אישור
דף הבית > חשבפדיה > מס תשומות מכלי רכב
חשבפדיה
דיווח על בסיס... 03/01/2017
תושב ישראל 18/10/2016
מס שבח חישוב ... 13/10/2016
דמי חבר 18/09/2016
ניכוי דמי ביט... 10/08/2016
עצמאי שאינו ע... 09/08/2016
לא עובד ולא ע... 09/08/2016
פסילת ספרים 23/06/2016
הוצאות עודפות 29/05/2016
הוראת השעה לחוק מיסוי מקרקעין שקבעה תקופת המתנה של 8 שנים בין מכירת דירה אחת לשנייה מתבטלת עוד לפני שנכנסה לתוקף. זאת בעקבות הצעת חוק לביטול תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין שעברה בקריאה שנייה ושלישית.
כזכור תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין קבע בהוראת שעה כי הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 49ב (1) יינתן מיום 1.1.2013 רק אחת לשמונה שנים. עקב הביטול תמשיך לחול ההוראה הקיימת בסעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, לפיה בכל ארבע שנים ניתן למכור דירת מגורים בפטור ממס שבח, אף אם לא מדובר בדירת מגורים יחידה.

ניכוי מס תשומות מכלי רכב

תקנה 14(א) לתקנות מס ערך מוסף, שהותקנה מכוח סעיף 44(1) לחוק מס ערך מוסף, אוסרת על העוסק לנכות את מס התשומות מכלי רכב בגין רכישה או יבוא של "רכב פרטי", גם אם הרכב משמש או נועד לשמש את העוסק אך ורק לצורכי העסק.
להלן נוסח הגדרת רכב פרטי בתקנה 1.
"רכב פרטי" - רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית לתקנות מס ערך מוסף דומה לו במהותו או זהה לו.
כלומר, לא ניתן לנכות מס תשומות מכלי רכב לגבי כל רכב ששוקל פחות מ-3.5 טון או שנמנה עם אחד מכלי הרכב שנמצא ברשימת כלי הרכב שפרסמה רשות המסים.
ניכוי מס תשומות מאופנועים - הגדרת רכב פרטי בתקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף אינה כוללת אופנוע. ולכן לכאורה ניתן לנכות מס תשומות מאופנועים.
ואולם, למרות האמור לעיל, לא כל ניכוי מס תשומות מאופנועים יותר בניכוי. בחוזר רשות המסים נאמר שיש להפעיל את הוראות תקנה 18 לתקנות לגבי ניכוי מס תשומות כשיש הוצאה מעורבת, וזאת מאחר שהרשויות יוצאות מנקודת הנחה כי תשומות האופנוע ישמשו גם לחיים הפרטיים, ולכן מדובר בתשומה מעורבת שלא מתירה ניכוי מס תשומות מלא מאופנועים. מנהל מע"מ לא קבע את אחוז הניכוי, ולכן אם עיקר השימוש הוא לעסק - יותרו 2/3 מהתשומה בניכוי מס תשומות מאופנועים, ואם עיקר השימוש אינו לעסק - יותר 1/4 מהתשומה בניכוי מס תשומות מאופנועים, הכול לעניין הרכישה וכן לתפעול השוטף.

חוזרים ● הנדון: השכרת רכב פרטי בליסינג תפעולי פיצול חשבוניות למרכיבי השכרה ותחזוקה● הוראות ניכוי מס תשומות בגין רכב ואופנוע רכישה או יבוא של רכב פרטי ואופנוע - ניכוי מס תשומות● רכב מסחרי - ניכוי מס תשומות● ניכוי מס תשומות בגין רכב מסחרי תיקון תקנות מס ערך מוסף - הגדרת רכב פרטי● הבהרה בעניין ניכוי מס תשומות בגין רכב מסחרי● החבות במע"מ בגין עסקאות טרייד אין של רכבים פרטיים, במסגרת עסקאות למכירת רכבים פרטיים חדשים - החלטת מיסוי בהסכם● הנושא: ניכוי מס תשומות ביבוא רכבים עבור בעלי זכויות - החלטת מיסוי בהסכם
שאלות ותשובות ● חבות במע"מ בגין אופנוע שנמכר במעמד עוסק פטור● קיזוז תשומות לחברה בגין ניידת שירות הצמודה לעובד● מע"מ במכירת רכב לבעל עסק להסעות שלא ניכה מס תשומות בעת רכישתו● קיזוז מס תשומות לעוסק בגין החלפת מנוע לרכב פרטי● מס הכנסה וניכוי תשומות בגין הוצאות עסק על השכרת רכב למשלוחים● התרת תשומה בניכוי וזקיפת שווי שימוש ברכישת אופנוע לצורכי עסק● ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב מסחרי השוקל יותר מ-3.5 טון● ניכוי מס תשומות בגין רכישת ארגז קירור לרכב מסחרי● מס עסקאות במכירת רכב, שברכישתו לא נוכה מס תשומות● ניכוי מס תשומות ברכישת טרקטורונים● מע"מ על נסיעה של עצמאי ברכבו בכביש 6● ניכוי מס תשומות בגין אופניים חשמליים● שכירת רכב בידי עוסק לשם הסעת תיירים● ניכוי מס תשומות בגין הוצאות שוטפות של כלי רכב שניתנו לעובדים בליסינג● טרקטורון ורכב שטח שישמשו עסק של טיולי שטח – יותרו בניכוי מס תשומות לעוסק
למסמכים נוספים ב "כל מס" בנושא מס תשומות מכלי רכב לחץ כאן
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל מס