אישור
כל מס - עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללות תמורות שיועברו למוכר במועדים
דף הבית > עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללות תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים
עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללות תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים
תקציר
רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי אשר מטרתו להקל על ביצוע עסקאות (בעיקר בתחום ההיי-טק) בהן התמורה אינה ודאית במועד העסקה והיא תיקבע בהתאם לביצועי החברה הנרכשת בשנים הבאות. לפני כשנה פורסמה טיוטת חוזר בנושא והחוזר הסופי אשר מפורסם כעת מוסיף ונותן ודאות למקרים שבהם התמורות המותנות בגין המניות משולמות במט"ח כך שלנישום קיימת האפשרות לבחור כי שער החליפין שייקבע לצורך קביעת התמורה יהיה השער במועד קבלת הכספים ולא במועד מכירת המניות. על פי הוראות המיסוי נדרש לדווח על עסקת רווח הון למכירת מניות החברה תוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה ולשלם את מס רווח ההון (25% או 30% מסכום רווח ההון). לאור הקושי לאמוד את סכומי התמורות בגין העסקה שיתקבלו בשנים הבאות, נקבע בחוזר כי יתאפשר למוכר המניות לשלם את סכומי המס במועדי קבלת התקבולים לידיו בעתיד, זאת לאחר ששיעור המס ייקבע על פי מועד העסקה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית