תאריך תצוגה: 10/08/2020

תקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976(5)

התקנות מעודכנות עד ק"ת 8685, התש"ף (10.8.2020), עמ' 1936

 

תק' (מס' 11) תשמ"ט-1989

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 5, 12, 13, 21, 29, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 51, 67, 69, 99, 129 ו-145 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' - כללי

קביעת נכסים לענין שימוש לצורך עצמי

1.      יראו כשימוש לצורך עצמי גם שימוש לצרכי עסק בנכסי העסק כמפורט להלן:

תק' (מס' 3) תשל"ח-1978 תק' תשנ"ה-1995

(1)     שימוש לצרכי העסק ברכב פרטי:

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

(א)     בידי עוסק שייצר את הרכב;

לענין זה, "ייצור" - לרבות הרכבה מחלקים או ממכללים ושינוי במבנה הרכב, אך למעט שינוי במבנה הרכב שאין בו כדי לשנות את סוג הרכב;

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

(ב)     בידי עוסק כאמור בתקנה 14(ב) שלא למטרות המפורטות בה, אם ניכה העוסק את מס התשומות ששילם בשל רכישתו או יבואו של הרכב.

תק' תשנ"ה-1995 תק' (מס' 2)* תשנ"ז-1997 תק' (מס' 4) תשנ"ז-1997 תק' תשס"ה-2005*

לענין תקנה זו ותקנות 2 ו-14, "רכב פרטי" - רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד, כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג, וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית, דומה לו במהותו או זהה לו, אך למעט ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל.

-------

* תחילתה של תק' תשס"ה-2005; תחילתה מיום 10 ביולי 2005 (להלן - יום התחילה), ואולם גם רכב כאמור בה שנרכש לפני יום התחילה, יראו אותו החל ביום 1 בינואר 2008 כרכב פרטי.

 

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 תק'(הוראת שעה)** תשס"ב- 2002 תק תשס"ד-2003 תק' (מס' 2) תשס"ט-2009***

(2)     שימוש במקרקעין לשם השכרה הפטורה ממס על פי סעיף 31(1) או 31(2) לחוק, אם מי שהשכיר את המקרקעין עשה בהם גם את עבודות הבניה. פסקה זו לא תחול בכל אחד מאלה:

(א)     אם החלק המיועד להשכרה הוא בבניין שאושר בבניין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, ושמכירתו פטורה ממס לפי סעיף 31(1א) לחוק, כל עוד מתמלאים תנאי הפטור;

(ב)     אם החלק המיועד להשכרה הוא בבניין להשכרה כהגדרתו בחוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007, ונתקיימו התנאים שבסעיף 6 לחוק האמור, לפי העניין;

(ג)     אם נעשה שימוש במקרקעין לשם השכרה פטורה ממס לפי סעיף 31(1) לחוק, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1)     תקופת ההשכרה המצטברת של המקרקעין, לאותו שוכר או לכמה שוכרים, לא תעלה על 24 חודשים; עלתה תקופת ההשכרה כאמור על עשרים וארבעה חודשים יראו במקרקעין שימוש לצורך עצמי בתום עשרים וארבעה חודשים מתחילת תקופת ההשכרה;

(2)     דמי השכירות הם בסכום שיש לצפות לו מהשכרת אותם מקרקעין על ידי משכיר מרצון לשוכר מרצון;

(3)     לא הוקנתה לשוכר זכות אחרת במקרקעין בתמורה מלבד זכות השכירות לתקופה כאמור.

------------

* ראה את תקנה 4 לתק' (מס' 2) תשנ"ז-1997, בענין תחילה והוראת מעבר.

תק' (הוראת שעה) תשס"ה-2005

** תחולה: תק' (הוראת שעה) תשס"ב-2002 תחולנה לגבי מקרקעין שהושכרו בתקופה שבין כ"ו באב תשס"א (15 באוגוסט 2001), לל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005)). ראה את תקנה 2 לתק' (הוראת שעה) תשס"ב-2002.

*** תקנה 1(2)(ג) כנוסחה בתק' (מס' 2) תשס"ט-2009, תחול לגבי מקרקעין שהושכרו החל מיום 1 בינואר 2006.

 

קביעת נכסים משומשים

תק' (מס' 4) תשל"ז-1977 תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

2.      (א)     על מכירת רכב פרטי משומש, אופנוע משומש או טרקטורון משומש, בידי עוסק שעסקו קניית רכב משומש ומכירתו, יחולו הוראות סעיף 5 לחוק, והמס ישולם על ההפרש שבין מחיר הרכב בעת המכירה לבין מחירו בעת הרכישה.

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

(ב)     הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מכירת רכב פרטי, אופנוע או טרקטורון משומשים אם נרכשו מעוסק שרשאי היה לנכות את מס התשומות ששולם בשל רכישתם או ייבואם בין מכוח תקנה 14(ב) ובין מכוח כל דין אחר.

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

(ג)      לענין תקנה זו, "אופנוע" ו"טרקטורון" - כמשמעותם בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

------------

* ראה תקנה 4 לתק' (מס' 2) תשנ"ז-1997, בענין תחילה והוראת מעבר.

 

פרק ב' - המחיר

דינם של תקבולים על פי סעיף 12

תק' תשל"ו-1976 תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

3.      (א)     (1)     תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן - תקבולים), שניתנו במישרין לעוסק מתקציב המדינה למטרות המפורטות להלן, לא ייחשב כחלק מן המחיר:

(א)     סובסידיה על מוצרי מזון בסיסיים;

תק' (מס' 6)* תשמ"ד-1984 תק' תשמ"ה-1985

(ב)     מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט- 1959, לרבות תוספת למענק האמור לתעשיה עתירת מדע בתחום העיר ירושלים, לפי המלצת המדען הראשי במשרד התעשיה והמסחר, או מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1980;

(ג)      סובסידיה לשכר לימוד בגני ילדים;

(ד)     סובסידיה לתחבורה ציבורית (שכר הולכה);

תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' (מס' 6)* תשמ"ד-1984 תק' (מס' 9) תשמ"ח-1987 תק' תשנ"ב-1992

(ה)     מענק למחקר ולפיתוח לפי אישור המדען הראשי במשרד התעשיה המסחר והתיירות או משרד האנרגיה והתשתית או משרד החקלאות או המשרד לאיכות הסביבה או לפי אישור מנהל המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח שליד משרד המדע והפיתוח;

------------

* ראה תקנה 5 לתק' (מס' 6) תשמ"ד-1984, בענין תחילה ותחולה.

 

תק' (מס' 2)* תשמ"ב-1981

(ו)      סובסידיה להספקת חשמל.*

------------

* תחילתן של תק' (מס' 2) תשמ"ב-1981, לגבי סכומים שניתנו כסובסידיה להספקת חשמל החל ביום 1.4.1981.

 

תק' (מס' 3)* תשמ"ב-1982 תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

(ז)      תקבול שניתן לעוסק על-פי חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978,* על פי חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, תש"ם-1979, או על פי חוק קרן המדע הדו-לאומית, תשל"ז-1977.

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

(ח)     פיצויים בעד נזק מלחמה, נזק עקיף ונזק בצורת לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961.*

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992

(ט)     מענק ליצואן הניתן בידי משרד התעשיה והמסחר מהקרן לעידוד השיווק בחוץ לארץ ליצואנים.

תק' תש"ן-1990

(י)      תקבול שניתן לעוסק על ידי הקרן לסיוע לחברות יצוא מוכרות ומוסכמות המתנהלת במשרד התעשיה והמסחר.

תק' תשנ"א-1990

(יא)    מענק לקליטת מדענים בפרוייקטים של מחקר ופיתוח שאישר המרכז לקליטה ומדע שליד המשרד לקליטת עליה.

תק' תשנ"ב-1992**

(יב)    תשלום תמריץ למעסיק על פי חוק לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), תשנ"א-1991.

תק' תשנ"ב-1992**

(יג)     תמריץ שניתן למעסיק לפי החלטת הממשלה, שהינו בגדר השתתפות בהעסקת עובדים ובהכשרתם.

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992

(יד)    תקבול שניתן לעוסק על ידי מינהל הדלק מתקציב "הוצאות משק הדלק".

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(טו)    תקבול שניתן לעוסק מקרן היערכות לחשיפה המתנהלת בידי משרד התעשיה והמסחר.

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

(טז)   תקבול שניתן לעוסק במסגרת התכנית להכשרת כוח אדם בתעשיה ולהסבתו, המתנהלת בידי משרד התעשיה והמסחר.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

(יז)     מענק שניתן לשם הפקת סרט על ידי מוסד ציבורי מסייע כהגדרתו בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), התשס"ה-2005.

תק' תש"ע-2009****

(יח)    תקבול שניתן לעוסק בחקלאות לפי החלטות ממשלה, שהוא בגדר תמיכה בחקלאים עקב ירידה בכמויות המים המוקצות למטרת חקלאות או עקב ייקור תעריפי המים.

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012*****

(יט)    מענק שניתן לעוסק בחקלאות לפי החלטת הממשלה, לצורך רכישה של מיכון חוסך כוח אדם בענף החקלאות.

------------

***** תקנה 3(א)(1)(יט) כנוסחה בתק' (מס' 2) תשע"ב-2012 תחול לגבי מענק שניתן לעוסק ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) ואילך.

 

תק' (הוראת שעה מס' 2) התש"ף-2020(*)

(כ)     מענק שניתן לפי החלטת ממשלה מספר 5015 מיום ל' בניסן התש"ף (24 באפריל 2020) לעוסק אשר פעילותו העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף covid-19.

------------

(*) תקנה 3(א)(1)(כ) כנוסחה תק' (הוראת שעה מס' 2) התש"ף-2020 תחול מיום 12 במאי 2020 עד יום 31 בדצמבר 2020.

 

תק' תש"ס-2000***

(2)     התקבולים המפורטים להלן לא ייחשבו חלק ממחיר עסקותיו של עוסק:

(א)     תקבולים הניתנים לעוסק במישרין מתקציבי הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית או אילן - איגוד ישראלי לילדים נפגעים;

(ב)     תקבולים הניתנים לעוסק במישרין מתקציב הקרן הקיימת לישראל למימון תכנית מחקר ופיתוח, לפי אישור המדען הראשי במשרד החקלאות;

(ג)      הענקות ומענקים מיוחדים מקרן האיזון למחירי המים הניתנים מכוח סימן ב' לפרק הרביעי בחוק המים, תשי"ט-1959;

תק' (מס' 2)*** תשס"א-2001

(ד)     תקבול שניתן לעוסק מהאיחוד האירופי, במישרין או בעקיפין, בהתאם למסגרת תכנית המחקר והפיתוח של האיחוד האירופי;

(ה)     תקבולים שניתנו לעוסק בדרך של אי תשלום הפרשי הצמדה או ריבית או תשלום מופחת שלהם, בשל הלוואה שניתנה לעוסק מאת בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה, באותו עוסק, למעט אם תקבולים כאמור ניתנו בידי מלכ"ר.

תק' מס ערך מוסף תשע"ב-2011*

(ו)      תקבול שניתן לעוסק מהאיחוד האירופי, במישרין או בעקיפין, בהתאם להסכם תכנית שיתוף פעולה חוצה גבולות באגן הים התיכון במסגרת מכשיר המימון האירופי לשכנות ולשותפות.

-------

* תחילתן של תק' מס ערך מוסף תשע"ב-2011 30 ימים מיום פרסומן.

 

(ב)     לענין רישום בפנקסי החשבונות ודיווח תקופתי, יראו בתקבולים שתקנת משנה (א) אינה חלה עליהם עשיית עסקה עם נותן התקבולים, ומועד הוצאת חשבונית עליה יהיה תוך שבוע ימים מיום קבלת התקבולים.

------------

* תחילתן של תק' תשנ"ב-1992 ביום 1.4.1991.

** תחילתן של תק' תש"ס-2000, 30 ימים לאחר פרסומן (להלן - יום התחילה), והן תחולנה על תקבולים כאמור בתקנה 3(א)(2)(א)-(ה) שניתנו ביום התחילה או אחריו, לרבות על יתרת ריבית והפרשי הצמדה שניתנו לעוסק על ידי ויתור עליהם כאמור בתקנה 3(א)(2)(ה) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, שהיתה קיימת ביום התחילה.

*** תק' (מס' 2) תשס"א-2001 תחולנה גם על תקבולים שניתנו לפני יום תחילתן.

**** תקנה 3(א)(1)(יח) תחול לגבי תקבול שניתן לעוסק ביום ה' באדר התשס"ט (1 במרס 2009) ואילך.

 

כללים לענין אריזות

4.      נמכרו טובין באריזה ונקבע תשלום בעת האריזה, יחולו הוראות אלה:

(1)     אם האריזה אינה ניתנת להחזר - יהא מחירה חלק ממחיר הטובין;

(2)     אם האריזה ניתנת להחזר ובעת החזרתה יוחזר גם התשלום שבו חוייבה בעת המכירה, כולו או מקצתו, יראו את האריזה כנמכרת לקונה, ובעת החזרתה יהא דינה כדין טובין המוחזרים מהקונה למוכר לאחר הוצאת חשבונית, במחיר התשלום המוחזר.

כללים לענין פקדון או ערובה

5.      (א)     ניתן סכום כפקדון או כערובה להחזרת טובין שהושאלו או להבטחת ביצוע עסקה או זכויות אדם הקשור לעסקה, יראו את הפקדון או הערובה כחלק ממחיר העסקה בתום ששה חדשים מעת שניתנו, אלא אם הוחזרו או הפכו לחלק ממחיר העסקה קודם לכן, ואולם -

(1)     אם הוסכם בכתב בין הצדדים כי הפקדון או הערובה יישמרו בידי המוכר או בידי אדם מטעמו תקופה הארוכה מששה חדשים, יראו אותם כחלק ממחיר העסקה בתום חודש לאחר תום התקופה המוסכמת;

(2)     אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי בענף פלוני נהוגה תקופת פקדון או ערובה אחרת מזו שנקבעה בתקנה זו, או כי החזרת הפקדון או הערובה עוכבה מסיבה מיוחדת, יראו אותם כחלק מהמחיר בתום חודש לאחר תום התקופה האמורה או בחלוף אותה סיבה.

תק' תשמ"ד-1984*

(ב)     על אף האמור בתקנת משנה (א), סכום פקדון, סכום ערובה או כל סכום אחר כיוצא בזה ששולם בשל הפריטים שבפסקאות (1) או (2) להלן, (בתקנה זו - פקדון), יראו אותו, עם תשלומו, כחלק ממחיר העסקה:

(1)     סכום פקדון בעד:

א.      מכל גז;

ב.      שעון חשמל;

ג.       שעון מים;

ד.       מוצרים אחרים כיוצא באלה.

תק' (מס' 8) תשמ"ד-1984

(2)     (בוטלה).

------------

* ראה תקנות 3 ו-4 לתק' תשמ"ד-1984 בענין תחילה ותחולה.

 

הוצאות לטובת צד שלישי

6.      (א)     סכום ששילם עוסק כהוצאה בשביל לקוחו, והוצאה חשבונית או מסמך אחר שאישר המנהל לענין זה לשמו של אותו לקוח, לא יהיה חלק מהמחיר.

(ב)     נתקבל סכום לתשלום כהוצאות כאמור בתקנת משנה (א) בשביל הלקוח, ולפני שהעוסק שילם אותו כאמור, יראו בו כפקדון ולא כחלק ממחיר העסקה - ויחולו הוראות תקנה 5, באם נתמלאו תנאים אלה, וכל עוד מתקיימים התנאים:

(1)     הוצאה חשבונית ללקוח שבה צויין במפורש כי הסכום נתקבל לתשלום הוצאות בשביל הלקוח, תוך פירוט טיב ההוצאות;

(2)     הסכום שנתקבל יופקד בחשבון בנק נפרד, לענין הוצאות כאמור ופקדונות כאמור בתקנה 5, שהוא מסוג חשבון עובר ושב ולא יהיה בכספי החשבון כל שימוש אלא לתשלום הוצאות כאמור, או ש ימוש בפקדונות כאמור.

(ג)      כל חלק מהפקדון שלא שימש לתשלום הוצאות כאמור ולא הוחזר ללקוח יראוהו כחלק מהמחיר ביום שבו התברר שהפקדון לא ישמש לתשלום הוצאות כאמור.

(ד)     לא נתקיים התנאי שבתקנת משנה (ב)(2), יראו את הסכום כחלק מהמחיר, שבעה ימים לפני תום תקופת הדו"ח שלאחר אותה תקופה שבה נתקבל הסכום, או במועד שבו נתברר כי הסכום, כולו או מקצתו, לא ישמש להוצאה, על פי המוקדם.

חיוב מקבל שירות בתשלום המס

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

6א.    (א)     עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שקיבלו שירות מן המפורטים להלן ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גימלה או קיצבה, יהיו חייבים בתשלום המס בשל השירות, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות. ואלה השירותים:

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(1)     מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79 לחוק בתי משפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, או חברות בועדות שהוקמו על פי דין;

(2)     שירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

(ב)     לא הוציא נותן השירות חשבונית מס כאמור, יתן למקבלהשירות הצהרה כי עיקר הכנסתו היא ממשכורת, גימלה או קיצבה; לא נתן הצהרה כאמור, לא יהיה בכך כדי לפטור את מקבל השירות מחובת תשלום המס לפי תקנת משנה (א).

(ג)      נותן שירות, שבמס בשל שירותו חייב מקבל השירות לפי תקנת משנה (א), לא יהא זכאי לנכות את המס בשל התשומות ששימשו במתן השירות.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(ד)     עוסק החייב בתשלום מס לפי תקנת משנה (א), ידווח על מתן השירות בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו ויוציא במועד שנקבע לכך, במקום נותן השירות, חשבונית ערוכה על שמו הוא.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(ה)     מלכ"ר או מוסד כספי החייב בתשלום המס לפי תקנת משנה (א) ידווח על השירות וישלם את המס כדרך שהוא חייב לדווח ולשלם לענין ניכוי במקור לפי סעיפים 164 ו-166 לפקודת מס הכנסה, זולת אם נציב מס הכנסה, או מי שהוא הסמיך לענין זה, הורה אחרת.

(ו)      עוסק שנתן שירות שבשלו משתלם המס לפי תקנה זו מאת מקבל השירות, חייב בהגשת דו"ח תקופתי אם היו לו עסקאות אחרות, ובמקרה זה ידווח על השירותים שהמס בשלהם משתלם מאת מקבל השירות כאילו היו עסקאות ששיעור אפס חל עליהן.

תשלום המס במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי

תק' (מס' 2)תשל"ט-1979

6ב.    (א)     במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי בידי מי שאינו עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, יהיה הקונה חייב בתשלום המס.

(ב)     החייב בתשלום המס לפי תקנת משנה (א) -

(1)     אם הוא עוסק, יוציא במקום המוכר חשבונית ערוכה על שמו הוא, וידווח על המכירה בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו;

תק' תשמ"א-1980

(2)     אם הוא מלכ"ר או מוסד כספי, ידווח על המכירה באופן שיש לדווח על עסקה אקראית כאמור בתקנה 15א(א) ו-(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, וישלם את המס המגיע עם הגשת הדו"ח.

(ג)      במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי בידי עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, יחולו הוראות תקנת משנה (ב) בשינויים המחוייבים לפי הענין.

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

(ד)     בתקנה זו, "עוסק" - מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו ואינו מלכ"ר או מוסד כספי.

תשלום המס בשל יבוא דברי דפוס בדואר

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 ת"ט תשל"ט-1979

6ג.     (א)     רכש אדם מאת סוחר מוסמך מטבע חוץ למטרת תשלום תמורת טובין כאמור בסעיף 26(ב) לחוק (בתקנה זו - טובין מיובאים), או ביקש מאת הסוחר המוסמך להעביר מטבע חוץ לאדם בחוץ לארץ למטרת תשלום כאמור, יגבה הסוחר המוסמך את המס בעת רכישת מטבע החוץ או בעת העברתו לחוץ לארץ, לפי המוקדם.

(ב)     הסוחר המוסמך יעביר את המס שגבה לפי תקנת משנה (א) בחודש פלוני לחשבון בבנק ישראל שיורה עליו המנהל, באחד לחודש שלאחריו; הסוחר המוסמך יערוך רישומים לפי הוראות המנהל.

(ג)      לא העביר סוחר מוסמך את המס במועד שנקבע, ישלם עליו לתקופת הפיגור ריבית והפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף 97 לחוק.

תק' תשמ"א-1980

(ד)     אדם המייבא טובין מיובאים, ואינו רוכש או מעביר את מטבע החוץ לצורך תשלום תמורתם באמצעות סוחר מוסמך -

(1)     אם הוא עוסק - יוציא חשבונית ערוכה על שמו, ידווח על היבוא בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו וישלם את המס המגיע עם הגשת הדו"ח;

(2)     אם הוא אינו עוסק - ידווח על היבוא באופן שישלדווח על עסקה אקראית כאמור בתקנה 15א(א) ו-(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, וישלם את המס המגיע עם הגשת הדו"ח.

חיוב הקונה בתשלום המס בשל שירותים מיובאים

תק' תשמ"א-1980

6ד.    נעשתה עסקה בישראל, והמוכר או נותן השירות הוא תושב חוץ, תחול חובת תשלום המס על הקונה, זולת אם ברשותו של הקונה חשבונית בשל העסקה; לענין זה יחולו הוראות תקנה 6ג(ד) בשינויים המחוייבים.

שמירת מסמכים

תק' תשמ"א-1980

6ה.    החייב בתשלום המס לפי תקנות 6ג ו-6ד ישמור ברשותו אתהמסמכים הנוגעים לתשלום המס על ידו לפי תקנות אלה או המוכיחים שהוא לא חייב בתשלום המס או פטור ממנו במשך התקופות שלהלן -

(1)     אם הוא עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי - חמש שנים מתאריך עריכתם;

(2)     אם הוא אינו עוסק - שנה אחת מתאריך עריכתם.

עסקאות לענין סעיף 29(1) לחוק

תק' (מס' 8) תשמ"ז-1987

6ו.      במכירת נכסים המפורטים להלן, יחול החיוב במס לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, לפני מועד החיוב על פי פרק ו' לחוק, בעת תשלומו:

(1)     מערכת מיזוג אוויר לקירור, לחימום או לשניהם כאחד או לחלק מהם;

(2)     מערכת להסקה מרכזית או חלק ממנה;

(3)     מבנה טרומי מכל סוג שהוא;

(4)     תקרה אקוסטית;

(5)     רמזור;

(6)     מעליות.

 

תק' תשע"ז-2017

תשלום המס במכירת מתכת

תק' תשס"ו-2005 תק' (מס' 4) תשע"ב-2012

6ז.     במכירת הטובין המסווגים על פי פרטים "71.08.1000 , 71.09, 71.12.9100 ו- 71.18.9010, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02 79.02 ו-85.48.1000 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937, יהיה הקונה, אם הוא עוסק, חייב בתשלום המס, והוראות תקנה 6ב(ב)(1) יחולו בשינויים המחויבים לפי הענין.

 

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

פרק ג' - החייב במס ותשלום המס

עסקאות לענין סעיף 29(2) לחוק

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978תק' (מס' 5) תשמ"א-1981 תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984

7.      (א)     אלה עסקאות שהחיוב במס לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל:

(1)     עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת מהתוספות שלהלן להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973, בתקנות אלה - הוראות מס הכנסה; ג' ככל שהיא נוגעת לעסקים שחלים עליהם סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה), (ו) ו-(ז) לסעיף 2 של אותה תוספת, ה', ו', ז', ח', ט' ככל שהיא נוגעת למתווכים, ו-י' ככל שהיא נוגעת למתווכי רכב;

(2)     עסקאות של השכרת נכסים;

(3)     עסקאות כמפורט בתקנה 6א, כשהמס בשלהן משתלם מאת מקבל השירות;

תק' תש"ם-1980

(4)     עסקאות של מתן אשראי;

(5)     עסקאות של מכירת מנוי על עיתון, כתב עת, ספרים, קבצים ועדכוניהם, הצגות, קונצרטים וכיוצא באלה;

תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984 תק' (הוראת שעה) תשס"ט-2008* תק' (הוראת שעה - תיקון) תש"ע-2009**

(6)     עסקאות של עוסק שחלות עליו הוראות סעיף 2(ג) לתוספת י"א להוראות מס הכנסה שלגביהן אינו חייב בהוצאת חשבוניות לפי אותו סעיף.

 

** תק' (הוראת שעה - תיקון) תש"ע-2009

בתקופה שמיום 1.1.2009 עד יום 31.12.2010 יראו את פסקה (6) כך:

(6)     עסקאות של עוסקים שחלה עליהם החובה לנהל פנקסי חשבונות על פי תוספת י"א להוראות מס הכנסה, ובלבד שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15,000,000 שקלים חדשים.

 

* תק' (הוראת שעה) תשס"ט-2008

בתקופה שמיום 1.1.2009 עד יום 31.12.2009 יראו את פסקה (6) כך:

(6)     עסקאות של עוסקים שחלה עליהם החובה לנהל פנקסי חשבונות על פי תוספת י"א להוראות מס הכנסה, ובלבד שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15,000,000 שקלים חדשים.

 

תק' (מס' 5) תש"ם-1980 תק' (מס' 4)תשמ"א-1981 תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997

(ב)     הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף.

תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997

(ג)      (בוטלה).

 

פרק ד' - שיעור אפס ופטור

ירקות ופירות שחל עליהם שיעור אפס

8.      (א)          על הירקות המפורטים בתוספת הראשונה יחול שיעור אפס.

(ב)     על הפירות המפורטים בתוספת השניה יחול שיעור אפס.

פטור ממס ביבוא על פי אמנות

9.      (א)          טובין שיש לפטרם ממסי יבוא על פי אמנות אלה, פטורים ממס:

(1)     אמנת ג'נבה מיום 12.8.1949 בדבר הטיפול בשבויי מלחמה;

(2)     אמנת ג'נבה מיום 12.8.1949 בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה;

(3)     הסכם בדבר קרן המטבע הבין לאומית;

(4)     הסכם של התאגיד הבין לאומי למימון;

(5)     אמנת המכס בדבר הקלת יבואם של טובין להצגה או לשימוש בירידים, בכינוסים או באירועים דומים;

(6)     אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד מקצועי;

(7)     אמנת מכס בדבר כלי קיבול;

(8)     אמנת מכס בדבר הובלה בינלאומית של טובין מכוח פנקסי טיר (אמנת TIR);

(9)     אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד מדעי;

(10)  אמנת מכס בדבר יבוא זמני של כלי אריזה;

(11)  אמנת מכס בדבר ציוד רווחה ליורדי ים;

(12)  אמנת מכס בדבר יבוא זמני של ציוד פדגוגי;

(13)  אמנת מכס בדבר יבואם הזמני של כלי רכב פרטיים לדרכים;

(14)  אמנה בדבר זכויות יתר וחסינות לאומות המאוחדות;

(15)  האמנה הבין לאומית בדבר הקלת יבואם של דוגמאות מסחריות ודברי פרסומת;

תק' תשל"ו-1976

(16)  אמנת התעופה האזרחית הבינלאומית;

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

(17)  "ההצעה" הנספחת להסכם בין מצרים לישראל מיום 1.9.1975;

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979 תק' תשנ"ג-1993

(18)  הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית של אמריקה בדבר קרן מדע דו-לאומית של ארצות הברית וישראל;

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

(19)  הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית של אמריקה בדבר קרן דו-לאומית למחקר ופיתוח תעשייתיים של ישראל וארצות הברית;

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

(20)  הסכם בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית של אמריקה בדבר הקמת קרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל;

תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

(21)  הסכם בין ממשלת ישראל ובין ממשלת הרפובליקההפדרלית של גרמניה בדבר מכון גיתה, מרכז התרבות הגרמנית;

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

(22)  הסכם כללי לשיתוף פעולה טכני בין ישראל וארצות הברית של אמריקה לפי תוכנית סעיף 4;

תק' תשמ"ב-1981

(23)  הפרוטוקול שנחתם ביום ג' באב תשמ"א (3.8.1981) בין מדינת ישראל לבין מצרים בדבר הקמתם וקיומם של הכוח והמשקיפים הרב לאומיים, בסיני;

תק' (מס' 7) תשמ"ד-1984*

(24)  הסכם יסודי בין ארגון הבריאות העולמי ובין ממשלת ישראל בדבר אספקת סיוע של יעוץ טכני;

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995

(25)  הסכם בדבר הבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח,ושינגטון, 1945;

תק (מס' 4)** תשנ"ה-1995

(26)  אמנת הבנק הבין אמריקני לפיתוח (חסינות וזכויות יתר), תשל"ו-1976;

תק' (מס' 3) תשנ"ו-1996

(27)  הפרוטוקול בין ממשלת ישראל וממשלת אוקראינה בדבר הקמה הדדית של מרכזי תרבות ומידע ופעילויותיהם;

תק' (מס' 3) תשנ"ו-1996

(28)  הסכם קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי;

תק' תשנ"ז-1996***

(29)  ההסכם בין מדינת ישראל ובין ארצות הברית של אמריקה בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית.

תק' (מס' 3) תשס"א-2001

(30)  הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הפדרציה הרוסית בדבר ההקמה והתפקוד של מרכזי תרבות.

תק' תשל"ט-1978 תק' (מס' 4) תש"ם-1980

(ב)     הפטור על פי תקנת משנה (א) מותנה במילוי כל התנאים של האמנה שעל פיה ניתן, וכפוף לכל הגבלה בדבר מועד היבוא וזמן הימצא הטובין בישראל.

(ג)      כל מקום שנקבע באמנה כאמור שאם יופר תנאי מתנאיה ישולם מכס או מס יבוא, ישולם אם הופר התנאי גם מס ערך מוסף.

------------

* תחילתן של תק' (מס' 7) תשמ"ד-1984, מיום 25.1.1984.

** תחילתן של תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995, ביום י' באדר א' תשנ"ה (12 במרס 1995).

*** תחילתן של תק' תשנ"ז-1996, ביום י"ח בטבת תשנ"ד (12 בינואר 1994).

 

פטור ביבוא טובין הפטורים ממלוא המכס

תק' (מס' 3) תשל"ז-1977 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 3) תשל"ט-1979 תק' (מס' 4) תשמ"א-1981 תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984 תק' (מס' 10)* תשמ"ח-1988 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 2) תשנ"א-1991 תק' תשנ"ו-1996 תק' תשס"ט-2008 תק' (מס' 3) תשע"ב-2012 תק' תשע"ה-2014

9א.    (א)     טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פריטים 5, 8, 12, 18, 30.01.9000, 212, 410, 428, 501 ו-614 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (להלן - התעריף) - פטורים ממס ביבואם.

(ב)     בולים הפטורים ממכס לפי פרט 97.04 לתעריף פטורים ממס ביבואם אם יובאו עבור מוזיאון שבבעלות המדינה.

(ג)      (1)     טובין המסתווגים לפי פרט 207 לתעריף והמיובאים שלא לצמיתות יהיו פטורים מחלק מסכום המס שהיו חייבים בתשלומו במועד החיוב כאמור בסעיף 26(א) לחוק אלמלא הפטור האמור, בשיעור המפורט להלן בהתאם לאורך התקופה שאושרה להימצאם בישראל -

כשהתקופה עד חצי שנה 90 אחוז

כשהתקופה עד שנה 80 אחוז

כשהתקופה עד שנה וחצי 70 אחוז

כשהתקופה עד שנתיים 60 אחוז

כשהתקופה עד שנתיים וחצי 50 אחוז

כשהתקופה עד שלוש שנים 40 אחוז

כשהתקופה עד שלוש וחצי שנים 30 אחוז

כשהתקופה עד ארבע שנים 20 אחוז

כשהתקופה עד ארבע וחצי שנים 10 אחוז

(2)     לצורך תקנת משנה זו חלק של חצי שנה ייחשב חצי שנה.

------------

* תחילתן של תק' (מס' 10) תשמ"ח-1988 ביום 1.1.1988.

 

פטור ביבוא ספרים

תק' (מס' 3) תשל"ח-1978

9ב.    (א)     ספרים או כתבי יד (בתקנה זו - ספרים), הפטורים ממלוא המכס, פטורים ממס ביבואם, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו בהם כל אלה:

תק' תשנ"ד-1993

(1)     הספרים ניתנו במתנה למוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, או למוסד חינוך או תרבות אחר שאישר המנהל לאחר התיעצות עם המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות, או לספריה משפטית המשרתת את הציבור הרחב, שאישר המנהל לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של משרד המשפטים;

(2)     הספרים יצאו לאור 20 שנה לפחות לפני מועד יבואם;

(3)     המוסד הצהיר שהספרים לא יצאו מרשותו.

תק' תשנ"ד-1993

(ב)     על פטור שניתן לספריה משפטית כאמור בתקנת משנה (א)(1) לא יחולו הוראות תקנת משנה (א)(2).

(ג)      פטור לפי תקנה זו לא יינתן בשל יותר משני עותקים של אותו ספר.

פטור ושיעור אפס לנציגויות ולנציגים

10.    (א)     טובין המיובאים לנציגויות ולנציגים של מדינות חוץ יהיו פטורים מהמס, אם הם פטורים ממלוא המכס.

(ב)     על מכירת בנזין, נפט וסולר כמשמעותן בצו הבלו על דלק (הטלת בלו) תשל"ה-1974, יחול שיעור אפס אם נמכרו לאחד מאלה:

(1)     לנציגות או לנציג מדינת חוץ ונתקיימו אלה:

(א)     הדלק משמש אך ורק ברכב המנועי של הנציגות או הנציג, או לצורך הסקת בית הנציגות או בית הנציג;

(ב)     מדינת החוץ נותנת פטור או שיעור אפס במס ערך מוסף לנציגות ישראל ולנציגי ישראל באותה מדינה, אם חל המס באותה מדינה;

(2)     לארגון בין לאומי שמדינת ישראל חברה בו אם נתמלא אחד מאלה:

(א)     הדלק משמש לרכב מנועי בלבד;

(ב)     הדלק משמש להסקה או להפעלת גנרטור למאור בנקודות תצפית של משקיפי האו"ם בקווי הפסקת האש או ליחידת מטה שלהם.

ק"ת (הוראת שעה) התש"ף-2020 (*)

(3)     ארגון אשר ניתן לו פטור מבלו בהתאם לסעיף 2(5) לצו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה-2005, ובלבד שהארגון אושר לעניין תקנת משנה זו על ידי המנהל הכללי של משרד הביטחון, המנהל הכללי של משרד האוצר ובאישור מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

 ------------

 (*) תקנת משנה 10(ב)(3) חלה מיום 17.6.2020 ועד יום 16.6.2021.

 

 (ג)     לא יימכר דלק בשיעור אפס כאמור בתקנת משנה (ב) בתחנת דלק אלא תמורת תלושי מכירה שהנפיק המנהל.

(ד)     בתקנה זו, "נציג" או "נציגות מדינת חוץ" - כמשמעותם בפרט 3 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 (להלן - תעריף המכס).

שיעור אפס בשל מכירת טובין

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

10א.  על מכירה ממחסן רשוי שאישר המנהל לענין זה, של טובין הפטורים ממלוא המכס על פי פרטים 3, 4, 5 או 11 יחול שיעור אפס, ובלבד שהמכירה נעשתה תמורת מטבע חוץ שהופקד בידי בנק שהוא סוחר מוסמך כמשמעותו בתקנות ההגנה (כספים), 1941.

בוטלה

תק' תשס"ד- 2004*

10ב.  (בוטלה).

------------

* תחילתן של תק' תשס"ד-2004 ביום 1.1.2005.

 

בוטלה

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

10ג.   (בוטלה).

טובין שיובאו משטח מוחזק

11.    טובין למעט רכב מנועי כמשמעותו בכלל 4 לכללים לפרק 87לתעריף המכס, שיובאו מאזור כמשמעותו בסעיף 44(4) לחוק - פטורים ממס ביבואם.

תנאים להחלת פטור על עסקה באבנים יקרות

תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982

11א.  (א)          בתקנה זו -

"אבן יקרה" ו"עסקה" - כמשמעותן בסעיף 33 לחוק;

"בורסה" - הבורסה לאבני חן בע"מ;

"חשבונית" - חשבונית עסקה או חשבונית מס;

"לקוח" - עוסק הקונה אבן יקרה ושכל עסקאותיו באבנים יקרות, לרבות יהלומים כמשמעותם בסעיף 33 לחוק;

"מוכר" - עוסק המוכר אבן יקרה או נותן שירות לגביה;

"מספר רישום" - מספר רישומו של עוסק לצורך מס ערך מוסף.

(ב)     פטור ממס על עסקה מותנה באלה:

(1)     בחשבונית שעל המוכר להוציא (בתקנת משנה זו - חשבונית) יפורט שמה של האבן היקרה וכן יירשם משקלה והמחיר לקרט;

(2)     אם המוכר חבר בורסה יודפס בכותרת של החשבונית "חבר בורסה מספר..." ויירשם מספרו;

(3)     לצד שם הלקוח בחשבונית יווסף מספר הרישום שלו ואם הוא חבר בורסה יווסף גם "חבר בורסה מספר..." ויירשם מספרו;

(4)     על המקור של החשבונית - לרבות על ההעתק שהמוכר חייב בשמירתו - יחתום הלקוח אישית על הצהרה זו:

"הצהרה

1.      אני החתום מטה

          ________         _________________   ____________

שם הלקוח                       מען העסק                     מספר הרישום

מצהיר בזה כי כל עסקאותי הם באבנים יקרות בלבד ועסקה זו היא במהלך עסקי.

2.      אני מנהל פנקסים שהם לפחות מערכת חשבונות, כמשמעה בתקנה 11 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976.

___________

חתימה וחותמת"

 

(5)     המוכר מנהל פנקסים כאמור בפסקה (4).

החזר מס לתיירים

תק' (מס' 2)*** תשנ"ט-1998

11ב.  לענין סעיף 30(א)(1) יחול שיעור אפס על מכירת טובין לתייר היוצא מישראל עם הטובין, אם שילם התייר, בעת קבלת החזר מס הערך המוסף, הוצאות כפי שנקבעו בהסכם בין מדינת ישראל לבין מי שבאמצעותו מוחזר המס.

תנאים להחלת שיעור אפס

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 תק' תשמ"א-1980 תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 5)* תשמ"ד-1984 תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 2) תשנ"א-1991 תק' (מס' 2)** תשנ"ה-1995 תק' תשנ"ט-1998

12.    (א)     שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(1), (2), (4), (5), (7) ו-(8) לחוק מותנה בכך שיוכח להנחת דעתו של המנהל כי נתקיימו כל אלה:

(1)     נרשמו בספרי החשבונות של העוסק מחיר העסקה, לרבות דרך התשלום והמטבע שבו שולמה;

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

(2)     בידי העוסק הסכם או מסמך אחר בכתב המאשר את פרטי העסקה, ולענין החלת שיעור אפס על פי סעיף 30(א)(8) לחוק, בידיו רישום של שם התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו, והוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לו;

------------

* הוראות תקנות אלה יחולו על כל תשלום של מחיר עסקה, כולה או מקצתה שקיבל המוכר, או נותן השירות, לאחר תחילתן.

** תחילת התיקון ב-1 בחודש שלאחר פרסומן של תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995.

*** תחולתה של תקנה זו עד יום כ' בתשרי תש"ס (30 בספטמבר 1999).

 

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

(3)     לענין השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8)(ב), (ג)ו-(ד) - בחשבונית שהוצאה לתייר צויינו מספר הרישוי של הרכב, ולפי הענין - שם הנהג של הרכב;

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

(4)     לענין אספקת ארוחות כאמור בסעיף 30(א)(8)(ד), כאשר אלה הוכנו בידי עוסק אחר בעד המסיע - בחשבונית המוצאת למסיע צויין מספר הרישוי של האוטובוס.

תק' (מס' 5)* תשמ"ד-1984

(ב)     בתקנה זו -

תק' תשנ"ט-1998

"איגרת מדינת ישראל" - (נמחקה);

תק' תשנ"ט-1998

"תשלום במטבע חוץ" - (נמחקה);

תק' תשנ"ט-1998

(ג)      (נמחקה).

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

(ג1)   הוראות תקנה זו לא יחולו על מכירת טובין במחסן רשוי ליוצאים מישראל, שחל לגביה סעיף 30(א)(4) לחוק.

תק' (מס' 3) תשל"ז-1977 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ט-1998

(ד)     החלת שיעור אפס על מכירת טובין על מנת שיועברו למחסן רשוי על פי סעיף 30(א)(3) לחוק מותנה, בהחסנת הטובין במחסן הרשוי על פי הוראות פקודת המכס ותקנותיה.

סייג לשיעור אפס בשל שירותים

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997 תק' תש"ס-2000***

12א.  (א)     לענין סעיף 30(א)(5) לחוק, לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל אלא אם הוכיח נותן השירות, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס.

תק' תש"ם-1980 תק' (מס' 6)* תשמ"ד-1984

(ב)     תקנת משנה (א) לא תחול אם הוכח להנחת דעתו של המנהל אחת מאלה:

(1)     כי הנכס שלגביו ניתן השירות הוא כלי שיט, כלי טיס או כלי קיבול במשמע אמנת מכס בדבר כלי קיבול ופרוטוקול החתימה (כתבי אמנה 677, כרך 17, עמ' 407);

------------

* הוראות תקנות אלה יחולו על כל תשלום של מחיר עסקה, כולה או מקצתה שקיבל המוכר, או נותן השירות, לאחר תחילתן.

**ראה תקנה5 לתק' (מס' 6) תשמ"ד-1984 בענין תחילה ותחולה.

*** תחילתן של תק' תש"ס-2000, 30 ימים לאחר פרסומן (להלן - יום התחילה), והן תחולנה על תקבולים כאמור בתקנה 3(א)(2)(א)-(ה) שניתנו ביום התחילה או אחריו, לרבות על יתרת ריבית והפרשי הצמדה שניתנו לעוסק ע"י ויתור עליהם כאמור בתקנה 3(א)(2)(ה) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, שהייתה קיימת ביום התחילה.

 

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

(2)     כי מטרת השירות הוא ייצואם של הטובין מישראל, והשירות ניתן בפועל בידי האדם שרכש את הטובין בשביל תושב חוץ - והכל אם הטובין אכן יוצאו;

תק' (מס' 2)** תשנ"ה-1995 תק' תשע"ז-2017

(3)     כי הנכס שלגביו ניתן השירות הוא דלק אשר יובא לישראל לשם אחסנתו או הולכתו בצנרת, לרבות פריקתו, טעינתו והוספת תוספים, ובלבד שהנכס יוצאבפועל;

         לעניין זה, "דלק"- נפט גולמי ותזקיקיו, למעט גז פחמימני מעובה (גפ"מ) כהגדרתו בצו הבלו על דלק (הטלת בלו), התשס"ד- 2004.

תק' (מס' 4) תשנ"ב-1992

(ג)      לענין סעיף 30(א)(5) לחוק לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן שירות לתושב חוץ אחר בעת שהותו בישראל והשירות איננו מסוג השירותים המפורטים בסעיף 30(א)(8) לחוק ובתקנה 12ב; הוראה זו לא תחול על השטת תייר בכלי שיט ממקום בישראל למקום אחר בישראל על הספקת ארוחות לתייר בידי המשיט אגב השטה כאמור בין אם הוא מספקן במישרין ובין בעקיפין.

תק' (מס' 2)** תש"ס-2000 תק'תשס"א-2001**

(ד)     לענין סעיף 30(א)(5) לחוק, לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי עשיית הסכם שתושב ישראל צד לו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

(1)     נותן השירות הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי תמורת השירות מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס;

(2)     השירות הוא מסוג השירותים הזכאים לשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(8) לחוק.

שירותים אגב לינה

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 תק' (מס' 3) תשל"ט-1979

12ב.  אלה יהיו השירותים הנוספים לענין סעיף 30(א)(8)(א) לחוק, ובלבד שניתנו לתייר בבית המלון שבו הוא לן מאת בית המלון ובחשבונית המוצאת לתייר צויין בנפרד כל שירות כאמור שניתן, ולצידו מחירו:

(1)     אספקת מזון ומשקאות;

(2)     שימוש בבריכת שחיה ושימושים נלווים לשירות זה;

(3)     שירותי כביסה;

(4)     השכרת מכשיר טלוויזיה לשימוש בחדרו של התייר;

(5)     שימוש במיתקן סאונה ושירותים נלווים לשירות זה;

תק' (מס' 11) תשמ"ט-1989

(6)     שימוש בטלפון, בטלקס ובפקסימיליה;

(7)     שימוש במתקני ספורט ובריאות;

תק' (מס' 11) תשמ"ט-1989

(8)     תרגום מסמכים, ניסוח מכתבים, עבודות הדפסה ושירותי משרד אחרים.

------------

* תחילתה של תקנה 12א(ב)(3) החדשה, ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990).

** תחילתן של תק' (מס' 2) תש"ס-2000 - כפי שתוקנו ע"י תק' תשס"א-2001 - ביום כ' באדר ב' תש"ס (27 במרס 2000), והן תחולנה על הסכמים שנעשו במועד התחילה ואילך.

 

פרק ה' - ניכוי מס תשומות

חשבונית מס שלא על שם העוסק

תק' (מס' 2) תשמ"א-1980

12ג.   על אף האמור בסעיף 38 לחוק, רשאי המנהל להכיר לצורך ניכוי מס תשומות, בחשבונית מס שהוצאה לסוגי עוסקים או לעוסק פלוני שלא על שמם, אם הוכח להנחת דעתו, כי התשומות שימשו לצרכי עסקם ומס התשומות הוא בעד טלפון, מים, גז, חשמל או הוצאות כיוצא באלה.

ניכוי מס תשומות של בעל מחסן רשוי

תק' (מס' 11) תשמ"ט-1989

12ד.  (א)     על אף האמור בסעיף 38 לחוק, בעל רשיון של מחסן רשוי, כמשמעותו בפקודת המכס, אשר שילם בשל טובין מוחסנים מכס לפי סעיף 83 או 84 לפקודת המכס ומס לפי הוראות סעיף 144 לחוק, יהא רשאי לנכות כמס תשומות את המס ששילם והמפורט בשובר לקופה ובהודעת החיוב שהוצאה לאותו ענין.

(ב)     הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו -

(1)     על כפל המס שניתן להטילו לפי סעיף 144 לחוק;

(2)     לגבי טובין כאמור, שהמס בשלהם ניתן להיפרע בידי בעל המחסן הרשוי, על פי ביטוח או חוזה שיפויים.

ניכוי מס תשומות בידי עוסק זעיר

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

13.    (א)     עוסק זעיר זכאי לנכות בתקופת דו"ח פלונית את מלוא מס התשומות לאותה תקופה.

(ב)     היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית, לרבות עודף מס תשומות מתקופות דו"ח קודמות הניתן לניכוי כאמור בתקנת משנה (ג), עודף על המס שהעוסק הזעיר חייב בו, לא יוחזר לו העודף אלא ייזקף לזכותו של העוסק בחשבונו בהנהלת המס.

(ג)      העוסק יהיה רשאי לנכות את הסכום העומד לזכותו מהמס המגיע ממנו לתקופות הדיווח שלאחר מכן.

(ד)     עוסק זעיר שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא מחסל את עסקו רשאי לקבל החזר מס תשומות שלא נוכה.

החזרת מס עודף

הודעה תשנ"ג-1993 תק' תשנ"ג-1993*

13א.  (א)     היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית של עוסק מורשה עודף על המס שהעוסק המורשה חייב בו לאותה תקופה, יוחזר לו העודף כמפורט בתקנת משנה (ב).

------------

* תחילתן של תק' תשנ"ג-1993 ביום 1.4.1993.

 

תקנה (מס' 2) תשנ"א-1991 תק' תשנ"ג-1993 תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997

(ב)     (1)     לצורך קבלת כל עודף מס תשומות שיש להחזירו לפי תקנה זו או לפי כל דין אחר או כל סכום אחר שיש להחזירו לפי סעיף 105(ג) לחוק (להלן - העודף), על עוסק או נציגו, אם מונה לו נציג לפי החוק, להודיע למנהל בעת הרישום לפי סעיף 52 לחוק את פרטי חשבון הבנק של העוסק שלזכותו ייזקף העודף.

(2)     (א)     לא נמסרה הודעה כאמור בפסקה (1) או שחל שינוי כלשהו בפרטי חשבון הבנק - יודיע על כך העוסק או נציגו, לפי הענין, בטופס הודעה בדבר פרטי בנק שקבע המנהל;

תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997

(ב)     הודעה בדבר פרטי בנק תוגש לאחד מסניפיהבנקים האמורים בתוספת השלישית ותאושר בידי הבנק, או תוזן ישירות בידי מייצג, כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, למחשב של שירות עיבודים ממוכנים של משרד האוצר;

תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997

(ג)      העודף ייזקף לזכות חשבון הבנק המצויין בהודעה בדבר פרטי בנק תוך 30 ימים או מיום הזנתה למחשב כאמור בפסקת משנה (ב); לא צויינו כל הפרטים בהודעה או לא צויינו נכונה - ייזקף העודף תוך 30 ימים מהיום שבו הושלמו או תוקנו הפרטים.

איסור לנכות מס תשומות על רכב מנועי

תק' (מס' 4) תשל"ז-1977 תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 3) תשל"ט-1979 תק' תש"ם-1980 תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 2)* תשנ"ז-1997

14.    (א)     המס שהוטל על מכירת רכב פרטי לעוסק או על ייבוא רכב כאמור בידי עוסק לא יהיה ניתן לניכוי.

(ב)     הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו במקרים הבאים:

(1)     (בוטלה ע"י תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986);

(2)     הייבוא או הרכישה נעשו -

(א)     בידי עוסק שעיקר עסקו מכירת רכב, לרבות רכב פרטי משומש לגבי רכב שאין בו שימוש ואינו מיועד לשימוש לבד ממכירתו במהלך העסק;

(ב)     בידי עוסק אחר אם הרכב משמש אך ורק לאחד מאלה:

ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה;

להשכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;

להסעת נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים;

לסיורים וטיולי שטח, בידי מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים כאמור.

------------

* ראה תקנה 4 לתק' (מס' 2) תשנ"ז-1997, בענין תחילה והוראת מעבר.

 

מס תשומות בדירת מגורים

תק' (מס' 6)** תשמ"ד-1984

15.    עוסק לא יהא רשאי לנכות מס תשומות על רכישת דירת מגוריו או על בנייתה, כולה או מקצתה, ולא את מס התשומות על השירותים שקיבל לצורך רכישתה או בנייתה אם הדירה משמשת או תשמש גם כמקום עסקו.

מס תשומות על טובות הנאה

תק' (מס' 5)* תשמ"ב-1982

15א.  (א)          בתקנה זו -

"תשומה", בשל עובד - נכס או שירות כגון ארוחה, דיור, מתנה או בידור, המיועדים להנאתם, לתועלתם, לרווחתם או לטובתם של העובד או של בן-משפחתו;

"עובד" - לרבות אדם שיש לו חלק בבעלות בעסק או אחד ממנהליו.

(ב)     מס תשומות שנתחייב בו עוסק על תשומה בשל עובדו אינו ניתן לניכוי אלא אם הוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי התשומה נמכרה לעובד או ניתנה לו כשירות, והמכירה או מתן השירות כלולים בדו"ח תקופתי של העוסק כעסקאות חייבות במס שמחירן נקבע לפי הוראות סעיף 10 לחוק.

מס תשומות על אירוח

16.    לא יהא ניתן לניכוי מס תשומות בשל הוצאות אירוח, פרט לניכוי מס תשומות על הוצאה לאירוח אדם מחוץ לארץ.

מס תשומות על יבוא בידי סוכן ליבוא אישי

תק' תש"ם-1980

16א.  לא יהא ניתן לניכוי מס תשומות ששולם על יבוא טובין על פי רשמון יבוא הרשום על שמו של סוכן ליבוא אישי, אם הטובין מיובאים ביבוא אישי עבור יחידים;

לענין תקנה זו, "סוכן ליבוא אישי" ו"יחיד" - כמשמעותם בצו יבוא חפשי, תשל"ח-1978.

בשימוש לצורך עצמי

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

17.    בשימוש לצורך עצמי שהוא עסקה החייבת במס יוציא העוסק חשבונית ערוכה על שמו הוא במועד שנקבע בסעיף 46 לחוק.

------------

* ראה תקנה2 לתק' (מס' 5) תשמ"ב-1982, בענין תחילה.

** ראה תקנה 5 לתק' (מס' 6) תשמ"ד-1984 בענין תחילה ותחולה.

 

תשומות לעסק לצרכים אחרים

תק' (מס' 4)* תשמ"ב-1982

18.    (א)     בלי לפגוע בהוראות פרק זה, מס תשומות בשל רכישת נכסים או בשל קבלת שירותים לשימוש בעסקאות שלגביהן מותר מס התשומות בניכוי (להלן בתקנה זו - לצרכי העסק) וגם לשימוש בעסקאות שלגביהן אין מס התשומות מותר בניכוי או לכל שימוש אחר (להלן בתקנה זו - שלא לצרכי העסק) - יהא ניתן לניכוי בשיעור יחסי שהוא כיחס השימוש לצרכי העסק לכלל השימוש.

(ב)     היה בשימוש שלא לצרכי עסק, שימוש בלתי מסויים ינהגו לפי הכללים כדלהלן -

(1)     קבע המנהל את החלק היחסי לשימוש שלא לצרכי עסק, יראו את קביעתו כשומה וינהגו על פיה, כל עוד לא נקבע אחרת;

(2)     לא קבע המנהל את החלק היחסי, ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות שני שלישים ממס התשומות;

(3)     לא קבע המנהל את החלק היחסי ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא שלא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות רבע ממס התשומות.

תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982

(ג)      (בוטלה).

בוטלה

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

19.    (בוטלה).

פרק ו' - דו"חות

תקופת דיווח לענין סעיף 67

תק' (מס' 7) תשמ"ז-1987

20.    (א)     בתקנות אלה -

"תקנות הרישום" - תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976;

"השנה הקובעת" - תקופה של שנים עשר חדשים רצופים המסתיימת ב-31 באוגוסט של שנת המס שחלפה;

(ב)     תקופת דו"ח של עוסק לענין סעיף 67 לחוק תהא בת חודש ותחילתה באחד בחודש.

הודעה תשנ"א-1990 תשנ"ב-1991 תשנ"ג-1992 תשנ"ד-1994 תשנ"ז-1997הודעה תשס"ד- 2003 הודעה תשס"ה- 2004 הודעה תשס"ו-2005 הודעה תשס"ז-2007  תק' (מס' 2) תשס"ח-2008** הודעה תשס"ח-2008 * תק' (הוראת שעה) תשס"ט-2008*** תק' (הוראת שעה - תיקון) תש"ע-2009**** תק' (הוראת שעה) תשע"א-2011***** הודעה (תיאום סכומים) תשע"א-2011 ***** הודעה (הוראת שעה) תשע"ג-2012 ****** הודעה (הוראת שעה)(מס' 2) תשע"ג-2013 *******

(ג)      (1)     על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 1,510,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;

(2)     הסכום הנקוב בפסקה (1) יתואם ב-1 בספטמבר של כל שנה בדרך האמורה בתקנה 25(ב) ויעוגל ל-5,000 השקלים החדשים הקרובים;

(3)     עוסק שפעל רק בחלק מן השנה הקובעת או שמחזור עסקאותיו לשנה הקובעת אינו ידוע מסיבה אחרת, יחושב מחזור עסקאותיו כאמור בתקנה 14 לתקנות הרישום;

(4)     עוסק שנרשם לפי תקנות הרישום ביום ל' בשבט תשמ"ז (1 במרס 1987) או לאחריו, ייקבע מחזור עסקאותיו לענין פסקה (1) על פי מחזור העסקאות שהצהיר בטופס הרישום ותקופת הדו"ח תהא בתוקף עד ה-31 בדצמבר 1987;

(5)     על אף האמור בפסקה (1), רשאי המנהל להתיר לעוסק, בתנאים שיורה, להגיש דו"ח תקופתי כאמור בתקנת משנה (ב).

-------------

***** תחילתה של הודעה (תיאום סכומים) תשע"א-2011  ביום 1.9.2011.

 

****** תק' (הוראת שעה) (מס' 2) תשע"ג-2013

בתקופה שמיום 1.1.2013 עד יום 31.12.2014 יראו את פסקה (ג)(1) כך:

(1)     על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;.

(2)     פסקה (2) בתקנה 20(ג) לתקנות העיקריות לא תחול על הסכום האמור בפסקה (1) לתקנה האמורה, כתיקונה בתקנות אלה.

-------------

***** ק"ת תשע"ג 7249 מיום 13.5.2013 עמ' 1197 - תק' (הוראת שעה) תשע"ג-2013. תוקפה עד ליום 31 בדצמבר 2014.

 

***** תק' (הוראת שעה) תשע"ג-2012

בתקופה שמיום 1.1.2012 עד יום 31.12.2012 יראו את פסקה (ג)(1) כך:

(1)     על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;.

(2)     פסקה (2) בתקנה 20(ג) לתקנות העיקריות לא תחול על הסכום האמור בפסקה (1) לתקנה האמורה, כתיקונה בתקנות אלה.

-------------

**** ק"ת תשע"ג 7187 מיום 5.12.2012 עמ' 238 - תק' (הוראת שעה) תשע"ג-2012. תוקפה לתקופה שמיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012).

 

 

***** תק' (הוראת שעה) תשע"א-2011

בתקופה שמיום 1.1.2011 עד יום 31.12.2011 יראו את פסקה (ג)(1) כך:

(1)     על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;.

-------------

**** ק"ת תשע"א 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 492 - תק' (הוראת שעה) תשע"א-2011. תוקפה לתקופה שמיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011).

 

**** תק' (הוראת שעה - תיקון) תש"ע-2009

בתקופה שמיום 1.1.2009 עד יום 31.12.2010 יראו את פסקה (ג)(1) כך:

(1)     על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;.

 

*** תק' (הוראת שעה) תשס"ט-2008

בתקופה שמיום 1.1.2009 עד יום 31.12.2009 יראו את פסקה (ג)(1) כך:

(1)     על אף האמור בתקנת משנה (ב) תהיה תקופת הדוח של עוסק בת חודשיים אם מחזור עסקאותיו בשנה הקובעת אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים; תחילתה של כל תקופה בת חודשיים היא באחד בחודש של כל אחד מהחודשים ינואר, מרס, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר;.

 

------------

* תחילתה של הודעה תשס"ח-2008 ביום 1.9.2008.

** תחילתן של תק' (מס' 2) תשס"ח-2008 ביום 1.1.2008.

 

החל מ

סכום

1.1.2021

1,520,000 ש"ח

 (ד)    עוסק שהחוק הוחל לגביו לראשונה שלא באחד בחודש פלוני, תהא תקופת הדיווח הראשונה שלו התקופה המתחילה ביום שבו הוחל לגביו החוק כאמור עד תום אותו חודש או עד תום החדשיים, הכל לפי הענין.

(ה)     בסעיף 1 לחוק, בהגדרת "מחזור עסקאות של עוסק" ובתקנה 14 לתקנות הרישום, יקראו, לענין תקנות אלה, בכל מקום שבו נאמר "שנת מס שחלפה" או "שנת המס שחלפה" כאילו נאמר "שנה קובעת" או "השנה הקובעת".

בוטלה

21.    (בוטל ע"י תקנה 2 לתק' תשמ"ד-1984).

תקופת דו"ח של עוסק באבנים יקרות ושל עוסק תושב אזור אילת

תק' תשל"ו-1976 תק' (מס' 11) תשמ"ט-1989

21א.  (א)     עוסק שעסקאותיו פטורות ממס לפי סעיף 33 לחוק או עוסק תושב אזור אילת, כהגדרתו בחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985, שעסקאותיו פטורים לפי סעיפים 5 או 6 לחוק האמור, תהא תקופת הדו"ח שלו שנת מס, אולם אם עשה עסקה החייבת במס ידווח עליה בדו"ח תקופתי כאמור בתקנה 20.

(ב)     מי שתקופת הדו"ח שלו היא אחת לשנה על-פי תקנת משנה (א), יגיש את הדו"ח תוך שבעים וחמישה ימים מתום שנת המס, לגבי שנת המס שחלפה.

פטורים מהגשת דו"ח

22.    אלה פטורים מהגשת דו"ח:

(1)     עוסק שכל עסקאותיו הן כאמור בסעיף 31(1) או (2) לחוק;

(2)     עוסק זעיר הפטור ממס לפי סעיף 31(3) לחוק.

הגשת דו"ח

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 3) תשל"ח-1978 תק' (מס' 3) תשמ"א-1980

23.    (א)     דו"ח תקופתי של עוסק יוגש לפי טופס ובמספר עותקים שקבע המנהל, ורשאי הוא לקבוע טפסים שונים לגבי דו"חות בהם יש עודף מס תשומות; העוסק ימלא בדו"ח את כל הפרטים הנדרשים ויחתום אישית במקום המיועד לכך, ואם נבצר ממנו לחתום אישית ייחתם הדו"ח בידי בא כוחו של העוסק, תוך ציון שמו ותפקידו של בא הכוח והעובדה שהעוסק הסמיכו לחתום על הדו"ח בשמו; עוסק שהוא חבר-בני-אדם יציין ליד החתימה שם החותם ותפקידו.

תק' תשמ"ג-1982

(ב)     (1)     הדו"ח התקופתי יוגש, בצירוף התשלום הנובע ממנו אם נובע כך, לאחד מסניפי הבנקים האמורים בתוספת השלישית, בשעות הבנק המקובלות;

(2)     הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת הבנק על גבי הדו"ח ועל העתק, או על ספח של הדו"ח, לפי הענין; החתימה והחותמת על ההעתק או על הספח יהיו ראיה לקבלת הדו"ח, ואם נבע תשלום מן הדו"ח - גם על התשלום.

תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998 * 1936 הודעה (תיאום סכומים)  התש"ף-2020

(ג)      על אף האמור בתקנת משנה (ב), דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,636 שקלים חדשים ומעלה, יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, אשר בו רשום העוסק; ואולם מייצג כמשמעותו בסעיף 143א לחוק, הקשור במישרין למחשב של שירות עיבודים ממוכנים שליד משרד האוצר, יוכל להזין למחשב דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בהם התשומות שהם כוללים.

