנות לעובדים בו. משמע, שזכויות מסוימות של עובדים נקבעות ומחושבות על פי תקופת העבודה, לא רק אצל אותו המעביד, אלא באותו מקום עבודה או בקשר למקום העבודה.
דחיית התחשבנות מס על כספי הפיצויים, בעת עזיבת מקום עבודה. התנאים לביצוע רצף פיצויים הם: 1. אי משיכת הפיצויים שבקופה, כולל פיצויים פטורים. 2. מסירת בקשה לרצף פיצויים לפקיד שומה וקבלת אישור על כך. 3. מציאת מעסיק חדש, אשר יסכים להמשיך את הפוליסה הקיימת, תוך שנה מיום העזיבה. עובד שביקש רצף פיצויים והפך לעצמאי, לא יוכל להמשיך את רצף הפיצויים ויאלץ לבצע התחשבנות מס.
אפשרות להקטנת נטל המס המוטל על החלק החייב של פיצויי הפיטורים המשתלמים לעובד, על ידי יעוד הכספים לקצבה.

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360