אישור
כל מס - הנדון: הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2018
דף הבית > הנדון: הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2018
הנדון: הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2018
תקציר
1.      מבוא ביום 30/10/2018 (כ"א בחשוון תשע"ט) יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות, (לעניין זה: בחירות לראשי הרשויות המקומיות, המועצות המקומיות והמועצות האזוריות ולחברי המועצות ברשויות המקומיות, במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות). בחירות חוזרות באם יידרשו, יתקיימו ביום 13/11/2018 (ה' בכסלו תשע"ט). לקראת הבחירות ובמהלכן, מבצעים המועמדים, סיעות האם, הסיעות, הרשימות, משרד הפנים, הרשויות המקומיות וועדת הבחירות תשלומים שונים עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור או חובת תשלום מקדמה בשל הוצאה עודפת. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו- 1996 (להלן – החוק), ובתקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, התשנ"ו – 1996 שהוצאו מכוחו, נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראות הדין המיוחד). יש להבהיר כי בכל מקרה הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל. הנחיה זו כוללת הוראות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות. 2.      פתיחת תיק ניכויים כל מי שמעסיק עובדים או מבצע תשלומים עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור, יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו או באזור בו מתנהל מטה הבחירות. מועמדים ומפלגות קיימות, אשר יש להם תיק ניכויים פעיל – ישתמשו בתיק הקיים. מועמדים ומפלגות קיימות כאמור, שתיק הניכויים שלהם מסווג כלא פעיל, יש לסווגו כפעיל, ואין צורך לפתוח תיק נוסף. 3.      מיסוי תשלומים בתקופת בחירות עפ"י הוראות הדין המיוחד א.      הגדרת "תקופת בחירות" "תקופת בחירות"-היא כל אחד מאלה: 1.      תקופה של 30 ימים המסתיימת 3 ימים לאחר היום שבו נערכות הבחירות למועצה של הרשות המקומית ולראש הרשות המקומית, בעת הבחירות הכלליות. 2.      יום הבחירות נקבע ל-30 באוקטובר 2018 ולפיכך תקופת הבחירות תהיה מ-4/10/2018 עד 2/11/2018. לבחירות החוזרות שנקבעו ל- 13 לנובמבר 2018 תקופת הבחירות תהיה מיום 18/10/2018 ועד 16/11/2018. ב.      הגדרת התשלומים הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים: 1.      התשלום הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו בתקופת הבחירות, בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו, לפי העניין, בתקופת הבחירות, אך לא בעד דמי שכירות. 2.      המשלם הוא אחד מאלה: א.      מפלגה. סיעת אם, סיעה או רשימה כהגד ...
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית