אישור
דף הבית > חשבפדיה > ניכוי וזיכוי קופות גמל
חשבפדיה
משיכות בעל מנ... 20/03/2017
נקודות זיכוי ... 19/03/2017
מס ריבוי דירו... 16/03/2017
נקודות זיכוי ... 15/03/2017
מחילת חוב 13/03/2017
פנסיה לעצמאים 07/03/2017
ישובי פיתוח/ ספר 27/02/2017
מס רווח 23/02/2017
דיבידנד מוטב ... 20/02/2017
דיבידנד / דיו... 19/02/2017
הוראת השעה לחוק מיסוי מקרקעין שקבעה תקופת המתנה של 8 שנים בין מכירת דירה אחת לשנייה מתבטלת עוד לפני שנכנסה לתוקף. זאת בעקבות הצעת חוק לביטול תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין שעברה בקריאה שנייה ושלישית.
כזכור תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין קבע בהוראת שעה כי הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 49ב (1) יינתן מיום 1.1.2013 רק אחת לשמונה שנים. עקב הביטול תמשיך לחול ההוראה הקיימת בסעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, לפיה בכל ארבע שנים ניתן למכור דירת מגורים בפטור ממס שבח, אף אם לא מדובר בדירת מגורים יחידה.

הטבות המס כנגד הפקדות לקופות הגמל ניתנות בהתאם לפקודת מס הכנסה כניכוי וכזיכוי בגין אותן הפקדות. הטבות המס ניתנות בשלב ההפקדה וכן בשלב המשיכה.

סעיף 45א לפקודת מס הכנסה דן בסוגיית הזיכוי מהמס בשלב ההפקדה ואילו סעיף 47 לפקודה נותן הטבת מס כניכוי מהמס בשלב ההפקדה כלומר הקטנת סכום המס לתשלום.

ניכוי בגין הפקדה בקופות גמל

עמית מוטב יכול ליהנות מניכוי בגין הפקדות בקופ"ג לקצבה שלו, או של בן זוגו, או של ילד מעל גיל 18.

כל עמית אחר ייהנה מניכוי (בהתקיים תנאים) בגין הפקדה שלו או של בן זוגו בלבד.

1. הניכוי ל"עמית מוטב"

עצמאי/שכיר שהוא "עמית מוטב"

פרמיה לניכוי - סעיף 47(ב1) לפקודה:

● רובד ראשון: ניכוי בשיעור 11% מהכנסה עד 102,000 ש"ח לשנה (8,500 ש"ח לחודש) בניכוי הכנסה מבוטחת.

● רובד שני: 7% מ"הכנסה נוספת" שהיא הנמוך מבין:

סך ההכנסה החייבת שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 102,000 ש"ח לשנה.

סך ההכנסה החייבת עד לסכום של 408,000 ש"ח לשנה בניכוי הכנסה מבוטחת או 102,000 ש"ח, לפי הגבוה ביניהם.

ברובד השני ניתן לקבל ניכוי רק על תשלומים העולים על סכום של 16,320 ש"ח.

אם הסכומים ששולמו עולים על 12% מההכנסה הנוספת, יותר ניכוי נוסף של עד 4% בשל החלק העולה על 12%. ניכוי מרבי ברובד שני - 11%.

אם השכר המבוטח עולה על 34,000 לחודש (408,000 ש"ח בשנה) - לא מגיע ניכוי.

. הניכוי לעמית שאינו "עמית מוטב"

עצמאי

7% מהכנסה שאינה הכנסת עבודה, עד תקרה של 142,800 ש"ח. לעמית עצמאי שהוא גם שכיר ינכו מן הסכום שלעיל 102,000 ש"ח, או הכנסת עבודה - כנמוך.

אם הסכומים ששולמו עולים על 12% מההכנסה, בשל החלק העולה על 12% יותר ניכוי נוסף של עד 4% נוספים.

שכיר לפי סעיף 47(ב)(2) לפקודה

5% ממשכורת לא מבוטחת עד תקרה של 102,000 ש"ח, או 5% מההכנסה של 408,000 ש"ח בניכוי המשכורת המבוטחת כנמוך.

אם השכר המבוטח עולה על 34,000 לחודש (408,000 ש"ח בשנה) - לא מגיע ניכוי.

זיכוי בגין הפקדה בקופת גמל - סעיף 45א

"עמית מוטב" מקבל זיכוי בגין הפקדה בקופת גמל לקצבה גם בעבור ילדו, אם ילדו מעל גיל 18.

כל העמיתים מקבלים זיכוי גם בגין הפקדה בעבור בן זוג. הזיכוי ניתן רק מהחלק שלא ניתן זיכוי בגינו למישהו אחר.

"עמית מוטב"- סעיף 45א(ה)

כגבוה מבין:

1. 1,968 ש"ח.

2. כנמוך מבין:

א. לא הייתה לעמית הכנסה מבוטחת, 5% מן ההכנסה עד תקרה של 204,000 ש"ח.

ב. הייתה לעמית הכנסה מבוטחת, אזי סיכום של:

1. 7% מהכנסתו המבוטחת עד למקסימום של 102,000 ש"ח.

2. 5% מהכנסתו, שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 204,000 ש"ח בניכוי סכום של 102,000 ש"ח, או סכום הכנסתו המבוטחת כנמוך, רק בתנאי שהייתה הפקדה באופן עצמאי (כעמית עצמאי).

גובה הזיכוי - 35%.

 

עמית שאינו "עמית מוטב" 45א(ד)

כגבוה מבין:

1. 1,968 ש"ח.

2. א. בגין הפקדה כעמית עצמאי - 5% עד לתקרה של 142,800 ש"ח לשנה.

ב. בגין הפקדה כעמית שכיר - 7% מהכנסת עבודה עד תקרה של 102,000 ש"ח לשנה.

ג. עצמאי שהוא גם שכיר - 7% מהכנסת עבודה עד תקרה של 102,000 ש"ח לשנה ו-5% מתקרה של 142,800 ש"ח בניכוי 102,000 ש"ח או הכנסת עבודה - כנמוך.

גובה הזיכוי - 35%.

 

זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים ובעד ביטוח שארים.

הזיכוי יינתן לביטוח חיים בשיעור של 25% מהסכום ששולם, המזכה בזיכוי ולביטוח שאירים בשיעור של 35% מהסכום ששולם המזכה בזיכוי.

הזיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים יינתן על סכומים ששולמו עד 5% מההכנסה המזכה.

זיכוי בעד ביטוח קצבת שאירים - הזיכוי בעד סכומים ששולמו עבור ביטוח שאירים יינתן בשנת המס 2012, בשל תשלומים עד ל-1.5% מההכנסה המזכה.

הסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סך הסכומים ששולמו לביטוח חיים, לקצבה ולביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 5% או 7% בהתאם.

שאלות ● הפקדות בקופה לקצבה ומשיכת כסף ממנה לאוכלוסייה מבוגרת● קצבה מוכרת● שיעור הניכוי לעמית מוטב שהוא שכיר בעל מניות● הפקדות לקופת גמל על פי סעיף 47 לפקודה בגין עובד שכיר● זכאות לניכוי מס משכר בגין סכום שמעביד לא העביר לקופה לקצבה● העברת הפקדות בין בני זוג● אפשר לקבל ניכוי וזיכוי בגין הפקדות שכר דירקטורים לעצמאי● הפקדה לקרן פנסיה לנישום שהוא גם שכיר וגם עצמאי● הגדרת קופת גמל לקצבה, תקרת הפקדה ומקסימום ניכוי וזיכוי לעצמאי ב-2012● זכאות לניכוי וזיכוי לבעל פנסיה תקציבית המפקיד לקצבה כעמית עצמאי
למסמכים נוספים ב "כל מס" בנושא ניכוי וזיכוי קופות גמל לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל מס