 

החל מ

סכום

1.1.2021

18,202 ש"ח

1.7.2020

18,184 ש"ח

 

תק' תשל"ו-1976

(ד)     דו"ח של עוסק בעסקת אקראי, יהא בטופס שנקבע לענין רישומו.

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

(ה)     על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי המנהל להתיר לעוסק פלוני או לסוגי עוסקים, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להגיש את הדו"ח התקופתי לאדם שהמנהל קבע לשם כך.

תק' תשנ"ג-1993

(ו)      הסכום הנקוב בתקנת משנה (ג) יתואם במועדים ובדרך האמורים בתקנה 25(ב).

דו"ח נוסף

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

23א.  (א)     עוסק המוכר נכס או נותן שירות לתושב שטחי עזה ויריחו, או הקונה נכס או מקבל שירות מהתושב, יגיש דו"ח נוסף על עסקאות אלה כאמור בסעיף 72 לחוק.

(ב)     דו"ח נוסף שנדרש עוסק להגישו לפי סעיף 72 לחוק יהא חתום בידי העוסק ואם העוסק הוא חבר בני אדם יצויין ליד החתימה שם החותם ותפקידו.

רישום כעוסק אחד - דיווח

תק' (מס' 6) תשמ"ז-1986

23ב.  (א)     עוסקים שנרשמו כעוסק אחד יגישו דו"ח תקופתי אחד על כל עסקאותיהם וכך יגישו גם כל דו"ח אחר שיידרשו, אלא אם נקבע או הורה המנהל אחרת.

(ב)     דו"ח תקופתי כאמור לא יכלול עסקאות שעשו עוסקים בינם לבין עצמם.

תק' תשנ"ג-1993

(ג)      הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על עסקה אשר הקונה לא רשאי על פי דין לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית המס שהוצאה בגינה.

 

הגשת דוח תקופתי של עוסק באופן מקוון

תק' התשע"ו-2015*

23ג.   (א)          בתקנה זו -       

"אישור באמצעות מערכת ממוכנת" - אישור הניתן להפקה כפלט;

"דוח תקופתי" - דוח תקופתי כאמור בסעיפים 67 ו-67א לחוק, לפי העניין;

"מערכת ממוכנת" - מערכת מחשבים שבאמצעותה נקלטים דוחות תקופתיים המוגשים באופן מקוון כאמור בסעיף 72א לחוק;

"פלט" - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

(ב)     על אף האמור בתקנות 23(א) ו-(ב) -

(1)     עוסק אשר התקיים בו האמור בסעיף 69א(ז) לחוק, יגיש דוח תקופתי באופן מקוון, כאמור בסעיף 72א;

(2)     עוסק אשר לא התקיים בו האמור בפסקה (1), רשאי, לבקשתו, להגיש דוח תקופתי באופן מקוון, באמצעות שם משתמש וסיסמה שיינתנו לו למטרה זו.

(ג)      לדוח תקופתי כאמור בסעיף קטן (ב) יצורף התשלום הנובע ממנו, אם נובע כך; לעניין זה יראו עוסק כמי שהגיש דוח תקופתי במועד, אם התשלום בוצע בתוך שני ימי עסקים מהיום שבו התקבל הדוח, אך לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת הדוח לפי סעיף 67 לחוק; התשלום יכול שיבוצע באופן מקוון או באחד מסניפי בנק הדואר בשעות הפעילות.

(ד)     הגיש עוסק דוח תקופתי כאמור בתקנת משנה (ב), יקבל אישור על קליטת הדוח ועל תשלומו כמפורט להלן, אשר יחד יהוו ראיה להגשת הדוח:

(1)     הגיש עוסק דוח תקופתי באופן מקוון בצירוף התשלום הנובע ממנו, יקבל אישור באמצעות מערכת ממוכנת, על הגשת הדוח ותשלומו;

(2)     הגיש עוסק דוח תקופתי באופן מקוון ושילם את התשלום הנובע ממנו בסניף בנק הדואר, יקבל אישור באמצעות מערכת ממוכנת, על הגשת הדוח; חתימת קופאי הבנק וחותמת הבנק על גבי שובר התשלום יהוו אישור על תשלום הדוח.

 

----------

* תחילתן של תק' התשע"ו-2015 ביום ינואר 2016.

 

שינוי הדו"ח לפי הודעת חיוב וזיכוי

24.    (א)     עוסק מורשה שהוציא הודעת חיוב במס חייב לתקן לפיה את סכום מס התשומות בדו"ח התקופתי של התקופה שבה הוצאה ההודעה.

תק' תשל"ו-1976

(ב)     עוסק המקבל הודעת זיכוי במס חייב לתקן לפיה את סכום מס התשומות בדו"ח התקופתי של התקופה שבה נתקבלה ההודעה.

הודעה על הכרה בחוב כחוב אבוד

תק' תשס"א-2000*

24א.  (א)          בתקנה זו -

"הודעת זיכוי" - כמשמעותה בסעיף 23א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג-1973 (להלן - ההוראות);

"חוב אבוד" - סכום מס ששילם עוסק בעד עסקה, ושהוכח להנחת דעתו של המנהל, שהפך להיות אבוד.

(ב)     עוסק המוציא הודעת זיכוי, בשל חוב אבוד, יגיש למנהל, בנוסף לה, הודעה בכתב שיצורפו לה מסמכים התומכים בעובדות המפורטות בהודעה, לרבות ציון הדוחות התקופתיים שבהם נכללות החשבוניות המתייחסות להודעת הזיכוי; בהודעה יפורטו כל אלה:

(1)     פרטי העסקה שבשלה נוצר החוב;

(2)     פעולות והליכים שנקט העוסק לגביית החוב;

(3)     עובדות אחרות הנוגעות להודעה, שבשלהן הפך החוב לחוב אבוד.

תק' הוראת שעה (מס' 3) התש"ף-2020

(ג)      הוצאת הודעת הזיכוי והגשת הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) ייעשו לאחר שחלפו שישה חודשים מהמועד שבו הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב וכל עוד לא חלפו שלוש שנים מן המועד האמור (להלן - התקופה).

 

עפ"י תיקון תק' הוראת שעה (מס' 3) התש"ף-2020,
בתקופה שמיום 22.3.2020 עד יום 31.10.2020
יראו כאילו בתקנה 24א(ג), בסופה בא :

"על אף האמור, בחישוב תקופת שלוש השנים הקבועה בתקנת משנה זו (להלן בתקנת משנה זו - תקופת שלוש השנים), לא תבוא במניין התקופה שמיום כ"ו באדר התש"ף (22 במרס 2020) עד יום ח' בסיוון התש"ף (31 במאי 2020) (להלן בתקנת משנה זו - התקופה הקובעת), אם התקיימו שני אלה:

(1)     מועד תחילתה של תקופת שלוש השנים חל לפני תום התקופה הקובעת;

(2)     מועד סיומה של תקופת שלוש השנים חל בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה."

 

(ד)     במנין התקופה לא יבואו:

(1)     פרק הזמן שבין יום הגשת תביעת חוב במסגרת הליכי פירוק או פשיטת רגל לבין יום מתן אישור המפרק או הנאמן לחלוקת דיבידנד סופי למבקש;

(2)     פרק הזמן שבין יום הגשת תביעה לבית המשפט לגביית החוב ובין יום היות פסק הדין לפסק דין חלוט.

(ה)     עוסק ישמור ברשותו את העתק ההודעה כשהיא חתומה בחותמת "התקבל" ממשרד מס ערך מוסף כמשמעותו בתקנה 16 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976.

(ו)      עוסק שאין בידו הודעה חתומה כאמור בתקנת משנה (ה), לא יהא רשאי לפעול כאמור בהוראה 23א(א)(3) להוראות.

------------

* ראה את תקנה 2 לתק' תשס"א-2000, בענין תחילה ותחולה.

 

פרק ז': הוראות שונות

דמי גביה

הודעה תשס"ט-2009  הודעה תשע"א-2011*

25.    (א)     הופעלו הליכי גביה על פי פקודת המסים (גביה), בשל חוב מס, ייווספו עליו ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום, בגבייתו ובעיקול טובין, בשיעורים אלה:

(1)     לכל הודעה בדבר דרישה לתשלום מס, כתב הרשאה, או מתן צו למכירת נכסים - 38 שקלים חדשים;

(2)     ביצוע עיקול - 43 שקלים חדשים לכל אדם שהשתתף בביצועו.

------------

*  תחילתה של הודעה תשע"א-2011 ביום 1.7.2011.

 

החל מ

הסכום הקבוע לפי תקנה

25(א)(1)

25(א)(2)

1.7.11

38 ש"ח

43 ש"ח

1.1.11

37 ש"ח

42 ש"ח

1.1.10

36 ש"ח

41 ש"ח

1.1.09

35 ש"ח

40 ש"ח

1.7.08

34 ש"ח

39 ש"ח

1.1.08

33 ש"ח

38 ש"ח

1.1.06

32 ש"ח

37 ש"ח

1.1.03

31 ש"ח

36 ש"ח

1.7.02

30 ש"ח

35 ש"ח

1.1.00

29 ש"ח

33 ש"ח

1.1.99

28 ש"ח

32 ש"ח

1.1.98

26 ש"ח

30 ש"ח

1.7.97

25 ש"ח

29 ש"ח

1.1.97

24 ש"ח

28 ש"ח

1.7.96

23 ש"ח

27 ש"ח

1.1.96

21 ש"ח

25 ש"ח

1.7.95

20 ש"ח

24 ש"ח

1.1.95

19 ש"ח

23 ש"ח

1.7.94

18 ש"ח

21 ש"ח

1.1.94

17 ש"ח

20 ש"ח

1.7.93

16 ש"ח

19 ש"ח

1.1.93

15 ש"ח

18 ש"ח

1.7.92

14 ש"ח

17 ש"ח

1.1.92

13 ש"ח

16 ש"ח

1.7.91

12 ש"ח

15 ש"ח

1.1.91

11 ש"ח

14 ש"ח

1.7.90

9 ש"ח

12 ש"ח

1.1.90

8 ש"ח

11 ש"ח

1.7.89

7 ש"ח

10 ש"ח

1.1.89

6 ש"ח

9 ש"ח

1.1.88

5 ש"ח

8 ש"ח

1.7.87

4 ש"ח

7 ש"ח

1.1.87

4 ש"ח

6 ש"ח

9.3.86

3 ש"ח

5 ש"ח

 

תק' (מס' 3)* תשמ"ד-1984 תק' תשמ"ז-1987

(ב)     הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) יעודכנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מדד חדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"מדד יסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.

תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986

(ג)      סכום שעודכן על פי תקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

תעודת רישום או אישור

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

25א.  (א)     עוסק יציג דרך קבע בחצרי עסקו ובמקום בולט את תעודת העוסק או אישור שקיבל לפי סעיף 53 לחוק.

(ב)     כל מסמך ששולח עוסק או אדם מטעמו אל המנהל במסגרת עסקיו, ישא את המספר של תעודת העוסק או האישור כאמור בתקנת משנה (א).

תעודת משלוח

26.    עוסק המוביל טובין שעשה בהם עסקה ועוסק שעיסוקו הובלת טובין, רשאים להוביל את הטובין בלי תעודת משלוח או חשבונית אם נתקיים אחד מאלה:

(1)     מוכר הטובין אינו יצרן הטובין או שאין עסקו, כולו או מקצתו, מכירתם בסיטונות;

(2)     הטובין פטורים ממס או חל עליהם שיעור אפס;

(3)     אין חובה על העוסק להוציא תעודת משלוח, על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג- 1973.

------------

* ראה תקנה 2 לתק' (מס' 3) תשמ"ד-1984.

 

המצאת מסמכים

תק' (מס' 6) תשמ"ז-1986

26א.  (א)          המסמכים המפורטים להלן יומצאו ביד או בדואר רשום:

דרישה, הודעה, החלטה, השגה, התראה או קביעה לפי הסעיפים 50, 60, 72, 74, 77א, 82, 95, 108(א), 109(א)(4), 111(ב) ו-(ו), 112(א) ו-(ב), 112א(א), 113 או 138 לחוק, הכל לפי הענין.

(ב)     מסמך אחר לענין החוק יומצא ביד או יישלח בדואר.

(ג)      הומצא מסמך ביד לעובדו של הנמען יקבל אישור בכתב על המסירה.

עבירות

תק' (מס' 2) תשל"ט-1979

27.    הפרת הוראה מהוראות תקנות 6א, 6ב, 6ג ו-25א ופרקים ה' ו-ו', שלא נקבעה בחוק כעבירה, נקבעת בזה כעבירה.

תחילה

תק' תשל"ו-1976

28.    תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 21, ביום תחילתו של החוק לגבי סוג כלשהו של עוסקים לפי סעיף 147 לחוק ותחילתה של תקנה 21 ביום ז' באלול תשל"ו (1 בספטמבר 1976).

השם

29.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976".

תק' תשל"ח-1977 תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 9) תשמ"ח-1988 תק' (מס' 12) תשמ"ט-1989 תק' תשנ"ג-1993 תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

 

תוספת ראשונה

(תקנה 8(א))

 

אבטיח

כרפס

 צמחי מרפא

כמפורט בהודעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (שינוי התוספת), תשמ"ח-1988

אגוזי אדמה

 לפת

אספרגוס

לוף

אפונה

לימה

פול

במיה

לוביה

צנון

בטטה

מילון

 צנונית

בצל

מנגולד

קולורבי

ברוקולי

מלפפון

 קישוא

גזר

נבטים סיניים

ריבס

גמבה

סלק

שום

דלעת

סלרי

שמיר

חזרת

עגבניה

שעועית

חמניות

עירית

תות-שדה

חמציץ

עולש

תירס

חסה

עשבי תיבול

תפוחי אדמה

חציל

פטרוזיליה

תרד

חרשף

פטריות

 

כנר

פלפל

 

כרוב

פפריקה

 

כרובית

 

 

 

תק' תשל"ו-1976 תק' (מס' 9) תשמ"ח-1988 תק' תשמ"ט-1989 תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

תוספת שניה

(תקנה 8(ב))

 

אבוקדו

אגס אסיאני

אסנה

אגוזי מלך

אוכמניות

אפרסמון

אגוזי פקאן

אנונה

אפרסק

אגס

אננס

אקטינידה

בבקו

מקדמיה

צבר

בטנה

נקטרינה

קומקואט

בננה

ספודילה

קייואני

גודגדן

ספוטה

קרמבולה

גויאבה

ספונדיאס

רימון

גמבוס

ענב

שיזף

דובדבן

ערמון

שיזף הודי

דמדמניות

פטל

שסק

זית

פיג'ואה

שעונית (פטי פלורה)

חבוש

פיטנגה

שקד בקליפתו

חזרזר

פיתאיה

תאנה

לונגאן

פפיה

תמר

לימקווט

פפינו

תמרילו

ליצ'י

פרי הדר על זניו וסוגיו

תות עץ

מישמש

פרי היאק

תפוח

מנגו

 

 

 

תק' (מס' 3) תשנ"ח-1998

תוספת שלישית

(תקנה 23(ב))

 

בנק הדואר

בנק קונטיננטל לישראל בע"מ

בנק לאומי לישראל בע"מ

בנק ברקליס-דיסקונט בע"מ

בנק איגוד לישראל בע"מ

בנק מרכנתיל לישראל בע"מ

בנק קופת עם לישראל בע"מ

בנק המזרחי המאוחד בע"מ

בנק הפועלים בע"מ

הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ

בנק אמריקאי ישראלי בע"מ

בנק ישראלי לתעשיה בע"מ

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

בנק ערבי ישראלי בע"מ

אוסטרליה אנד ניו זילנד בנקינג גרופ בע"מ

 

 

תק' (מס' 2)* תשנ"ז-1997 תק' (מס' 4) תשנ"ז-1997תק' תשנ"ח-1998 תק' (מס' 3) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999 תק' (מס' 3) תש"ס-2000 תק' תשס"ג-2002

תוספת רביעית

(תקנה 1)

 

אופל פרונטרה

טויוטה פריויה

טויוטה פור-ראנר

מיצובישי ספייס גיר

סאניאנג מוסו

GMC יוקון

דייהו מוסו

GMC ספארי

מיצובישי פגארו

GMC ג'מי

ניסן - טרנו

שברולט אסטרו

איסוזו טרופר

פורד ארוסטאר

פורד אקספלורד

סאניונג קוראנדו

קרייזלר וויאגר

דייהו קורנדו

מזדה - MPV

יונדאי גלופר

ריינג' רובר

לנד רובר פרילנדר

לנד רובר דסקברי

מרצדס M

לנד רובר דפנדר (נמחק)

פורד וינדסטאר

טויטה - פראדו-לנד קרוזר

איסוזו אקסיום

שברולט בלייזר

איסוזו רודיאו

שברולט טאהו

יונדאי טרקאן

גיפ קרנד - צ'ירוקי

ניסן TRAIL-X

קאיה קרניבל

קאיה סורנטו

ניסן פטרול

ג'יפ (קרייזלר) צ'ירוקי/ליברטי

יונדאי טרג'ט

ב.מ.וו X5

טאטא ספארי

סוזוקי ויטרה/גרנד-ויטרה

 

ד' באייר תשל"ו (4 במאי 1976)

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

------------

(5) פורסמו ק"ת מס' 3524 מיום י"ב באייר תשל"ו (12.5.1976) עמ' 1590.

תוקנו ק"ת מס' 3576 מיום כ"ב באב תשל"ו (18.8.1976) עמ' 2388.

ק"ת תשל"ו מס' 3626 מיום 1.12.1976 עמ' 438; ק"ת מס' 3676 מיום 13.3.1977 עמ' 1161, 1162.

ק"ת תשל"ז: מס' 3744 מיום 1.8.1977 עמ' 2334; מס' 3760 מיום 11.9.1977 עמ' 2582.

ק"ת תשל"ח: מס' 3785 מיום 24.11.1977 עמ' 318; מס' 3820 מיום 1.3.1978 עמ' 777 - תק' (מס' 2) תשל"ח-1978; מס' 3855 מיום 1.6.1978 עמ' 1406 - תק' (מס' 3) תשל"ח-1978 - ועמ' 1407 - תק' (מס' 4) תשל"ח-1978.

ק"ת תשל"ט: מס' 3911 מיום 23.11.1978 עמ' 165; מס' 3950 מיום 27.2.1979 עמ' 760 - תק' (מס' 2) תשל"ט-1979 - תחילתן ביום פרסומו של חוק מס ערך מוסף (מס' 3) תשל"ט-:1979 16.2.1979. מס' 4009 מיום 26.7.1979 עמ' 1645 - תק' (מס' 3) תשל"ט-1979; מס' 4013 מיום 9.8.1979 עמ' 1700.

ק"ת תש"ם: מס' 4091 מיום 14.2.1980 עמ' 1011;מס' 4133 מיום 9.6.1980 עמ' 1807 - תק' תש"ם-1980. מס' 4140 מיום 27.6.1980 עמ' 1932 - תק' (מס' 3) ו-(מס' 4) תש"ם-1980. מס' 4161 מיום 31.8.1980 עמ' 2338 - תק' (מס' 5) תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"א: מס' 4169 מיום 1.10.1980 עמ' 38 - תק' תשמ"א-1980. מס' 4171 מיום 16.10.1980 עמ' 61 - תק' (מס' 2) תשמ"א-1980. מס' 4174 מיום 28.10.1980 עמ' 98 - תק' (מס' 3) תשמ"א-1980. מס' 4202 מיום 5.2.1981 עמ' 422 - תק' (מס' 4) תשמ"א-1981. מס' 4238 מיום 29.5.1981 עמ' 1040 - תק' (מס' 5) תשמ"א-1981. מס' 4253 מיום 20.7.1981 עמ' 1224.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4288 מיום 16.11.1981 עמ' 269; מס' 4291 מיום 1.12.1981 עמ' 310 - תק' (מס' 2) תשמ"ב-1981; מס' 4333 מיום 31.3.1982 עמ' 806 - תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982; מס' 4345 מיום 6.5.1982 עמ' 946 - תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982; מס' 4372 מיום 24.6.1982 עמ' 1232 - תק' (מס' 5) תשמ"ב-1982.

מס' 4377 מיום 2.7.1982 עמ' 1269א - תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4434 מיום 5.12.1982 עמ' 330.

מס' 4518 מיום 7.8.1983 עמ' 1791 - תק' (מס' 2) ו-(מס' 3) תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4591 מיום 5.2.1984 עמ' 914; מס' 4603 מיום 8.3.1984 עמ' 1060; מס' 4624 מיום 1.5.1984 עמ' 1408 - תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984 ובעמ' 1418 (ת"ט).

מס' 4662 מיום 6.7.1984 עמ' 1926 - תק' (מס' 4) ו-(מס' 5) תשמ"ד-1984.

מס' 4676 מיום 31.7.1984 עמ' 2114 - תק' (מס' 6) תשמ"ד-1984.

מס' 4681 מיום 6.8.1984 עמ' 2163 - תק' (מס' 7) תשמ"ד-1984.

מס' 4682 מיום 8.8.1984 עמ' 2187 - תק' (מס' 8) תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4715 מיום 22.10.1984 עמ' 59 - הודעה תשמ"ה-1984; מס' 4799 מיום 30.4.1985 עמ' 1209 - הודעה תשמ"ה-1985; מס' 4821 מיום 20.6.1985 עמ' 1484 - תק' תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4903 מיום 16.2.1986 עמ' 518 - תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986; מס' 4905 מיום 27.2.1986 עמ' 536 - תק' (מס' 3) תשמ"ו-1986; מס' 4911 מיום 9.3.1986 עמ' 610 - תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986; מס' 4936 מיום 1.6.1986 עמ' 946 - תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4993 מיום 31.12.1986 עמ' 262 - תק' (מס' 6) תשמ"ז-1986; תחילתן ביום 1.10.1986; מס' 5003 מיום 5.2.1987 עמ' 398 - תקנה 17 לתק' תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.1.1987.

י"פ תשמ"ז: מס' 3431 מיום 26.2.1987 עמ' 1082 - הודעה תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.1.1987; מס' 3474 מיום 18.8.1987 עמ' 2291 - תחילתה ביום 1.7.1987.

ק"ת תשמ"ז: מס' 5015 מיום 19.3.1987 עמ' 639 - תק' (מס' 7) תשמ"ז-1987; 9.1987 עמ' 1345 - תק' (מס' 8) תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5079 מיום 21.1.1988 עמ' 367 - תק' (מס' 9) תשמ"ח-1988; מס' 5103 מיום 25.4.1988 עמ' 750 - תק' (מס' 10) תשמ"ט-1989.

י"פ תשמ"ח מס' 3534 מיום 7.3.1988 עמ' 1122; מס' 3576 מיום 4.8.1988 עמ' 3016.

י"פ תשמ"ט מס' 3614 מיום 23.1.1989 עמ' 1232 ו-1233.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5169 מיום 15.3.1989 עמ' 530 - תק' (מס' 11) תשמ"ט-1989; מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1110 - תק' (מס' 12) תשמ"ט-1989;

מס' 5220 מיום 21.9.1989 עמ' 1451 - הודעה תשמ"ט-1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5232 מיום 7.12.1989 עמ' 111 - הודעה תש"ן-1989; תחילתה החל ביום 1.9.1989; מס' 5246 מיום 1.2.1990 עמ' 339 - הודעה תש"ן-1990; תחילתה מיום 1.1.1990; מס' 5286 מיום 16.8.1990 עמ' 968 - תק' תש"ן-1990; מס' 5286 מיום 16.8.1990 עמ' 976 - הודעה (מס' 2) תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5303 מיום 30.10.1990 עמ' 150; מס' 5307 מיום 15.11.1990 עמ' 212 - הודעה תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.9.1990; מס' 5329 מיום 3.2.1991 עמ' 489 - הודעה תשנ"א-1991; מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 721 - תק' (מס' 2) תשנ"א-1991; מס' 5346 מיום 16.4.1991 עמ' 785; מס' 5370 מיום 11.7.1991 עמ' 1041 - הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 420 - הודעה (תיאום סכומים), תשנ"ב- 1991. מס' 5416 מיום 27.1.1992 עמ' 698 - הודעה תשנ"ב-1992; תחילתה מיום 1.1.1992. מס' 5423 מיום 27.2.1992 עמ' 824 - תק' תשנ"ב-1992 ובעמ' 825 - תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992. מס' 5444 מיום 21.5.1992 עמ' 1102 - תק' (מס' 3) תשנ"ב-1992. מס' 5446 מיום 31.5.1992 עמ' 1114 - תק' (מס' 4) תשנ"ב-1992.

מס' 5462 מיום 30.7.1992 עמ' 1410 - הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5477 מיום 1.11.1992 עמ' 31 - הודעה (תיאום סכומים), תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 1.9.1992. מס' 5500 מיום 11.2.1993 עמ' 384 - הודעה (תיאום סכומים), תשנ"ג-1993; תחילתה מיום 1.1.1993. מס' 5520 מיום 2.5.1993 עמ' 789 - תק' תשנ"ג-1993. מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1087 - הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה מיום 1.7.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 70 - תק' תשנ"ד-1993; תחילתן ביום 20.9.1993. מס' 5572 מיום 6.1.1994 עמ' 356 - הודעה תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.9.1993. מס' 5577 מיום 27.1.1994 עמ' 607 - הודעה (תיאום סכומים), תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 9.1.1994. מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1188 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים) (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה מיום 1.7.1994.

מס' 5615 מיום 21.7.1994 עמ' 1197 - תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5657 מיום 29.1.1995 עמ' 659 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים), תשנ"ה-1995. מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 670 - תק' תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 1.1.1995. מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1546 - תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 ועמ' 1547 - תק' (מס' 3) ו-(מס' 4) תשנ"ה-1995. מס' 5694 מיום 27.7.1995 עמ' 1695 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים) (מס' 2) תשנ"ה-1995 - תחילתה ביום 1.7.1995. מס' 5695 מיום 1.8.1995 עמ' 1698 - תק' (מס' 5) תשנ"ה-1995; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 621 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשנ"ו-1996; תחילתה מיום 1.1.1996. מס' 5746 מיום 30.4.1996 עמ' 780 - תק' תשנ"ו-1996.מס' 5764 מיום 18.6.1996 עמ' 1148 - תק' (מס' 2) ו-(מס' 3) תשנ"ו-1996. מס' 5771 מיום 9.7.1996 עמ' 1432 - הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה מיום 1.7.1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5792 מיום 7.11.1996 עמ' 95 - תק' תשנ"ז-1996; תחילתן ביום 12.1.1994. מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 322 - הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 1.1.1997. מס' 5819 מיום 20.3.1997 עמ' 488 - תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997;מס' 5824 מיום 10.4.1997 עמ' 573 - הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה החל מיום 1.9.1996. מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 860 - תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997.

ק"ת שיעורי מק"ח תשנ"ז מס' 1103 מיום 24.7.1997 עמ' 1940 - הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה מיום 1.7.1997.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5842 מיום 24.7.1997 עמ' 946 - הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה מיום 1.7.1997. מס' 5843 מיום 29.7.1997 עמ' 968 - תק' (מס' 4) תשנ"ז-1997; מס' 5855 מיום 1.10.1997 עמ' 1267 - תק' (מס' 5) ו-(מס' 6) תשנ"ז-1997; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5881 מיום 19.2.1998 עמ' 422 - הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה מיום 1.1.1998. מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 486 - תק' תשנ"ח-1998. מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 974 - תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998. מס' 5914 מיום 30.7.1998 עמ' 1058 - תק' (מס' 3) ו-תק' (מס' 4) תשנ"ח-1998. מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1098 - תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום ט' בטבת תשנ"ו (1 בינואר 1996).

ק"ת תשנ"ט: מס' 5932 מיום 20.10.1998 עמ' 30 - תק' תשנ"ט-1998. מס' 5933 מיום 29.10.1998 עמ' 38 - תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998. מס' 5943 מיום 23.12.1998 עמ' 206 - תק' (מס' 3) תשנ"ט-1998. מס' 5948 מיום 27.1.1999 עמ' 301 תשנ"ט-1999; תחילתה מיום 1.1.1999. מס' 5998 מיום 10.9.1999 עמ' 1180 - תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999.

מס' 6025 מיום 16.3.2000 עמ' 407 - הודעה תש"ס-2000; תחילתה מיום 1.1.2000.

מס' 6026 מיום 27.3.2000 עמ' 411 - תק' (מס' 2) תש"ס-2000 ובעמ' 411 גם תק' תיקון (מס' 2) תשנ"ט-1998 (תיקון) תש"ס-2000. מס' 6045 מיום 13.7.2000 עמ' 726 - תק' (מס' 3) תש"ס-2000. מס' 6047 מיום 20.7.2000 עמ' 786 - הודעה (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתה מיום 1.7.2000.

ק"ת תשס"א: מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 136 - תק' תשס"א-2000. מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 498 - תק' (מס' 2) תש"ס-2000 (תיקון) תשס"א-2001 - להלן תק' תשס"א-2001. מס' 6094 מיום 19.3.2001 עמ' 627 - תק' (מס' 2) תשס"א-2001.

מס' 6109 מיום 17.6.2001 עמ' 851 - תק' (מס' 3) תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 55 - הודעה תשס"ב-2001; תחילתה מיום 1.7.2001.

ק"ת תשס"ב: מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 55 - הודעה תשס"ב-2001; תחילתה מיום 1.7.2001. מס' 6144 מיום 7.1.2002 עמ' 282 - תק' (הוראת שעה) תשס"ב-2002; מס' 6153 מיום 18.2.2002 עמ' 450 - הודעה תשס"ב-2002; תחילתה מיום 1.1.2002. מס' 6189 מיום 13.8.2002 עמ' 1205 - הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה מיום 1.7.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 397 - תק' תשס"ג-2003, ובעמ' 400 - הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ד: מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 89 - הודעה תשס"ד-2003; תחילתה ביום 1.9.2003. מס' 6333 מיום 8.8.2004 עמ' 897 - תק' תשס"ד-2004; תחילתן ביום 1.1.2005.

ק"ת תשס"ה מס' 6349 מיום 18.11.2004 עמ' 168 - הודעה תשס"ה-2004; תחילתה מיום 1.9.2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6367 מיום 3.2.2005 עמ' 399 - תק' (הוראת שעה) תשס"ה-2005; תחילתה מיום 16.8.2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6396 מיום 7.7.2005 עמ' 774 - תק' תשס"ה-2005; תחילתה מיום 10 ביולי 2005, (להלן - יום התחילה), ואולם גם רכב כאמור בה שנרכש לפני יום התחילה, יראו אותו החל ביום 1 בינואר 2008 כרכב פרטי.

ק"ת תשס"ו מס' 6430 מיום 30.10.2005 עמ' 18 - הודעה תשס"ו-2005; תחילתה מיום 1 בספטמבר 2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6441 מיום 11.12.2005 עמ' 141 - תק' תשס"ו-2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6454 מיום 18.1.2006 עמ' 363 - הודעה תשס"ו-2006; תחילתה מיום 1 בינואר 2006.

ק"ת תשס"ז 6606 מיום 31.7.2007 עמ' 1086 - הודעה (תיאום סכום) תשס"ז-2007 - הודעה תשס"ז-2007, תחילתה מיום 1.9.2006. עמ' 1086 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשס"ז-2007 - הודעה תשס"ז-2007, תחילתה מיום 1.7.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6642 מיום 20.1.2008 עמ' 410 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשס"ח-2008 - הודעה תשס"ח-2008, תחילתה מיום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ח מס' 6655 מיום 10.3.2008 עמ' 616 - תק' תשס"ח-2008.

ק"ת תשס"ח מס' 6669 מיום 30.4.2008 עמ' 866 - תק' (מס' 2) תשס"ח-2008. תחילתן של תקנות אלה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ח 6691 מיום 14.7.2008 עמ' 1132 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשס"ח-2008, תחילתה מיום 1.7.2008.

ק"ת תשס"ח מס' 6699 מיום 6.8.2008 עמ' 1184 - תק' (מס' 3) תשס"ח-2008.

ק"ת תשס"ח 6709 מיום 9.9.2008 עמ' 1380 - הודעה (תיאום סכום) תשס"ח-2008; תחילתה מיום 1.9.2008.

ק"ת תשס"ט 6709 מיום 30.11.2008 עמ' 138 - תק' תשס"ט-2008.

ק"ת תשס"ט 6736 מיום 30.12.2008 עמ' 286 - תק' (הוראת שעה) תשס"ט-2008.תוקפה לתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009).

ק"ת תשס"ט 6742 מיום 12.1.2009 עמ' 374 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשס"ט-2009. תחילתה מיום 1 בינואר 2009.

ק"ת 6771 מיום 1.4.2009 עמ' 832 - תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' 2) התשס"ט-2009.

ק"ת תשס"ט 6796 מיום 16.7.2009 עמ' 1146 - הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) (מס' 2) תשס"ט-2009. תחילתה מיום 1 ביולי 2009.

ק"ת תש"ע 6837 מיום 17.12.2009 עמ' 276 - תק' (הוראת שעה - תיקון) תש"ע-2009.

ק"ת תש"ע 6837 מיום 17.12.2009 עמ' 276 - תק' תש"ע-2009. תק' תש"ע תחלנה לגבי תקבול שניתן לעוסק ביום ה' באדר התשס"ט (1 במרס 2009) ואילך.

ק"ת תש"ע 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 620 - הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) תש"ע-2010. תחילתה מיום 1.1.2010.

ק"ת תש"ע 6919 מיום 12.8.2010 עמ' 1486 - הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) (מס' 2) תש"ע-2010. תחילתה מיום 1.7.2010.

ק"ת תש"ע 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 436 - הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) תשע"א-2010. תחילתה מיום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 492 - תק' מס ערך מוסף (הוראת שעה) תשע"א-2011. תוקפה לתקופה שמיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011).

ק"ת תשע"א 7018 מיום 26.7.2011 עמ' 1195 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשע"א-2011, תחילתה מיום 1.7.2011.

ק"ת תשע"א 7029 מיום 31.8.2011 עמ' 1352 - הודעה (תיאום סכומים) תשע"א-2011, תחילתה מיום 1.9.2011.

ק"ת תשע"ב 7041 מיום 11.10.2011 עמ' 47 - תק' מס ערך מוסף תשע"ב-2011, תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 764 - תק' מס ערך מוסף (מס' 2) תשע"ב-2012, והן יחולו לגבי מענק שניתן לעוסק ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) ואילך.

ק"ת תשע"ב 7102 מיום 27.3.2012 עמ' 764 - תק' מס ערך מוסף (מס' 3) תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ב 7137 מיום 2.7.2012 עמ' 1368 - תק' מס ערך מוסף (מס' 4) תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ג 7187 מיום 5.12.2012 עמ' 238 - תק' (הוראת שעה) תשע"ג-2012. תוקפה לתקופה שמיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012).

ק"ת תשע"ג 7227 מיום 26.2.2012 עמ' 805 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשע"ג-2013. תחילתה מיום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ג 7249 מיום 13.5.2013 עמ' 1196 - תק' (הוראת שעה) (מס' 2) תשע"ג-2013. תוקפה עד יום ט' בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2014).

ק"ת תשע"ג 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1551 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים) (מס' 2) תשע"ג-2013. תחילתה מיום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013).

ק"ת תשע"ד 7350 מיום 6.3.2014 עמ' 758 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשע"ד-2014. תחילתה מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014).

ק"ת תשע"ה 7350 מיום 7.12.2014 עמ' 350 - תק' תשע"ה-2014.

ק"ת תשע"ה 7536 מיום 27.7.2015 עמ' 1397 - הודעה (תיאום ועדכון סכומים) תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו 7593 מיום 31.12.2015 עמ' 472 - תק' תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ו 7593 מיום 7.3.2016 עמ' 801 - הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז 7799 מיום 6.4.2017 עמ' 952 – תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשע"ז- 2017; תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומן ב- 6.4.2017 ולעניין תקנה 6ז, תחילתה של תקנה 6ז לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת 7844, התשע"ז (31.7.2017), עמ' 1407 (מס' 3)  התשע"ז-2017;

ק"ת 8005, התשע"ח (22.5.2018), עמ' 1990; ק"ת התשע"ח-2018

ק"ת 8033, התשע"ח (3.7.2018), עמ' 2304 ק"ת  (מס' 2) התשע"ח;

ק"ת 8172, התשע"ט (13.2.2019), עמ' 2238; ק"ת התשע"ט-2019

ק"ת 8193, התשע"ט (24.3.2019), עמ' 3047 ק"ת התשע"ט- 2019 (מס' 2);

ק"ת 8262, התשע"ט (21.8.2019), עמ' 3596 ק"ת  (מס' 3) התשע"ט-2019;

ק"ת 8347, התש"ף (10.2.2020), עמ' 600; הודעה התש"ף-2020

ק"ת 8634, התש"ף (2.7.2020), עמ' תק (הוראת שעה) התש"ף-2020;

ק"ת 8643, התש"ף (6.7.2020), עמ' 1760 ק"ת ( הוראת שעה מס' 2) התש"ף-2020;

ק"ת 8655, התש"ף (14.7.2020), עמ' 1800 ק"ת (הוראת שעה מס' 3) התש"ף-2020;

ק"ת 8685, התש"ף (10.8.2020), עמ' 1936 הודעה (תיאום סכומים)  התש"ף-2020.