תאריך תצוגה: 29/07/2018

מעודכן עד ל:

ס"ח תשע"ח- מס' 2749מיום 29.7.2018 עמ' 951 – חוק (מס' 58) התשע"ח- 2018

ס"ח תשע"ז מס' 2702מיום 12.3.2018 עמ' 277 - חוק (מס' 57) התשע"ח-2018

ס"ח תשע"ז מס' 2676מיום 28.12.2017 עמ' 81 - חוק (מס' 56) התשע"ח-2017

ס"ח תשע"ז מס' 2603מיום 8.2.2017 עמ' 390 - חוק (מס' 55) התשע"ז-2017

 

רשימת תקנות מס ערך מוסף לפי סעיף מסמיך מחוק מס ערך מוסף

 

 

חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975(1)

פרק א': הגדרות

לתיקונים קודמים של הסעיף הגדרות

1.      בחוק זה -

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 חוק יישום תשנ"ה-1995

"אזור" - כל אחד מאלה: יהודה והשומרון וחבל עזה למעט שטחי עזה ויריחו;

חוק יישום תשנ"ה-1994

"שטחי עזה ויריחו" - השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר תשנ"ד (4 במאי 1994);

"בית מלון" - לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח או כיוצא באלה שבו מלינים בדרך כלל בתמורה לפחות חמישה אנשים;

"בית משפט מחוזי" - בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא מקום עסקו העיקרי של המערער או משרדו הרשום;

חוק (מס' 29) תשס"ה-2005 

"המנהל" - המנהל, כהגדרתו בסעיף 1 בפקודת מס הכנסה;

"המס" - מס ערך מוסף, מס שכר או מס שכר וריווח;

חוק (מס' 57) תשע"ח–2018

"הצהרת ייבוא" כמשמעותה בסימן ה' לפרק רביעי לפקודת המכס;

 

חוק (מס' 57) תשע"ח–2018

"הצהרת ייצוא" כמשמעותה בסימן ב' בפרק שישי לפקודת המכס;

 

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

"חבר-בני-אדם" - כמשמעותו בפקודת מס הכנסה;

"חייב במס" - עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי;

"חשבונית" - חשבונית עסקה או חשבונית מס;

"חשבונית מס" - חשבונית שהוצאה על פי סעיף 47;

"חשבונית עסקה" - חשבונית שחובה להוציאה לפי סעיף 45;

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

"חתימה אלקטרונית מאובטחת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן - חוק חתימה אלקטרונית), ובלבד שהונפקה על ידי המדינה או על ידי מי שהמדינה הסמיכה לכך, בהתאם להוראות לפי סעיף 145(א1);

------

* תחילתה של הגדרה "חתימה אלקטרונית מאובטחת" כנוסחה בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009 ביום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009). ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון.וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

 

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

"חתימה אלקטרונית מאושרת" - כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית;

------

* תחילתה של הגדרה "חתימה אלקטרונית מאושרת" כנוסחה בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009 ביום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009). ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

 

"טובין" - לרבות -

(1)     עצים, שתילים, פרחים, יבול וכיוצא באלה הנמכרים בנפרד מהקרקע;

(2)     זכות, טובת הנאה ונכסים בלתי מוחשיים אחרים ובין השאר - ידע, למעט זכות במקרקעין או בתאגיד, ולמעט ניירות ערך ומסמכים סחירים וזכויות בהם;

"מבטח" - מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"א-1951, למעט קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה;

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

--------

* תחילתה של הגדרה "מדד" כנוסחה בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009 ביום 1.1.2012.). ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

 

"מוסד כספי" -

(1)     חברה או אגודה שיתופית העוסקת בקבלת כספים בחשבון עובר ושב על מנת לשלם מהם לפי דרישה על-ידי שיק;

(2)     חברה המשתמשת כדין במלה "בנק" כחלק משמה למעט חברה ששמה מאזכר חברה או אגודה שיתופית שפסקה (1) חלה עליה;

(3)     מוסד כספי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד- 1954, אשר הוראות הנזילות מכוח החוק האמור חלות עליו;

(4)     מבטח;

(5)     סוג בני אדם ששר האוצר קבע;

"מוסד ללא כוונת ריווח" או "מלכ"ר" -

(1)     המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים;

(2)     חבר-בני-אדם, מואגד או לא מואגד, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי;

(3)     תאגיד שהוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה, כאגודה שיתופית או כשותפות;

(4)     קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

"מחזור עסקאות של עוסק" - סך כל המחיר, כמשמעותו בסעיף 7, של העסקאות בשנת המס שחלפה, ואם הסכום אינו ידוע, או שעסק רק בחלק מאותה שנה - הסכום העשוי להתקבל בשנת המס השוטפת, כשהוא מחושב לפי הנחיות שקבע שר האוצר ובלבד שאם התברר למנהל או לעוסק ביום מן הימים בתוך שנת המס השוטפת, כי סך כל המחיר כאמור של העסקאות בשנה השוטפת עולה או יעלה על סך כל המחיר בשנה שחלפה או בשנה השוטפת, כשהוא מחושב כאמור, יראו מאותו יום ועד לתום שנת המס את הסכום הגבוה יותר כמחזור העסקאות של העוסק; לענין זה, "עסקאות" - למעט מכירת ציוד;

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

"מכר", לענין נכס - לרבות השכרתו, מקחו אגב שכירות, הקניית רשות לשימוש בו בתמורה, הקניית זכות בו, שימוש בו לצורך עצמי, ולרבות הפקעתו, חילוטו או החרמתו, בתמורה, וכן נתינתו במתנה לרבות מתנה לעובד, ולענין מקרקעין - גם לרבות פעולה באיגוד מקרקעין כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 ורישומם בבורסה של ניירות ערך שהנפיק איגוד מקרקעין, כאמור בסעיף 8 לחוק האמור, אך למעט פעולה בנייר ערך הנסחר בבורסה;

"מס תשומות" - מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו;

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

"מספר רישום" - מספר שבו נרשם חייב במס, לפי פרק י';

--------

* תחילתה של הגדרה "מספר רישום" כנוסחה בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009 ביום 1.1.2012. ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

 

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

"מקרקעין" - לרבות זכות במקרקעין ולרבות זכות באיגוד. מקרקעין כמשמעותה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

"ניירות ערך" - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, לרבות ניירות ערך המונפקים בידי הממשלה או על פי חוק מיוחד, ולרבות מניות שלא הוצאו בסדרה;

"נכס" - טובין או מקרקעין;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

"עוסק" - מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי;

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

"עוסק זעיר" - (נמחקה);

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

"עוסק מורשה" - עוסק שנרשם לפי סעיף 52 או לפי סעיף 58 ואינו עוסק פטור וכן מי שנמנה עם סוג עוסקים שלגביהם קבע שר האוצר שיירשמו כעוסקים מורשים;

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002 הודעה תשס"ט-2009* חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*** י"פ  תש"ע-2010 הודעה תשע"א-2010 **** י"פ תשע"ב-2012*****

"עוסק פטור" - עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 99,006 שקלים חדשים לשנה או על סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר;

------------

** תחילתו של חוק (מס' 23) תשס"ב-2002 ביום 1 בינואר 2003.

*** תחילתה של הגדרה "עוסק פטור" כנוסחה בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009 ביום 1.1.2012. ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

**** תחילתה של הודעה תשע"א-2010 ביום 1.1.2011.

***** תחילתה של ההודעה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

 

עוסק פטור

תאריך

סכום

1.1.2016

99,006

1.1.2015

100,000

1.1.2014

100,000

1.1.2013

77,993

1.1.2012

76,884

1.1.2011

74,972

1.1.2010

73,300

 

"עסקה" - כל אחת מאלה:

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(1)     מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;

(2)     מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;

(3)     עסקת אקראי.

"עסקת אקראי" -

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(1)     מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או השירות הם בעלי אופי מסחרי;

(2)     מכירת מקרקעין לעוסק בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין, וכן מכירת מקרקעין בידי אדם כאמור, למעט מכירת דירת מגורים, למלכ"ר או למוסד כספי;

חוק (מס' 40) תשע"א-2011*

(3)     מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין; לעניין זה, "זכות במקרקעין" ו-"קבוצת רכישה" - כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963

---------

* סעיף 1 כתיקונו בחוק (מס' 40) תשע"א-2011, יחול לגבי עסקת אקראי שנעשתה ביום תחילתו של חוק זה ואילך, למעט לגבי עסקת אקראי של מכירת זכות במקרקעין שהיא מימוש זכות לקבלת זכות במקרקעין או מימוש אופציה לפי פרק חמישי 2 לחוק מיסוי מקרקעין שדווחה למנהל עד יום י' בחשוון התשע"א (18 באוקטובר 2010); בסעיף זה "עסקת אקראי" – כאמור בפסקה (3) להגדרה "עסקת אקראי" בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, כנוסחה בסעיף 33(1) לחוק זה.

 

"עסק" - לרבות מקצוע ומשלח-יד;

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

"ציוד" - נכס ששימש, משמש או נועד לשמש, לעוסק בעסקיו, ואין מכירתו מעיסוק העוסק;

"קונה" - לרבות מקבל שירות;

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 94) תשנ"ג-1993 חוק (מס' 24)* תשס"ב-2002 חוק (מס' 35) תשס"ח-2008**

"ריווח" - הכנסה חייבת, כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לפני קיזוז הפסדים משנות המס הקודמות לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, ואחרי ניכוי המס על שכר על פי סעיף 4(ב), למעט הכנסה מדיבידנד שנתקבל ממוסד כספי ולמעט הכנסה שנוצרה עקב שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, אך לרבות הכנסה מרבית או מדיבידנד או ממכירה או פדיון של יחידה או מחלוקת רווחים לבעל יחידה, שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה לפי כל דין; לענין זה, "יחידה" - כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994;

------

** תחילתו של חוק (מס' 35) תשס"ח-2008 ביום 1.1.2008, והוא יחול בשל שכר המשתלם בעד חודש ינואר 2009 ואילך.

 

הוראת שעה לשנת 2008 חוק (מס' 35) תשס"ח-2008

הגדרת "ריווח" לשנת 2008

"ריווח" - הכנסה חייבת, כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לפני קיזוז הפסדים משנות המס הקודמות לשנת המס שבה נתקבלה ההכנסה, ואחרי ניכוי מחצית המס על שכר על פי סעיף 4(ב), למעט הכנסה מדיבידנד שנתקבל ממוסד כספי ולמעט הכנסה שנוצרה עקב שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, אך לרבות הכנסה מרבית או מדיבידנד או ממכירה או פדיון של יחידה או מחלוקת רווחים לבעל יחידה, שלגביה ניתן פטור ממס הכנסה לפי כל דין; לענין זה, "יחידה" - כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994;

 

------------

* ראה את סעיף 85 בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 132) תשס"ב-2002; כ"כ ראה את סעיף 89 בענין תחילה: 1.1.2003 ותחולה: על הכנסה שהופקה או שנצמחה בשנת המס 2003 ואילך; וראה סעיף 90 בענין הוראות מעבר.

 

"שימוש לצורך עצמי" -

(1)     שימוש בנכס מנכסי עסק שלא לצרכי העסק, בידי אדם שיש לו חלק בבעלות על העסק או בהנהלתו או שהוא מועסק בו;

(2)     שימוש לצרכי עסק בנכסי העסק מסוג ששר האוצר קבע ובתנאים שקבע;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

"שירות" - כל עשיה בתמורה למען הזולת שאיננה מכר, לרבות עסקת אשראי והפקדת כסף ובחבר-בני-אדם - גם עשיה כאמור למען חבריו אף ללא תמורה או בתמורת דמי חבר; עבודת עובד איננה בגדר שירות למעבידו;

"שכר" - הכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לרבות קצבה המשתלמת מאת מעביד למי שהיה עובדו;

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

"שנת מס" - כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לרבות תקופת שומה מיוחדת לאותה שנת מס.

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

"תושב חוץ" -

(1)     לגבי יחיד - יחיד היושב דרך קבע מחוץ לישראל;

(2)     לגבי חבר בני אדם - חבר בני אדם שנרשם או התאגד רק מחוץ לישראל;

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

"תייר" - יחיד השוהה בישראל על פי אשרה ורישיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור, לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף 2(א) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, או מי שהוראות החוק האמור אינן חלות לגביו מכוח סעיף 17 לאותו חוק, למעט מי ששוהה בישראל על פי אשרה לישיבת ביקור כדי לעבוד זמנית בשכר בישראל.

------------

** תחילתו של חוק (מס' 23) תשס"ב-2002 ביום 1 בינואר 2003.

 

פרשנות לגבי תחולת החוק באזור ובשטחי עזה ויריחו

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 חוק יישום תשנ"ה-1994

1א.    (א)          לגבי מכירת טובין, העברת טובין ומתן שירותים -

(1)     לא יראו בהעברת טובין מישראל לאזור, מישראל לשטחי עזה ויריחו, מאזור לישראל ומשטחי עזה ויריחו לישראל משום יצוא ויבוא;

(2)     לא יראו במכירת נכס לתושב אזור ולתושב שטחי עזה ויריחו או למי שנוסע לאזור או לשטחי עזה ויריחו משום מכירה לתושב חוץ או למי שיוצא מישראל;

(3)     לא יראו מתן שירות לתושב אזור או לתושב שטחי עזה ויריחו כמתן שירות לתושב חוץ, ולא יראו נתינת שירות באזור או בשטחי עזה ויריחו כנתינתו בחוץ לארץ;

(4)     לא יראו תושב אזור או תושב שטחי עזה ויריחו כתייר;

(5)     לא יראו נסיעה לאזור או לשטחי עזה ויריחו כנסיעה לחוץ לארץ, ולא יראו בהובלת מטענים מישראל לאזור או לשטחי עזה ויריחו ומאזור לישראל או משטחי עזה ויריחו לישראל משום יצוא או יבוא;

(6)     לענין סעיף 60, לא יראו עסקים או פעילות באזור או בשטחי עזה ויריחו כעסקים או כפעילות מחוץ לישראל.

חוק יישום תשנ"ה-1994

(ב)     חוק זה יחול גם על אלה:

(1)     עסקאות שעושה אזרח ישראלי באזור או בשטחי עזה ויריחו;

(2)     פעילות באזור או בשטחי עזה ויריחו של מוסד כספי או של מלכ"ר שהוא אזרח ישראלי;

לענין סעיף קטן זה -

"אזרח ישראלי" - כל אחד מאלה:

(1)     אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות, תשי"ב- 1952;

(2)     תושב ישראל;

(3)     מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, תש"י- 1950, והוא תושב אזור;

(4)     חבר-בני-אדם שאזרח ישראלי כמשמעותו בפסקאות (1) עד (3) הוא בעל שליטה בו; לענין זה, "בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה;

"תושב ישראל" -

(1)     לגבי יחיד - יחיד היושב בישראל ואינו נעדר ממנה אלא העדרי ארעי;

(2)     לגבי חבר-בני-אדם -

(א)     חבר-בני-אדם הרשום בישראל ועיקר עסקיו או פעילותו בישראל;

(ב)     חבר-בני-אדם שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל;

חוק יישום תשנ"ה-1994 חוק יישום ההסכם תשנ"ה-1995

(ג)      סעיף קטן (ב) לא יחול על -

(1)     עסקאות של עסק קבוע ומתמשך בשטחי עזה ויריחו או באזור, ובלבד שנרשם לפי הדין המקביל לחוק זה החל שם;

חוק יישום ההסכם תשנ"ה-1995

(2)     פעילות קבועה ומתמשכת של מוסד כספי או מלכ"ר בשטחי עזה ויריחו או באזור, ובלבד שנרשמו לפי הדין המקביל לחוק זה החל שם.

 

פרק ב': הטלת המס ושיעורו

הטלת מס ערך מוסף ושיעורו

2.      על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת.

טבלת התפלגות שיעורי מע"מ

החל מ

שיעור

2.6.13

18%

1.9.12

17%

1.1.11

16%

1.1.10

16%

1.7.09

16.5%

1.7.06

15.5%

1.3.04

17%

15.6.02

18%

1.1.93

17%

1.1.91

18%

1.3.90

16%

1.10.85

15%

1.7.85

17%

1.8.82

15%

1.11.77

12%

1.7.76

8%

 

תחולת חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף)

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

3.      הוראות חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, יחולו על צווים לפי סעיף 2, כאילו היו צווים לפי סעיף 1 לחוק האמור, בשינויים המחוייבים לפי הענין ובשינויים אלה: במקום "חדשיים" קרי "שבועיים" והזמן שבין כנסי הכנסת יבוא במנין. במקום "ועדת הכספים של הכנסת" קרי "הכנסת" והוראות סעיף 2(א)(2) ו-(3) לא יחולו.

לתיקונים קודמים של הסעיף הטלת מס על מלכ"רים ומוסדות כספיים ושיעורו

חוק (מס' 39) תש"ע-2010***

4.      (א)     על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת ריווח יוטל מס שכר באחוזים מהשכר ששילם, כפי שקבע שר האוצר בצו באישור הכנסת.

בסעיף קטן זה, "שכר" * למעט מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה.

חוק (מס' 29) תשס"ה-2005*

(ב)     על פעילות בישראל של מוסד כספי יוטל מס שכר וריווח באחוזים מהשכר ששילם והריווח שהפיק, כפי שקבע שר האוצר באישור הכנסת; הפסד שהיה למוסד כספי בשנת מס ניתן לקיזוז כנגד השכר ששילם לאותה שנת מס.

בסעיף קטן זה -

חוק (מס' 29) תשס"ה-2005* (*) חוק (מס' 35) תשס"ח-2008** חוק (מס' 38) תש"ע-2010 חוק (מס' 39) תש"ע-2010***

"שכר" - שכר לרבות מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות, למעט מענק כאמור ששולם באמצעות סכומים שהופקדו בקופת גמל והוחזרו למעביד לשם התשלום, וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל, גם אם לפי הוראות סעיף 3 לפקודת מס הכנסה לא רואים אותו כהכנסת עבודה במועד ששולם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל; וכן סכום תשלום דמי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בניכוי דמי הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי הוראות סעיף 342(ג) לחוק האמור;

------

** תחילתו של חוק (מס' 35) תשס"ח-2008 ביום 1.1.2008, והוא יחול בשל שכר המשתלם בעד חודש ינואר 2009 ואילך.

*** תחילתו של חוק (מס' 39) תש"ע-2010 ביום תחילתו של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע–2010 (3.3.2010).

 

 

הוראת שעה לשנת 2008 חוק (מס' 35) תשס"ח-2008

הגדרת "שכר" לשנת 2008

"שכר" - שכר לרבות מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות, למעט מענק כאמור ששולם באמצעות סכומים שהופקדו בקופת גמל והוחזרו למעביד לשם התשלום, וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל, גם אם לפי הוראות סעיף 3 לפקודת מס הכנסה לא רואים אותו כהכנסת עבודה במועד ששולם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל; וכן מחצית מסכום תשלום דמי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בניכוי מחצית דמי הביטוח שהמעביד ניכה משכר עובדו לפי הוראות סעיף 342(ג) לחוק האמור;

-----------

(*) תחולה: הגדרה "שכר" כמשמעותה בסעיף 4(ב) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975, כנוסחו בתיקון חוק (מס' 29) תשס"ה-2005 [חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005], לא תחול לגבי הפקדות מעביד לקופת גמל לפיצויים בשל מחויבותו כפי שהיתה בתום שנת המס 2004 לתשלום פיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, ובלבד שנעשתה בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול של קופת גמל), התשכ"ד-1964, עד לתום שנת המס 2005.

 

חוק (מס' 29) תשס"ה-2005*

"קרן השתלמות" - קרן השתלמות שהיא קופת גמל;

חוק (מס' 29) תשס"ה-2005*

"קופת גמל", "קופת גמל מרכזית לפיצויים" - כהגדרתן לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה.

------------

* תחילתו של חוק (מס' 29) תשס"ה-2005 ביום 1 בינואר 2005.

 

 

טבלת התפלגות שיעורי מס שכר ומס רווח

החל מ-

שיעור מס שכר
(מלכ"רים)

שיעור מס רווח ומס שכר
(מוסדות כספיים)

עבודה מ-1 בינואר 2010

7.5%

16%

עבודה מ-1 ביולי 2009

7.5%

16.5%

עבודה מ-1 ביולי 2006

7.5%

15.5%

עבודה מ-1 במארס 2004

8.5%

17%

עבודה מ-15 ביוני 2002

9%

18%

עבודה בינואר 1993

8.5%

17%

עבודה בינואר 1991

9%

18%

עבודה במארס 1990

6.7%

16%

עבודה מאוקטובר 1985

 

15%

עבודה מיולי 1985

 

15%

עבודה ביוני 1985

 

17%

עבודה באוגוסט 1982

6.25%

15%

לגבי מוסד כספי אחר - 1.4.79

לגבי מוסד כספי שהורשתה לו
תקופת שומה מיוחדת - 1.1.79

 

12%

לגבי מוסד כספי אחר - 1.4.79

 

 

לגבי מס שכר - 1.11.77

5%

9%

לגבי מס רווח למוסד כספי שהורשתה

 

 

לו תקופה מיוחדת - 1.1.77

 

 

1.7.76

3%

6%

 

מס ערך מוסף על דברי אמנות ונכסים משומשים

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 11) תשנ"ד-1993

5.      (א)     שר האוצר רשאי לקבוע סוגים של דברי אמנות ושל נכסים משומשים למעט דירת מגורים שהמס עליהם, כשהם נמכרים בידי מי שעסקו מכירת נכסים כאלה, יהיה לא ממחירם המלא אלא מההפרש שבין מחירם בעת המכירה לבין מחירם בעת הרכישה. קבע שר האוצר כאמור לא ינוכה מס התשומות שהוטל על מכירתם לעוסק או על יבואם בידיו.

חוק (מס' 11) תשנ"ד-1993

(ב)     במכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין שרכש אותה ממי שאינו מלכ"ר, מוסד כספי או עוסק, המס עליה יהיה לא ממחירה המלא אלא מההפרש שבין מחירה בעת המכירה כאמור לבין מחירה בעת הרכישה; לענין זה, עוסק - למעט עוסק שעל פי דין לא היה רשאי לנכות את מס התשומות בשל רכישת דירת המגורים.

גביית המס מהקונה

6.      הוטל מס על עסקה או הועלה שיעור המס עליה לאחר שהוסכם על העסקה רשאי העוסק לדרוש מהקונה שישלם לו את סכום המס או את סכום המס הנוסף שנתחייב בו העוסק, זולת אם נקבע אחרת בהסכם או בכל דין הדן בפיקוח על המחירים.

פרק ג': המחיר

בעסקה

7.      מחירה של עסקה הוא התמורה שהוסכם עליה, לרבות -

(1)     כל מס, היטל, אגרה או תשלום חובה אחר המוטלים על העסקה שלא על פי חוק זה, זולת אם הוטלו בדין על הקונה אך למעט מס על רווחי הון על פי פקודת מס הכנסה ומס על פי חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(2)     כל הוצאה אחרת בביצוע העסקה שעל פי ההסכם על הקונה להחזירה לרבות עמלה או ריבית בשל תשלום לשיעורין ריבית או כל תשלום אחר בשל פיגור בתשלום ופיצויים בשל הפרת ההסכם כשאין עמה ביטול העסקה, ולרבות מחירן של אריזות.

במכר ושירות יחד

8.      בעסקה הכוללת נכס ושירות, יהיה מחיר כולם יחד מחיר העסקה.

בעסקאות שסעיף 19 חל עליהן

9.      (א)     מחירה של עסקה כאמור בסעיף 19(א) הוא העמלה או התמורה האחרת שקיבל נותן השירות ממי שסיפק לו את הנמכר.

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(ב)     מחירן של עסקאות שרואים אותן על פי סעיף 19(ב) כמתן שירות הוא ההפרש בין סך כל מחיר הרכישה של ניירות הערך, המסמכים או מטבע החוץ נושאי העסקאות בתקופת דו"ח פלונית לבין סך כל מחיר מכירתם באותה תקופת דו"ח; לענין זה יראו את סכום הפרעון או הפדיון של מסמכים כמחיר מכירתם.

בשירות שמשתלמת בשלו אגרה

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

9א.    מחירה של עסקת שירות שמשתלמת בשלו אגרה או תמורה אחרת על פי דין הוא האגרה או התמורה האחרת.

בעסקת רישום בבורסה

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

9ב.    מחירה של עסקה שהיא רישומם בבורסה של ניירות ערך שהנפיק איגוד מקרקעין הוא השווי שנקבע לעסקה זו לענין חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963, ומועד התשלום הוא המועד לתשלום מס שבח לפי החוק האמור.

במקרים מיוחדים

10.    עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר, או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, יהא מחירה המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים; לא ניתן לקבוע את המחיר בדרך זו, יהא מחירה עלות הנכס או השירות בתוספת הריווח המקובל באותו ענף.

טובין ביבוא

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 16) תשנ"ח-1997

11.    (א)     מחירם של טובין ביבוא למעט טובין שחל עליהם סעיף קטן (ב), הוא ערכם כאמור בסעיפים 129 עד 134א לפי העניין לפקודת המכס במועד תשלום המס, בתוספת המכס וכל מס או היטל אחר החלים על היבוא.

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(ב)     מחירם של טובין כאמור בסעיף 26(ב) הוא התמורה בלירות ישראליות של מטבע החוץ לפי שער הקניה שלו בעת רכישת המטבע בעד תשלום התמורה או בעת העברתו לחוץ לארץ לשם תשלום, לפי המוקדם; לא נרכש ולא הועבר מטבע חוץ כאמור - יהא מחיר הטובין המחיר כאמור בסעיף 7.

(ג)      טובין שיוצאו מישראל ובהיותם מחוץ לישראל תוקנו, חודשו או שופרו, והוחזרו לישראל, מחירם ביבוא הוא ערכו של התיקון, החידוש או השיפור בתוספת התשלומים כאמור בסעיף קטן (א).

במכירה לפני פדייה מפיקוח רשות המכס

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 57) תשע"ח–2018

11א.  מחירה של עסקה של מכירת טובין מיובאים לפני פדייתם מפיקוח רשות המכס, כשהצהרת הייבוא ערוכה על שמו של הקונה, הוא התמורה שהוסכם עליה בניכוי מחיר הטובין לענין המס על ייבואם.

דין תרומה, תמיכה וכדומה

12.    (א)     תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן - תקבולים) שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו; הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים או סוגי עוסקים שקבע שר האוצר.

(ב)     שר האוצר רשאי לקבוע דינם של התקבולים לענין חשבוניות, ניכויים, רישום בספרי החשבונות של העוסק וכיוצא באלה.

כללים לחישוב המחיר

13.    שר האוצר רשאי לקבוע כללים לענין -

(1)     חישוב המחיר על פי סעיף 10;

(2)     חישוב מחירן של אריזות;

(3)     הנסיבות והתנאים שבהם יראו סכום הניתן כפקדון או כערובה, כחלק ממחיר העסקה שבה ניתנו.

 

פרק ד': מקום העסקה

במכר

14.    יראו נכס כנמכר בישראל אם הנכס היה בישראל בעת מסירתו לקונה, או אם יוצא מישראל, ובנכס בלתי מוחשי - אם המוכר הוא תושב ישראל.

במתן שירות ובניהול פעילות

חוק (מס' 3) תשכ"ט-1979

15.    (א)          יראו שירות כניתן בישראל אם נתקיימה אחת מאלה:

(1)     נתן אותו מי שעסקו בישראל; מי שיש לו סוכן או סניף בישראל יראוהו, לענין זה, כמי שעסקו בישראל;

(2)     הוא ניתן לתושב ישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל;

(3)     הוא ניתן לגבי נכסים המצויים בישראל.

(ב)     יראו פעילות כמנוהלת בישראל אם נתקיימה אחת מאלה:

(1)     היא התנהלה כולה או מרביתה בישראל;

(2)     ניהל אותה מי שעיקר פעילותו בישראל והיא בתחום הפעילות שהוא מנהל;

(3)     היא החלק שנוהל בישראל מפעילות שמרביתה נוהלה מחוץ לישראל.

(ג)      שר האוצר רשאי לקבוע, דרך כלל או לשירות או לפעילות מסויימים כאמור בסעיף קטן (א)(ו) ו-(2) ובסעיף קטן (ב)(1) ו-(2), שרק החלק שניתן או התנהל בישראל ייחשב כאילו ניתן או התנהל בה.

 

פרק ה': החייב בתשלום המס

החייב בתשלום המס

16.    אלה חייבים בתשלום המס:

(1)     במכר - המוכר;

(2)     בשירות - נותן השירות;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(3)     ביבוא לרבות יבוא טובין בלתי מוחשיים - בעל הטובין כמשמעותו בפקודת המכס;

(4)     בפעילות מלכ"ר או מוסד כספי - המלכ"ר או המוסד.

שלוח וסוכן

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

17.    (א)     עוסק המוכר נכס או נותן שירות לקונה באמצעות שלוח, הפועל בשמו של העוסק, רואים את העוסק כמוכר או כנותן השירות לקונה, ואת השלוח - כנותן שירות לעוסק, אם עובדת השליחות ושמו של העוסק כשולח צויינו על המסמכים שמוציא השלוח לקונה; לא צויין כך, יראו את הנכס כנמכר או את השירות כניתן פעמיים: פעם מאת העוסק לשלוח ופעם מאת השלוח לקונה.

(ב)     עוסק המוכר בשם עצמו נכס של פלוני, שנתקשר עמו לשם כך, רואים את העוסק כמוכר הנכס לקונה ואת פלוני כמוכר הנכס לעוסק.

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(ג)      עוסק הקונה נכס או מקבל שירות בשביל עוסק אחר יציין על מסמך שהוא מוציא למוכר או לנותן השירות במהלך עסקיו הרגיל את עובדת השליחות ואת שמו של העוסק האחר כשולח; לא עשה כן, יראוהו כקונה לעצמו.

לתיקונים קודמים של הסעיף אחריות ממונה לתשלום מס

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002

18.    (א)     בסעיף זה, "הממונה" - אדם שמונה לפי דין לתפקיד של מוציא לפועל, מפרק, כונס נכסים, אפוטרופוס, מנהל עיזבון או נאמן, או בעל תפקיד אחר שמינה בית המשפט לפעול בנכסיו של העוסק.

(ב)     ממונה אשר בתוקף תפקידו מוכר נכס או נותן שירות, בשמו של עוסק, יחולו לגביו, לענין החבות במס, הוראות אלה:

(1)     הוא חייב בתשלום המס כפי שחייב בו העוסק, במקומו של העוסק;

(2)     יראו אותו כנותן שירות לעוסק.

(ג)      קיבל הממונה תמורה בשל עסקה כאמור בסעיף קטן (ב), ישולם המס בשל העסקה, מתוך התמורה שהתקבלה בעדה, לפני העברתה לכל מטרה אחרת, ולא יראו במס חלק מהתמורה.

(ד)     דיווח הממונה על העסקה ושילם את המס בשלה לפי הוראות חוק זה, יראו את העוסק כמי שדיווח על העסקה ושילם את המס בשלה.

(ה)     המנהל רשאי לקבוע כללים לענין אופן הוצאת החשבוניות על ידי הממונה ולענין אופן הדיווח על ידיו.

------------

** תחילתו של חוק (מס' 23) תשס"ב-2002 ביום 1 בינואר 2003.

 

מוכר בולים, אסימונים, שטרות, ניירות ערך וכיוצ"ב

19.    (א)     עוסק שעסקו מכירת בולי דואר, אסימוני טלפון, בולי הכנסה, טפסים מבויילים של שטרי חוב וכיוצא באלה במחיר הנקוב בהם, יראוהו כנותן שירות למי שסיפק לו אותם למכירה.

חוק (מס' 3)* תשל"ט-1979

(ב)     עוסק שעסקו מכירת ניירות ערך או מסמכים סחירים אחרים, לרבות רכישתם של ניירות ערך ומסמכים כאמור לשם קבלת דמי פרעונם או פדיונם, או שעסקו במכירת מטבע חוץ, יראו את המכירה או קבלת הפרעון או הפדיון כשירות תיווך שעושה העוסק בין מי שמכר לו אותם לבין מי שקנה אותם ממנו או פרע או פדה אותם.

 

------------

* הוראות סעיף 19(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 42(א) לחוק (מס' 3) תשל"ט-1979, לא יחולו על מסמכים שהוכח להנחת דעתו של המנהל שהיו בידי עוסק ביום תחילתו של חוק זה.

 

רשות לשלם מס במקום החייב בו

20.    מי שאינו חייב בתשלום המס רשאי, בהסכמת המנהל ובתנאים שקבע, לקבל על עצמו את התשלום, ומיום ההסכמה דינו כדין החייב בתשלומו.

לתיקונים קודמים של הסעיף    חיוב הקונה בתשלום המס

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 40) תשע"א-2011*

21.    שר האוצר רשאי לקבוע לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות למעט לגבי עסקת אקראי כאמור בפסקה (3) בהגדרה "עסקת אקראי", שהקונה הוא שיהיה חייב בתשלום המס, כולו או מקצתו, או סוגי קונים שיהיו חייבים במס, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע תנאים להטלת החובה על הקונה וכן רשאי הוא לקבוע כי חובות אחרות אשר לפי הוראות חוק זה והתקנות על פיו חלות על סוגים של חייבי מס יחולו על הקונה; חובות שהוטלו על הקונה כאמור, יהיה המוכר או נותן השירות פטור מהן זולת אם קבע שר האוצר אחרת ובתנאים שקבע.

---------

* סעיף 21 כתיקונו בחוק (מס' 40) תשע"א-2011, יחול לגבי עסקת אקראי שנעשתה ביום תחילתו של חוק זה ואילך, למעט לגבי עסקת אקראי של מכירת זכות במקרקעין שהיא מימוש זכות לקבלת זכות במקרקעין או מימוש אופציה לפי פרק חמישי 2 לחוק מיסוי מקרקעין שדווחה למנהל עד יום י' בחשוון התשע"א (18 באוקטובר 2010); בסעיף זה "עסקת אקראי" – כאמור בפסקה (3) להגדרה "עסקת אקראי" בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, כנוסחה בסעיף 33(1) לחוק זה.

 

פרק ו': מועד החיוב במס

במכר טובין

חוק (מס' 48) התשע"ה-2014*

22.    (א)     במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה; נמסרו הטובין חלקים חלקים - חל החיוב על כל חלק שנמסר. לענין זה - "מסירה" כמשמעותה בסעיף 8 לחוק המכר, תשכ"ח-1968.

חוק (מס' 48) התשע"ה-2014*

(ב)     על אף האמור בסעיף קטן (א), בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל:

(1)     עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על שני מיליון שקלים חדשים;

(2)     עוסק שמתקיים בו האמור בפרט 2(ג) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג–1973‏.

---------

* תחילתו של סעיף 22 כנוסחו בחוק (מס' 48) התשע"ה-2014, ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015). על אף האמור בהוראות התחילה, לגבי עסקאות שמועד קבלת התמורה או מועד מסירת הטובין בהן חל לפני יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), ימשיכו לחול הוראות סעיף 22 לחוק העיקרי כנוסחו ערב המועד האמור.

 

נוסח סעיף 22 לפני תיקונו בחוק (מס' 48) התשע"ה-2014

במכר טובין

22.    במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה; נמסרו הטובין חלקים חלקים - חל החיוב על כל חלק שנמסר. לענין זה - "מסירה" כמשמעותה בסעיף 8 לחוק המכר, תשכ"ח-1968.

 

 

במשגור

23.    נמסר נכס פלוני לאלמוני על מנת שימכרו, והוסכם בכתב שלא ישולמו יותר מעשרה אחוזים מהתמורה או אחוז גבוה יותר שקבע שר האוצר לסוגי עוסקים או עסקאות, לפני שאלמוני ימכור את הנכס ושאם לא ימכרנו רשאי הוא להחזירו, יחול החיוב במס על המכר מפלוני לאלמוני, בשעה שבה מכר אלמוני את הנכס; הוא הדין במכירה כאמור שההסכם לגביה נערך בעל-פה, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל שלפי הנוהג המסחרי הוא מסוג מכירות הנעשות בתנאים האמורים ללא הסכם בכתב.

לתיקונים קודמים של הסעיף   בשירות

חוק (מס' 41) התשע"א-2011*

24.    בשירות חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.

---------

* תחילתו של סעיף 24 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק (מס' 41) התשע"א-2011, ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011).

 

בשימוש לצורך עצמי

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

25.    בשימוש לצורך עצמי חל החיוב במס -

(1)     לענין טובין - עם נטילתם לשימוש כאמור;

(2)     לענין מקרקעין - עם קבלת ההחזקה בהם לשימוש כאמור, עם תחילת השימוש או עם הרישום בפנקס המקרקעין, הכל לפי המוקדם.

ביבוא

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 21) תשנ"ט-1998

26.    (א)     ביבוא טובין, למעט טובין כאמור בסעיף קטן (ב), חל החיוב במס עם פדייתם מפיקוח רשות המכס.

(ב)     ביבוא טובין בלתי מוחשיים וביבוא עתונים, כתבי עת ודברי דפוס אחרים המיובאים בדואר, חל החיוב במס עם רכישת מטבע החוץ אצל מוסד כספי לשם תשלום בעד רכישתם, או עם העברתו של מטבע החוץ למוכר, לפי המוקדם, ואם לא נרכש או הועבר מטבע חוץ כאמור - עם מתן התמורה.

חוק (מס' 21) תשנ"ט-1998

(ג)      שר האוצר רשאי להתקין תקנות לענין סעיף קטן (ב), לרבות בדבר גביית המס על ידי המוסד הכספי המוסמך ובדבר המועד והדרך להעברתו של המס ולרבות בדבר תשלום ריבית בשל אי העברת המס במועד שנקבע.

חוק (מס' 21) תשנ"ט-1998

(ד)     (בוטל).

בהפקעה

27.    בהפקעה, חילוט או החרמה חל החיוב במס עם תשלום הפיצוי או התמורה.

בעסקת מקרקעין

28.    (א)     בעסקת מקרקעין חל החיוב במס עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו, או עם רישום המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס המתנהל על פי דין, לפי המוקדם.

(ב)     בעבודות בניה חל החיוב במס עם השלמת העבודה או העמדת המקרקעין שבהם נעשתה העבודה לרשות הקונה או לשימושו, לפי המוקדם; הועמד חלק מהמקרקעין לרשות הקונה, חל החיוב לגבי אותו חלק מאותה שעה.

(ג)      בסעיף זה, "עבודות בניה" - לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים, הכשרת קרקע וכיוצא באלה.

לתיקונים קודמים של הסעיף   במקרים מיוחדים

29.    על אף האמור בפרק זה -

חוק (מס' 41) התשע"א-2011*

 (1)    בעסקה שסעיף 28 חל עליה ובסוג עסקאות אחרות שקבע שר האוצר - אם שילמו סכומים כל שהם על חשבון התמורה לפני מועד החיוב על פי פרק זה, יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם כאמור, בעת תשלומו;

חוק (מס' 41) התשע"א-2011* חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012

(1א)   בשירות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף, וכן  בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון שקלים חדשים בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, יחול החיוב במס עם נתינת השירות; ניתן השירות כאמור חלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו - יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, לפי המוקדם; שר האוצר רשאי, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להעלות את הסכום האמור בפסקה זו.

חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012** תק' (הארכת התקופה שבסעיף 29(1ב) לחוק) תשע"ג-2013*** חוק (מס' 48) התשע"ה-2014***

 

(1ב)   (נמחקה);

---------

*** תחילתו של סעיף 29 כנוסחו בחוק (מס' 48) התשע"ה-2014, ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015). על אף האמור בהוראות התחילה, לגבי עסקאות שמועד קבלת התמורה או מועד מסירת הטובין בהן חל לפני יום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), ימשיכו לחול הוראות סעיף 29 לחוק העיקרי כנוסחו ערב המועד האמור.

 

נוסח פסקה (1ב) לפני מחיקתו בחוק (מס' 48) התשע"ה-2014

חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012** תק' (הארכת התקופה שבסעיף 29(1ב) לחוק) תשע"ג-2013***

(1ב)   בעסקה של מכר נכס על ידי עוסק שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל; הוראות פסקה זו יחולו על עסקה של מכר נכס כאמור אשר נמסר לקונה בשנה שמיום תחילתו של חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012; ואולם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות אלו יחולו על עסקאות כאמור בתקופות נוספות שיקבע;

---------

** תחילתו של סעיף 29(1ב) כנוסחו בחוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012 מיום 1.4.2012 עד 1.4.2013.

*** הוראות פסקה (1ב) בסעיף 29 לחוק יחולו על עסקאות כאמור באותה פסקה בתקופה שעד יום ט' בטבת התשע"ה, 31.12.2014.

 

 

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 41) התשע"א-2011*

(2)     רשאי שר האוצר לקבוע סוגים של עסקאות, לרבות עסקאות כאמור בפסקאות (1) ו-(1א), שבהם יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל וכן רשאי הוא לקבוע מתי יראו כמבוצע תשלום שלא במזומנים.

--------

* תחילתו של סעיף 29 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק (מס' 41) התשע"א-2011, ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011).

 

פרק ז': שיעור אפס ופטורים

לתיקונים קודמים של הסעיף מס בשיעור אפס

30.    (א)          אלה עסקאות שהמס עליהן יהיה בשיעור אפס:

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 57) תשע"ח–2018

(1)     מכירת טובין - למעט טובין כאמור בסעיף 33 אם הוגשו לגביהם הצהרת ייצוא או מסמך אחר שאישר לעניין זה המנהל, וניתנה לגביהם התרה;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 23) תשס"ב-2002

(2)     מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(3)     מכירת טובין לבעל מחסן רשוי כמשמעותו בפקודת המכס, שאישר לענין זה המנהל (להלן בסעיף זה - מחסן רשוי), לשם העברתם למחסן, אם הטובין הועברו אליו;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(4)     מכירת טובין במחסן רשוי ליוצאים מישראל וכן מכירה במחסן רשוי של אספקה שאישר המנהל, בטופס שקבע, לכלי שיט או לכלי טיס המשמשים להולכת נוסעים או הובלת מטענים בקווים בינלאומיים;

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002

(5)     מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לענין זה; לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל, אלא אם הוא שירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס, לפי העניין;

 

------------

* ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(6)     שירות בקשר עם כניסתם של כלי טיס או כלי שיט לישראל או עם יציאתם ממנה או בקשר לשינוע טובין -

חוק (מס' 23)*** תשס"ב-2002 חוק (מס' 27) תשס"ד- 2004

(א)     שנתנה רשות שדות התעופה או חברת נמל כהגדרתה בחוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד- 2004 לכלי הטיס או לכלי השיט, או לנוסע בהם בקשר לכניסתו לישראל או ליציאתו מישראל;

------------

*** ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

חוק (מס' 16) תשנ"ח-1997

(ב)     שניתן לבעלי מטענים ותמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס, לפי הענין;

(7)     מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(8)     (א)     לינה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הניתנים אגב לינה כאמור;

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ב)     (1)      השכרת רכב מנועי פרטי לתייר לנהיגה עצמית;

(2)     הסעת סיור של תייר ברכב מנועי פרטי או באוטובוס וכן הספקת ארוחות לתייר בידי המסיע אגב הסעה כאמור באוטובוס, בין אם הוא מספקן במישרין ובין בעקיפין;

והכל, אם לכלי הרכב האמורים ניתן רשיון או היתר להשכרה או להסעה כאמור, לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1958;

חוק (מס' 15) תשנ"ו-1996 חוק (מס' 22)** תשס"ב- 2002

(ב1)   מתן שירות לתייר בידי מי שבתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, נותן שירות משירותי סוכנות נסיעות כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, תשל"ו- 1976;

חוק (מס' 15) תשנ"ו-1996

(ב2)   (1)     מתן שירות לארגון בינלאומי, לשם קיום כנס בינלאומי שמשתתפים בו חמישים תיירים לפחות, שייערך בישראל;

(2)     מכירה לתייר של זכות השתתפות בכנס בינלאומי שמשתתפים בו חמישים תיירים לפחות.

(ג) ו-(ד) -      נמחקו בסעיף 5(1) לחוק (מס' 6) תשמ"ו- 1986;

------------

** ראה את סעיף 4 לחוק שירותי תיירות (מס' 4) תשס"ב- 2002.

 

ת"ט תשל"ט-1979

(ה)     הולכת תייר בכלי טיס ממקום בישראל למקום אחר בישראל;

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

(ו)      (נמחקה);

------------

** ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

חוק (מס' 8) תשנ"א-1990

(ז)      אשפוז של תייר בבית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם, 1940, ושירותים נוספים הניתנים אגב אשפוז כאמור;

(9)     מכירת טובין למי שזכאי בשל כניסתו לישראל לרכשם בפטור מלא ממס קניה;

חוק תשל"ח-1977 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(10)  עסקה שהיא מכירת זכות לנסיעת חוץ; "זכות לנסיעת חוץ", לענין זה - זכות לנסיעה בכלי טיס או בכלי שיט מישראל למקום בחוץ לארץ או ממקום בחוץ לארץ למקום אחר בחוץ לארץ או ממקום מחוץ לארץ-ישראל; ואם המקום בחוץ לארץ הוא מדינה שלישראל יש גבול יבשתי עמה ושנקבעה לענין זה בצו (להלן בסעיף זה - מדינה גובלת) - גם זכות לנסיעה בכלי תחבורה שאינו כלי טיס או כלי שיט;

(11)  הובלת מטענים בדרך האויר או הים מישראל ואליה;

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(11א)        הובלת מטענים מישראל למדינה גובלת או ממדינה גובלת לישראל;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(12)  (א)     מכירתם של כלי טיס לעוסק שעיסוקו מתן שירות תעופה סדיר ובקווים קבועים להולכת נוסעים או להובלת מטענים בתמורה;

(ב)     מכירתם של כלי שיט לעוסק שעיסוקו הולכת נוסעים או הובלת מטענים בתמורה בין נמלים ישראליים לנמלים בחוץ לארץ;

(ג)      יבואם של כלי טיס או כלי שיט בידי עוסק כאמור בפסקאות משנה (א) או (ב);

(13)  מכירת פירות וירקות מסוגים שקבע שר האוצר, שלא נעשה בהם כל עיבוד; לענין זה לא יראו כעיבוד ניקוי, בירור, אריזה, הבחלה, החסנה וקירור;

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(14)  מכירת נכסים מעסק של עוסק או של עוסקים - לרבות ציוד - לחברה, תמורת מניות בלבד באותה חברה, אם מיד לאחר המכירה היו בידי העוסק או העוסקים 90 אחוזים לפחות מכוח ההצבעה באותה חברה; ובלבד שמכירת הנכסים בידי החברה לאחר שרכשה אותם בנסיבות האמורות תתחייב במס גם אם החברה איננה בגדר עוסק ביום המכירה;

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(15)  במכירת כל נכסי עסקו של עוסק שהוא חבר-בני-אדם, לרבות ציוד, לבעלי הזכויות בחבר-בני-האדם, אגב פירוק החבר, כשלכל אחד מבעלי הזכויות נמכרים, ללא תמורה, נכסים בהתאם לחלקו בחבר המתפרק - מכירה לבעל זכות שהוא עוסק; ובלבד שמכירת הנכסים בידי בעל זכות כאמור, שרכש אותם בנסיבות האמורות, תתחייב במס גם אם בעל הזכות איננו חייב במס מסיבה כלשהי ביום המכירה.

------------

* ראה סעיפים 49 ו-50 לחוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 בענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

 

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 94) תשנ"ג-1993**

(16)  מכירת מקרקעין ממוסד כספי או ממלכ"ר למוסד כספי או למלכ"ר, המתבצעת במסגרת שינויי מבנה העומדים בתנאי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה;

חוק (מס 23)** תשס"ב-2002

(17)  מתן זכות שימוש לתושב חוץ בשטחי תערוכה, ושירותים נלווים הניתנים על ידי נותן זכות השימוש כאמור אגב התערוכה, וזאת גם אם תושב החוץ שוהה בישראל כתייר לצורכי התערוכה.

חוק (מס' 36) תשס"ח-2008

(18)  מתן שירות לתושב חוץ בידי חברת הפקות ישראלית, לשם הפקת סרט בישראל, למעט סרט ישראלי;

חוק (מס' 49) התשע"ה-2014

(19)  מתן שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם לתושב חוץ.

(ב)     מי שחל עליו מס בשיעור אפס, דינו לענין חוק זה והתקנות על פיו כדין חייב במס.

חוק (מס' 23) תשס"ב-2002

(ג)      בסעיף זה -

חוק (מס' 36) תשס"ח-2008

"תושב חוץ" - תושב חוץ כהגדרתו בסעיף 1 כשהוא נמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים או פעילות בישראל; ולעניין סעיף קטן (א)(18) - גם אם הוא שוהה בישראל לצורך הפקת הסרט;

חוק (מס' 36) תשס"ח-2008

"הפקת סרט" ו"חברת הפקות ישראלית" - כהגדרתם בחוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008;

חוק (מס' 36) תשס"ח-2008

"סרט" ו"סרט ישראלי" - כהגדרתם בחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999.

------------

* ראה את סעיף 9(2) בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 94) תשנ"ג-1993; כ"כ ראה שם את סעיף 10 בענין תחולה ותחילה.

** ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

לתיקונים קודמים של הסעיף פטור לעסקאות מסויימות

31.    אלה עסקאות הפטורות ממס:

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

(1)     השכרה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים, למעט השכרה לשם אירוח בבית מלון;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק מס הכנסה* תשנ"ב-1992

(1א)   מכירתו של אותו חלק מבנין שאושר כבנין להשכרה לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 והחלק היה מושכר במשך חמש שנים לפחות, ובלבד שהבקשה לאישור כאמור הוגשה בשנת 1979 או אחריה ונתמלאו התנאים שנקבעו בחוק האמור או על פיו;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(2)     מסירת מקרקעין בדמי מפתח כמשמעותם בחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, השכרת מקרקעין שחל עליה החוק האמור ומכירתם של מקרקעין המושכרים כאמור;

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002

(3)     עסקאות של עוסק פטור, למעט עסקאות שהן מכירת מקרקעין, או עסקאות שהן מכירת ציוד שאינו מקרקעין שבעת רכישתו נוכה מס תשומות ששולם בשלו;

------------

* ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

התפלגות סכומים למחזור עסקאות של עוסק זעיר

הסכום

תחילה

הסכום

תחילה

73,300

1.1.10

 

 

70,605

1.1.09

 

 

67,555

1.1.08

 

 

65,721

1.1.07

 

 

65,721

1.1.06

 

 

64,002

1.1.05

 

 

64,002

1.1.04

 

 

64,002

1.1.03

 

 

59,991 ש"ח

1.1.02

 

 

59,155 ש"ח

1.1.01

9,478 ש"ח

1.1.89

59,100 ש"ח

1.1.00

8,080 ש"ח

1.1.88

58,281 ש"ח

1.1.99

6,942 ש"ח

1.1.87

53,863 ש"ח

1.1.98

5,903 ש"ח

1.4.86

49,795 ש"ח

1.1.97

2,465.5 ש"ח

1.4.85

44,851 ש"ח

1.1.96

487.3 ש"ח

1.4.84

41,625 ש"ח

1.1.95

149.9 ש"ח

1.4.83

36,400 ש"ח

1.1.94

64.4 ש"ח

1.4.82

32,600 ש"ח

1.1.93

31.6 ש"ח

1.4.81

30,000 ש"ח

1.5.92

13.5 ש"ח

1.4.80

15,905 ש"ח

1.1.92

6.1 ש"ח

1.4.79

13,486 ש"ח

1.1.91

4 ש"ח

1.4.78

11,372 ש"ח

1.1.90

2.7 ש"ח

1.4.77

 

 

2 ש"ח

1.7.76

 

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(4)     מכירת נכס שעל פי דין לא ניתן היה בעת הרכישה או היבוא לנכות את מס התשומות בשל רכישתו או יבואו, ובלבד שאם נקבע שניתן לנכות חלק ממס התשומות - ישולם חלק יחסי מהמס כיחס החלק שמותר לנכותו לכלל מס התשומות;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(5)     הפקדת כספים מאת עוסק במוסד כספי או מתן הלוואה מאת עוסק למוסד כספי.

------------

* ראה סעיף 8 לחוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות) תשנ"ב-1992. כ"כ ראה שם את סעיף 11 בענין תחילה: 1.1.1992.

** ראה סעיף 9(2) בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 94) תשנ"ג-1993; כ"כ ראה סעיף 10 בענין תחולה ותחילה.

*** הודעה תשנ"ט-1999 פורסמה בי"פ תשנ"ט מס' 4725 מיום 31.1.1999 עמ' 1730; תחילתה מיום 1.1.1999.

** ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

מתחמי פינוי ובינוי - הוראות מיוחדות

חוק (מס' 23)** תשס"ב- 2002

31א.  (א)     למונחים המופיעים בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת להם בפרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג- 1963 (בסעיף זה - חוק מיסוי מקרקעין).

חוק (מס' 47) התשע"ה-2014 ****

(ב)     במכירת זכות ביחידת מגורים חלופית בידי יזם, וכן במתן שירותי בניה במתחם, על ידי יזם, בתמורה לרכישת זכות על ידיו ביחידת מגורים במתחם, שנעשתה בהתאם להוראות סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין - יהיה המס על אותו חלק במחירם שאינו עולה על תקרת השווי, בשיעור אפס.

 

חוק (מס' 58) התשע"ח-2018(*)

(ב1)   במכירת יחידת מגורים חלופית, שחלות עליה הוראות סעיף 49כב2 לחוק מיסוי מקרקעין – יהיה המס בשיעור אפס."

-------

(*)  תחילתו של חוק (מס' 58) התשע"ח-2018, שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה). הוראות סעיף 31א(ב1) לחוק מס ערך מוסף, כנוסחו בחוק זה, יחולו על מכירת יחידת מגורים חלופית בידי קשיש ליזם, ובלבד שהקשיש קיבל את הזכויות ביחידת המגורים האמורה בעסקה כאמור בסעיף 49כב(א) לחוק מיסוי מקרקעין שנחתמה מיום התחילה ואילך.

 

ת"ט תשס"ה- 2004***

(ג)      הוראות סעיף זה יחולו גם לענין מכירה ומתן שירותי בניה, כאמור בסעיף קטן (ב), במתחם להתחדשות עירונית, כהגדרתו בסעיף 49ל(א).

(ד)     שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים והוראות לענין סעיף זה.

(ה)     הוראות סעיף 49כט לחוק מיסוי מקרקעין יחולו לענין סעיף זה בשינויים המחויבים.

-------

** ראה את סעיף 31 לחוק מיסוי מקרקעין (מס' 50 והוראת שעה) תשס"ב-2002; כ"כ ראה שם את סעיף 33 בענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

*** תחילתו של ת"ט תשס"ה-2004 ביום 7.11.2001.

**** הוראות סעיפים 31א לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק (מס' 47) התשע"ה-2014, יחולו לגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית או מתן שירותי בנייה שמועד החיוב במס לגביהם לפי פרק ו' לחוק העיקרי חל ביום פרסומו של חוק זה או לאחריו; לעניין זה, "מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית" ו"מתן שירותי בנייה" – כמשמעותו בסעיף 31א לחוק העיקרי.

 

לתיקונים קודמים של הסעיף   מתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק - הוראות מיוחדות

חוק (מס' 34) תשס"ח-2008*

31ב.  (א)     למונחים המופיעים בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת להם בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (בסעיף זה - חוק מיסוי מקרקעין).

חוק (מס' 47) התשע"ה-2014 **

(ב)     על מתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק בתמורה למכירת הזכות הנמכרת הפטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 49לג ו-49לג1 לחוק מיסוי מקרקעין - יהיה מס בשיעור אפס.

(ג)      שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים והוראות לעניין סעיף זה.

---------

תק' חוק (מס' 62 הוראת שעה) התשע"ו-2016

* חוק (מס' 34) תשס"ח-2008 יחול על מכירת זכות במקרקעין ומתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק שנעשו בתקופה שמיום ט' באייר התשס"ה (18 במאי 2005) ועד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021).

** הוראות סעיף 31ב לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק (מס' 47) התשע"ה-2014, יחולו לגבי מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית או מתן שירותי בנייה שמועד החיוב במס לגביהם לפי פרק ו' לחוק העיקרי חל ביום פרסומו של חוק זה או לאחריו; לעניין זה, "מכירת זכות ביחידת מגורים חלופית" ו"מתן שירותי בנייה" – כמשמעותו בסעיף 31א לחוק העיקרי.

 

פטור ממס לעסקה של מכירת דירת מגורים לקרן להשקעות במקרקעין

חוק (מס' 54) התשע"ו-2016

31ג.   עסקאות של מכירת דירת מגורים לקרן להשקעות במקרקעין, בידי אדם שאינו חייב במס, ומכירת דירת המגורים על ידי הקרן האמורה – יהיו פטורות ממס; לעניין זה –

"דירת מגורים" – ובלבד שהיא מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה;

"מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה", ו"קרן להשקעות במקרקעין" – כהגדרתם בסעיף 64א2 לפקודת מס הכנסה.

-------------

* תחילתו של חוק (מס' 54) התשע"ו-2016 60 ימים מיום פרסומו.

 

פטור ביבוא

32.    אלה טובין שיבואם פטור ממס:

(1)     טובין שייבא אדם הפטור ממלוא המכס החל עליהם בשל כניסתו לישראל;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(2)     טובין שיוצאו מישראל והוחזרו אליה ובהיותם בחוץ לארץ לא נעשה בהם תיקון, חידוש או שיפור או שנעשה בהם תיקון, חידוש או שיפור במסגרת אחריותו של הספק וללא תמורה;

(3)     חבילות שי שיבואן פטור ממלוא המכס;

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(4)     יצירות אמנות מקוריות שיבואן פטור ממלוא המכס והן יובאו בשביל מוזיאון או מוסד חינוך ולשימושם, או שיובאו בשביל רשות מקומית או מוסד ציבורי שקבע השר לענין זה, לשם הצבתן דרך קבע במקום ציבורי.

פטור לאבנים יקרות

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

33.    יבואם ויצואם של יהלומים, למעט יהלומים סינתטיים, אבנים יקרות ואבנים יקרות למחצה שאינם משובצים והם מן הסוג הפטור ממלוא המכס, וכל עסקה בהם עם עוסק שעסקו אשר במהלכו נעשית העסקה הוא אך ורק בהם - פטורים ממס.

סמכות לפטור או להחיל שיעור אפס

34.    (א)          אלה טובין ששר האוצר רשאי לפטור יבואם ממס, כולו או מקצתו:

(1)     טובין שיש לפטרם ממסים עקיפים או ממקצתם על פי אמנה בין-לאומית שישראל צד לה;

(2)     טובין שיובאו שלא לצמיתות;

(3)     טובין שיבואם פטור ממלוא המכס.

(ב)     שר האוצר רשאי לפטור יבואם של טובין בידי בני-אדם המפורטים בתוספת לחוק המכס, הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), תשי"ז-1957, או ממכירת טובין או מתן שירותים לבני אדם כאמור, וכן רשאי הוא להחיל על עסקאות כאמור שיעור אפס.

פטור למלכ"רים מסויימים

הודעה תשמ"ד-1983** חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי תשנ"ד-1994*** הודעה תשס"ט-2009. ****

35.    (א)     מלכ"ר שסך כל השכר השנתי שהוא משלם לעובדיו אינו עולה על 160,000 שקלים [לשנת 2009] או סכום גבוה יותר שקבע שר האוצר - פטור מהמס שלפי סעיף 4(א).**

(ב)     הקרן כמשמעותה בחוק קרן המדע הדו-לאומית, תשל"ז-1977, הקרן כמשמעותה בחוק הקרן הדו לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978, הקרן כמשמעותה בחוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, תש"ם-1980, והקרן כמשמעותה בחוק קרן גרמניה- ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, תשנ"ד-1994 - פטורות מהמס שלפי סעיף 4(א).

 

--------

**** תחילתה של הודעה תשס"ט-2009 בשנת המס 2009

 

התפלגות הסכומים לעניין הסכום המינימלי לחיוב מלכ"ר במס שכר

החל מ

הסכום השנתי

1.1.09

160,000 ש"ח

1.1.08

84,974 ש"ח

1.1.05

80,738 ש"ח

1.1.04

80,015 ש"ח

1.1.02

76,500 ש"ח

1.1.01

75,433 ש"ח

1.1.00

75,363 ש"ח

1.1.99

74,319 ש"ח

1.1.98

68,684 ש"ח

1.1.97

63,503 ש"ח

1.1.96

57,197 ש"ח

1.1.95

53,083 ש"ח

1.1.94

46,413 ש"ח

1.1.93

41,592 ש"ח

1.1.93

41,592 ש"ח

1.1.92

38,305 ש"ח

1.1.91

32,432 ש"ח

1.1.90

27,390 ש"ח

1.1.89

22,821 ש"ח

1.1.88

19,459 ש"ח

1.1.87

17,500 ש"ח

 

סמכות לפטור מי שרשום באזור

חוק יישום ההסכם, תשנ"ה-1994

35א.  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות פטור ממס לעסקאות או לפעילות בישראל, שאינם נמשכים וקבועים, של עוסק, מוסד כספי או מלכ"ר הרשומים לפי הדין המקביל לחוק זה באזור או בשטחי עזה ויריחו.

סמכות לקביעת שיעור אפס לתרומות

חוק יישום ההסכם, תשנ"ה-1995

35ב.  שר האוצר רשאי לקבוע שיעור אפס על מכירת טובין לגופים תורמים לרשות הפלסטינית כפי שיוגדרו בתקנות, אם הטובין מיועדים למיזמי פיתוח או למטרות הומניטריות, שאינן מסחריות, בשטחי עזה ויריחו או באזור, והם ישמשו בפועל למטרות אלה.

סמכות להתנות פטור ושיעור אפס

36.    שר האוצר רשאי להתנות כל פטור והחלת שיעור אפס בתנאים שיראה.

אי תחולת פטור מכוח דין אחר

37.    הוראות כל דין הפוטר ממס עקיף לא יחולו על המס לפי חוק זה, אלא אם הכנסת קבעה אחרת בדרך החלטה.

------------

* ראה סעיפים 49 ו-50 לחוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 בענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

** ההודעה על שינוי הסכום פורסמה בק"ת תשמ"ד מס' 4547 מיום 24.10.1983 עמ' 17.

*** ראה סעיף 6 לחוק הנ"ל.

 

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

פרק ח': ניכוי מס תשומות, ניכוי אחר והחזר מס

ניכוי המס ששולם על תשומות

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986  חוק (מס' 57) תשע"ח–2018

38.    (א)     עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או בהצהרת ייבוא או במסמך אחר שאישר לענין זה המנהל, ובלבד שהצהרת הייבוא או המסמך האחר נושאים את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, ההצהרה או המסמך.

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(ב)     שר האוצר רשאי לקבוע הוראות שונות מהוראות סעיף קטן (א), לרבות הוראות הקובעות שלא יהא ניתן לנכות מס תשומות ששילמו נותני שירותים אשר עיקר הכנסתם ממשכורת, מגימלה או מקיצבה ושעל פי סעיף 21 הטיל שר האוצר את תשלום המס בשל השירותים שהם נותנים על מקבלי השירותים.

חוק יישום תשנ"ה-1994 חוק יישום ההסכם תשנ"ה-1995 חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002 חוק (מס' 31) תשס"ז-2007

(ג)      (1)     עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין בידי עוסק הרשום באזור ובשטחי עזה ויריחו, ובלבד שהחשבונית היא בצורה שקבע המנהל וכוללת את הפרטים שקבע, ושהניכוי ייעשה בתוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית; השר רשאי לקבוע כי תנאי נוסף לניכוי כאמור הוא אישור מאת המנהל בדבר הכנסת הטובין מהאזור ומשטחי עזה ויריחו לישראל בהתאם להוראות לפי סעיף 129א;

(2)     מס שנוכה כאמור בפסקה (1) יראוהו כמס תשומות הכלול בחשבונית מס לפי חוק זה, ובלבד שהעוסק המבקש ניכוי כאמור הגיש למנהל, יחד עם הדוח התקופתי הנדרש לפי סעיף 67, דוח הנדרש לפי סעיף 72 על רכישת נכסים או קבלת שירותים מעוסקים הרשומים בידי הרשות הפלסטינית.

---------

** ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

החזר

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

39.    (א)     היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית כאמור בסעיף 67 עודף על מס הערך המוסף שהעוסק חייב בו על עסקאותיו באותה תקופה, יוחזר לו העודף תוך 30 ימים מקבלת הדו"ח, או במועד מאוחר יותר שקבע שר האוצר, ואולם -

(1)     אם המנהל הורה לבדוק את פנקסיו של העוסק כדי לקבוע אם הוא זכאי לעודף - יוחזר העודף תוך 90 ימים מקבלת הדו"ח;

(2)     אם מי שהמנהל הסמיכו לכך, או משטרת ישראל, החלו בחקירה לגבי חשד בביצוע עבירה על חוק זה בידי העוסק - יוחזר העודף תוך 180 ימים מקבלת הדו"ח;

(3)     אם בתוך התקופה האמורה בפסקה (2) הוגש כתב אישום נגד העוסק לגבי עבירה כאמור או נלקח מהעוסק כופר כסף כאמור בסעיף 121, רשאי המנהל להפחית מסכום העודף, לרבות הפרשי ההצמדה והריבית המגיעים בשלו על פי סעיף 105, כל סכום שהעוסק חייב בו, והיתרה תוחזר לעוסק תוך 30 ימים מיום שניתן פסק דין סופי או מיום שנלקח כופר הכסף, לפי הענין;

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ב)     על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי המנהל שלא להחזיר את העודף למי שאיננו מנהל ספרים או מנהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות שלפיו, וכן רשאי המנהל שלא להחזיר את העודף למי שעד למועד הגשת הדו"ח שבו כלול העודף האמור לא הגיש דו"ח שהיה חייב להגישו לפי חוק זה, כל עוד לא הגיש את הדו"ח.

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ג)      החלטתו של המנהל לפי סעיף קטן (ב) שלא להחזיר את העודף, יראוה לענין ערר או ערעור כסירוב המנהל לקבל דו"ח ויחולו לגביה הוראות סעיף 74 בשינויים המחוייבים.

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ד)     לענין סעיף זה, מועד קבלת הדו"ח או הגשתו, לפי הענין, לגבי דו"ח שלא צויינו בו נכונה כל הפרטים - המועד שבו הושלמו או תוקנו הפרטים.

מס התשומות שלפני הרישום

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 חוק (מס' 57) תשע"ח–2018

40.    מס התשומות הכלול בחשבוניות מס בהצהרות ייבוא או במסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) שהוצאו לעוסק לפני שנרשם על פי סעיף 52, לא יהא ניתן לניכוי.

מס תשומות של עסק בהקמה

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 חוק (מס' 57) תשע"ח–2018

40א.  על אף האמור בסעיפים 38 ו-40, מס תשומות ששילם עוסק לפני רישומו כדין יהיה ניתן לניכוי, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של המנהל שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו, והכל אף אם חשבונית המס, הצהרת הייבוא או מסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) לא הוצאו על שם העוסק.

התשומות ששימשו לעסקה פטורה

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

41.    אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס.

לתיקונים קודמים של הסעיף ביטול

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

42.    (בוטל).

------------

** ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

הפחתה מחמת ביטול או שינוי

43.    בוטלה עסקה או שונו תנאיה באופן המקטין את המס לאחר שהקונה ניכה את המס עליה כמס תשומות, יפחית הקונה בסכום ההפרש את מס התשומות שבדו"ח התקופתי שלאחר מכן או ישלם את ההפרש כפי שקבע שר האוצר.

לתיקונים קודמים של הסעיף ניכוי במכירת מקרקעין

חוק (מס' 3)תשל"ט-1979 חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

43א.  (א)     במכירת מקרקעין ע"י עוסק פטור או במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי, זכאי החייב במס לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין והשבחתם (בסעיף זה - הרכישה) אם יש בידו, בשל הרכישה האמורה, חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל המעיד על תשלום המס כאמור, והמס לא נוכה.

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 94)* תשנ"ג-1993

(ב)     האמור בסעיף קטן (א) לא יחול במכירת מקרקעין כאמור בסעיף 30(א)(16), אולם מלכ"ר או מוסד כספי שהוא חברה קולטת במיזוג או חברה חדשה בפיצול, לפי הענין, יהיה זכאי לנכות, בעת שימכור את המקרקעין, מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין בידי החברה המתמזגת או החברה המתפצלת, לפי הענין, אם יש בידו חשבונית על המס ששילמה והמס לא נוכה.

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

(ג)      סך הניכוי מהמס לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יעלה על המס שהחייב במס חייב בו בשל מכירת המקרקעין.

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

(ד)     בסעיף זה -

"המס ששולם" - סכום המס הכלול בחשבוניות המס, או במסמך האחר, לפי הענין, כשהוא מוכפל במדד שפורסם לאחרונה לפני יום מכירת המקרקעין ומחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום המס, בניכוי סכומי המס הניתנים לניכוי כפחת לפי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה, ולפי כל דין אחר;

"השבחה" - כל ההוצאות שהוציא המוכר מיום הרכישה ועד ליום המכירה לשם השבחתם של המקרקעין שאינן מותרות בניכוי לפי פקודת מס הכנסה;

"מדד" - כהגדרתו בסעיף 93.

------------

* ראה את סעיף 9(3) בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 94) תשנ"ג-1993; כ"כ ראה שם את סעיף 10 בענין תחולה ותחילה.

** ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

לתיקונים קודמים של הסעיף החזר מס לתייר

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

43ב.  (א)     תייר זכאי בעת יציאתו מישראל להחזר המס ששילם בעת רכישת טובין בבית עסק שאושר לענין זה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שהתייר הוכיח בעת יציאתו מישראל, להנחת דעתו של המנהל, שהתקיימו כל אלה:

(1)     הוא יוצא מישראל עם הטובין;

(2)     בידיו חשבונית מס שהוצאה כדין וכן מסמך אחר ובו פרטים הקשורים למכירת הטובין כפי שיקבע שר האוצר.

(ב)     שר האוצר רשאי לקבוע תנאים נוספים על אלה המפורטים בסעיף קטן (א), להחזר מס לתייר, לרבות תשלום על ידי התייר למי שהמנהל מחזיר באמצעותו את המס לתייר.

(ג)      שר התיירות, בהתייעצות עם המנהל, רשאי לאשר בתי עסק לענין סעיף זה, לפי כללים שיקבע; אחת לשנה יפרסם שר התיירות ברשומות את רשימת בתי העסק שאושרו באותה שנה וכן את רשימת בתי העסק שאישורם לענין זה בוטל באותה שנה.

(ד)     לענין סעיף זה לא יראו במעבר לאזור או לשטחי עזה ויריחו, יציאה מישראל.

תקנות לענין ניכוי מס תשומות

44.    שר האוצר רשאי לקבוע, דרך כלל או לסוג מסויים של עוסקים או עסקאות, הוראות בדבר -

ת"ט תשל"ח-1977

(1)     נכסים ושירותים אשר מס התשומות ששולם על עסקאות בהם או על יבואם לא יהא ניתן לניכוי, או שהזכות לנכותו תוגבל כפי שקבע;

(2)     כללים לניכוי מס התשומות כשהנכסים או השירותים שבשל יבואם או העסקה בהם שולם המס שימשו גם בעסקאות שהמס עליהן מותר בניכוי וגם בעסקאות שהמס עליהן לא ניתן לניכוי;

(3)     הדרך שבה תוחזר יתרת מס התשומות העודפת על מס הערך המוסף, לרבות זקיפתה לזכות חשבונו של העוסק;

חוק יישום תשנ"ה-1994

(4)     כללים ותנאים לניכוי מס ששולם לפי הדין המקביל לחוק זה באזור או בשטחי עזה ויריחו.

 

פרק ט': חשבוניות

חובה להוציא חשבונית עסקה

45.    עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה על כל עסקה או חלק מעסקה גם אם הם פטורים ממס.

לתיקונים קודמים של הסעיף    מועד הוצאת חשבונית

חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012

46.    (א)     חשבונית תוצא תוך ארבעה עשר יום ממועד החיוב במס.

(ב)     היתה העסקה פטורה ממס, תוצא חשבונית במועד שבו היה צריך להוציאה לפי סעיף קטן (א) אילו היתה חייבת במס.

------------

* ראה סעיף 9(3) בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 94) תשנ"ג-1993; כ"כ ראה סעיף 10 בענין תחולה ותחילה.

 

לתיקונים קודמים של הסעיף   זכות להוציא חשבונית מס

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

47.    (א)     עוסק מורשה רשאי להוציא לגבי עסקה חייבת במס חשבונית מס שמספרה הוקצה על ידי המנהל לפי סעיף קטן (ד), או חשבונית מס שמספרה לא הוקצה כאמור ובלבד שחשבונית כאמור שמספרה לא הוקצה אינה חייבת בפירוט לפי הוראות סעיף 69(א2) במקום חשבונית עסקה, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה.

חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012**

(א1)   על אף האמור בסעיף קטן (א), הקונה לא ידרוש חשבונית מס כאמור באותו סעיף קטן קודם לתשלום התמורה או חלקה, לפי העניין, אם המועד לחיוב במס בשל העסקה חל עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.

------------

** החל מיום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015), רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע כי הוראות סעיף 47(א1) לחוק, כנוסחו ב חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012, לא יחולו, ובלבד ששוכנע שיש קושי ממשי ליישמו.

 

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

(ב)     (1)     חשבונית מס תכלול פרטים שקבע המנהל, ובלבד שיפורטו בה המס בנפרד וכן מספר הרישום של הקונה; אך רשאי המנהל להתיר, דרך כלל או לסוגים של עוסקים או עסקאות, ציון המלים "כולל מס" במקום פירוט המס בנפרד ואי-ציון מספר הרישום של הקונה;

חוק יישום תשנ"ה-1994 חוק יישום ההסכם תשנ"ה-1995

(2)     חשבונית מס שיוציא עוסק מורשה לעוסק, למוסד כספי או למלכ"ר הרשומים בידי הרשות הפלסטינית תהיה בצורה שקבע המנהל, תכלול פרטים שקבע ותודפס בבית דפוס שהמנהל אישר.

(ג)      היתה חשבונית המס נוגעת גם לעסקאות החייבות במס וגם לעסקאות הפטורות ממס, או נוגעת לעסקאות החייבות במס ולעסקאות החייבות בשיעור אפס, יצויינו בחשבונית פרטי החשבון לגבי כל סוג בנפרד.

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

(ד)     מספרי חשבוניות המס יוקצו לעוסק על ידי המנהל באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, עד ה-30 בנובמבר של כל שנה, לשימושו בשנה שלאחר מכן, כולה או חלקה.

------

* תחילתו של סעיף 47(ד) כנוסחו בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009 ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011).סעיף 47(ד) לחוק מס ערך מוסף, כנוסחו בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009, יחול לגבי עוסק שמתקיים בו האמור בסעיף 174 לחוק (מס' 37) תשס"ט-2009 החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010); ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון.וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

 

נוסח סעיף 47 לפני תיקונו בחוק מס' 37 תשס"ט-2009

זכות להוציא חשבונית מס

47.    (א)     עוסק מורשה רשאי להוציא לגבי עסקה חייבת במס חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, וחייב הוא לעשות כן לפי דרישת הקונה.

(ב)     (1)     חשבונית מס תכלול פרטים שקבע שר האוצר, ובלבד שיפורט בה המס בנפרד; אך רשאי המנהל להתיר, דרך כלל או לסוגים של עוסקים או עסקאות, ציון המלים "כולל מס" במקום פירוט המס בנפרד;

חוק יישום תשנ"ה-1994 חוק יישום ההסכם תשנ"ה-1995

(2)     חשבונית מס שיוציא עוסק מורשה לעוסק, למוסד כספי או למלכ"ר הרשומים בידי הרשות הפלסטינית תהיה בצורה שקבע המנהל, תכלול פרטים שקבע ותודפס בבית דפוס שהמנהל אישר.

(ג)      היתה חשבונית המס נוגעת גם לעסקאות החייבות במס וגם לעסקאות הפטורות ממס, או נוגעת לעסקאות החייבות במס ולעסקאות החייבות בשיעור אפס, יצויינו בחשבונית פרטי החשבון לגבי כל סוג בנפרד.

 

לתיקונים קודמים של הסעיף חובת עוסק בעת רכישה

חוק (מס' 26)* תשס"ג- 2003

47א.  קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לנהוג כלהלן:

י"פ תשע"א-2011  י"פ תשע"ב-2012 י"פ התשע"ג-2013**

(א)     עלה ערך הנכסים או השירותים על 310 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

(ב)     היה ערך הנכסים או השירותים 20,000 שקלים חדשים או יותר, חייב הוא לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב יוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף;

(ג)      הטוען שקיים תנאי סעיף זה - עליו הראיה.

------------

* ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

** תחילתה של ההודעה ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013).

 

התפלגות הסכום המינימלי לדרישת חשבונית

תחילה

סכום (ש"ח)

1.1.16

310

1.1.15

310

1.1.14

310 (עודכן על פי חוזר רשות המסים)

1.7.13

306

1.1.13

304

1.7.12

303

1.1.12

299

1.7.11

298

1.1.11

292

1.7.10

287

1.1.10

286

1.7.09

279

1.1.09

276

1.7.08

272

1.1.08

264

1.7.07

258

1.7.06

257

1.1.06

254

1.1.03

249

1.7.02

245

1.1.02

234

 

תחילה

סכום (ש"ח)

תחילה

סכום (ש"ח)

תחילה

סכום (ש"ח)

1.7.01

232

1.1.97

192

1.1.94

140

1.1.00

230

1.7.96

186

1.1.93

130

1.1.99

225

1.1.96

173

1.7.92

125

1.7.98

211

1.7.95

165

1.1.92

120

1.1.98

208

1.1.95

160

1.1.91

100

1.7.97

201

1.7.94

149

1.10.86

50

 

רישום בחסר או ביתר

48.    הוצאה חשבונית שנרשמו בה ביתר או בחסר מחיר העסקה, או החלק ממנו המגיע אותה שעה, או מס הערך המוסף, יחולו הוראות אלה:

(1)     נרשמו ביתר - ישולם המס על-פי המחיר הרשום או המס הרשום, הכל לפי הגבוה, כל עוד לא תוקנה החשבונית בדרך שקבע שר האוצר;

(2)     נרשמו בחסר - יוציא העוסק חשבונית משלימה.

 

------------

* הודעה תשס"ב-2002 פורסמה בי"פ תשס"ב מס' 5104 מיום 21.8.2002 עמ' 3677; תחילתה ביום 1.7.2002.

 

עסקה שלא יצאה לפועל או בוטלה

49.    הוצאה חשבונית לגבי עסקה החייבת במס והעסקה או מקצתה לא יצאה לפועל או נתבטלה או חלה טעות בחשבונית - ישולם המס לפי החשבונית כל עוד לא בוטלה או תוקנה כפי שקבע שר האוצר.

לתיקונים קודמים של הסעיף הוצאת חשבונית מס שלא כדין

50.    (א)     אדם שאינו רשאי לפי סעיף 47 להוציא חשבונית מס, והוציא חשבונית מס או הוציא מסמך הנחזה כחשבונית מס אף אם חסרים בו פרטים הנדרשים לענין חשבונית מס, יהיה חייב בתשלום כפל המס המצויין בחשבונית או המשתמע ממנה.

חוק (מס' 26)* תשס"ג- 2003

(א1)   עוסק שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין, רשאי המנהל להטיל עליו כפל המס המצוין בחשבונית או המשתמע ממנה, אלא אם כן הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא כדין.

חוק (מס' 26)* תשס"ג- 2003

(ב)     על דרישה לשלם כפל מס לפי סעיפים קטנים (א) או (א1) ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי; הגשת הערעור תעכב את תשלום כפל המס, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

------------

* ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

תקנות לענין חשבוניות

51.    שר האוצר רשאי לקבוע לסוגי עוסקים או עסקאות הוראות משלימות לביצוע פרק זה, ובין השאר -

(1)     צורת החשבונית, הפרטים שיירשמו בה ועשיית העתקים ממנה;

(2)     הוראות בדבר שמירת החשבונית והעתקיה;

(3)     פטורים לעוסקים, לסוג עוסקים או לסוג עסקאות מחובת הוצאת חשבונית, והתנאתם בניהול רישומים או בהוצאת מסמכים במקום חשבונית.

 

פרק י': רישום

לתיקונים קודמים של הסעיף חובת רישום

52.    (א)          עוסק, מלכ"ר ומוסד כספי חייבים ברישום, במועד ובדרך שנקבעו.

(ב)     אדם שהוכיח, להנחת דעתו של המנהל, שהוא מקים עסק, רשאי להירשם כעוסק ומשנרשם דינו לכל דבר וענין כדין עוסק.

חוק יישום תשנ"ה-1994

(ג)      המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, אם יש לו יסוד סביר לחשוש שהוא יעסוק בפעולות בלתי חוקיות;

חוק (מס' 26)** תשס"ג- 2003

(ד)     המנהל רשאי לדרוש ערובות להנחת דעתו מאדם המבקש להירשם כעוסק, כמלכ"ר או כמוסד כספי, לפי הענין, כתנאי לרישומו כאמור, אם הורשע אותו אדם בחמש השנים שלפני המועד שבו הגיש בקשה לרישום לפי סעיף זה בפסק דין חלוט בעבירה לפי סעיפים 117(א)(3), (5) או (6), ולא שילם את חוב המס נושא כתב האישום, או שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי סעיף 117(ב); לענין סעיף קטן זה -

"אדם" - לרבות חבר בני אדם שמנהל פעיל בו, בעל מניה מהותי בו או שותף בו, הורשע בעבירה כאמור;

"בעל מניה מהותי" - כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט- 1999.

------------

* ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

לתיקונים קודמים של הסעיף תעודת עסק מורשה ואישור רישום

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002

53.    (א)     עוסק, שאינו עוסק פטור, יקבל עם רישומו לפי סעיף 52 תעודת עוסק מורשה.

(ב)     מי שאינו עוסק מורשה יקבל עם רישומו אישור על רישומו ועל סיווגו.

------------

* ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

רישום בידי המנהל

54.    מי שחייב ברישום ולא נרשם, רשאי המנהל לרשמו רישום ארעי; אין ברישום זה כדי לפטור מן החובה להירשם על פי סעיף 52.

רישום מספר עסקים של עוסק

55.    אדם שיש לו כמה עסקים או שבעסקו כמה יחידות עסק, יירשם כעוסק אחד לגבי כולם, אולם רשאי הוא להירשם בנפרד לגבי כל עסק או יחידה שבעסקו; שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לרישום כאמור.

רישום מספר עוסקים כאחד

חוק יישום תשנ"ה-1994

56.    עוסקים שהם אזרחים ישראליים כהגדרתם בסעיף 1א(ב), שמקום עסקם הקבוע והמתמשך הוא בישראל, שביקשו להירשם כאחד, רשאי המנהל לרשום אותם כך, ומשנרשמו יראו אותם לענין חוק זה כשותפים; שר האוצר רשאי לקבוע תנאים לרישום עוסקים כאחד.

לתיקונים קודמים של הסעיף ביטול

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002

57.    (בוטל).

רישום מסוג שונה

58.    המנהל רשאי, לפי בקשת מי שנמנה עם סוג פלוני של חייבי מס או ביזמת עצמו, לרשום אותו כנמנה עם סוג אחר, הן לכל עיסוקיו או פעילויותיו והן למקצתם, אם ראה שמהותם קרובה יותר לסוג האחר.

לתיקונים קודמים של הסעיף רישום עוסק מורשה כעוסק פטור

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002

59.    (א)     עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, ירשום אותו המנהל מיזמתו או לפי בקשת העוסק, כעוסק פטור; הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו שיהיה עוסק מורשה אף אם מחזור העסקאות שלו נמוך מהסכום האמור.

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002

(ב)     עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו בשנה הראשונה לפעילותו נמוך מהסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, רשאי המנהל, מיזמתו, לרשום אותו כעוסק פטור.

לתיקונים קודמים של הסעיף תושב חוץ שיש לו עסקים או פעילות בישראל

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002

60.    (א)     חייב במס שהוא תושב חוץ, שיש לו עסקים או פעילות בישראל, ימנה תוך שלושים יום לאחר שהחל לעסוק או לפעול בארץ נציג שמקום מגוריו הקבוע הוא בישראל, יודיע על כך למנהל ויצרף הסכמתו של הנציג בכתב.

(ב)     נציג שנתמנה לפי סעיף זה דינו לענין חוק זה כדין החייב במס.

(ג)      הפסיק נציג לייצג את החייב במס, יתנו החייב במס או הנציג למנהל הודעה על כך בכתב לא יאוחר מארבעה עשר יום לאחר הפסקת הייצוג; החייב במס ימנה תוך אותה תקופה, בדרך האמורה בסעיף קטן (א), נציג חדש ויצרף להודעה את שמו של הנציג החדש וכתב הסכמתו.

(ד)     כל עוד לא הודיע הנציג למנהל שחדל לייצג, יוסיפו לחול עליו החובות על פי סעיף קטן (ב), ואם מסר הודעה מראש על הפסקת הייצוג יחולו עליו החובות כאמור עד למועד הפסקת הייצוג.

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002

(ה)     בסעיף זה, "תושב חוץ" - כהגדרתו בסעיף 1, לרבות -

(1)     לגבי יחיד - יחיד השוהה בישראל על פי אשרה או רישיון לישיבה שאינה ישיבת קבע, כפי שיורה המנהל;

(2)     לגבי חבר בני אדם - אם נתקיים אחד מאלה:

(א)     תאגיד שהשליטה בו וניהולו מופעלים מחוץ לישראל;

(ב)     חברה הרשומה בישראל כחברת חוץ; לענין זה, "חברת חוץ" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999.

------------

* ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

אי רישום תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו

חוק יישום תשנ"ה-1994 חוק יישום ההסכם תשנ"ה-1995

60א.  המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, שהוא תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו ואינו אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 1א(ב), או שהוא רשום לפי הדין המקביל לחוק זה באזור או בשטחי עזה ויריחו, והכל אם אין לו בישראל עסק קבוע ומתמשך או פעילות קבועה ומתמשכת.

לתיקונים קודמים של הסעיף שינוי ברישום או ביטולו

61.    (א)     ראה המנהל שפלוני רשום אף על פי שאיננו נמנה עם החייבים ברישום, או שרישומו כנמנה עם סוג מסויים של חייבי רישום אינו כדין, רשאי הוא לבטל או לתקן את הרישום.

(ב)     רישום על פי בקשתו של פלוני לפי סעיפים 55 או 56 או רישום לפי סעיף 58 ניתן לביטול או לשינוי, אם ראה המנהל שהנסיבות מצדיקות זאת.

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002

(ג)      לא מינה החייב במס נציג לפי הוראות סעיף 60 או לא מסר הודעה על מינוי נציג חדש בהתאם להוראות אותו סעיף - רשאי המנהל לבטל את רישומו של החייב במס.

חוק (מס' 26)** תשס"ג- 2003

(ד)     המנהל רשאי לדרוש מאדם הרשום לפי סעיפים 52, 55, 56 או 58, שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי סעיף 117(ב), ערובות להנחת דעתו להבטחת תשלום המס שבו יחויב אותו אדם לאחר הדרישה להמצאת הערובות; לא המציא האדם ערובות כאמור, רשאי המנהל לבטל את רישומו; לענין סעיף קטן זה -

"אדם" - כהגדרתו בסעיף 52(ד);

"בעל מניה מהותי" - כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט- 1999.

לתיקונים קודמים של הסעיף מתן הזדמנות להשמיע טענות

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002 חוק (מס' 26)** תשס"ג- 2003

62.    ביקש המנהל לפעול לפי סעיפים 52(ג) או (ד), 54, 58, 59, 61, 77ב(א) או (ב) או 106ב(א), שלא על פי בקשת הנוגע בדבר, יתן לו הזדמנות להביא לפניו טענותיו.

------------

* ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

** ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

תחילת תוקף

63.    ביטול או שינוי על פי סעיף 61 וכן סיווג לפי סעיף 58, תקפם כעבור שלושים יום לאחר החודש שבו ניתנה ההודעה לפי סעיף 64, או במועד אחר שקבע המנהל.

לתיקונים קודמים של הסעיף ערעור על פעולות המנהל

חוק (מס' 26)* תשס"ג- 2003

64.    (א)     פעל המנהל על פי סעיפים 52(ב) עד (ד), 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 או 106ב(א), יודיע על כך לנוגע בדבר, והרואה עצמו נפגע רשאי, תוך שלושים יום לאחר שהומצאה לו ההודעה, לערער לפני בית המשפט המחוזי.

(ב)     נתבקש המנהל לפעול על פי הסעיפים הנזכרים בסעיף קטן (א) ולא השיב לבקשה תוך 90 יום, יראוהו לענין סעיף קטן (א) כאילו דחה את הבקשה.

(ג)      הגשת ערעור תעכב את ביצועה של החלטת המנהל, זולת אם החליט בית המשפט אחרת.

------------

* ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

תקנות בדבר רישום

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

65.    שר האוצר רשאי לקבוע הוראות משלימות לביצוע פרק זה ובין השאר בדבר חובותיו של אדם שרישומו בוטל או שונה והדרכים לניכוי מס תשומות שטרם ניכה וכן הוראות בדבר פטור מחובת רישום לסוגי עוסקים.

 

פרק י"א: פנקסים ודו"חות

ניהול פנקסים ורשומות

66.    חייב במס ינהל פנקסים ורשומות בצורה ובדרך שקבע שר האוצר, דרך כלל או לסוגי עוסקים או חייבי מס.

לתיקונים קודמים של הסעיף    דו"ח תקופתי

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 **

67.    (א)     חייב במס יגיש למנהל בדרך שקבע שר האוצר דו"ח לכל תקופה שקבע שר האוצר כתקופת דו"ח לחייבי מס דרך כלל או לסוגים (להלן - דו"ח תקופתי), ובלבד שמוסד כספי יגיש דו"חות נפרדים לגבי השכר ששילם ולגבי הריווח שהפיק, ותקופת הדו"ח לגבי הריווח תהיה שנת מס.

חוק יישום תשנ"ה-1994 חוק יישום ההסכם תשנ"ה-1995

(א1)   מלכ"ר שרכש טובין או שקיבל שירותים מעוסק הרשום בידי הרשות הפלסטינית, יגיש למנהל, בעת הגשת הדו"ח התקופתי, דו"ח מיוחד על כך, כפי שיקבע שר האוצר בתקנות.

חוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015 ***

(א2)   (1)     על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין קביעת תקופת הדיווח, תקופת הדיווח לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים תהיה חודשיים, אלא אם כן קבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א) תקופת דיווח ארוכה יותר לגבי עוסק שהתקיים בו האמור בסעיף קטן זה או אם התיר המנהל, לבקשת עוסק כאמור, ובתנאים שיורה, להגיש דו"ח לתקופה קצרה יותר שקבע שר האוצר, לפי סעיף קטן (א).

(2)     הוראות שקבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א) לעניין תקופת הדיווח יחולו לעניין סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

--------

*** תחילתו של חוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015 ביום 1 ביולי 2015.

 

(ב)     דו"ח תקופתי יוגש תוך חמישה עשר יום לאחר תקופת הדו"ח שבו, אף אם לא היו באותה תקופה עסקים או פעילות המחייבים בתשלום מס, זולת אם נפסקו כליל העסקים או הפעילות והחייב במס הודיע על כך למנהל בדרך שקבע שר האוצר.

חוק (מס' 17) תשנ"ח-1998

(ב1)   המועד האחרון להגשת דו"ח תקופתי יידחה אם בחמשת הימים שקדמו למועד האמור היו לפחות שלושה ימי מנוחה, והוא יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף; לענין זה, "ימי מנוחה" - ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וכן חול המועד.

(ג)      המנהל רשאי לפטור זמנית חייב במס מהגשת דו"ח לתקופה ובתנאים שיקבע.

(ד)     שר האוצר רשאי לפטור מחובת הגשת דו"ח תקופתי סוגי עוסקים שכל עסקם בעסקאות פטורות ממס או בעסקאות החייבות במס בשעור אפס.

חוק (מס' 30) תשס"ה-2005* חוק (מס' 43) תשע"ג-2013**

(ה)     שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פעולות שיראו אותן כפעולות החייבות בדיווח; פעולות שנקבעו כאמור יפורטו בדוח התקופתי.

--------

* תחילתו של חוק זה ביום 1 בינואר 2006.

** תחילתו של חוק (מס' 43) תשע"ג-2013 ביום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013).

 

נוסח סעיף 67 לפני תיקונו בחוק (מס' 43) תשע"ג-2013

לתיקונים קודמים של הסעיףדו"ח תקופתי

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 **

67.    (א)     חייב במס יגיש למנהל בדרך שקבע שר האוצר דו"ח לכל תקופה שקבע שר האוצר כתקופת דו"ח לחייבי מס דרך כלל או לסוגים (להלן - דו"ח תקופתי), ובלבד שמוסד כספי יגיש דו"חות נפרדים לגבי השכר ששילם ולגבי הריווח שהפיק, ותקופת הדו"ח לגבי הריווח תהיה שנת מס.

חוק יישום תשנ"ה-1994 חוק יישום ההסכם תשנ"ה-1995

(א1)   מלכ"ר שרכש טובין או שקיבל שירותים מעוסק הרשום בידי הרשות הפלסטינית, יגיש למנהל, בעת הגשת הדו"ח התקופתי, דו"ח מיוחד על כך, כפי שיקבע שר האוצר בתקנות.

(ב)     דו"ח תקופתי יוגש תוך חמישה עשר יום לאחר תקופת הדו"ח שבו, אף אם לא היו באותה תקופה עסקים או פעילות המחייבים בתשלום מס, זולת אם נפסקו כליל העסקים או הפעילות והחייב במס הודיע על כך למנהל בדרך שקבע שר האוצר.

חוק (מס' 17) תשנ"ח-1998

(ב1)   המועד האחרון להגשת דו"ח תקופתי יידחה אם בחמשת הימים שקדמו למועד האמור היו לפחות שלושה ימי מנוחה, והוא יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף; לענין זה, "ימי מנוחה" - ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וכן חול המועד.

(ג)      המנהל רשאי לפטור זמנית חייב במס מהגשת דו"ח לתקופה ובתנאים שיקבע.

(ד)     שר האוצר רשאי לפטור מחובת הגשת דו"ח תקופתי סוגי עוסקים שכל עסקם בעסקאות פטורות ממס או בעסקאות החייבות במס בשעור אפס.

חוק (מס' 30) תשס"ה-2005*

(ה)     שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פעולות שיראו אותן כתכנון מס החייב בדיווח; פעולות שנקבעו כאמור יפורטו בדוח התקופתי.

 

 

 

דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט – הוראת שעה מיום 1.7.2015 עד ליום 31.12.2015 לסעיף 67א

סעיף 3(1) בחוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה 1.7.2015  עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016), יקראו את סעיף 67א כך:

דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט

חוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015 ***

67א.  (א)     עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א(ז) יגיש, נוסף על כל דוח תקופתי שהוא מגיש, דוח מיוחד, בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי או במועד מאוחר יותר שיורה המנהל.

(ב)     עוסק רשאי להגיש דוח כאמור בסעיף קטן (א) במקום הדוח התקופתי, אם אישר זאת המנהל, בתיאומים ובתנאים שיורה, ובלבד שדוח כאמור יוגש במועד שבו יש להגיש דוח תקופתי לפי חוק זה.

(ג)      המנהל רשאי לפטור סוגי עוסקים שמתקיים לגביהם האמור בסעיף 69א(ז), מהגשת דוח מיוחד לפי אותו סעיף, וכן רשאי הוא לפטור כאמור עוסק מסוים, דרך כלל או במקרה מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין.

--------

*** תחילתו של חוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015 ביום 1 ביולי 2015.

 

 

דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט – הוראת שעה לשנת 2014 לסעיף 67א

סעיף 6 בחוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014 תחילה והוראות שעה

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה (13.2.2014) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) יקראו את סעיף 67א כך:

67א.  (א)     עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א(ז) יגיש, נוסף על כל דוח תקופתי שהוא מגיש, דוח מיוחד, בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי או במועד מאוחר יותר שיורה המנהל.

(ב)     עוסק רשאי להגיש דוח כאמור בסעיף קטן (א) במקום הדוח התקופתי, אם אישר זאת המנהל, בתיאומים ובתנאים שיורה, ובלבד שדוח כאמור יוגש במועד בו יש להגיש דוח תקופתי לפי חוק זה.

(ג)      המנהל רשאי לפטור סוגי עוסקים שמתקיים לגביהם האמור בסעיף 69א(ז), מהגשת דוח מיוחד לפי אותו סעיף, וכן רשאי הוא לפטור כאמור עוסק מסוים, דרך כלל או במקרה מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין.

 

 

לתיקונים קודמים של הסעיף    דוח תקופתי לעוסק החייב בדיווח מפורט

חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 *

67א.  (א)     על אף האמור בסעיף 67, עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א(ז) יגיש למנהל דוח תקופתי לכל תקופה בת חודש שתחילתה אחד בחודש.

חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014

(ב)     (בטל).

(ג)      עוסק שחוק זה הוחל לגביו לראשונה שלא באחד בחודש פלוני, תהא תקופת הדיווח הראשונה שלו לפי סעיף זה, התקופה שתחילתה ביום שבו הוחל לגביו החוק וסיומה בתום אותו חודש.

חוק (תיקון מס' 55) התשע"ז-2017

 (ד)    (1)     דוח תקופתי יוגש בתוך 23 ימים לאחר תקופת הדוח שבו, אף אם לא היו באותה תקופה עסקים המחייבים בתשלום מס, זולת אם נפסקו כליל העסקים והעוסק הודיע על כך למנהל בדרך שקבע שר האוצר.

חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014

(2)     (נמחקה).

חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014

(3)     (נמחקה).

(ה)     המועד האחרון להגשת דוח תקופתי יידחה אם בחמשת הימים שקדמו למועד האמור היו לפחות שלושה ימי מנוחה, והוא יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף; לעניין זה, "ימי מנוחה" - כהגדרתם בסעיף 67(ב1).

(ו)      המנהל רשאי לפטור זמנית חייב במס מהגשת דוח לתקופה ובתנאים שיקבע.

(ז)      שר האוצר רשאי לפטור מחובת הגשת דוח תקופתי סוגי עוסקים שכל עסקם בעסקאות פטורות ממס או בעסקאות החייבות במס בשיעור אפס.

חוק (מס' 43) תשע"ג-2013**

(ח)     שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פעולות שיראו אותן כפעולות החייבות בדיווח; פעולות שנקבעו כאמור יפורטו בדוח התקופתי.

-------

** תחילתו של חוק (מס' 43) תשע"ג-2013 ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014)

 

הגשה באופן מקוון

חוק (מס' 52) התשע"ו-2015

67ב.  (א)          בסעיף זה –

"הגשה באופן מקוון" – הגשת דוח, מסמך או טופס, באמצעות מסר אלקטרוני;

"מסר אלקטרוני" – כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית.

(ב)     נוסף על האמור בסעיף 72א, שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי דוחות, מסמכים או טפסים נוספים שיש להגיש למנהל לפי חוק זה, כולם או חלקם, יוגשו באופן מקוון, כאמצעי דיווח יחיד, ורשאי הוא לקבוע כאמור גם לגבי מי שלא חלה עליו חובת הגשה באופן מקוון אך בחר בכך.

(ג)      על אף האמור בסעיף קטן (א), שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי חייבים בדיווח שיהיו פטורים מחובת הגשה באופן מקוון.

(ד)     המנהל רשאי לקבוע כללים לגבי הגשה באופן מקוון, בעניינים אלה:

(1)     הליכי הזיהוי לצורך ההגשה;

(2)     אופן ההגשה;

(3)     הארכת מועד ההגשה;

(4)     הטפסים והמסרים האלקטרוניים שיש להשתמש בהם לצורך ההגשה.

(ה)     על אף האמור בסעיף 2(א) לחוק חתימה אלקטרונית, יראו דוח, מסמך או טופס שהוגשו באופן מקוון בהתאם לכללים שקבע המנהל לפי סעיף זה, כאילו נחתמו.

(ו)      דוח, מסמך או טופס שהיתה חובה להגישם באופן מקוון ולא הוגשו בדרך זו, יראו אותם כאילו לא הוגשו.

דיווח בגין חוות דעת

חוק (מס' 53) התשע"ו-2015*

67ג.   (א)          בסעיף זה –

"חוות דעת" – חוות דעת בכתב, חתומה על ידי נותן חוות הדעת, שניתנה, במישרין או בעקיפין, לאדם ומאפשרת או נועדה לאפשר יתרון מס, ובלבד שהתקיים לגביה אחד מאלה:

(1)     שכר הטרחה בגין חוות הדעת, כולו או חלקו, תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל חוות הדעת;

(2)     היא תכנון מדף;

"יתרון מס" – לרבות כל אחד מאלה:

(1)     הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס או הימנעות ממס;

(2)     החזר של מס;

(3)     דחייה של מועד תשלום המס;

"שכר טרחה" – סכום של 100,000 שקלים חדשים לפחות, שהוסכם בין הצדדים כי ישולם בעד חוות הדעת בגין חיסכון המס המרבי הכולל שייווצר למקבל חוות הדעת;

"תכנון מדף" – אחד מאלה:

(1)     חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה חייבים במס לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ו), שאינם קרובים, והיא אינה תלויה בעיקרה בנסיבותיו המיוחדות של כל חייב במס; לעניין זה, "קרוב" – כהגדרתו בפסקאות (1) או (2) בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;

(2)     חוות דעת שנותן חוות הדעת הוא שהציע אותה למקבל מיוזמתו, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה, כולו או חלקו.

(ב)     (1)     מי שקיבל חוות דעת ידווח על כך בטופס שיקבע המנהל, בתוך 60 ימים מתום שנת המס שבה התקבל יתרון המס בגין חוות הדעת, ובלבד שלא תידרש מסירתה של חוות הדעת לרשות המסים; בדיווח כאמור יפורטו כל אלה בלבד:

(א)     עצם קבלת חוות הדעת;

(ב)     הפעולה או הנכס הנדונים בחוות הדעת;

(ג)      סוג סוגיית המיסוי המושפעת מחוות הדעת, כפי שקבע המנהל.

(2)     קיבל אדם חוות דעת לאחר תום שנת המס, ידווח עליה בטופס כאמור בפסקה (1), בתוך 60 ימים מיום שקיבל אותה.

(ג)      דיווח כאמור בסעיף קטן (ב) יוגש באופן מקוון ויחולו עליו הוראות סעיף 67ב.

(ד)     על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יהיה אדם חב בדיווח –

(1)     בשל תכנון מדף כאמור בפסקה (1) בלבד להגדרה "תכנון מדף" שלא ניתנה לגביו הודעה לפי סעיף קטן (ו);

(2)     בשל חוות דעת שניתנה לו לגבי סוגיות שנדונו בהליך שומה, השגה או ערעור, ובלבד שחוות הדעת ניתנה בתקופה שבה מתקיימים הליכי השומה, ההשגה או הערעור, ולגבי אותה תקופת דיווח בלבד.

(ה)     מי שנתן חוות דעת שהיא תכנון מדף לפי פסקה (1) להגדרה "תכנון מדף", יודיע על כך למי שקיבל אותה, ובלבד שהוא האדם השלישי ואילך שלו ניתנה חוות הדעת.

(ו)      הוראות סעיף זה לא יחולו על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרה מלכ"ר, ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון שקלים חדשים.

------------

* הוראות חוק מס ערך מוסף, כנוסחן חוק (מס' 53) התשע"ו-2015, יחולו לגבי דיווח שיש להגישו מיום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016), ואילך.

 

נקיטת עמדה חייבת בדיווח

חוק (מס' 53) התשע"ו-2015*

67ד.  (א)          בסעיף זה –

"יתרון מס" – כהגדרתו בסעיף 67ג;

"עמדה חייבת בדיווח – עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

(1)     היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס החולפת;

(2)     יתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון שקלים חדשים בשנה או על 5 מיליון שקלים חדשים במהלך ארבע שנים לכל היותר.

(ב)     (1)     עמדת רשות המסים כאמור בפסקה (1) להגדרה "עמדה חייבת בדיווח" תפורסם במקום נפרד באתר האינטרנט של רשות המסים, לאחר שניתנה ללשכת עורכי הדין, לשכת רואי חשבון בישראל וללשכה כהגדרתה בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה–2005, הזדמנות סבירה לטעון את טענותיהם לגביה טרם פרסומה.

(2)     עמדת רשות המסים תנוסח בלשון ברורה ומובנת.

(3)     (א)     מספר העמדות שתפרסם רשות המסים לא יעלה על 25 בשנה; ביקשה רשות המסים לפרסם עמדות נוספות באותה שנה, יגיש שר האוצר לאישור ועדת הכספים של הכנסת את מספר העמדות הנוסף המבוקש כאמור.

(ב)     על אף האמור בפסקת משנה (א), בשנים 2016 ו-2017 רשות המסים תהיה רשאית לפרסם 50 עמדות בכל שנה.

(ג)      אדם הנוקט עמדה חייבת בדיווח ידווח על כך בטופס שיקבע המנהל, בתוך 60 ימים מתום שנת המס שבה נקט עמדה חייבת בדיווח כאמור; על דיווח לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 67ג(ג).

(ד)     הוראות סעיף זה לא יחולו על מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, על חבר בני אדם כאמור בפסקה (2) להגדרה מלכ"ר, ועל עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 3 מיליון שקלים חדשים.

------------

* הוראות חוק מס ערך מוסף, כנוסחן חוק (מס' 53) התשע"ו-2015, יחולו לגבי דיווח שיש להגישו מיום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016), ואילך.

 

 

דו"ח ארעי

68.    (א)     חייב במס שאינו יודע את הנתונים שעליו לפרט בדו"ח, רשאי להגיש במקומו דו"ח ארעי, שבו יפרט במשוער את הנתונים שאינם ידועים לו.

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(ב)     לא יוגש דו"ח ארעי אם תוך השנה שקדמה לתחילת תקופתו הוגשו כבר לפחות שני דו"חות ארעיים, אולם רשאי המנהל לאשר לסוגי עוסקים או לעוסק פלוני הגשת דו"חות ארעיים דרך כלל או לגבי תקופות דיווח מסויימות, ורשאי הוא לקבוע את המועד או המועדים שבהם יוגשו ולהתנות את אישורו בתנאים.

(ג)      הוגש דו"ח ארעי, יוגש הדו"ח התקופתי תוך שלושים יום לאחריו.

לתיקונים קודמים של הסעיף     פרטי דו"ח של עוסק

חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 *

69.    (א)     בדו"ח תקופתי של עוסק ייכללו סך כל העסקאות שהמועד להוצאת חשבוניות עליהן חל בתקופת הדו"ח, אף אם העוסק הופטר מהוצאת חשבוניות, וכן סך כל העסקאות שעליהן הוצאו חשבוניות מס אף אם המועד להוצאתן טרם הגיע, ובלבד שלא נכללו בדו"ח תקופתי קודם.

(ב)     היו לעוסק עסקאות החייבות במס ועסקאות החייבות בשיעור אפס או פטורות - יפרט בנפרד את סך כל העסקאות מכל סוג ואת המס החל עליהן.

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ג)      בדו"ח התקופתי יצויינו בנפרד סך כל רכישותיו של העוסק, לרבות היבוא, וסך כל השירותים שקיבל, סכום מס התשומות הניתן לניכוי שבמסמכים כאמור בסעיף 38 שהוצאו לו כדין לפני תום תקופת הדו"ח, וכל פרט אחר שקבע שר האוצר.

-------

** תחילתו של חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

 

לתיקונים קודמים של הסעיף    פרטי דוח תקופתי לעוסק החייב בדיווח מפורט

חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 *

69א.  (א)     על אף האמור בסעיף 69, בדוח תקופתי של עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף קטן (ז), יפורטו כל אלה, ובלבד שלא נכללו בדוח תקופתי קודם:

(1)     כל חשבוניות המס שהמועד להוצאתן חל בתקופת הדוח, אף אם העוסק הופטר מהוצאתן וסכומן הכולל;

(2)     כל חשבוניות המס שהעוסק הוציא, אף אם המועד להוצאתן טרם הגיע, וסכומן הכולל;

(3)     סכומן הכולל של כל חשבוניות העסקה שהמועד להוצאתן לפי סעיף 46 חל בתקופת הדוח, אף אם העוסק הופטר מהוצאתן, וסכום המס הכולל הנובע מהן;

חוק (מס' 57) תשע"ח–2018

(4)     כל הצהרות הייצוא וכל מסמך אחר שאישר המנהל לפי סעיף 30(א)(1) הנושאים את שמו של העוסק, שניתנה לגבי הטובין הכלולים בהם התרה בתקופת הדוח, טשנכללים בדוח, וסכומם הכולל של כל אחד מסוגי המסמכים כאמור;

חוק (מס' 57) תשע"ח–2018

(5)     כל חשבוניות המס, הצהרות הייבוא וכל מסמך אחר שאישר המנהל לפי סעיף 38(א), שהעוסק דורש בדוח לנכות על פיהם מס תשומות לפי הסעיף האמור, וסכומם הכולל של כל אחד מסוגי המסמכים כאמור.

חוק (מס' 57) תשע"ח–2018

(ב)     לגבי כל חשבונית מס ומסמך אחר שאישר המנהל, יפורטו בדוח התקופתי מספרם הסידורי, הסמל שלהם לפי הסימן שקבע להם המנהל, תאריכם, סכומם, וסכום המס הנובע מהם, וכן מספר הרישום של המוכר או של נותן השירות, לפי העניין, ומספר הרישום של הקונה, ולגבי כל הצהרת ייבוא והצהרת ייצוא כאמור בסעיף קטן (א) - יפורט מספרן הסידורי.

(ג)      על אף האמור בסעיפים קטנים (א)(1) ו-(2) ו-(ב), עוסק יהיה פטור מפירוט חשבוניות המס שסכום כל אחת מהן ללא המס אינו עולה על 5,000 שקלים חדשים, ובלבד שהסכום הכולל של החשבוניות האמורות יפורט בדוח; המנהל, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות את הסכום האמור.

(ד)     על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ובלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), המנהל רשאי לפטור עוסק מפירוט החשבוניות האמורות בסעיף קטן (א), או מפירוט המסמכים האחרים שאישר המנהל האמורים באותו סעיף קטן, כולם או חלקם, בשל סכומה של כל אחת מחשבוניות אלה או בשל סכומו של כל אחד מהמסמכים האחרים, לפי העניין, ובלבד שהסכום הכולל של החשבוניות האמורות או של המסמכים האחרים האמורים, לפי העניין, יפורט בדוח; פטור לפי סעיף קטן זה יכול שיינתן דרך כלל או לסוגים של עוסקים או עסקאות, והכל כפי שיקבע המנהל.

(ה)     היו לעוסק עסקאות החייבות במס ועסקאות החייבות בשיעור אפס או פטורות, יפרט בנפרד את כל העסקאות מכל סוג, את המס החל עליהן ואת סכומן הכולל.

(ו)      בדוח תקופתי יצוינו בנפרד סך כל רכישותיו של העוסק, לרבות הייבוא, וסך כל השירותים שקיבל, סכום מס התשומות הניתן לניכוי שבמסמכים כאמור בסעיף 38 שהוצאו לו כדין לפני תום תקופת הדוח, וכל פרט אחר שקבע שר האוצר.

חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014

(ז)      הוראות סעיף זה יחולו על עוסק שמתקיים לגביו אחד מאלה (בחוק זה – עוסק החייב בדיווח מפורט):

(1)     מחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים או שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה;

חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014*

(2)     מחזור עסקאותיו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים ונתקיים לגביו אחד מאלה:

(א)     הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר, או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות;

(ב)     הוא רשום כשותפות לפי חוק זה או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד, כאמור בסעיף 56, ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים, לפי העניין, התקיים האמור בפסקת משנה (א);

-------

* תחילתו של סעיף 69א(ז)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014, ביום כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014).

(3)     המנהל התיר לעוסק, לבקשתו, להגיש דוח לפי סעיף זה, בתנאים ובתיאומים שיורה המנהל.

-------

** תחילתו של חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

 

 

פרטי דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט - הוראת שעה מיום 1.7.2015 עד ליום 31.12.2015 לסעיף 69א

סעיף 3(2) בחוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה 1.7.2015  עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016), יקראו את סעיף 69א כך:

חוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015 ***

69א.  (א)     בדוח מיוחד של עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף קטן (ז), יפורטו כל אלה, ובלבד שלא נכללו בדוח מיוחד קודם:

(1)     כל חשבוניות המס שהמועד להוצאתן חל בתקופת הדוח, אף אם העוסק הופטר מהוצאתן וסכומן הכולל;

(2)     כל חשבוניות המס שהעוסק הוציא, אף אם המועד להוצאתן טרם הגיע, וסכומן הכולל;

(3)     סכומן הכולל של כל חשבוניות העסקה שהמועד להוצאתן לפי סעיף 46 חל בתקופת הדוח, אף אם העוסק הופטר מהוצאתן, וסכום המס הכולל הנובע מהן;

(4)     כל רשימוני הייצוא וכל מסמך אחר שאישר המנהל לפי סעיף 30(א)(1) הנושאים את שמו של העוסק, שהותרו בתקופת הדוח והנכללים בו, וסכומם הכולל של כל אחד מסוגי המסמכים כאמור;

(5)     כל חשבוניות המס, רשימוני הייבוא וכל מסמך אחר שאישר המנהל לפי סעיף 38(א), שהעוסק דורש בדוח לנכות על פיהם מס תשומות לפי הסעיף האמור, וסכומם הכולל של כל אחד מסוגי המסמכים כאמור.

(ב)     לגבי כל חשבונית מס ומסמך אחר שאישר המנהל, יפורטו בדוח המיוחד מספרם הסידורי, הסמל שלהם לפי הסימן שקבע להם המנהל, תאריכם, סכומם, וסכום המס הנובע מהם, וכן מספר הרישום של המוכר או של נותן השירות, לפי העניין, ומספר הרישום של הקונה, ולגבי כל רשימון ייבוא ורשימון ייצוא כאמור בסעיף קטן (א) - יפורט מספרם הסידורי.

(ג)      על אף האמור בסעיפים קטנים (א)(1) ו-(2) ו-(ב), עוסק יהיה פטור מפירוט חשבוניות המס שסכום כל אחת מהן ללא המס אינו עולה על 5,000 שקלים חדשים, ובלבד שהסכום הכולל של החשבוניות האמורות יפורט בדוח; המנהל, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות את הסכום האמור.

(ד)     על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ובלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), המנהל רשאי לפטור עוסק מפירוט החשבוניות האמורות בסעיף קטן (א), או מפירוט המסמכים האחרים שאישר המנהל האמורים באותו סעיף קטן, כולם או חלקם, בשל סכומה של כל אחת מחשבוניות אלה או בשל סכומו של כל אחד מהמסמכים האחרים, לפי העניין, ובלבד שהסכום הכולל של החשבוניות האמורות או של המסמכים האחרים האמורים, לפי העניין, יפורט בדוח; פטור לפי סעיף קטן זה יכול שיינתן דרך כלל או לסוגים של עוסקים או עסקאות, והכל כפי שיקבע המנהל.

(ה)     היו לעוסק עסקאות החייבות במס ועסקאות החייבות בשיעור אפס או פטורות, יפרט בנפרד את כל העסקאות מכל סוג, את המס החל עליהן ואת סכומן הכולל.

חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014

(ו)      בדוח מיוחד יצוינו בנפרד סך כל רכישותיו של העוסק, לרבות הייבוא, וסך כל השירותים שקיבל, סכום מס התשומות הניתן לניכוי שבמסמכים כאמור בסעיף 38 שהוצאו לו כדין לפני תום תקופת הדוח, וכל פרט אחר שקבע שר האוצר.

חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014 חוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015 ***

(ז)      הוראות סעיף זה יחולו על עוסק שמתקיים לגביו אחד מאלה (בחוק זה - עוסק החייב בדיווח מפורט):

(1)     מחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים או שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה;

(2)     מחזור עסקאותיו עולה על 2,000,000 שקלים חדשים ונתקיים לגביו אחד מאלה:

(א)     הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר, או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות;

(ב)     הוא רשום כשותפות לפי חוק זה או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד, כאמור בסעיף 56, ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים, לפי העניין, התקיים האמור בפסקת משנה (א);

(3)     המנהל התיר לעוסק, לבקשתו, להגיש דוח לפי סעיף זה, בתנאים ובתיאומים שיורה המנהל.

חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014

(ח)     בסעיף זה, "תקופת הדוח" – תקופה כאמור בסעיף 67.

 

-------

** תחילתו של חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

*** תחילתו של חוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015 ביום 1 ביולי 2015.

 

 

פרטי דוח מיוחד לעוסק החייב בדיווח מפורט – הוראת שעה לשנת 2014 לסעיף 69א

סעיף 6 בחוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014 תחילה והוראות שעה

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה (13.2.2014) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) יקראו את סעיף 69א כך:

69א.  (א)     על אף האמור בסעיף 69, בדוח תקופתי של עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף קטן (ז), יפורטו כל אלה, ובלבד שלא נכללו בדוח תקופתי קודם:

(1)     כל חשבוניות המס שהמועד להוצאתן חל בתקופת הדוח, אף אם העוסק הופטר מהוצאתן וסכומן הכולל;

(2)     כל חשבוניות המס שהעוסק הוציא, אף אם המועד להוצאתן טרם הגיע, וסכומן הכולל;

(3)     סכומן הכולל של כל חשבוניות העסקה שהמועד להוצאתן לפי סעיף 46 חל בתקופת הדוח, אף אם העוסק הופטר מהוצאתן, וסכום המס הכולל הנובע מהן;

(4)     כל רשימוני הייצוא וכל מסמך אחר שאישר המנהל לפי סעיף 30(א)(1) הנושאים את שמו של העוסק, שהותרו בתקופת הדוח והנכללים בו, וסכומם הכולל של כל אחד מסוגי המסמכים כאמור;

(5)     כל חשבוניות המס, רשימוני הייבוא וכל מסמך אחר שאישר המנהל לפי סעיף 38(א), שהעוסק דורש בדוח לנכות על פיהם מס תשומות לפי הסעיף האמור, וסכומם הכולל של כל אחד מסוגי המסמכים כאמור.

(ב)     לגבי כל חשבונית מס ומסמך אחר שאישר המנהל, יפורטו בדוח התקופתי מספרם הסידורי, הסמל שלהם לפי הסימן שקבע להם המנהל, תאריכם, סכומם, וסכום המס הנובע מהם, וכן מספר הרישום של המוכר או של נותן השירות, לפי העניין, ומספר הרישום של הקונה, ולגבי כל רשימון ייבוא ורשימון ייצוא כאמור בסעיף קטן (א) - יפורט מספרם הסידורי.

(ג)      על אף האמור בסעיפים קטנים (א)(1) ו-(2) ו-(ב), עוסק יהיה פטור מפירוט חשבוניות המס שסכום כל אחת מהן ללא המס אינו עולה על 5,000 שקלים חדשים, ובלבד שהסכום הכולל של החשבוניות האמורות יפורט בדוח; המנהל, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות את הסכום האמור.

(ד)     על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ובלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), המנהל רשאי לפטור עוסק מפירוט החשבוניות האמורות בסעיף קטן (א), או מפירוט המסמכים האחרים שאישר המנהל האמורים באותו סעיף קטן, כולם או חלקם, בשל סכומה של כל אחת מחשבוניות אלה או בשל סכומו של כל אחד מהמסמכים האחרים, לפי העניין, ובלבד שהסכום הכולל של החשבוניות האמורות או של המסמכים האחרים האמורים, לפי העניין, יפורט בדוח; פטור לפי סעיף קטן זה יכול שיינתן דרך כלל או לסוגים של עוסקים או עסקאות, והכל כפי שיקבע המנהל.

(ה)     היו לעוסק עסקאות החייבות במס ועסקאות החייבות בשיעור אפס או פטורות, יפרט בנפרד את כל העסקאות מכל סוג, את המס החל עליהן ואת סכומן הכולל.

(ו)      בדוח תקופתי יצוינו בנפרד סך כל רכישותיו של העוסק, לרבות הייבוא, וסך כל השירותים שקיבל, סכום מס התשומות הניתן לניכוי שבמסמכים כאמור בסעיף 38 שהוצאו לו כדין לפני תום תקופת הדוח, וכל פרט אחר שקבע שר האוצר.

חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014

(ז)      הוראות סעיף זה יחולו על עוסק שמתקיים לגביו אחד מאלה (בחוק זה – עוסק החייב בדיווח מפורט):

(1)     מחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים או שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה;

חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014*

(2)     מחזור עסקאותיו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים ונתקיים לגביו אחד מאלה:

(א)     הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר, או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות;

(ב)     הוא רשום כשותפות לפי חוק זה או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד, כאמור בסעיף 56, ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים, לפי העניין, התקיים האמור בפסקת משנה (א);

-------

* תחילתו של סעיף 69א(ז)(2) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014, ביום כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014).

(3)     המנהל התיר לעוסק, לבקשתו, להגיש דוח לפי סעיף זה, בתנאים ובתיאומים שיורה המנהל.

-------

** תחילתו של חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

 

 

 

לתיקונים קודמים של הסעיף    דו"חות של מלכ"ר ומוסד כספי

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

70.    (א)     בדו"ח תקופתי של מלכ"ר ייכלל סך כל השכר ששילם בתקופת הדו"ח, ובדו"חות התקופתיים של מוסד כספי ייכללו, באחד - סך כל השכר ששילם, ובשני - סך כל הרווחים שהפיק.

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009* חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ** חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014

(ב)     מלכ"ר שמחזורו בשנה הקובעת עולה על 20 מיליון שקלים חדשים ומוסד כספי שמחזורו בשנה הקובעת עולה על 4 מיליון שקלים חדשים שהוצאה להם בתקופת הדוח התקופתי חשבונית מס בשל רכישת נכס או קבלת שירות מעוסק, יגישו, במועד הגשת הדוח התקופתי, דוח מיוחד על כך; בדוח כאמור יפורטו מספרה הסידורי של החשבונית, הסמל שלה לפי הסימן שקבע לה המנהל, תאריכה, סכומה וסכום המס הנובע ממנה, וכן מספר הרישום של המוכר או של נותן השירות, לפי העניין. בסעיף קטן זה -

"מחזור" - כהגדרתו בהוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130(א)(4) לפקודת מס הכנסה;

"שנה קובעת" - שנת המס הקודמת לשנת המס שחלפה.

-------

** תחילתו של חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

 

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

(ג)      המנהל רשאי לפטור סוגי מלכ"רים או מוסדות כספיים כאמור בסעיף קטן (ב) מהגשת דוח מיוחד כאמור באותו סעיף קטן, וכן רשאי הוא לפטור כאמור מלכ"ר מסוים או מוסד כספי מסוים, דרך כלל או במקרה מיוחד, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין.

------

* תחילתו של סעיף 70 כנוסחו בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009 ביום 1.1.2012 והוא יחול לעניין דוחות המוגשים בשל תקופה שתחילתה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך.  ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון;.וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

 

 

לתיקונים קודמים של הסעיף    דו"ח משלים

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

71.    נשמטו מדו"ח תקופתי נתונים שהיו צריכים להיכלל בו, רשאי המנהל להתיר לחייב במס להגיש דוח משלים; התיר המנהל כאמור, לא יצורפו נתוני הדוח המשלים, לדוח אחר.

------

* תחילתו של סעיף 71 כנוסחו בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009  ביום 1.1.2012 והוא יחול לעניין דוחות המוגשים בשל תקופה שתחילתה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך.  ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון;.וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

 

לתיקונים קודמים של הסעיף    דוח מסכם לעוסקים שנרשמו כאחד

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009* חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012**

71א.  (א)     כל אחד מהעוסקים שנרשמו כאחד לפי סעיף 56, יגיש דוח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיו, וכן על סך כל רכישותיו וכל השירותים שקיבל, לרבות מהעוסקים שנרשמו עמו כאחד, והכל בתוך 90 ימים מתום שנת המס שלגביה מוגש הדוח. לרבות עסקאות שעשה עם העוסקים שנרשמו עמו כאחד.

(ב)     המנהל רשאי לפטור סוגי עוסקים שנרשמו כאחד כאמור בסעיף קטן (א), מהגשת דוח שנתי מסכם או מפירוט העסקאות שעשו עם העוסקים שנרשמו עמם כאחד, וכן רשאי הוא לפטור עוסק מסוים שנרשם עם עוסקים אחרים כאחד, דרך כלל או במקרה מיוחד, מהגשת דוח או מפירוט כאמור, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין.

------

* תחילתו של סעיף 71א כנוסחו בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009 ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), והוא יחול לגבי עסקאות כאמור באותו סעיף, שנעשו בשנת 2009 ואילך;. ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון;.וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

 

דרישת פרטים נוספים, דו"חות נוספים ואישור רואה חשבון

72.    (א)     המנהל רשאי לדרוש, דרך כלל או במיוחד או לסוגים, הגשת דו"חות נוספים על הדו"חות התקופתיים, הכל לתקופות ובמועדים שקבע, והגשת דו"ח שנתי מסכם ודו"ח על המלאי.

(ב)     המנהל רשאי לדרוש מעוסק מורשה שהוא חבר-בני-אדם, דרך כלל או במיוחד או לסוגים, הגשת מאזנים וחשבונות התאמה לצרכי המס; כן רשאי הוא לדרוש מחבר-בני-אדם כאמור כי דו"ח שנתי מסכם, דו"ח תקופתי שבו נדרש החזר מס על פי סעיף 39 ודו"ח מסוג אחר שקבע שר האוצר יהיו מאושרים ומתואמים לצרכי מס בידי רואה חשבון.

(ג)      בחבר-בני-אדם שהוא אגודה שיתופית המסונפת לברית פיקוח רשאי לבוא במקום רואה חשבון, כאמור בסעיף קטן (ב), פקיד ברית הפיקוח שנרשם כדין אצל רשם האגודות השיתופיות.

(ד)     המנהל רשאי לדרוש ממי שאישר דו"ח על פי סעיפים קטנים (ב) או (ג) למסור לו ידיעות על היקף הבקורת שנערכה ועל ממצאיה.

לתיקונים קודמים של הסעיף    הגשת דוחות באופן מקוון

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009* חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ** חוק (מס' 52) התשע"ו-2015***

72א.  (א)     דוחות לפי סעיפים 67א(א), 68(א), 70(א) ו-(ב), 71 ו-71א, יוגשו באופן מקוון, בהתאם להוראות שקבע המנהל לפי סעיף 67ב(ד), והוראות סעיף 67ב יחולו.

(ב)     המנהל רשאי לדרוש כי דוחות נוספים שקבע לפי סעיף 72(א), יוגשו באופן מקוון כאמור בסעיף קטן (א).

------

* תחילתו של סעיף 72א כנוסחו בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009  ביום 1.1.2012 והוא יחול לעניין דוחות המוגשים בשל תקופה שתחילתה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך. ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון;.וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

** תחילתו של חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

*** תחילתו של סעיף 72א לחוק מע"מ, כנוסחו בחוק (מס' 52) התשע"ו-2015, ביום שקבע שר האוצר, בצו, לאחר שנקבעו כללים לפי סעיף 67ב(ד) לחוק מע"מ כנוסחו בחוק (מס' 52) התשע"ו-2015.

 

דחיית המועד להגשת הדו"ח

73.    המנהל רשאי לדחות את מועדי הגשתם של דו"חות, דרך כלל או במיוחד או לסוגים, ובלבד שדחיה לחייב במס פלוני תיעשה רק מטעמים מיוחדים שיירשמו; נדחה המועד להגשת דו"ח תקופתי, רשאי החייב במס להגיש דו"ח ארעי וסעיף 68 יחול בשינויים המחוייבים.

לתיקונים קודמים של הסעיף   סירוב לקבל דו"ח

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

74.    (א)     לא ניהל חייב במס, בתקופה פלונית, פנקסי חשבונות, או שניהלם בסטיה מהוראות חוק זה או התקנות שלפיו, שהיתה מהותית לענין קביעת מחזור העסקאות או המס, או שהמסמכים שעליהם מבוססים הפנקסים לא נשמרו בהתאם להוראות, רשאי המנהל לסרב לקבל כל דו"ח המתייחס לשנת המס שבה כלולה תקופת הדיווח שביחס אליה נתגלו הליקויים האמורים; סירב המנהל לקבל דו"ח, יראו את החייב, לענין סעיף 76, כאילו לא הגיש דו"ח.

(ב)     המנהל יודיע לחייב במס על הסירוב ויפרט את נימוקיו לסירוב.

חוק (מס' 26)** תשס"ג- 2003

(ג)      החייב במס רשאי לערער על הסירוב לפני בית המשפט המחוזי או לערור עליו לפני ועדה לקבילות פנקסים שהוקמה על פי סעיף 127 (להלן - הועדה לקבילות פנקסים), תוך חמישה עשר יום מקבלת ההודעה לפי סעיף קטן (ב); ואולם על סירוב מנימוקים המנויים בסעיף קטן (א) שענינם הוצאת חשבונית מס שלא כדין, או ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין, רשאי החייב במס לערער רק לפני בית המשפט המחוזי.

------------

** ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

(ד)     הוגש ערעור או ערר, ינהג המנהל בדו"ח כאילו הוגש כדין כל עוד לא החליטו בית המשפט או הועדה אחרת.

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ה)     הגשת ערעור או ערר לפי סעיף זה אינה באה במקום הגשת השגה לפי סעיף 82; נדחו הערעור או הערר, יראו את פנקסי החשבונות כבלתי קבילים לענין הערעור על השומה.

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ו)      חייב במס שלא הגיש ערעור או ערר לפי סעיף זה, רשאי לערער על הסירוב יחד עם הערעור לפי סעיף 83.

שמירת פנקסים ומסמכים

75.    פנקסי חשבונות של חייב במס שיש לנהלם על פי חוק זה, המסמכים שעליהם הם מבוססים וחשבוניות הקניה שלו, יישמרו אצלו שבע שנים, או תקופה קצרה מזו שנקבעה דרך כלל או לסוגים, מיום הרישום האחרון בפנקס או מיום שהוצאה חשבונית הקניה, לפי המאוחר.

------------

* ראה סעיפים 49 ו-50 לחוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 בענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

 

מאגר מידע – הוראת שעה לשנת 2015 לסעיף 75א

- הוראת שעה מיום 1.7.2015 עד ליום 31.12.2015 לסעיף 75א

סעיף 3(3) בחוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015

בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה 1.7.2015  עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016), יקראו את יקראו את סעיף 75א כך:

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009* חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ** חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014 חוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015 ***

75א.  (א)     מידע המפורט בדוח מיוחד של עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א(ז), בדוח ארעי לפי סעיף 68 של עוסק כאמור ובדוח משלים לפי סעיף 71 של עוסק כאמור, וכן בדוח המיוחד לפי סעיף 70(ב) או בדוח שנתי מסכם לפי סעיף 71א, יישמר כמאגר מידע, כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981‏, במשך תקופה שלא תעלה על חמש שנים ממועד הגשת הדוח האמור, לפי העניין.

חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014 חוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015 ***

(ב)     על אף הוראות סעיף קטן (א), הורה המנהל, בתוך התקופה הנקובה באותו סעיף קטן, לבדוק את פנקסיו של החייב במס או שהחלה חקירה לגבי חשד בביצוע עבירה על חוק זה בידי החייב במס, יישמר המידע שפורט, בדוח הארעי, בדוח המיוחד, בדוח המשלים או בדוח השנתי המסכם, לפי העניין, שהגיש החייב במס, והנוגע לבדיקה או לחקירה, לפי העניין, עד לסיום ההליכים לפי חוק זה.

(ג)      מידע שנשמר כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) יימחק בתום התקופה האמורה באותם סעיפים קטנים, לפי העניין.

(ד)     המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין זה מבין עובדי רשות המסים בישראל, רשאי, לצורך ביצוע ההוראות לפי חוק זה, לעשות שימוש במידע שנשמר כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), ובלבד ששימוש כאמור נדרש לצורך עריכת ביקורת, לצורך שומה, לצורך גבייה או לצורך חקירה לגבי חשד בביצוע עבירה על חוק זה בידי החייב במס, ובמידה שנדרש.

(ה)     אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מהוראות חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967‏.

--------

*** תחילתו של חוק (מס' 51 והוראת שעה) התשע"ה-2015 ביום 1 ביולי 2015.

 

 

מאגר מידע – הוראת שעה לשנת 2014 לסעיף 75א

סעיף 6 בחוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014 תחילה והוראות שעה

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה (13.2.2014) עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) יקראו את סעיף 75א כך:

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009* חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ** חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014

75א.  (א)     מידע המפורט בדוח מיוחד של עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א(ז), בדוח ארעי לפי סעיף 68 של עוסק כאמור ובדוח משלים לפי סעיף 71 של עוסק כאמור, וכן בדוח המיוחד לפי סעיף 70(ב) או בדוח שנתי מסכם לפי סעיף 71א, יישמר כמאגר מידע, כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981‏, במשך תקופה שלא תעלה על חמש שנים ממועד הגשת הדוח האמור, לפי העניין.

חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014

(ב)     על אף הוראות סעיף קטן (א), הורה המנהל, בתוך התקופה הנקובה באותו סעיף קטן, לבדוק את פנקסיו של החייב במס או שהחלה חקירה לגבי חשד בביצוע עבירה על חוק זה בידי החייב במס, יישמר המידע שפורט, בדוח הארעי, בדוח המיוחד, בדוח המשלים או בדוח השנתי המסכם, לפי העניין, שהגיש החייב במס, והנוגע לבדיקה או לחקירה, לפי העניין, עד לסיום ההליכים לפי חוק זה.

(ג)      מידע שנשמר כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) יימחק בתום התקופה האמורה באותם סעיפים קטנים, לפי העניין.

(ד)     המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין זה מבין עובדי רשות המסים בישראל, רשאי, לצורך ביצוע ההוראות לפי חוק זה, לעשות שימוש במידע שנשמר כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), ובלבד ששימוש כאמור נדרש לצורך עריכת ביקורת, לצורך שומה, לצורך גבייה או לצורך חקירה לגבי חשד בביצוע עבירה על חוק זה בידי החייב במס, ובמידה שנדרש.

(ה)     אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מהוראות חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967‏.

 

לתיקונים קודמים של הסעיף   מאגר מידע

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009* חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 **

75א.  (א)     מידע המפורט בדוח תקופתי של עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א(ז), בדוח ארעי לפי סעיף 68 של עוסק כאמור ובדוח משלים לפי סעיף 71 של עוסק כאמור, וכן בדוח המיוחד לפי סעיף 70(ב) או בדוח שנתי מסכם לפי סעיף 71א, יישמר כמאגר מידע, כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981‏, במשך תקופה שלא תעלה על חמש שנים ממועד הגשת הדוח האמור, לפי העניין.

(ב)     על אף הוראות סעיף קטן (א), הורה המנהל, בתוך התקופה הנקובה באותו סעיף קטן, לבדוק את פנקסיו של החייב במס או שהחלה חקירה לגבי חשד בביצוע עבירה על חוק זה בידי החייב במס, יישמר המידע שפורט בדוח התקופתי, בדוח הארעי, בדוח המיוחד, בדוח המשלים או בדוח השנתי המסכם, לפי העניין, שהגיש החייב במס, והנוגע לבדיקה או לחקירה, לפי העניין, עד לסיום ההליכים לפי חוק זה.

(ג)      מידע שנשמר כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) יימחק בתום התקופה האמורה באותם סעיפים קטנים, לפי העניין.

(ד)     המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין זה מבין עובדי רשות המסים בישראל, רשאי, לצורך ביצוע ההוראות לפי חוק זה, לעשות שימוש במידע שנשמר כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), ובלבד ששימוש כאמור נדרש לצורך עריכת ביקורת, לצורך שומה, לצורך גבייה או לצורך חקירה לגבי חשד בביצוע עבירה על חוק זה בידי החייב במס, ובמידה שנדרש.

(ה)     אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מהוראות חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס), התשכ"ז-1967‏.

------

* תחילתו של סעיף 75א כנוסחו בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009 ביום 1.1.2012 והוא יחול לעניין דוחות המוגשים בשל תקופה שתחילתה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך. ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון;.וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

** תחילתו של חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

 

פרק י"ב: קביעה, שומה, השגה וערעור

קביעת מס

76.    (א)     לא הגיש חייב במס דו"ח תקופתי, ייקבע המס שעליו לשלם בהתחשב בהקף עסקאותיו או פעילותו, ובאין נתונים - לפי המשוער (להלן - קביעת מס).

(ב)     על קביעת מס אין להשיג או לערער, והיא תתבטל מאליה אם יוגש הדו"ח התקופתי; אולם לגבי מי שטוען כי אינו בגדר החייבים במס, יראו את הקביעה, לענין השגה וערעור, כשומה.

שומה לפי מיטב השפיטה

77.    (א)     הגיש חייב במס דו"ח תקופתי ולדעת המנהל הדו"ח איננו מלא או איננו נכון או שאיננו נתמך במסמכים או בפנקסי חשבונות כפי שנקבע, רשאי המנהל לשום לפי מיטב שפיטתו את המס המגיע או את מס התשומות של החייב במס (להלן - שומה).

(ב)     השומה תהיה בתוך חמש שנים לאחר הגשת הדו"ח, ואם הורשע החייב במס, או כופרה עבירתו, בשל מסירת ידיעות כוזבות בדו"ח האמור או בשל מעשה אחר שיש בו כוונה להתחמק מתשלום מס המגיע לתקופת הדו"ח האמור - תוך עשר שנים לאחר הגשת הדו"ח.

(ג)      הודעת השומה תפרט את נימוקי השומה.

חוק (מס' 56) התשע"ח-2017

(ד)     (1)     הגיש חייב במס דוח תקופתי ומצא המנהל כי נכון לערוך שומה לגבי נושא אחד או כמה נושאים שנכללו או שהיה צריך לכלול בדוח התקופתי שהוגש, רשאי הוא לשום לפי מיטב שפיטתו, בשומה חלקית, את המס המגיע או את מס התשומות של החייב במס, הנוגעים לאותו נושא או נושאים (בסעיף קטן זה – שומה חלקית), ובלבד שבאותו מועד לא קבע לו המנהל שומה לפי סעיף קטן (א).

(2)     (א)     שומה חלקית ניתן לקבוע פעם אחת בלבד לגבי אותה שנת מס.

(ב)     לא תיקבע שומה חלקית, לחייב במס, יותר משלוש פעמים במהלך חמש שנות מס.

(3)     המנהל יודיע לחייב במס בכתב על הנושא או הנושאים שבכוונתו לבחון בטרם יחליט אם לקבוע שומה חלקית לפי סעיף קטן זה.

(4)     שומה חלקית יכול שתיעשה בהתאם להסכם עם החייב במס.

(5)     דין שומה חלקית כדין שומה לכל דבר ועניין, אולם אין בשומה חלקית כדי לפגוע בסמכויות המנהל או בזכויות החייב במס לעניין שומת יתרת המס המגיע או מס התשומות של החייב במס, בהתאם להוראות סעיף זה.

(6)     נקבעו לגבי אותה תקופת דוח שומה חלקית ושומה לפי סעיף קטן (א), לרבות שומה שנקבעה בהסכם או בפסק דין, יקבע המנהל את השלכותיהן זו על זו ויערוך את התיאומים הנדרשים.

 

 

 

אי רישום תקבולים ואי ניהול קופה

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

77א.  (א)     עוסק הרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר פדיון יומי, או בתעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי הוראות מכוח סעיף 66, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות, יראו את פנקסיו כבלתי קבילים באותה שנת מס, זולת אם שוכנע המנהל כי היתה סיבה מספקת לאי הרישום.

(ב)     עוסק הרושם הנפקת טובין בתעודת משלוח, בחשבונית או בתעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי הוראות מכוח סעיף 66, ולא רשם בהם הנפקת טובין שהיה חייב לרשמה על פי אותן הוראות, יראו את פנקסיו כבלתי קבילים באותה שנת מס, זולת אם שוכנע המנהל כי היתה סיבה מספקת לאי הרישום.

(ג)      עוסק שפעמיים או יותר בשנת מס אחת או בשנים עשר חדשים רצופים בשתי שנות מס, לא רשם תקבול או הנפקת טובין שהוא חייב לרשמם כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), ומהן פעם אחת לפחות לאחר שהזהירו המנהל בכתב, חזקה שפנקסיו אינם קבילים גם בשתי שנות המס שקדמו לשנה שבה לא רשם פעמיים תקבול או הנפקה כאמור, או גם בשנת המס שקדמה לשנה הראשונה שבתוך שנים עשר החדשים שבהם לא רשם פעמיים תקבול או הנפקה כאמור, לפי הענין, אף אם דו"חותיו נתקבלו והשומות נערכו לפיהם, זולת אם שוכנע המנהל כי היתה סיבה מספקת לאי הרישום.

(ד)     על החלטת המנהל לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), ניתן לערער על פי סעיף 83 כאילו היתה החלטה בהשגה, תוך 60 ימים מיום שנמסרה ההודעה.

(ה)     עוסק החייב בניהול סרט קופה רושמת על פי חוק זה או תקנות שלפיו ולא ניהלו, יראו את פנקסיו כבלתי קבילים.

לתיקונים קודמים של הסעיף הוצאה של חשבונית מס שלא כדין וניכוי מס תשומות שלא כדין

חוק (מס' 26)* תשס"ג- 2003

77ב.  (א)     עוסק שהוציא חשבונית מס שלא כדין, יראו את פנקסיו כבלתי קבילים באותה שנת מס.

(ב)     עוסק שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין, יראו את פנקסיו כבלתי קבילים באותה שנת מס, אלא אם כן הוכיח בעת הבאת טענותיו לפי סעיף 62, להנחת דעתו של המנהל, כי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא כדין.

(ג)      על החלטת המנהל לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), ניתן לערער לפי סעיף 83 כאילו היתה החלטה בהשגה, בתוך 60 ימים מיום שנמסרה ההודעה על ההחלטה.

------------

* ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

קביעה ושומה למספר תקופות

78.    קביעת מס או שומה ניתן לעשות גם לכמה תקופות דו"ח, אף אם אינן רצופות.

תיקון שומה וקביעת מס

79.    (א)     נוכח המנהל שקביעת מס או שומה אינן נכונות רשאי הוא, ביזמתו או לבקשת הנישום, לתקנן תוך חמש שנים מיום שנעשו.

(ב)     לא תתוקן קביעה או שומה כאמור בסעיף קטן (א) אם חלפו שבע שנים מהגשת הדו"ח אלא אם הורשע החייב במס או עבירתו כופרה בשל מעשה שיש בו כוונה להתחמק מתשלום המס המגיע לתקופת הדו"ח האמור.

(ג)      דין קביעה מתוקנת כדין קביעת מס, ודין תיקון שומה, לענין השגה וערעור - כדין שומה.

המצאת הודעה

80.    הודעה על קביעת מס, על שומה או על תיקונן תומצא לחייב במס, ביד או בדואר רשום.

שמירת אחריות

81.    קביעת המס או השומה אינן גורעות מחובותיו של החייב במס או מאחריותו הפלילית.

דין קביעת מחזור עסקאות

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

81א.  קבע המנהל שסך כל מחיר הפסקאות של עוסק בשנת המס השוטפת יעלה על סך כל מחיר עסקאותיו בשנת המס החולפת, יראו את קביעתו כשומה לענין השגה וערעור.

השגה

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

82.    (א)     החולק על שומה רשאי להשיג עליה בכתב מנומק לפני המנהל, תוך שלושים יום לאחר שהומצאה לו הודעת השומה או תוך מועד מאוחר מזה שהתיר המנהל מטעמים מיוחדים.

(ב)     הגיעו החייב במס והמנהל להסכם בדבר המס המגיע, תתוקן השומה לפי זה; לא הושג הסכם יחליט המנהל בהשגה, ורשאי הוא לקיים את השומה, להגדילה או להקטינה.

(ג)      הודעה על הסכמת המנהל או על החלטתו בהשגה, ועל נימוקיה, תומצא לחייב במס.

(ד)     לא החליט המנהל כאמור בסעיף קטן (ב) תוך שנה מיום הגשת ההשגה, יראו את ההשגה כאילו נתקבלה.

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ה)     מי שערך את השומה לא יחליט בהשגה עליה.

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ו)      אין בהגשת השגה כדי לגרוע מסמכויות המנהל על פי הוראות אחרות בחוק זה.

ערעור

83.    (א)     הרואה עצמו מקופח בהחלטת המנהל בהשגה רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי.

(ב)     הערעור יידון בפני שופט יחיד והוא רשאי למנות לו יועצים מתוך רשימת יועצים שקבע שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר; היועץ יסייע לשופט בבירור הערעור בשעת שמיעתו, אך לא יטול חלק בפסק הדין.

(ג)      הערעור יישמע בדלתיים סגורות, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת לפי בקשת המערער.

(ד)     חובת הראיה היא על המערער, אם הדו"ח אינו נתמך בפנקסי חשבונות שנוהלו כדין.

(ה)     בית המשפט יאשר, יפחית, יגדיל או יבטל את השומה, או יפסוק באופן אחר כפי שיראה לנכון.

תקנות סדרי דין

84.    שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר דרך הגשת ערעור סדרי הדין בו ובדבר אגרות, הוצאות, דמי בטלה לעדים ושכר יועצים.

תשלום המס שאינו שנוי במחלוקת

85.    אין להשיג או לערער לפי פרק זה אלא אם שולם המס שאינו שנוי במחלוקת.

מחלוקת על המס ביבוא

86.    חולק אדם על החיוב במס ביבוא טובין, יחולו הוראות סעיף 154(א) ו-(ב) לפקודת המכס, בשינויים המחוייבים.

החזר מס יתר

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

87.    נתברר בהליכים על פי פרק זה כי מס שולם ביתר, יוחזר העודף תוך 30 ימים לאחר גמר ההליכים, במידה שלא נוכה כמס תשומות. ואולם אם הורה המנהל על בדיקת פנקסיו של חייב במס או הוחל בחקירה נגד החייב במס או הוגש נגדו כתב אישום - יחולו על העודף הוראות סעיף 39, לפי הענין, כאילו עודף המס היה עודף מס תשומות.

פרק י"ג: מועד התשלום

לתיקונים קודמים של הסעיף   התשלום לפי דו"ח

88.    (א)     חייב במס ישלם את המס המגיע לתקופת הדו"ח, בין על פי הדו"ח התקופתי ובין על פי הדו"ח הארעי, עם הגשתם.

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009* חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ** חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014

(א1)   (בטל).

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009* חוק (תיקון מס' 44) התשע"ד-2014

(א2)   (בטל).

--------

* תחילתו של סעיף 88 כנוסחו בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009 ביום 1.1.2012 והוא יחול לעניין דוחות המוגשים בשל תקופה שתחילתה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך.  ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון;.וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

** תחילתו של חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

 

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ב)     היה סכום המס ששולם על פי דו"ח ארעי גבוה מסכום המס המתחייב מהדו"ח התקופתי שהוגש לאחר מכן, יוחזר העודף תוך 30 ימים מיום הגשת הדו"ח התקופתי; ואולם אם הורה המנהל על בדיקת פנקסיו של חייב במס או הוחל בחקירה נגד החייב במס או הוגש נגדו כתב אישום -יחולו על העודף הוראות סעיף 39, לפי הענין, כאילו עודף המס היה עודף מס תשומות.

------------

* ראה סעיפים 49 ו-50 לחוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 בענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

התשלום ביבוא

חוק (מס' 57) תשע"ח–2018

89.    המס על יבוא טובין ישולם במועד תשלוםהמכס עליהם לפי הוראות סעיף 123ב לפקודת המכס.

התשלום בקביעה או בשומה

90.    המס המגיע על פי קביעת מס, על פי שומה או על פי תיקונן ישולם תוך חודש מיום שהומצאה לחייב במס ההודעה עליהם; הוא הדין לגבי יתרת מס כתוצאה מהחלטה בהשגה או מפסק-דין.

לתיקונים קודמים של הסעיף תשלום בהשגה וערעור

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

91.    (א)     הוגשו השגה או ערעור, רשאי המשיג או המערער שלא לשלם את המס השנוי במחלוקת והמנהל רשאי שלא להחזיר את עודף המס או את עודף מס התשומות השנוי במחלוקת, וכן לעכב כל סכום המגיע למשיג או למערער, לפי הענין, לפי הוראות חוק זה, כמפורט להלן:

(1)     בהשגה שהוגשה - עד גובה מחצית הסכום השנוי במחלוקת;

(2)     בערעור שהוגש - עד גובה הסכום השנוי במחלוקת, אלא אם כן הורה אחרת בית המשפט של הערעור.

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

(ב)     עיכוב כאמור בסעיף זה יחול עד שניתן לגבות את חוב המס לפי פקודת המסים (גביה), ואולם לענין עיכוב לפי סעיף קטן (א)(1), אם לא ניתנה החלטה בהשגה בתוך 90 ימים ממועד העיכוב - יבוטל העיכוב.

מקדמות

92.    שר האוצר רשאי לקבוע חובת תשלום מקדמות על חשבון המס שחייב בו מוסד כספי בשל רווחיו.

---------

** ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

פרק י"ד: גבייה, קנסות וריבית

הגדרות

חוק (מס' 6)**תשמ"ו-1986 צו המסים (שינוי שיעור ריבית) תשמ"ט-1989 תשנ"א-1991 תשנ"ד-1993

93.    בפרק זה -

"הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 4 אחוז לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו לו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"שיעור עליית המדד", בתקופה פלונית - ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה לפני סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה (להלן - המדד היסודי), מחולק במדד היסודי.

 

התפלגות שיעורי הריבית

15.6.93

4%

1.4.86

36%

1.8.80

96%

1.3.91

6%

1.1.86

60%

1.12.79

72%

1.7.89

8%

1.11.85

120%

1.9.79

48%

1.1.87

12%

1.2.84

156%

1.12.78

30%

1.10.86

24%

1.12.80

120%

1977

26%

 

קנס על איחור בהגשת דו"ח

תק' תשמ"א-1981 תק' תשמ"ד-1984 תק' תשמ"ה-1984 חוק יישום תשנ"ה-1994 הודעה (הגדלת סכומי קנסות) תשע"ג-2013*

94.    לא הגיש החייב במס במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה יהא חייב בקנס פיגורים של 217 שקלים חדשים לכל שבועיים או לחלק מהם.

--------

* תחילתה של הודעה תשע"ג-2013 ביום 1.7.2013.

 

התפלגות סכומי קנסות לפי סעיף 94

החל מ

סכום

החל מ

סכום

1.7.16

219 ש"ח

1.7.01

165 ש"ח

1.7.15

219 ש"ח

1.7.00

164 ש"ח

1.7.14

219 ש"ח

1.7.00

164 ש"ח

1.7.13

217 ש"ח

1.7.98

152 ש"ח

1.7.12

215 ש"ח

1.7.97

145 ש"ח

1.7.11

212 ש"ח

1.7.96

134 ש"ח

1.7.10

204 ש"ח

1.7.95

119 ש"ח

1.7.09

198 ש"ח

1.7.94

107 ש"ח

1.7.08

193 ש"ח

1.7.93

96 ש"ח

1.1.08

183 ש"ח

1.7.92

86 ש"ח

1.7.07

183 ש"ח

1.7.91

75 ש"ח

1.7.06

183 ש"ח

1.7.90

64 ש"ח

1.7.03

177 ש"ח

1.7.89

55 ש"ח

1.7.02

174 ש"ח

1.7.88

46 ש"ח

 

 

1.7.87

39 ש"ח

 

לתיקונים קודמים של הסעיף   קנס על אי-ניהול ספרים

תק' תשמ"א-1981 תק' תשמ"ד-1984 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 הודעה (הגדלת סכומי קנסות) תשע"ג-2013*

95.    (א)     לא ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, או שניהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאי המנהל להטיל קנס על 1% מסך כל מחיר עסקאותיו או מסך כל השכר והריווח, לפי הענין, לשנת המס שבה לא נוהלו הפנקסים או הרשומות כפי שנקבע, ובלבד שהקנס לא יפחת מ-320 שקלים חדשים לחודש.

--------

* תחילתה של הודעה תשע"ג-2013 ביום 1.7.2013.

 

התפלגות סכומי קנסות לפי סעיף 95

החל מ

סכום

החל מ

סכום

1.7.16

323 ש"ח

1.7.01

242 ש"ח

1.7.15

323 ש"ח

1.7.00

240 ש"ח

1.7.14

323 ש"ח

1.7.98

222 ש"ח

1.7.13

320 ש"ח

1.7.97

212 ש"ח

1.7.12

317 ש"ח

1.7.96

196 ש"ח

1.7.11

312 ש"ח

1.7.95

174 ש"ח

1.7.10

300 ש"ח

1.7.94

157 ש"ח

1.7.09

291 ש"ח

1.7.93

141 ש"ח

1.7.08

283 ש"ח

1.7.92

127 ש"ח

1.7.06

268 ש"ח

1.7.91

111 ש"ח

1.7.03

259 ש"ח

1.7.90

94 ש"ח

1.7.02

255 ש"ח

1.7.89

80 ש"ח

 

 

1.7.88

67 ש"ח

 

 

1.7.87

57 ש"ח

 

חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012 חוק (מס' 57) תשע"ח–2018

(א1)   לא ניהל חייב במס שהוא עוסק, פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, ובכלל זה לא רשם חשבוניות מס, הצהרות ייבוא או מסמכים אחרים שהמנהל אישר לעניין זה, שהוצאו לו כדין ושהיה זכאי לנכות על פיהם מס תשומות לפי סעיף 38(א), או ניהל פנקסי חשבונות או רשומות בסטייה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו שעניינה, כולה או חלקה, אי-רישום מסמכים כאמור, רשאי המנהל להטיל עליו קנס בשיעור של 30% מסך מס התשומות שלא ניכה במועד הקבוע בסעיף 38(א) על פי המסמכים האמורים, ואשר הובא בחשבון בקביעת מס או בשומה שנעשתה בידי המנהל לפי הוראות פרק י"ב או בדוח משלים או בדוח תקופתי שהגיש העוסק כאמור בסעיפים 71 או 76(ב), לפי העניין; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכות המנהל לפי סעיף קטן (א).

 

חוק (מס' 26)* תשס"ג- 2003

(ב)     על החלטת המנהל לפי סעיף קטן (א) רשאי החייב במס להגיש ערעור לפני בית המשפט המחוזי או ערר לפני הועדה לקבילות פנקסים שהוקמה על פי סעיף 127, תוך שלושים יום מיום שהודע לו על ההחלטה; ואולם על החלטה כאמור שניתנה בשל ניהול פנקסי חשבונות או רשומות בסטיה מהותית שענינה הוצאת חשבונית מס שלא כדין או ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין, לפי סעיף 77ב(א) או (ב), לפי הענין, רשאי החייב במס להגיש ערעור בתוך התקופה האמורה רק לפני בית המשפט המחוזי.

 

חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012

(ב1)   על החלטת המנהל לפי סעיף קטן (א1) רשאי החייב במס שהוא עוסק להגיש ערעור לפני בית המשפט המחוזי, בתוך שלושים ימים מיום שהודע לו על ההחלטה.

(ב2)   הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן (ב1) -

(1)     והיה תלוי ועומד, באותו מועד, ערעור הנובע מאותן נסיבות, שהוגש לבית המשפט המחוזי לפי סעיף קטן (ב) - ידון בית המשפט בערעורים במאוחד;

(2)     והיה תלוי ועומד, באותו מועד, ערר הנובע מאותן נסיבות, שהוגש לוועדה לקבילות פנקסים לפי סעיף קטן (ב), וטרם הסתיימה שמיעת טענות הצדדים בערר - יועבר הערר לבית המשפט המחוזי הדן בערעור לפי סעיף קטן (ב1), שידון בהם במאוחד; הסתיימה שמיעת טענות הצדדים בערר אך הוועדה לקבילות פנקסים טרם נתנה את החלטתה בו - לא יחל הדיון לפני בית המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף קטן (ב1), עד להחלטת הוועדה בערר; ואולם, על אף הוראות סעיף קטן (ב), אם במועד הגשת הערעור לפי סעיף קטן (ב1), המערער טרם הגיש ערעור או ערר לפי סעיף קטן (ב), יגיש גם את הערעור לפי סעיף קטן (ב) לבית המשפט המחוזי, שידון בערעורים במאוחד.

 

------------

* ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012

(ג)      הגשת ערעור או ערר דוחה את תשלום הקנס אלא אם החליטו בית המשפט או הועדה אחרת.

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ד)     הגשת ערעור או ערר לפי סעיף זה אינה באה במקום הגשת השגה על פי סעיף 82; נדחו הערעור או הערר, יראו את פנקסי החשבונות כבלתי קבילים לענין הערעור על השומה.

חוק (מס 6) תשמ"ו-1986 חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012

(ה)     חייב במס שלא הגיש ערעור או ערר לפי סעיף זה, רשאי לערער על החלטת המנהל על פי סעיף זה יחד עם הערעור לפי סעיף 83.

קנס בשל אי-תשלום במועד

חוק (מס' 59)* תשמ"ד-1984

96.    לא שולם מס במועד שנקבע לכך, יווסף עליו, בנוסף להפרשי הצמדה וריבית על פי סעיף 97, קנס פיגורים 1/4 אחוז מסכום החוב שבפיגור לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שעד ששה חדשים ו-2 1/אחוז לכל שבוע או חלק ממנו בשל תקופת פיגור שלאחר ששה חדשים.

לתיקונים קודמים של הסעיף  קנס בשל פעולה החייבת בדיווח

חוק (מס' 30) תשס"ה-2005* חוק (מס' 43) תשע"ג-2013**

96א.  כללה שומה סופית שאינה ניתנת עוד לערעור קביעה לענין פעולה שנקבעה לפי סעיף 67(ה) כפעולה החייבת בדיווח, כי יש להתעלם ממנה לפי הוראות סעיף 138, יוטל קנס בשיעור של 30% מסכום הגירעון שנוצר בשל הפעולה כאמור; לענין זה, "גירעון" - הסכום שבו עודף המס שאדם חייב בו על פי השומה כאמור, על המס שהוא חייב בו על פי הדוחות שהוגשו לפי פרק יא.

-------------

* תחילתו של חוק זה ביום 1 בינואר 2006.

** תחילתו של חוק (מס' 43) תשע"ג-2013 ביום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013).

 

נוסח סעיף 96א לפני תיקונו בחוק (מס' 43) תשע"ג-2013

לתיקונים קודמים של הסעיף קנס גירעון

חוק (מס' 30) תשס"ה-2005*

96א.  כללה שומה סופית שאינה ניתנת עוד לערעור קביעה לענין פעולה שנקבעה לפי סעיף 67(ה) כתכנון מס החייב בדיווח, כי יש להתעלם ממנה לפי הוראות סעיף 138, יוטל קנס בשיעור של 30% מסכום הגירעון שנוצר בשל תכנון המס האמור; לענין זה, "גירעון" - הסכום שבו עודף המס שאדם חייב בו על פי השומה כאמור, על המס שהוא חייב בו על פי הדוחות שהוגשו לפי פרק יא.

-------------

* תחילתו של חוק זה ביום 1 בינואר 2006.

 

קנס על גירעון

חוק (מס' 43) תשע"ג-2013*

96ב.  (א)     חייב במס שלגביו נקבע גירעון בסכום העולה על 500 אלף שקלים חדשים לשנה, והגירעון האמור עולה על 50% מהמס שהוא חייב בו, רשאי המנהל להטיל עליו קנס בשיעור של 30% מסכום הגירעון אם הגירעון נובע בשל אחד או יותר מאלה:

(1)     החייב במס לא דיווח על פעולה שנקבעה לפי סעיף 67(ה) או 67א(ח) כפעולה החייבת בדיווח;

(2)     החייב במס פעל בעניין מסוים בניגוד להחלטת מיסוי כהגדרתה בסעיף 158ב לפקודת מס הכנסה, מפורשת ומנומקת שניתנה לו באותו עניין בשלוש השנים שקדמו להגשת הדוח לפי סעיפים 67 ו-67א, ולא דיווח, בטופס שקבע המנהל, על כך שפעל בניגוד להחלטת המיסוי באותו עניין.

חוק (מס' 53) התשע"ו-2015***

(3)     חוות דעת כהגדרתה בסעיף 67ג שמקבלה לא דיווח עליה כנדרש באותו סעיף;

חוק (מס' 53) התשע"ו-2015***

(4)     עמדה חייבת בדיווח כהגדרתה בסעיף 67ד שמקבלה לא דיווח עליה כנדרש באותו סעיף.

 

(ב)     הוגש כתב אישום נגד חייב במס בשל אחת העילות המנויות בסעיף קטן (א), לא יחויב בשל אותו מעשה בקנס על הגירעון, ואם שילם קנס על הגירעון - יוחזר לו סכום הקנס ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

(ג)      בסעיף זה, "גירעון" - הסכום שבו המס שאדם חייב בו לפי שומה עודף על המס שהוא חייב בו על פי דוח שהוגש לפי פרק י"א, או סכום המס שנקבע לפי סעיף 76 אם לא הגיש דוח כאמור, לפי העניין.

 

-------------

* תחילתו של חוק זה ביום 1 בינואר 2006.

** תחילתו של חוק (מס' 43) תשע"ג-2013 ביום כ"ה באב התשע"ג (1 באוגוסט 2013). והוא יחול לגבי גירעון שנקבע בשל דוח שהוגש לפי סעיפים 67 ו-67א לחוק מס ערך מוסף, לשנת המס 2013 ואילך.

*** הוראות חוק מס ערך מוסף, כנוסחן חוק (מס' 53) התשע"ו-2015, יחולו לגבי דיווח שיש להגישו מיום כ"ב בשבט התשע"ו (1 בפברואר 2016), ואילך.

 

 

לתיקונים קודמים של הסעיף הפרשי הצמדה וריבית

חוק (מס' 59)* תשמ"ד-1984 חוק (מס' 26)*** תשס"ג- 2003 חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012

97.    לא שולם מס כפל מס או קנס לפי סעיף 95 במועד שנקבע לכך או דחה המנהל תשלומו ייווספו עליו לתקופת הפיגור או הדחיה, מתום המועד לתשלום הפרשי הצמדה וריבית.

------------

*** ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

תיאום הפרשי הצמדה וריבית

חוק (מס' 59)* תשמ"ד-1984

97א.  הפרשי הצמדה וריבית וקנס בשל מס ששולם בפיגור, שלא שולמו בעד תשלומו של המס, ייראו, לענין גביה ולענין הוספת הפרשי הצמדה וריבית עליהם, כחוב מס שמועד תשלומו הוא המועד שבו שולם המס.

------------

*ראה סעיף 15 בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 59) תשמ"ד-1984; כ"כ ראה שם סעיף 18 בענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

** ראה סעיפים 49 ו-50 לחוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 בענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

*** הודעה (מס' 2) תש"ס-2000 פורסמה בק"ת תש"ס מס' 6047 מיום 30.7.2000 עמ' 786; תחילתה ביום 1.7.2000;

 

מס תשומות שהוחזר ביתר

חוק (מס' 59)* תשמ"ד-1984

97ב.  לענין גביה, ולענין הוספת הפרשי הצמדה וריבית או קנס, בשל אי תשלום במועד, דין מס תשומות שהוחזר לעוסק ביתר כדין מס שהעוסק חייב בתשלומו ביום שבו הוחזר לו ביתר.

הפרשי הצמדה וריבית במקרים מיוחדים

חוק (מס' 59)* תשמ"ד-1984

98.    (א)     מס המגיע על פי דו"ח תקופתי שהוגש כאמור בסעיף 68(ג) ייווספו עליו, החל מחמישה עשר יום מתום תקופת הדיווח, הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף 97.

(ב)     מס המגיע בנסיבות האמורות בסעיף 90, ייווספו עליו, החל מתום המועד להגשת הדו"ח התקופתי שאליו מתייחס המס, קנס והפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיפים 96 ו-97.

חיוב בהוצאות גביה

99.    הופעלו הליכי גביה, ייווספו על החוב גם ההוצאות הכרוכות בדרישת התשלום ובגבייתו, בעיקול טובין ושמירתם וכיוצא באלה, הכל בסכום שקבע שר האוצר.

ויתור על קנס, ריבית או הוצאות

חוק (מס' 59)* תשמ"ד-1984 חוק (מס' 6)** תשמ"ו-1986

100.  המנהל רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לוותר על כפל מס, קנס, הפרשי הצמדה וריבית והוצאות, או להפחיתם, ורשאי הוא להמיר קנס על פי סעיפים 96 ו-98(ב) בהפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף 97.

מועד התשלום

חוק (מס' 59)* תשמ"ד-1984

101.  הקנס, הפרשי הצמדה וריבית, כפל המס או הוצאות לפי פרק זה ישולמו תוך חודש לאחר המצאת ההודעה על החיוב בהם.

דרכי הגביה

חוק (מס' 45) התשע"ד-2014

102.  (א)     פקודת המסים (גביה) תחול על גביית המגיע לאוצר המדינה לפי חוק זה וניתן לגבותו גם בדרך תובענה אזרחית.

חוק (מס' 45) התשע"ד-2014

(ב)     לשם אכיפת המגיע לאוצר המדינה לפי חוק זה, לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי המנהל לעקל בהתאם להוראות סעיף 5(1) לפקודת המסים (גבייה), גם רכב של החייב החונה ברשות הרבים, ובלבד שמתקיים המפורט להלן, לפי העניין:

(1)     הרכב חונה סמוך לחצריו של החייב;

(2)     אם הרכב אינו חונה סמוך לחצריו של החייב –  מתקיימים תנאים אלה:

(א)     לעיקול קדם עיקול ברישום של הרכב במשרד הרישוי והומצאה לחייב הודעה על כך; לעניין המצאה כאמור יחולו הוראות סעיף 12ב לפקודת המסים (גבייה);

(ב)     המנהל עשה מאמץ ממשי להודיע, סמוך לפני העיקול, לחייב, ואם הוא תאגיד – למי שנוהג דרך קבע ברכב, לבא כוחו של החייב או למשרד הרשום של התאגיד, על הכוונה לעקל את הרכב;

(ג)      הרכב אינו רשום כרכב של נכה על פי הרישום במשרד הרישוי.

ערב לתשלום חוב מס

חוק (מס' 45) התשע"ד-2014

102א.         ניתנה למנהל ערובה, על דרך של מתן ערבות, להבטחת תשלום חוב שאדם חייב לשלם לפי חוק זה, כתנאי להארכת המועד לתשלום החוב בהתאם לסעיף 116, רשאי המנהל לאכוף את מילוי הערבות לפי פקודת המסים (גבייה) או באמצעות בית המשפט המוסמך לכך; ואולם, לא יינקטו הליכים לפי פקודת המסים (גבייה) אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1)     המנהל רשאי לגבות את החוב מאת החייב לפי סעיף 102;

(2)     אין מניעה לדרוש את קיום החיוב מהערב לפי הוראות חוק הערבות, התשכ"ז–1967;

(3)     הוסבר לערב בעל פה ובכתב, בטופס שקבע המנהל והערב חתם עליו, כי מילוי הערבות ייאכף בדרך זו.

 

בקשה לרשם לענייני המרכז להטלת הגבלות

חוק (מס' 46) התשע"ד-2014

102ב.         הסמכויות הנתונות לרשם לענייני המרכז לפי סעיף 194ב לפקודת מס הכנסה, יהיו נתונות לו גם לעניין חוב מס לפי חוק זה שהחלו הליכים לגבייתו לפי פקודת המסים (גבייה), וההוראות לפי אותו סעיף יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.

זקיפת תשלום לחוב קודם

חוק (מס' 59) תשמ"ד-1984 חוק (מס' 50) התשע"ה-2014*

103.  (א)     שילם אדם סכום כלשהו על חשבון סכומים שונים שהוא חייב בהם על פי חוק זה או על פי חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א–1981‏, ולא פירש לסילוק איזה מחובותיו האמורים נועד הסכום ששילם, ייזקף התשלום לסוגי החובות השונים לפי הסדר שלהלן, ואילו בכל סוג חוב ייזקף התשלום לפי סדר היווצרות החוב:

(1)     מס;

(2)     כפל מס;

(3)     קנס לפי חוק זה או קנס לפי חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א–1981.

(ב)     לעניין סעיף קטן (א), דין החזר מס תשומות וכל החזר מס אחר שקוזז כנגד חוב לפי חוק זה או לפי חוק קיזוז מסים, התש"ם–1980‏, ודין סכום שנגבה על פי פקודת המסים (גבייה)‏, או בדרך אחרת – כדין סכום ששולם.

(ג)      שולם סכום לפי סעיף קטן (א), ייזקף כנגד כל סוג חיוב שבאותו חוב, חלק יחסי מהסכום ששולם כיחס חלקו של סכום אותו סוג חיוב לסך כל אותו חוב; לעניין זה, "סוג חיוב" – כל אחד מאלה: קרן החוב, ריבית, הצמדה.

------------

* תחילתו של סעיף 103 לחוק כנוסחו בחוק (מס' 50) התשע"ה-2014, ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015) (להלן – יום התחילה), והם יחולו לגבי חוב שנוצר מיום התחילה ואילך. על אף האמור בסעיף 3, לגבי חוב שנוצר בשל דוח תקופתי לתקופה המסתיימת לפני יום התחילה, לרבות קנסות אשר הוטלו בשל דוחות כאמור לפי סעיף 94 לחוק העיקרי או לפי חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א–1981, ימשיכו לחול הוראות סעיף 103 לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה.

 

שמירת אחריות פלילית

104.  הוראות פרק זה אינן גורעות מאחריותו הפלילית של החייב במס.

ריבית על איחור בהחזר

חוק (מס' 59)* תשמ"ד-1984 חוק (מס' 6)** תשמ"ו-1986

105.  (א)     הזכאי להחזר עודף לפי סעיף 39(א) רישה, ולא הוחזר לו תוך 30 ימים כמפורט להלן, או תוך תקופה ארוכה יותר שנקבעה כאמור שם, ישולמו לו הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף 97 מהיום שבו הגיש את הדו"ח:

(1)     אם הוגש הדו"ח תוך הזמן שנקבע לכך, מונים 30 ימים מהיום שבו הוגש;

(2)     אם הוגש הדו"ח באיחור, בתקופה שמן ה-1 בחודש עד ה-16 בחודש, מונים את 30 הימים מהיום שבו הוגש;

(3)     במקרה אחר מונים את 30 הימים מן ה-1 בחודש הסמוך לאחר היום שבו הוגש הדו"ח.

(ב)     (1)     הזכאי להחזר עודף לפי סעיף 39(א)(1), (2) או (3), ולא הוחזר לו תוך התקופה הקבועה לכך שם, ישולמו לו הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף 97 מהיום ה-31 שלאחר היום שבו הוגש הדו"ח;

(2)     הורה המנהל, לאחר 30 ימים מהיום שבו הוגש הדו"ח להחזיר עודף שעוכב, ישולמו הפרשי ההצמדה והריבית מהיום ה-31 כאמור; הורה המנהל כך לפני תום 30 ימים - ינהגו כאמור בסעיף קטן (א).

(ג)      (1)     שולם לענין חוק זה סכום כלשהו שיש להחזירו והוראות סעיפים קטנים (א) או (ב) אינם חלים לגביו, לרבות מס כאמור בסעיפים 87 או 88(ב), יווספו לסכום, אם הוחזר לאחר 30 ימים מיום תשלומו, הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו;

(2)     תביעה להחזר סכום כאמור בפסקה (1) ניתן להגיש למנהל בכתב, תוך שנתיים מיום תשלום הסכום.

(ד)     הפרשי הצמדה וריבית שיש לשלם לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) ולא שולמו תוך 30 ימים מיום שהוחזר העודף, ייראו כסכום עודף הנושא הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף 97א מתום התקופה האמורה.

לתיקונים קודמים של הסעיף גביית חוב מצד שלישי

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002חוק (מס' 26)** תשס"ג- 2003

106.  (א)          בסעיף זה -

"בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה;

"קרוב"- כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודת מס הכנסה;

"חוב סופי" - חוב לפי חוק זה, שניתן לגבותו לפי הוראות פקודת המסים (גביה);

"יחסים מיוחדים" - יחסים כאמור בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "יחסים מיוחדים" שבסעיף 129 לפקודת המכס, החלים בין צדדים להעברה כאמור בסעיף זה, ואולם לענין פסקה (2) להגדרה האמורה, לא יראו בעל מניות מיעוט בחברה כשולט באחר רק בשל כך שיש לו זכות וטו בחברה שמטרתה להגן על זכויותיו כמיעוט בחברה;

"נכס" - לרבות זכויות בתאגיד, ניירות ערך, מסמכים סחירים וזכויות בהם;

"שווי נכס" - המחיר שהיה מתקבל במכירתו ממוכר מרצון לקונה מרצון.

(ב)     היה לחייב במס חוב סופי והוא העביר את נכסיו בלא תמורה, או העבירם למי שיש לו עמו יחסים מיוחדים בלא תמורה או בתמורה חלקית, בלי שנותרו לו בישראל אמצעים לסילוק החוב (להלן - המעביר), ניתן לגבות את החוב הסופי -

(1)     אם המעביר הוא חבר בני אדם - ממי שקיבל את הנכסים מאותו חבר בני אדם בנסיבות האמורות;

חוק (מס' 26)** תשס"ג- 2003

(2)     אם המעביר הוא יחיד - ממי שקיבל את הנכסים מאותו יחיד בנסיבות האמורות, כל עוד לא חלפו שלוש שנים מתום השנה שבה הועברו הנכסים כאמור, או מתום השנה שבה היה החוב לסופי, לפי המאוחר.

חוק (מס' 26)** תשס"ג- 2003

(ב1)   היה לחבר בני אדם חוב סופי והוא העביר את פעילותו לחבר בני אדם אחר שיש בו, במישרין או בעקיפין, אותם בעלי שליטה או קרוביהם (בסעיף זה - החבר האחר), בלא תמורה או בתמורה חלקית, בלי שנותרו לו אמצעים בישראל לסילוק החוב האמור, ניתן לגבות את החוב שהחבר חייב בו מהחבר האחר.

------------

* ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

** ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

חוק (מס' 26)* תשס"ג- 2003

(ב2)   בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב)(1) או (ב1), היה לחבר בני אדם חוב סופי והוא התפרק או הפסיק פעילותו בלי ששילם את החוב האמור, יראו את הנכסים שהיו לחבר כאילו הועברו לבעלי השליטה בו בלא תמורה, וניתן לגבות מהם את החוב, אלא אם כן הוכח אחרת להנחת דעתו של המנהל.

חוק (מס' 26)* תשס"ג- 2003

(ג)      לא יגבו ממי שקיבל את הנכסים או הפעילות לפי סעיפים קטנים (ב), (ב1) או (ב2) יותר משווי הנכסים או הפעילות שקיבל בלא תמורה או מההפרש שבין התמורה החלקית ששילם לבין שווי הנכסים או הפעילות, ואם שילם מס בקשר להעברת הנכסים או הפעילות כאמור - לא יותר מהשווי או מההפרש כאמור, פחות סכום המס ששילם.

(ד)     על גביית חוב ממי שקיבל נכס כאמור בסעיף זה (להלן - הנעבר), תחול פקודת המסים (גביה).

(ה)     החליט המנהל לפעול לפי סעיף זה, יודיע על כך למעביר ולנעבר וייתן להם הזדמנות להביא את טענותיהם.

(ו)      על החלטת המנהל לפי סעיף זה, ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי בתוך 30 ימים מיום מסירת ההחלטה; הוגשו נגד המעביר או הנעבר בקשת פירוק או בקשה לצו כינוס נכסים, ידון בערעור בית המשפט שאליו הוגשה הבקשה, לפי הענין.

(ז)      הועבר נכס כאמור בסעיף זה ותמורת ההעברה סולקה התחייבות או הועברה התחייבות, רשאי בית המשפט להצהיר, לבקשת המנהל, כי סילוק ההתחייבות או העברתה, לפי הענין, אינו מהווה תמורה.

---------

* ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

** ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

גביה לאחר פטירתו של עוסק

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

106א.         נפטר עוסק שאילולא נפטר היה בר חיוב לגבי תקופת דיווח כלשהי, והפטירה היתה תוך שלוש שנים מאותה תקופת דיווח, יהיה נציגו החוקי חייב בתשלום המס שאותו עוסק היה חייב בו אילולא נפטר, וכן יהיה אחראי לעשיית כל דבר שהעוסק היה אחראי לעשייתו על פי חוק זה אילולא נפטר, ובלבד שסכום המס שיתחייב בו על פי סעיף זה לא יעלה על שווי העזבון של הנפטר, לאחר שינוכו ממנו חובותיו של הנפטר שיש לגביהם קדימות על פני המס; לענין זה -

"נציג חוקי" - מנהל העזבון, היורשים או חליף אחר של הנפטר;

"שווי" - כמשמעותו בסעיף 106.

לתיקונים קודמים של הסעיף גביית מס בנסיבות מיוחדות

חוק (מס' 26)* תשס"ג- 2003

106ב.         (א)     עשה חבר בני אדם מעשה מהמפורטים בסעיף 117(א)(3), (6), או (ב), והוצאה לו בשל כך שומה, קביעת מס או דרישה לשלם כפל מס, והערעור עליה נדחה על ידי בית המשפט המחוזי, רשאי המנהל לקבוע כי בעל תפקיד בחבר בני האדם (בסעיף זה - בעל תפקיד) יהא גם הוא חייב בתשלום המס או כפל המס, לפי הענין, ובלבד שלענין מעשה מהמעשים המפורטים בסעיף 117(א)(3) או (6), לא יחויב בעל תפקיד אלא אם כן הורשע בפסק דין חלוט.

(ב)     קבע המנהל כי על בעל תפקיד לשלם את המס או את כפל המס, לפי הענין, לפי הוראות סעיף קטן (א), ישלם אותו בעל התפקיד בתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה על החיוב בהם.

(ג)     בסעיף זה, "בעל תפקיד" - מי שבעת ביצוע מעשה כאמור בסעיף קטן (א) היה מנהל פעיל, שותף או בעל שליטה, באותו חבר בני אדם, אם יש בידי המנהל ראיות לכאורה להוכיח שהמעשה נעשה בידיעתו של בעל התפקיד, אלא אם כן אותו בעל תפקיד הוכיח שהוא נקט את כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח מניעת המעשה; לענין זה, "בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה.

(ד)     הוראות סעיף זה יחולו גם על שומה, קביעה או הודעה על כפל מס שלא הוגשו עליהם השגה או ערעור במועד הקבוע בחוק זה.

------------

* ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

פרק ט"ו: סמכויות לביצוע

לתיקונים קודמים של הסעיף הנהלת המס ואצילת סמכויות

חוק (מס' 36) תשס"ח-2008 חוק (מס' 37) תשס"ט-2009**

107.  (א)     הנהלת המס תהיה בידי המנהל ורשאי הוא לאצול מסמכויותיו פרט לסמכויות מכוח סעיפים 30, 109, 112(א)(1), 113(א1) ו-140.

חוק (מס' 29) תשס"ה-2005

(ב)     (בוטל).

חוק (מס' 23)* תשס"ב-2002 חוק (מס' 36) תשס"ח-2008

(ג)      אצילת סמכויות על פי סעיפים 61, 77, 79, 82, 91, 95, 108(ב), 112(א)(2), 113, 114 או 115 טעונה פרסום ברשומות.

------------

* ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

** תחילתו של סעיף 107 כנוסחו בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009  ביום 1.1.2012 והוא יחול לעניין דוחות המוגשים בשל תקופה שתחילתה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך.  ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון;.וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

 

דרישת מסמכים, דוגמאות וידיעות

108.  (א)          כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או התקנות על פיו רשאי המנהל -

(1)     לדרוש מכל אדם למסור לו ידיעות הנוגעות לענין ולאפשר לו לעיין במסמכים ובדוגמאות הנוגעים לענין ולצלמם;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(2)     לדרוש מהחייב במס למסור לו פנקסים, מסמכים, דוגמאות וידיעות הנוגעים לענין, לרבות סימני זיהוי שנמסרו לו מאת המנהל ובלבד שמה שנמסר כאמור יוחזר תוך שלושה חדשים מתאריך קבלתו אם לא הוגשה לפני כן קובלנה על עבירה על חוק זה.

(ב)     צילום של מסמך או דוגמה כאמור, שיש על גביו אישור המנהל והחייב במס או בא-כוחו שהוא מתאים למקור, יראו אותו לכל דבר וענין כאילו הוא המקור.

לתיקונים קודמים של הסעיף קבלת מידע מהמוסד לביטוח לאומי

חוק (מס' 26)* תשס"ג- 2003

108א.         (א)     על אף האמור בכל דין, רשאי המנהל לקבל מהמוסד לביטוח לאומי כל מידע שנקבע לפי סעיף קטן (ב) אשר הגיע אל המוסד לביטוח לאומי אגב ביצוע תפקידו, והנדרש למנהל לצורך מילוי תפקידו על פי כל דין.

(ב)     שר האוצר, בהתייעצות עם שר הרווחה, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע את סוגי המידע שהמנהל רשאי לקבל לפי הוראות סעיף קטן (א).

------------

* ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

סמכויות חיפוש ותפיסה

109.  (א)     כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או התקנות לפיו רשאי מי שהמנהל הסמיכו לכך -

(1)     להיכנס לכל מקום שאינו בית מגורים בלבד, ולענין עסקת מקרקעין - גם לבית מגורים שהוא נושא העסקה, ובלבד שאם גרים באותו בית לא ייכנס אלא באישור בכתב מאת המנהל ולאחר שניתנה הודעה עשרים וארבע שעות מראש, אולם כניסה למיתקן ששר הבטחון קבע שהוא מיתקן בטחוני טעונה אישור שר הבטחון או מי שהוא הסמיכו;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979 חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(2)     לתפוס מידי עוסק טובין (בפרק זה להלן - לרבות כלי הובלה שלהם, פנקסים ומסמכים אחרים), אם יש חשד שנעברה בהם או לגביהם עבירה או שהם עשויים לשמש ראיה לביצועה; אך לא ייתפס כלי הובלה ששימש להובלת טובין כאמור אלא אם בעל הכלי או מי שהכלי בשימושו הקבוע חשוד בביצוע העבירה או בידיעה מוקדמת על ביצועה;

(3)     לחקור כל אדם;

חוק (מס' 3) תשל"ט-1979

(4)     לדרוש מאדם שיתייצב לפניו, בעצמו או על ידי נציגו, ימסור לו את כל הפרטים הדרושים לענין המס שהוא חייב בו או השומה לגביו ויביא לבדיקה פנקסים ומסמכים שהדורש רואה בהם צורך.

(ב)     מי שהוסמך לענין סעיף קטן (א), יהיו לו סמכויות של שוטר למניעת עבירות או לגילוין וסמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם.

------------

* ראה סעיפים 49 ו-50 לחוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 בענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

 

סייג לחקירת בני משפחה

ת"ט תשל"ח-1977

110.  על אף האמור בסעיף 109(א)(3) ובלי לגרוע מהוראות כל דין בדבר ראיות חסויות, המנהל או מי שהוא הסמיך לא יחקור מיזמתו את בן-זוגו של החייב במס, ילדיו או הוריו.

העשיה בתפוס

111.  (א)     נתפסו טובין לפי סעיף 109, רשאי המנהל להעבירם למקום שיורה או, בהסכמת המחזיק בהם, לעכבם ביד המחזיק כנגד ערובה להנחת דעתו של המנהל או ללא ערובה.

(ב)     עוכבו טובין ביד המחזיק כאמור בסעיף קטן (א), חייב הוא להמציאם לפי דרישת המנהל; לא עשה כן או המציאם כשהם ניזוקים, ייאשם בעבירה על חוק זה זולת אם הוכיח שהטובין נעלמו או ניזוקו מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן.

(ג)      נתפסו טובין שהם בעלי חיים או מצרך העלול להתקלקל, רשאי בית משפט השלום, על פי בקשת המנהל, לצוות שהטובין יימכרו במכרז פומבי או במחיר המקובל באותו יום, ולענין יתר הוראות סעיף זה יראו את דמי המכר כאילו היו התפוס.

(ד)     נתפסו טובין ואין המנהל יודע מי בעל הטובין או את מענו של האדם שממנו נתפסו, יפרסם המנהל הודעה על כך ברשומות, ואם לא תבע אותם אדם תוך שלושה חדשים מיום פרסום ההודעה, יחולטו הטובין.

(ה)     נתפסו טובין לפי סעיף 109, ותוך ששה חדשים מיום התפיסה לא הוגשה לבית המשפט קובלנה על עבירה על חוק זה שבגללה נתפסו, ולא כופרה העבירה, יוחזרו למי שנתפסו ממנו; בית משפט השלום רשאי, לפי בקשת המנהל, להאריך את התקופה בששה חדשים נוספים.

(ו)      כופרה עבירתו של אדם לגבי טובין שנתפסו לפי סעיף 109, רשאי המנהל לחלטם.

(ז)      הורשע אדם בעבירה אשר בשלה נתפסו הטובין, יחולטו הטובין, זולת אם בית המשפט הורה אחרת; זוכה האדם, יוחזרו הטובין למי שמידו נתפסו או לאדם אחר שעליו הורה בית המשפט; אולם רשאי בית המשפט להורות כי למרות הזיכוי יחולטו הטובין.

(ח)     טובין שחולטו, רשאי המנהל להחזירם למי שממנו נתפסו או לבעלם תמורת תשלום השווי.

(ט)     מסמך או פנקס שנתפסו והם דרושים למי שממנו נתפסו או לאדם אחר למילוי חובה שבדין, רשאים הם לעיין בהם או לצלמם, והמנהל רשאי לפי בקשתם להחזירם להם ורשאי הוא להתנות את ההחזרה במסירת צילומם למנהל; הוראות סעיף 108(ב) יחולו על הצילום.

אמצעי כפיה מנהליים

112.  (א)     נוכח המנהל כי עוסק אינו נותן דו"ח כדין על כל עסקאותיו, או לא שילם את המס המתחייב מדו"ח שהגיש, או לא הגיש במשך השנה שחלפה יותר משני דו"חות לפי סעיף 67, או שעבר עבירה בכוונה להתחמק מתשלום מס, רשאי הוא -

(1)     לדרוש מהעוסק כי יתן ערובה, להנחת דעתו, לתשלום כל חוב ולקיום הוראות חוק זה, ואם לא נתן ערובה במועד שקבע המנהל - לאסור עליו את המשך עיסוקו עד להמצאת הערובה;

(2)     לאסור עליו העברת טובין או מתן שירותים, במהלך עיסוקו, בטרם יסמן המנהל את החשבונית, את תעודת המשלוח או מסמך אחר, כפי שיקבע המנהל.

(ב)     החלטת המנהל לאסור את המשך העיסוק או העברת טובין או מתן שירותים תיכנס לתקפה כתום חמישה-עשר יום מיום שהומצאה לעוסק.

(ג)      על החלטת המנהל כאמור ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי; הגשת הערעור תעכב את ביצוע ההחלטה כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת.

לתיקונים קודמים של הסעיף גביית מס במקרים מיוחדים

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986* חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

112א.         (א)     היתה למנהל סיבה לחשוש כי המס על עסקאות או המס על תשומות שלא נוכה כדין, לא ישולם משום שיש בדעתו של עוסק לצאת מישראל, או מחמת סיבה אחרת, רשאי הוא -

(1)     אם נעשתה לעוסק שומה לפי סעיף 77 - לדרוש בהודעה בכתב שהעוסק יתן מיד ערובה, כדי הנחת דעתו של המנהל, לתשלום המס הנקוב בשומה לרבות הפרשי הצמדה וריבית הנקובים בה;

(2)     אם לא נעשתה לעוסק שומה - לשום את המס שהעוסק חייב בו, לדעת המנהל, לפי סכום סביר בעיניו ולכלול בה גם את הפרשי ההצמדה, הריבית והקנסות שהוא חייב בהם.

(ב)     שומה שנעשתה לפי סעיף קטן (א)(2), ימסור המנהל הודעה בכתב עליה, וכל סכום הרשום בה ישולם מיד עם מסירת ההודעה.

(ג)     לא שולם הסכום האמור או לא ניתנה הערובה, לפי הענין, רשאי בית משפט השלום, על פי בקשת המנהל, ליתן צו, אף שלא בפני העוסק -

(1)     על עיכוב יציאתו מהארץ;

חוק (מס' 45) התשע"ד-2014

 (2)    על עיקול רכושו ואם נוכח כי יש חשש סביר שהמס לא ייגבה וכי אין די בעיקול כדי להבטיח את גבייתו - על תפיסת רכושו.

(ד)     שולם סכום כאמור או ניתנה ערובה, רשאי העוסק להגיש השגה וערעור בדרך שמשיגים ומערערים על שומה לפי סעיף 77.

------------

* ראה את הסעיפים 49 ו-50 לחוק (מס' 6) תשמ"ו-1986, בענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

** ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

(ה)    הוראות סעיף זה יחולו גם על כפל מס כאמור בסעיף 50 ועל קביעת מס כאמור בסעיף 76, בשינויים המחויבים לפי הענין.

לתיקונים קודמים של הסעיף   איסור הוצאת חשבונית מס

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

113.  (א)     מי שאינו מנהל פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע או שהוא מנהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה והתקנות על פיו, יתרה בו המנהל ויפרט בהתראה את הפגם; לא תוקן הפגם תוך חודש מיום שהומצאה ההתראה, רשאי המנהל לאסור עליו להוציא חשבוניות מס.

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009* חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 **

(א1)   עוסק החייב בדיווח מפורט כאמור בסעיף 69א(ז) שנוהג להוציא חשבוניות מס שלא כדין, יתרה בו המנהל ויפרט בהתראה את הפגם; קיים לדעת המנהל חשש שהעוסק יוסיף לעשות כן, רשאי המנהל שלא להקצות לו מספרי חשבוניות מס, כאמור בסעיף 47(ד), לתקופה שיקבע או להקצות לו מספרי חשבוניות בתנאים שיקבע, לרבות דרישת ערובה.

-------

** תחילתו של חוק ההתייעלות (מס' 10) תשע"ב-2012 ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

 

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

(ב)     (1)     החייב במס רשאי, על התראת המנהל או לפי בחירתו על ההחלטה לאסור הוצאת חשבוניות מס לפי סעיף קטן (א), לערער לפני בית המשפט המחוזי או לערור לפני הועדה לקבילות פנקסים.

חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

(2)     החייב במס רשאי לערער על התראת המנהל, או לפי בחירתו על ההחלטה שלא להקצות מספרי חשבוניות מס או על ההחלטה להקצות לו מספרי חשבוניות מס בתנאים, לפי סעיף קטן (א1), לפני בית המשפט המחוזי.

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 חוק (מס' 37) תשס"ט-2009*

(ג)      הערעור או הערר יוגשו תוך שלושים ימים מיום שהומצאה ההתראה או ההודעה על האיסור, על אי-ההקצאה או על ההקצאה בתנאים, לפי העניין, והגשתם לא תעכב את ביצועה של החלטת המנהל, אלא אם החליטו בית המשפט או הועדה אחרת.

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ד)     הגשת ערעור או ערר לפי סעיף קטן (ב) אינה באה במקום השגה לפי סעיף 82; נדחו הערעור או הערר, יראו את פנקסי החשבונות כבלתי קבילים לענין הערעור על השומה.

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

(ה)     חייב במס שלא הגיש ערעור או ערר על פי סעיף קטן (ב), רשאי לערער על התראת המנהל או על החלטתו, לפי סעיף זה, יחד עם הערעור לפי סעיף 83.

------

* תחילתו של סעיף 113 כנוסחו בחוק (מס' 37) תשס"ט-2009  ביום 1.1.2012.  ראה סימן ו' לעניין פרשנות, הוראת שעה בשל שנת 2010, הוראת שעה בשל שנת 2011, עונשין והגשת דוחות באופן מקוון;.וסימן ז' לעניין תחילה, תחולה והוראות מעבר

 

עיכוב טובין ברשות המכס

114.  המנהל רשאי לעכב סילוק טובין של החייב במס מפיקוח רשות המכס עד לתשלום כל חוב המגיע ממנו על פי חוק זה או עד להגשת הדו"חות שהוא חייב בהם.

לתיקונים קודמים של הסעיף עיכוב יציאה מהארץ

חוק (מס' 6) תשמ"ו-1986

115.  (א)     נדרש חייב במס לשלם את המס המגיע ממנו או לתת ערובה לתשלומו או להגיש דו"ח שנדרש להגישו, ולא עשה כן, רשאי בית משפט השלום במקום מושבו או במקום עסקו של החייב, על פי בקשת המנהל, לתת צו, אף שלא בפניו, על עיכוב יציאתו מהארץ ועל עיקול רכושו עד למילוי תנאים שקבע.

(ב)     היה החייב במס חברת מעטים כאמור בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה, ניתן להורות כאמור בסעיף קטן (א) על עיכוב יציאתו מהארץ של כל מנהל פעיל בחברה או מנהל עסקים או חבר המחזיק מניות המזכות אותו לפחות ב-26 אחוז מכוח ההצבעה בה או לפחות ב-26 אחוז מהונה במקרה של פירוק.

חוק (מס' 23)** תשס"ב-2002

(ג)      נדרש חייב במס שהוא חבר בני אדם לשלם את המס המגיע ממנו, והיה למנהל חשד סביר כי המס לא ישולם, רשאי בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), על פי בקשת המנהל, לתת צו לעיכוב יציאתו מהארץ של מנהל פעיל, יושב ראש הדירקטוריון או מנהל עסקים, באותו חבר בני אדם, לשם חקירתו או לשם פעולות הדרושות להבטחת תשלום המס, ובלבד ששוכנע בית המשפט כי יציאתו מהארץ עלולה לסכל חקירה או פעולות כאמור וכי לא ניתן להטיל ערובה מתאימה להבטחת קיומן.

------------

* ראה סעיפים 49 ו-50 לחוק (מס' 6) תשמ"ו-1986 בענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

** ראה את סעיף 27 לחוק (מס' 23) תשס"ב-2002, בענין תחילה ותחולה.

 

לתיקונים קודמים של הסעיף דחיית מועדים

חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012

116.  (א)     המנהל רשאי להאריך כל מועד שנקבע בחוק זה או בתקנות על פיו לעשיית דבר, למעט מועד להגשת ערעור או ערר, ורשאי הוא לקבוע שהחוב ישולם לשיעורין ובלבד שלא יאריך את המועד לניכוי מס תשומות לפי סעיף 38(א) לתקופה העולה על חמש שנים; התיר כך והחייב במס לא עמד בתשלום אחד במועד שנקבע לו, רשאי המנהל לדרוש את תשלומה של יתרת החוב מיד.

חוק (מס' 26)** תשס"ג- 2003 חוק (מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012

(א1)   (בטל).

(ב)     המנהל רשאי להתנות הארכת מועדים כאמור בסעיף קטן (א) במתן ערובות להנחת דעתו לתשלום כל חוב או לביצוע כל פעולה שמועד עשייתה נדחה.

------------

* ראה את סעיף 41 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, תשס"ג- 2003; כ"כ ראה את סעיף 109 בענין תחילת החוק: 1.6.2003.

 

פרק ט"ז: עונשין

לתיקונים קודמים של הסעיף עבירות

חוק (מס' 20)