מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות ק הצג הכל
קופת גמל המשמשת את המעביד ליצירת יעודה לפיצויי פיטורים.ההפרשה לקופה נעשית לפי הזכות לפיצויים של כל עובד, אך אינה נרשמת על שמו של העובד.
קופות גמל אשר נועדו לחסוך עבור העובד סכום כסף הוני, אשר ישולם לו באופן חד-פעמי לאחר הפסקת עבודתו, במקרים שונים.מדובר בקופות הוניות, וזאת בניגוד ל"קופות לקצבה", אשר מבצעות את התשלום באופן תקופתי.קופות אלה יכולות לפעול במסגרת גופים שונים, כגון: בנקים, חברות ביטוח, חברות ניהול עצמאיות ואף לצדם של מפעלים או מוסדות ציבור.
קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים , למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופ"ג משלמת לקצבה
קופת גמל המשלמת לחוסך בה תשלומים חודשיים, החל מהמועד שבו הוא נעשה זכאי לתשלומים אלה (להבדיל מקופת גמל לתגמולים).
קרנות הפנסיה ותוכנית ביטוח גמלה שבמסגרת ביטוח מנהלים נמצאות בקטגוריה זו.
קופת גמל המשלמת לחוסך בה תשלומים חודשיים, החל מהמועד שבו הוא נעשה זכאי לתשלומים אלה, להבדיל מקופת גמל לתגמולים. קרנות הפנסיה ותוכנית ביטוח גמלה שבמסגרת ביטוח מנהלים נמצאות בקטגוריה זו.
קופות גמל אשר נועדו לחסוך עבור העובד סכום כסף הוני, אשר ישולם לו באופן חד-פעמי לאחר הפסקת עבודתו, במקרים שונים.
מדובר בקופות הוניות, וזאת בניגוד ל"קופות לקצבה", אשר מבצעות את התשלום באופן תקופתי.
קופות אלה יכולות לפעול במסגרת גופים שונים, כגון: בנקים, חברות ביטוח, חברות ניהול עצמאיות ואף לצדם של מפעלים או מוסדות ציבור.
חוק הגנת השכר מתיר למעביד לנכות משכרו של העובד קנס משמעת שהוטל על העובד, ובלבד שקנס זה הוטל על העובד בהתאם להסכם קיבוצי או על-פי חיקוק. ישנם הסכמים קיבוציים אליהם צורף תקנון עבודה הקובע קנסות לעבירות משמעת אחדות, בהתאם לחומרת העבירות.
קצבה עליה ינתן פטור חלקי ממס הכנסה בעת משיכתה, על החלקים אשר חויבו במס, ע"י העובד או העמית העצמאי, בעת ההפרשה לקרן.
בפקודת מס הכנסה: גובה הפנסיה שבגינו ניתן פטור ממס לפנסיונר. בשנת2005 גובהה של הקצבה המזכה הוא 6,840 ש"ח לחודש. פנסיית שאירים פטורה ממס הכנסה בחלקה שעד גובה הקצבה המזכה. לפנסיה המשולמת למי שהגיע לגיל פרישה ניתן פטור ממס הכנסה בגובה 35% מהפנסיה שבגבולות הקצבה המזכה. גם החיסכון בקופת גמל לעצמאיים המעניק ניכוי ממס הוא בגבולות התקרה להכנסה מזכה. על חלק החיסכון שמעל לתקרה זו לא ניתנות הקלות מס.
קצבת זקנה הינה הכנסה חודשית קבועה, המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לתושבי ישראל שהגיעו לגיל קצבת זקנה.על מנת להיות זכאים לקצבה זו, נדרש האזרח להשלים תקופת אכשרה של 60 חודשי ביטוח בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל הקצבה; או 144 חודשי ביטוח; או 60 חודשי ביטוח בתנאי שמספר חודשי הביטוח אינו פחות ממספר חודשי הביטוח.יצוין, כי יש נשים הפטורות מתקופת אכשרה כגון, גרושה, אלמנה, עגונה, אישה לא נשואה שעלתה ארצה בגיל 55 ומעלה, אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח, עקרת בית, וכן אישה שקיבלה קצבת נכות 12 חודשים לפני גיל 60.
ענף ביטוח של המוסד לביטוח-לאומי המבטיח קצבת נכות לנכה, אשר מוגדר כתושב ישראל מגיל 18 ועד גיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, הנובע ממחלה, תאונה או מום מלידה, אין לו כושר להשתכר כלל או במידה מועטה, והינו עומד בקריטריונים הקבועים בחוק לקבלת הקצבה. כמו כן, במסגרת תוכניות פנסיה מקיפה ופנסיה תקציבית נכלל גם ביטוח נכות, המעניק פנסיית נכות לעובד שנעשה נכה. גם בתוכנית ביטוח מנהלים הכוללת תכנית לאובדן כוק עבודה נכלל ביטוח נכות. ניתן גם לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה באופן עצמאי.
קצבה המשתלמת ע"י המוסד לביטוח לאומי לאלמן או אלמנה וליתומים של מבוטח או מבוטחת.
תוכנית חיסכון המופעלת על-ידי הבנקים.החיסכון בקרן השתלמות נובע משני מקורות: ניכוי מהעובד והפרשת המעביד, שניהם נקבעים בהסכם העבודה שחל על העובד, ומחושבים באחוזים מסוימים משכרו של העובד המהווה בסיס לקרן השתלמות.השיעור הנפוץ הוא 2.5% ניכוי מהעובד, 7.5% הפרשת המעביד, אך בהסכמי שכר שונים מופיעים גם שיעורים אחרים.הניכוי משכרו של העובד אינו מעניק הטבות מס, אך הפרשת המעביד בגבולות התקרה אינה נחשבת כהכנסה של העובד
סוג של קופת גמל לקצבה, אשר מקנה לעמית החבר בה זכות לקבלת תשלומים תקופתיים לאחר הפסקת עבודתו במקרים שונים.קרנות הפנסיה, בחלקן הגדול, הוקמו על-ידי הסתדרות העובדים, ונועדו להבטיח לעמית החבר בה זכויות לקבלת קצבה בסכומים הקרובים במידה סבירה לרמת הכנסתו בתקופת עבודתו לאחר פרישתו מעבודתו.
במסגרת הטיפול במשבר האקטוארי שפקד את קרנות הפנסיה הוותיקות, הן נסגרו לקליטת חברים חדשים בשנת 1995. לקליטת חברים חדשים נפתחו, בסמוך לקרנות הוותיקות וגם על-ידי גורמים אחרים, קרנות פנסיה חדשות. הקרנות החדשות מבוססות על צבירת זכויות תוך שמירה על איזון אקטוארי, ותנאי החברים בהן נחותים לעומת תנאי החברים בקרנות הוותיקות.

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360