סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים". חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.
דף הבית > חשבפדיה > מס רכישה

מס רכישה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק") קובע כי במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה בשיעור מסוים משווי המכירה.

בחוק ובתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)(מס רכישה) (להלן: "התקנות") נקבעו שיעורי המס על פי סוג הנכס הנרכש. כמו כן נקבעו התנאים לקבלת פטור מלא ופטור חלקי מהמס.

חישוב המס

על פי חוק ההסדרים לשנים 2013 ו-2014 - (חוק לשינוי סדרי עדיפויות (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013) שונו שעורי מס רכישה החל מ - 1.8.2013:

בוטל הפטור ממס רכישה לגבי הנפקה של זכויות באיגוד מקרקעין.

שיעור מס רכישה הוגדל ל-6% משווי הרכישה, למעט ברכישת בניין או דירת מגורים. שיעור מס הרכישה יישאר 5% רק כאשר לזכות הנרכשת יש תב"ע המתירה בנייה של דירת מגורים אחת לפחות עליה והתקבל היתר בנייה לבניית דירת המגורים תוך 24 חודש מיום הרכישה, ולמעט כאשר מס הרכישה מותר לניכוי לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") (קבלנים וסוחרי מקרקעין) וחריגים אחרים הקבועים בתקנות.

נקבעה הקלה, לפיה דירה נוספת תשלול את הזכאות למדרגות מס רכישה מופחתות לדירה יחידה ולפטור ממס שבח בעת מכירת דירת מגורים מזכה רק אם שיעור ההחזקה בדירה הנוספת עולה על שליש (במקום רבע כיום). כמו כן נקבע גם כי דירה שהתקבלה בירושה והיתה דירתו היחידה של המוריש לא תהיה דירה נוספת לצורך הפטור במכירת דירת מגורים יחידה.

  • הוחלו הוראות חדשות לגבי מס רכישה של דירות מגורים:
  1. הוספו שתי מדרגות מס רכישה חדשות: בין שווי של 4.5 מליון ש"ח לשווי של 15 מליון ש"ח - 8%, ומעל שווי של 15 מליון ש"ח - 10%.
  2. מדרגות מס הרכישה המופחתות ל"דירה יחידה" יחולו רק על תושבי ישראל (דהיינו תושבי חוץ שירכשו דירת מגורים יחידה בישראל לא יהיו זכאים לשיעורי מס רכישה מופחתים).
  3. מס רכישה מופחת לדירה יחידה יחול גם על רכישת דירה חלופית כאשר מנוצל הפטור החד פעמי למכירת שתי דירות וקנית דירה גדולה במקומן.

להלן התיקונים בסעיפי התקנות:

בתקנה 2(1) לתקנות נקבע כי שיעור מס הרכישה לגבי רכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים יהיה בגובה 6% משווי המכירה.

בתקנה 2(2) לתקנות נקבע כי שיעור מס הרכישה לדירת מגורים שתשמש למגורים יהיה כקבוע בסעיף 9 לחוק.

בסעיף 9 נקבע כי בעת רכישת דירת מגורים, ייערך חישוב על פי מדרגות שווי ושיעור מס ייחודי לכל מדרגה.

הסעיף מבחין בין מדרגות בחישוב רגיל לבין מדרגות בחישוב לדירה יחידה:

חישוב רגיל יחול על מי שבבעלותו דירת מגורים נוסף על הדירה הנרכשת.

חישוב לדירה יחידה יחול על יחיד תושב ישראל (כולל מי שעלה לישראל או קיבל מעמד של תושב חוזר ותיק תוך שנתיים מרכישת דירה) שבבעלותו הדירה הנרכשת בלבד.

אם בבעלות הרוכש דירת מגורים אחת נוספת מלבד הדירה החדשה הנרכשת שמכר בתוך שנתיים מיום רכישת הדירה החדשה או בתוך שנה מיום שנמסרה לו הדירה החדשה (אם נרכשה מקבלן), יראוהו כבעל דירה יחידה לצורך חישוב המס. בעלות בדירה נוספת בשיעור שלא עולה על שליש או בעלתו דירה שמושכרת בשכירות מוגנת לפני 1/1/97 לא נחשבות דירה נוספת לצורך הגדרת דירה יחידה

התקנות קובעות הקלות במס רכישה לסוגי רוכשים מסוימים כגון נכים, עולים, מוסדות ציבוריים.

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
סגור חלון
קורס חשבי שכר - ספטמבר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית