אישור
דף הבית > חשבפדיה > משיכת כספים מקופת גמל
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

משיכת כספים מקופת גמל הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

החל בינואר 2008 בוטלה החלוקה בין מסלול הוני ומסלול קצבה, ולכן כספים שהופקדו בקופת גמל יימשכו על ידי העמית כקצבה חודשית בלבד, עד לקצבה חודשית מינימלית של 4,365 ש"ח לאדם (סכום הקצבה המזערי נכון לשנת 2012). רק אחרי שלעמית יש קצבה חודשית הגבוהה מסכום הקצבה המזערי, הוא יכול למשוך כספים מקופת גמל באופן חד פעמי כמשיכה הונית, כפוף לתנאים שנסקור בהמשך.

תקנות 34 ו-38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, קובעות כללים למשיכת כספי תגמולים שהופקדו במעמד שכיר או עצמאי, בהתאמה. לעניין זה יש נפקות לסוג הקופה, ואם מדובר בתוכנית מסוג קצבה או בתוכנית מסוג הון. סעיף 9(18) לפקודה פוטר ממס רווחים (ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים) שקיבל יחיד מקופת גמל לתגמולים ומקורם בכספים שהופקדו על ידו או על ידי מעבידו.

בעת משיכת כספי חלק התגמולים, סוג הקופה שממנה נמשכים הכספים משפיע על הזכאות לפטור ממס. ככל שמדובר במשיכה של כספים שהופקדו עד 31.12.2007 בקופות גמל לתגמולים במעמד שכיר או עצמאי, אם גילו של הנישום הוא מעל 60 ויש לו ותק של חמש שנים לפחות בכל חשבון - אזי הוא יוכל למשוך את הכספים בפטור ממס ללא קשר למשיכת כספי פיצויים בעבר, או בד בבד פטור ממס על כספי תגמולים הנמשכים מקופות לקצבה לאחר 1.1.2008. הדבר תלוי, בין השאר, במקור הכספים (קצבה מזכה או קצבה מוכרת), גיל המושך, סכום המשיכה, סכום הקצבה הפטורה שהנישום מעוניין לקבל (אם נותר לו פטור), מועד משיכת פיצויים בפטור בעבר, ובעקבות תיקון 190 לפקודה, המועד שבו ימלאו לנישום 67 שנים. יצוין כי תיקון 190 לפקודה שינה את נוסחת השילוב החל ב-1.1.2012, לעניין מי שפורש לאחר התאריך האמור והגיע לגיל 67 לאחר 1.1.2012.

כדי למשוך כספים מקופת גמל לתגמולים בפטור ממס, על העמית לעמוד בקריטריונים הבאים:

עמית במעמד שכיר

כספים שהופקדו עד יום 31.12.2004, כולל הרווחים שנצברו בגינם, אם פרש העמית מעבודתו ולא החל לעבוד במהלך שישה חודשי עבודה לאחר מכן, או שהפך לעצמאי, או שהחל לעבוד במקום אשר לא הפריש בעבורו כספים לגמל או לקצבה במהלך 13 חודשים מתחילת עבודתו.

כספים שהופקדו עד יום 31.12.2007, כולל הרווחים שנצברו בגינם, אם העמית הגיע לגיל 60 ויש לו לפחות חמש שנות ותק בקופה.

עמית במעמד עצמאי

כספים שהופקדו עד יום 31.12.2005, כולל הרווחים שנצברו בגינם, אם לעמית יש 15 שנות ותק בקופה.

כספים שהופקדו עד יום 31.12.2007, כולל הרווחים שנצברו בגינם, אם העמית הגיע לגיל 60 ויש לו לפחות חמש שנות ותק בקופה.

מקרים אחרים

יורשי עמית שנפטר רשאים למשוך את הכספים בקופה (כולל כספים שהופקדו לאחר 1.1.2008) בפטור ממס.

אם לעמית ולבן זוגו אין הכנסות העולות על שכר המינימום בחודש מסוים, הם זכאים למשוך מהקופה את ההפרש שבין הכנסת העמית לשכר המינימום, ואם לעמית יש ילד אחד לפחות מתחת לגיל 18, לפי פעמיים שכר המינימום.

אם ההוצאות הרפואיות של העמית או של קרובו עלו על מחצית ההכנסה השנתית שלו, של בן זוגו ושל הקרוב שבעבורו שולמו ההוצאות, אפשר למשוך מהחיסכון עד גובה ההוצאות הרפואיות ששולמו.

מקרה נוסף הוא אם העמית או קרובו חלו או נפגעו ונקבעה להם נכות צמיתה בשיעור 75% או יותר.

כספים שנצברו מ-1.1.2008 ואילך, ניתן למשוך כסכום חד פעמי החל מגיל פרישה במסגרת היוון קצבה לאחר העברתם לקופה משלמת לקצבה, או לקבלם ישירות מהקופה הלא משלמת במס שולי בתנאי שהעמית בן 67 לפחות, שסך הצבירה מינואר 2008 ואילך בכל הקופות נמוך מכ-89,700 ש"ח (נכון לשנת 2012) ושלא משולמת לעמית קצבה מקופה משלמת (למעט מקרן פנסיה ותיקה), ואם משולמת קצבה כאמור אזי היא גבוהה מסכום הקצבה המזערי (4,365 ש"ח נכון לשנת 2012).

על פי סעיף 87 לפקודה, החל בינואר 2008 משיכת כספים מקופת גמל שלא על פי הקריטריונים תיחשב ל"משיכה שלא כדין", אשר חייבת במס בשיעור של 35% לפחות על הסכום שיימשך, על פי הקבוע בתקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), התשכ"ב-1962.

בעת משיכת כספים מקופת גמל על ידי מעביד, מאחר שלא נוצלו למטרתם (תשלומי פיצויים או תגמולים) בעקבות התפטרות העובד וכד', הם יוכרו כהכנסה רגילה החייבת במס, מאחר שבעת הפקדתם היעודה הם הוכרו כהוצאה. סעיף 3(ד) לפקודה קובע כי ריבית והפרשי הצמדה המתקבלים בעקבות משיכת כספי קופת הגמל אצל המעביד, יהוו הכנסה גם אם לא שולמו בפועל. ואולם, רק ריבית והפרשי הצמדה אשר התקבלו בגין סכומים שאותם תבע המעביד בניכוי, ייחשבו הכנסה. כלומר, אם המעביד לא ניכה כהוצאה את הסכומים המתווספים בגין הריבית והפרשי הצמדה כהוצאה, משיכת הכספים לא תיחשב להכנסה.

חקיקה
שאלות
מאמרים
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית