אישור
חשבפדיה
פריסת מס שבח 21/12/2014
דיווח מקוון ל... 18/12/2014
דיווח על נכסי... 18/12/2014
גילוי מרצון 18/12/2014
מס ערך מוסף ב... 18/12/2014
קבוצות רכישה 18/12/2014
מקדמות מס שבח 18/12/2014
מס יסף - מס ע... 18/12/2014
מס עסקאות – מ... 18/12/2014
נאמנות יוצר ת... 17/12/2014
הוראת השעה לחוק מיסוי מקרקעין שקבעה תקופת המתנה של 8 שנים בין מכירת דירה אחת לשנייה מתבטלת עוד לפני שנכנסה לתוקף. זאת בעקבות הצעת חוק לביטול תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין שעברה בקריאה שנייה ושלישית.
כזכור תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין קבע בהוראת שעה כי הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 49ב (1) יינתן מיום 1.1.2013 רק אחת לשמונה שנים. עקב הביטול תמשיך לחול ההוראה הקיימת בסעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין, לפיה בכל ארבע שנים ניתן למכור דירת מגורים בפטור ממס שבח, אף אם לא מדובר בדירת מגורים יחידה.

ניכוי מס תשומות מכלי רכב

תקנה 14(א) לתקנות מס ערך מוסף, שהותקנה מכוח סעיף 44(1) לחוק מס ערך מוסף, אוסרת על העוסק לנכות את מס התשומות מכלי רכב בגין רכישה או יבוא של "רכב פרטי", גם אם הרכב משמש או נועד לשמש את העוסק אך ורק לצורכי העסק.
להלן נוסח הגדרת רכב פרטי בתקנה 1.
"רכב פרטי" - רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית לתקנות מס ערך מוסף דומה לו במהותו או זהה לו.
כלומר, לא ניתן לנכות מס תשומות מכלי רכב לגבי כל רכב ששוקל פחות מ-3.5 טון או שנמנה עם אחד מכלי הרכב שנמצא ברשימת כלי הרכב שפרסמה רשות המסים.
ניכוי מס תשומות מאופנועים - הגדרת רכב פרטי בתקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף אינה כוללת אופנוע. ולכן לכאורה ניתן לנכות מס תשומות מאופנועים.
ואולם, למרות האמור לעיל, לא כל ניכוי מס תשומות מאופנועים יותר בניכוי. בחוזר רשות המסים נאמר שיש להפעיל את הוראות תקנה 18 לתקנות לגבי ניכוי מס תשומות כשיש הוצאה מעורבת, וזאת מאחר שהרשויות יוצאות מנקודת הנחה כי תשומות האופנוע ישמשו גם לחיים הפרטיים, ולכן מדובר בתשומה מעורבת שלא מתירה ניכוי מס תשומות מלא מאופנועים. מנהל מע"מ לא קבע את אחוז הניכוי, ולכן אם עיקר השימוש הוא לעסק - יותרו 2/3 מהתשומה בניכוי מס תשומות מאופנועים, ואם עיקר השימוש אינו לעסק - יותר 1/4 מהתשומה בניכוי מס תשומות מאופנועים, הכול לעניין הרכישה וכן לתפעול השוטף.

שאלות ותשובות ● ניכוי מס תשומות בגין הוצאות שוטפות של כלי רכב שניתנו לעובדים בליסינג● שכירת רכב בידי עוסק לשם הסעת תיירים● ניכוי מס תשומות בגין אופניים חשמליים● מע"מ על נסיעה של עצמאי ברכבו בכביש 6● ניכוי מס תשומות ברכישת טרקטורונים● מס עסקאות במכירת רכב, שברכישתו לא נוכה מס תשומות● ניכוי מס תשומות בגין רכישת ארגז קירור לרכב מסחרי● ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב מסחרי השוקל יותר מ-3.5 טון● התרת תשומה בניכוי וזקיפת שווי שימוש ברכישת אופנוע לצורכי עסק● מס הכנסה וניכוי תשומות בגין הוצאות עסק על השכרת רכב למשלוחים● קיזוז מס תשומות לעוסק בגין החלפת מנוע לרכב פרטי● מע"מ במכירת רכב לבעל עסק להסעות שלא ניכה מס תשומות בעת רכישתו● קיזוז תשומות לחברה בגין ניידת שירות הצמודה לעובד
למסמכים נוספים ב "כל מס" בנושא מס תשומות מכלי רכב לחץ כאן