אישור
דף הבית > חשבפדיה > עוסק פטור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

עוסק פטור הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

חוק מס ערך מוסף (להלן: "החוק") מגדיר שני סוגי עוסקים - עוסק רגיל, שיכול להיחשב לעוסק מורשה על פי סעיף 53 לחוק, ועוסק פטור שאינו עוסק מורשה ואינו חייב במע"מ כמו עוסק רגיל.
סעיף 1 לחוק מגדיר עוסק פטור כעוסק שמחזור עסקאותיו בכל עסקיו אינו עולה על 99,006 ש"ח בשנת המס 2016 . (מחזור עסקאות של עוסק פטור לשנת המס 2015 שונה באוקטובר 2015 לסך של 100,000 ₪ רטרואקטיבית מינואר 2014.)
עוד קובעת הגדרת עוסק פטור כי בעת חישוב מחזור עסקאות, יש לכלול את כל העסקאות של העוסק בשנת המס שחלפה, למעט מכירת ציוד.
על פי סעיף 31(3) לחוק, עוסק פטור יהיה פטור ממס על עסקאותיו. עם זאת, הסעיף קובע גם כי עסקאות של מכירת מקרקעין או עסקאות של מכירת ציוד אשר בעת רכישתו נוכה מס התשומות בגינו, לא יהיו פטורות ממס, אף על פי שהעוסק הוא עוסק פטור. עוסק פטור אינו יכול לנכות מס תשומות על רכישותיו אם אין הוא חייב במס על עסקאותיו. ואולם, סעיף 43א לחוק קובע כי עוסק פטור שחויב במס עסקאות בגין עסקאות אלה יוכל לנכות את מס התשומות ששילם ברכישת המקרקעין או בהשבחתו והמס לא נוכה, אם יש בידו חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל.
מי שנרשם כעוסק מורשה אך מחזור עסקאותיו קטן מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה במשך שנתיים רצופות, יכול לפנות למנהל בבקשה להירשם כעוסק פטור, על פי הקבוע בסעיף 59 לחוק. ואולם, הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו כי הוא חייב להירשם כעוסק מורשה מבלי להתחשב בגודל המחזור שלו, כמפורט בתקנה 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום).
תקנה 22(2) לתקנות מע"מ קובעת כי עוסק פטור יהיה פטור גם מהגשת דוח על עסקאותיו.

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית