אישור
דף הבית > חשבפדיה > פסילת ספרים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

פסילת ספרים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס הכנסה

סעיף 145ב לפקודת מס הכנסה קובע פסילת ספרים בשל אי רישום תקבולים או בשל אי ניהול קופה רושמת. נישום הרושם תקבוליו בסרט קופה רושמת, בשובר קבלה, בחשבונית, בספר פדיון יומי או בתיעוד אחר שהוא חייב לנהל על פי הוראות המנהל מכוח סעיף 130 לפקודה, ולא רשם בהם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי אותן הוראות - יראו את פנקסיו בלתי קבילים, זולת אם שוכנע פקיד השומה כי הייתה סיבה מספקת לאי הרישום. אדם החולק על החלטה שניתנה לפי פסקה זו רשאי לבקש מפקיד השומה כהגדרתו בסעיף 130(יא)(2) לפקודה, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה, לחזור ולעיין בה ולשנותה; דחה פקיד השומה את הבקשה לשנות את ההחלטה, כולה או חלקה - אפשר לערער על החלטתו כאילו הייתה צו לפי סעיף 152(ב) לפקודה, ובלבד שהמועד להגשת הערעור יהיה 60 ימים מיום מתן החלטתו.

מס ערך מוסף

סעיף 66 לחוק מס ערך מוסף קובע את הכלל שלפיו חלה חובה על חייב במס (מכוח חוק מע"מ) לנהל פנקסים בצורה ובדרך שקבע שר האוצר. שר האוצר יצק תוכן בהוראה זו ועיגן את תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976, אשר מסדירות באופן כללי את ניהול הפנקסים לצורכי חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה.

סעיף 77א לחוק מע"מ מוסיף וקובע כי יראו את פנקסיו של עוסק בלתי קבילים, דהיינו פסולים, אם העוסק לא רשם תקבול שהיה חייב לרשמו על פי התקנות (השוו לסעיף 145ב לפקודה). סעיף 77ב לחוק מע"מ קובע ככלל כי פנקסיו של עוסק בלתי קבילים גם כאשר העוסק הוציא חשבונית מס שלא כדין, או ניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין.

אי עמידה בדרישות חוק מע"מ ובתקנות לעניין ניהול פנקסי החשבונות עלול לחשוף את החייב במס לטענה שספריו אינם קבילים - משמע פסילת ספרים.

פסיקה
שאלות
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית