אישור
דף הבית > חשבפדיה > טופס 856
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

טופס 856 הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

התקנות והצווים בדבר ניכויים במקור מתשלומים שאינם ממשכורת או שכר עבודה, מחייבים מעבידים ומשלמים אחרים להגיש לרשות המסים את הדוחות השנתיים בניכויים בגין תשלומי הכנסת עבודה ותשלומים אחרים שבוצעו, בין שנוכה מהם מס במקור ובין שלא. טופס 856 הוא טופס המרכז את סכומי המס שנוכו במקור מתשלומים לספקים בשנת המס שחלפה על פי צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1977, ועל פי סעיף 164 לפקודה.

בטופס יש לפרט את הסכומים ששולמו, את פרטי המקבלים ואת המס שנוכה ולהתאימם לרשום בספרים. יש לדווח גם במקרה של ספקים ונותני שירותים שיש להם פטור מניכוי במקור ולא נוכה מהם מס. נדרש שתהיה התאמה שנתית בין חלקי הדוח השנתי (בין רשומות הפרט לבין רשומות הסיכום), התאמה בין הדוח השנתי לדוחות השוטפים (טפסי 102) וכן התאמה לדיווח על הדיווידנד (טופס 804).

אי דיוק בפרטי הדיווח המוגש למס הכנסה עלול לגרום לאי התרת ההוצאה, ובמקרה שבו יוגש דוח שלא על פי ההנחיות הוא ייחשב לדוח לא תקין ולא ייקלט, ועל כן לא יינתנו פטורים מניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים למנכה.

על פי סעיף 166 לפקודה, על המנכה להגיש את טופס 856 השנתי עד ליום 30 באפריל של השנה העוקבת לשנת התשלום. החל בשנת המס 2004 ואילך, חלה חובה על המנכה לשדר לרשויות המס את הדוח באופן מקוון (באמצעות מערכת השע"ם) ולא באופן ידני.

במסגרת תיקון 178 לפקודה, נקבע בסעיף 166 כהוראת שעה, כי החל משנת 2012, יש להגיש טופס 856 בשל כל ארבעה חודשים, באופן מקוון. הדוח יוגש, חתום בחתימה אלקטרונית, עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הדיווח. הדוחות הרבעוניים הללו יוגשו נוסף על טופס 856 השנתי שיש להגיש. הוראה זו, נכון לשנת 2012, אינה חלה על עוסק פטור (כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף) ועל מי שמעסיק עד ארבעה עובדים בתקופת הדיווח.

 

חוזרים
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית