אישור
דף הבית > חשבפדיה > דיווח על בסיס מזומן מעמ
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דיווח על בסיס מזומן מעמ הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

תיקון מס' 48 לחוק מס ערך מוסף "להלן - החוק") מתקן את סעיף 22 לחוק וקובע כי
בעסקה של מכר נכס על ידי עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 2 מיליון שקלים
חדשים (לא כולל מע"מ) , יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.
כלומר תיקון זה יחול על כלל העוסקים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 2 מילון ש"ח.
כמו כן לגבי יצרנים נקבע כי החיוב במס יכול גם על עסקאותיהם של יצרנים אשר מחזור
עסקאותיהם אינו עולה על 3,450,000 שקלים חדשים ( כולל מע"מ) (הרחבה ממחזור
1ב) לחוק (שנקבע במסגרת ) של 1.95 מיליון ש"ח). במקביל לאמור לעיל בוטל סעיף 29
הוראת שעה התקפה רק עד לסוף לשנת המס 2014 ), שהוסף כחריג לסעיף 22 לחוק
מע"מ וקבע כי בעסקה של מכר נכס על-ידי עוסק שמתקיים בו האמור בסעיף 2(ד)
לתוספת א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג 1973- יחול החיוב
. במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל. תחולת התיקון נקבעה ליום 1.1.2015
ואולם, לגבי עסקות שמועד קבלת התמורה או מועד מסירת הטובין בהן חל לפני
1.1.2015 תמשכנה לחול הוראות סעיפים 22 ו 29- לחוק כנוסחן לפני התיקון.
מועד החיוב במס של עסקה מהווה את נקודת ההתחלה שלה, אשר על פיה יחושבו
המועדים של עריכת חשבונית ושל דיווח.
מאז ומתמיד אפשר סעיף 29 לחוק מס ערך מוסף לבעלי מקצועות חופשיים להוציא
חשבונית לאחר קבלת התשלום בפועל. החל מתחילת 2011 אפשר תיקון 41 לחוק
מע"מ, לנותני שירותים שמנהלים ספרים לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה - ניהול
פנקסי חשבונות אשר מחזור העסקים השנתי שלהם אינו גבוה מ- 15 מיליון שקלים
בשנה, לדחות את הוצאת חשבונית המס עד למועד קבלת הכסף מהלקוח.
כלומר, נותני שירותים שעמדו בהוראות הסעיף האמור יכולים להפיק בשלב מתן השירות
הודעת חיוב, חשבון עסקה או מסמך אחר לדרישת הסכום המגיע להם, ואת חשבונית
המס להפיק במועד קבלת התשלום. כלומר לדווח על בסיס מזומן במועד התשלום.
בהשלמה לחקיקת חוק מס ערך מוסף בתיקון 42 והוראת שעה), התשע"ב- 2012 הוסף
לחוק סעיף 47 (א 1) אשר אוסר על קונה לדרוש חשבונית מס לפני התשלום בגינה, אם
המקבל אמור לדווח לרשויות מע"מ על בסיס מזומן.
כמו כן במסגרת תיקון 42 פורסמה הוראת שעה לדיווח מע"מ על בסיס מזומן אצל יצרנים
קטנים. כלומר יצרן אשר חל עליו סעיף 2(ד) לתוספת א' בהוראות ניהול פנקסים (בשנת
2012 - יצרן שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו גבוה מ 1,950,000- ש"ח, ואין בעסקו
יותר משישה מועסקים) - יוכל לדווח לרשויות מע"מ על עסקאותיו במועד קבלת
. התמורה, על הסכום שנתקבל. תוקף הוראת השעה נקבע לראשונה עד 1.4.2013
ביום 13.5.2013 פורסמה ברשומות הארכת תוקף להוראת השעה לגבי יצרנים כפי
. שנאמר לעיל עד ליום 31.12.2014

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית